Соціальна філософія. Громадянськке суспільство І правова держава предмет соціальної філософії. Специфіка соціального пізнанняДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.


СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ.ГРОМАДЯНСЬККЕ СУСПІЛЬСТВО І ПРАВОВА ДЕРЖАВА

 • 1. Предмет соціальної філософії. Специфіка соціального пізнання.

 • 2. Поняття суспільства. Основні показники розвитку суспільства.

 • 3. Соціальна структура суспільства.

 • 4. Рушійні сили історичного процесу.

 • 5. Політика як явище суспільного життя.

 • 6. Політична система суспільства, її структура і функції.

 • 7. Громадянське суспільство і правова держава.

 • 8. Суспільство і природа.


CПЕЦИФІКА СОЦІАЛЬНОГО ПІЗНАННЯ

 • Суспільство як система є надзвичайно складною, розмаїтою структурою, в якій функціонують найрізноманітніші фактори (економічні, політичні, моральні, релігійні ...).

 • Для суспільства характерна надзвичайна динамічність.

 • Закони суспільного розвитку реалізуються лише через діяльність людей, а кожна людина має свій характер, думки, прагнення...

 • Специфікою суспільного пізнання є обмежене використання такого методу пізнання, як експеримент.Суспільство – форма життєдіяльності людей, спосіб їх соціальної організації, система, що розвивається на основі об'єктивних соціальних законів.

 • Суспільство – форма життєдіяльності людей, спосіб їх соціальної організації, система, що розвивається на основі об'єктивних соціальних законів.

 • Соціум – система суспільного співжиття людей (від латинського „соціо”, що означає з'єднати, поєднати, розпочинати спільну працю).

 • Соціальна філософіяфілософія, що базується на принципі антропоцентризму, досліджує стан суспільства як цілісної системи, всезагальні закони та рушійні сили його функціонування та розвитку, його взаємозв'язок з природнім середовищем, навколишнім світом і цілому.ЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ „СУСПІЛЬСТВО”

 • Окреме конкретне суспільство, що є самостійною одиницею історичного розвитку.

 • Та чи інша сукупність суспільних організмів.

 • Сукупність усіх соціальних організмів, що існували й існують на земній кулі, тобто все людство в цілому.

 • Суспільство певного типу взагалі (феодальне, індустріальне)ХАРАКТЕРНІ РИСИ СУСПІЛЬСТВА

 • Це специфічна системна організація, що відрізняється від інших матеріальних систем особливою структурною базою, яка поєднує в собі матеріальне і духовне виробництво. Різні форми суспільних відносин, соціальну структуру, політичні системи, політичні інститути тощо.

 • Суспільство володіє особливим механізмом передачі інформації і способом успадкування.

 • Головною відмінністю соціальної матерії від інших форм руху є те, що вона поєднує в собі не лише матеріальні, а й духовні процеси, свідомість.СФЕРИ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ

 • Матеріальна - охоплює процеси матеріального виробництва, розподілу, обміну, споживання, а також продуктивні сили і виробничі відносини, науково-технічний прогрес і технологічну революцію.

 • Соціально-політична - включає соціальні та політичні стосунки людей у суспільстві – національні, групові, міждержавні тощо.

 • Духовна – широкий комплекс ідей, поглядів, уявлень, тобто весь спектр виробництва свідомості, трансформації її від однієї інстанції до іншої,, перетворення в індивідуальний духовний світ людини.

 • Культурно-побутова - охоплює виробництво культурних цінностей, передачу їх від одного покоління до іншого, життя сім'ї, побутові проблеми, освіту, виховання тощо.ГОЛОВНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

 • Характер суспільних відносин.

 • Рівень духовності людського фактора.

 • Глобальні масштаби виробництва.

 • Інформаційно-технологічний спосіб відтворення всієї системи суспільних відносин.

 • Утвердження демократичних форм життєдіяльності.

 • Випереджаючий розвиток науки і духовної культури загалом відносно всіх інших сторін сучасного суспільства.ПІДХОДИ ДО ПОЯСНЕННЯ СУТНОСТІ ЗВ”ЯЗКІВ І ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

 • Натуралістичний підхід - людське суспільство розглядається як продовження закономірностей природи, світу тварин і Космосу в цілому.

 • Ідеалістичний підхід - вбачає сутність зв'язків, що об'єднують людей в єдине ціле, в комплексі тих чи інших ідей, вірувань, міфів.

 • Філософський підхід - пояснює суспільний устрій філософським аналізом між людських зв'язків і відносин, що виникають у відповідних природних умовах і мають визначальний характер. Має два погляди :

  • атомістичний погляд на суспільство як на групу індивідів, пов'язаних певним договором.
  • органічна модель, згідно з якою суспільство постає як цілісна система, частини якої – особливі утворення.


СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА

 • Соціально-класові елементи ( класи і суспільні прошарки)

 • Соціально-етнічні структури ( рід, плем'я, народність, нація)

 • Соціально-демографічні структури ( групи за віком, за статтю, за іншими демографічними ознаками)

 • Трудові колективи

 • Населення міста і населення села

 • Працівники фізичної праці і працівники розумової праціПОДІЛ СОЦАЛЬНИХ СПІЛЬНОСТЕЙ ЗАЛЕЖНО ВІД КІЛЬКІСНОГО СКЛАДУ

 • Великі (класи, нації, професійні та галузеві групи)

 • Середні (територіальні спільності, виробничі колективи тощо)

 • Малі спільності (сім'ї)МОДЕЛІ КЛАСОВОЇ СТРУКТУРИ СУСПІЛЬСТВА

  • класово-статусна модель М.Вебера : клас власників, клас робітників, дрібна буржуазія, інтелігенція і білокомірцеві службовці (доступ до ринку);
  • дихотомна класова модель К.Маркса: буржуазія і пролетаріат, між якими розміщається дрібна буржуазія, виокремлюються селянство, інтелігенція ( антагонізм між класами);
  • класова модель Р.Дарендорфа: панівний клас, підлеглий клас, безкласові групи ( конфліктуючі інтереси);
  • класова модель Е.Гідденса : вищий клас, середній клас, робітничий клас (відмінності ринкових можливостей);
  • класова модель Е.Райта: буржуазія, дрібна буржуазія, робітничий клас ( власність, обмін та влада);
  • класова модель Е.Девіса: вищий клас, середній клас, робітничий клас, нижчий клас ( рівень освіти, професійний престиж, власність і прибуток);
  • класова модель Дж.Голдорпа : клас послуг, робітничий клас, проміжний клас.


КЛАСИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

 • Вищий (правлячий) – власники основних засобів виробництва і капіталу

 • Клас виробничих і невиробничих працівників - особи найманої праці, які не мають власності на засоби виробництва або мають в обмеженій кількості.

 • Середній клас - дрібні підприємці, інтелігенція, середня група службовців. Для нього характерне :

  • збільшення кількості дрібних підприємців;
  • зменшення кількості фермерів;
  • значне кількісне зростання інтелігенції й ускладнення її соціального складу;
 • зростання мобільності всіх прошарківРУШІЙНІ СИЛИ ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ

 • Суперечності - економічні, соціальні, політичні, ідеологічні, духовні тощо.

 • Діяльність людей

 • Інтереси людей – матеріальні, моральні, інтелектуальні та ін.ДЖЕРЕЛА ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ

 • Протиріччя між природною і культурною організацією людини і її спільнот.

 • Суспільні відносини, які мають такі мотиви і стимули діяльності:

  • підтримка власного існування, виживання індивіда;
  • продовження життя роду ;
  • задоволення самої потреби в праці, праця заради творчості;
  • боротьба з іншими людьми за привласнення продуктів праці або заради допомоги людям.
 • Духовний потенціал суспільства, що зводиться до двох варіантів:

  • спроби реалізувати в житті релігійний ідеал;
  • організувати життя суспільства на основі ідеї, пов’язаної з земним ідеалом рівності та справедливості.


СУБ”ЄКТИ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 • Народ – населення тієї чи іншої країни.

 • Народність - соціально-етнічна спільнота людей, що характеризується спільністю території, єдиною мово, елементами єдиної культури, побутовим способом життя, видами господарської діяльності і т.п.

 • Нація - різновид етносу, форма спільності людей, що історично склалася і має такі ознаки:

 • спільність психологічних ознак, які виступають під загальною назвою „національний характер”;

 • виникає на основі одного етнічного складу (етносу), який має спільність походження, спільну мову і культуру тощо;

 • територіальна спільність ;

 • спільність економічного життя.КОНЦЕПЦІЇ „МАСИ”

 • Аристократична ( Ф.Ніцше, Г.Лебон, Х.Ортега-і-Гасет) – стверджує, що народ (маса) – руйнівна сила, що приходить на зміну еліті. Головний принцип – воля до влади.

 • Ліберально-демократична ( Е.Фром) - стверджує, що класова самосвідомість ослабла, місце організованого класу займає аморфна і безлика маса, яка легко піддається впливу, йде за „вождем”.

 • Культурна (Д.Рісмен) - виховання підніме загальний культурний та освітній рівень народу.ТЕОРІЇ НАЦІЇ

 • Психологічна (Е.Ренан) – стверджує, що нація – це сукупність людей, згуртованих спільністю долі у спільність характеру.

 • Культурницька (К.Реннер ) – стверджує, що нація – „союз особистостей, які однаково розмовляють”.

 • Етнологічна – вважає, що ознаками нації є спільність походження та етнічної свідомості.

 • Історико-економічна (К.Каутський) - нація має спільну територію і мову, а також спільне економічне життя і традиції.Політика - це сфера відносин соціальних спільнот, свідома лінія поведінки соціальної групи щодо інших груп, держави, суспільних явищ, яка відображає становище цієї групи та її інтереси. Сутність політики проявляться в трьох основних формах:

 • Політика - це сфера відносин соціальних спільнот, свідома лінія поведінки соціальної групи щодо інших груп, держави, суспільних явищ, яка відображає становище цієї групи та її інтереси. Сутність політики проявляться в трьох основних формах:

  • теоретична і практична діяльність класів, націй, соціальних груп, партій та індивідів, спрямована на завоювання , використання та утримання політичної влади;
  • участь в діяльності держави і суспільства;
  • теоретична і практична діяльність соціальних груп та індивідів, спрямована на усвідомлення та відстоювання своїх групових інтересів на рівні суспільства.


