Соціальна поведінка. Соціологія конфлікту. План Біхевіоризм як наука про поведінкуДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.


Соціальна поведінка. Соціологія конфлікту.


 • План

 • Біхевіоризм як наука про поведінку.

 • Внутрішні детермінанти соціальної поведінки людини.

 • Девіація як соціальне явище.

 • Соціологія конфлікту.

 • Теорії конфліктів.

 • Класифікація конфліктів. • Соціологія вивчає поведінку людини в суспільстві, але вона, за висловом сучасного шведського соціолога П.Монсона, вивчає не лише ‘’поведінку людини в суспільстві’’, але й суспільство через ‘’поведінку людини’’. • Поведінка людини є результатом взаємодії її внутрішньої природи і процесу соціалізації, складовими елементами якого виступають інші індивіди. • Поведінка притаманна не тільки людині, а й тваринам.

 • Проте, на відміну від тварин, поведінка людини формується, розвивається і проявляється в умовах суспільного життя, а тому носить соціально обумовлений характер, тобто, за своєю сутністю, є соціальною.

 • В поведінці проявляються соціальні якості людини, її культура, погляди, генетичні і біологічні особливості, відношення до себе і оточуючих – вся гама людяності. • Поведінка – форма діяльності, реакція на соціальне середовище чи дію іншої людини.Біхевіоризм

 • Біхевіоризм (англ. behaviourism – поведінка) – один з важливих напрямів психології і позитивістської соціології, який набув широкого поширення у 20-ті рр. у США, і предметом свого дослідження вважає поведінку людей, сприймаючи її як лише фізіологічні реакції на вплив зовнішнього середовища (стимули). • Основоположником біхевіоризму є американські психологи Е.Порндайк (1874-1949) і Дж. Уотсон (1878-1958).

 • Положення і методи біхевіоризму були перенесені із психології в соціологію, антропологію, педагогіку та ін. науки про поведінку. • Біхевіоризм, як правило, не визнає якісної різниці між поведінкою людей і тварин, стверджуючи, що психологія покликана вивчати не свідомість, а поведінку людей, що є доступною для безпосереднього спостереження.Теорія соціального обміну.

 • В соціологічній концепції американського соціолога Дж. Хоманса соціальна поведінка і взаємодія індивідів постає як система обмінів поведінковими актами, обумовленими способами врівноваження винагород і виплат, що найчастіше реалізується в сфері бізнесу. • Суть біхевіористської соціології і теорії соціального обміну полягає в тому, що:

 • - індивід прагне повторити дії, які винагороджуються;

 • - якщо появляються ті ж стимули, що і раніше, то і поведінка індивіда стає такою ж, як і раніше;

 • - чим більше ціниться дія, тим більше вона істинна, чим частіше дія винагороджується, тим менше ціниться (надлишки);

 • - якщо дії не одержують бажаного стимулу, можливі прояви агресивності, а якщо навпаки – то задоволення.Внутрішні детермінанти соціальної поведінки людини.

 • На думку О. Якуби до них можна віднести:

 • - потреби;

 • - інтереси;

 • - ціннісні орієнтації;

 • - мотиви;

 • - соціальні норми;

 • - переконання, ідеали, звички.Класифікація потреб А. Маслоу.

 • Потреби – це внутрішні стимули активності людини, те, що забезпечує її існування і самозбереження.

 • А. Маслоу поділяє потреби на базові (постійні) і похідні (змінювані). • Базові потреби розташовуються, згідно з принципом ієрархії, у висхідному порядку від нижчих (матеріальних) до вищих (духовних):

 • - фізіологічні та сексуальні потреби (у відтворенні собі подібних, їжі, диханні, одязі , житлі, відпочинку);

 • - екзистенціальні потреби (у безпеці свого існування, впевненості в майбутньому, стабільності суспільства, гарантованості праці); • - соціальні потреби (у спілкуванні, турботі про інших, увазі до себе, в участі у спільній трудовій діяльності);

 • - потреби престижу (у повазі з боку інших, їх визнанні та високій оцінці своїх якостей, у службовому зростанні, високому статусі в суспільстві);

 • - духовні потреби (у самореалізації, в творчому самовираженні). • На думку А. Маслоу перші дві групи потреб є базовими (первинними), інші – похідними (набутими). При цьому діє тенденція заміни первинних потреб набутими. • З потребами нерозривно пов’язані інтереси.

 • Інтереси – це усвідомлені потреби, це направленість дій індивіда в залежності від можливості задоволення тієї чи іншої потреби.

 • Інтереси – вираження соціальних потреб особистості через її місце в системі соціальних відносин та взаємодій з приводу умов та засобів задоволення цих потреб. • Класифікують інтереси за різними критеріями:

 • -за об’єктом задоволення – матеріальні і духовні;

 