ФУНКЦІЇ ПОЛІТИКИ

 • Організаційна – забезпечує практичну участь громадян, партій, соціальних груп у формуванні та роботі органів влади.

 • Комунікативна – забезпечує консолідацію суб'єктів політичної діяльності.

 • Мобілізаційна – створює умови для участі в політичних процесах.

 • Інтегруюча – об'єднує соціальні сили суспільства, підкоряючи їх політичним, суспільним цілям.

 • Управлінська – спрямовує діяльність соціальних груп на створення ефективних регулятивних механізмів суспільного життя.

 • Соціально-економічна – прагне до найбільш ефективного функціонування економіки.

 • Культурно-виховна.Політична система - сукупність і механізм взаємодії державних і політичних інститутів, політичних відносин, а також політичних і правових норм, що покликані виконувати такі функції :

 • Політична система - сукупність і механізм взаємодії державних і політичних інститутів, політичних відносин, а також політичних і правових норм, що покликані виконувати такі функції :

 • формування цілей та завдань суспільства;

 • розробка програм життєдіяльності суспільства згідно з інтересами керівних верств;

 • мобілізація ресурсів суспільства відповідно до певних інтересів;

 • забезпечення інтеграції всіх суспільних груп навколо загальних соціально-політичних цілей та цінностей, певної ідеології та культури;

 • розподіл цінностей у суспільстві відповідно до інтересів насамперед панівних груп;

 • забезпечення цілісного управлінського впливу на суспільні процеси.Держава - сукупність взаємопов'язаних установ та організацій, які здійснюють управління суспільством і мають такі ознаки:

 • Держава - сукупність взаємопов'язаних установ та організацій, які здійснюють управління суспільством і мають такі ознаки:

  • наявність особливої системи органів і установ, що здійснюють функції державної влади;
  • територіальний розподіл на райони, округи і т.д.;
  • наявність права, що закріплює систему норм, затверджених державою


ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ

  • регулювання економічних, соціальних, правових відносин;
  • забезпечення функціонування політичної системи, що склалася;
  • стягування податків;
  • представництво інтересів держави в системі міжнародних інтересів;
  • придушення опору соціальних груп, що перебувають і опозиції


ТЕОРІЇ ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ

 • Теологічна – пояснює виникнення держави Божою волею

 • Патріархальна – стверджує, що держава походить від сім”ї

 • Договірна – говорить, що держава виникає внаслідок угоди

 • Психологічна – пояснює виникнення держави особливостями психіки

 • Теорія ненасильства – обстоює виникнення держави актом насильстваФОРМИ ПРАВЛІННЯ В ДЕРЖАВІ

 • Монархія – необмежена влада однієї людини, що може бути абсолютною і конституційною.

 • Республіка - передбачає наявність виборної влади ( президентська і парламентська).ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ

 • Унітарна держава – сукупність єдиних адміністративно-територіальних одиниць, які не мають політичної самостійності.

 • Федерація – союз відносно самостійних державних утворень, кожне з яких має свою систему законодавчих, виконавчих та судових органів.

 • Конфедерація – об”єднання, в якому відносини між державами будуються на взаємній договірній основі зі збереженням кожній незалежності.ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ПРАВОВА ДЕРЖАВА

 • Громадянське суспільство – це суспільство, в якому спосіб життєдіяльності індивідів, потреби та інтереси задовольняються не державними та політичними методами, а сукупністю природних форм їх життєдіяльності.

 • Правова держава – держава, в якій панує закон в усіх сферах суспільно-політичного життя, яка

  • створює закони і одночасно обмежує свою діяльність законами, виконання яких має бути святим;
  • забезпечує непорушність свободи індивіда;
  • охороняє і гарантує права, інтереси, честь і гідність особи;
  • забезпечує реалізацію громадянських прав і свобод людини на рівні міжнародно визнаних норм


ФАКТОРИ ПОКРАЩЕННЯ СТАНУ НАРОДОНАСЕЛЕННЯ

  • демографічний
  • економічний
  • медичний
  • соціальний
  • правовий
  • психологічний
  • етичний
  • екологічний
  • культурний


ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ КРИЗИ ВЗАЄМОВІДНОСИН ЛЮДИНИ І ПРИРОДИ

 • Зовнішні межі (продуктивні можливості Землі – не безмежні).

 • Внутрішні межі (орієнтація на внутрішні можливості людини, щоб завантажувати людину збалансовано).

 • Культурна спадкоємність ( рятувати культурні цінності народів як основу їхнього життя).

 • Об'єднання міжнародних зусиль у вирішенні міжнародних проблем.

 • Оптимальне розселення людей по земній кулі.

 • Створення вивіреної у масштабах цивілізації єдиної економічної системи.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка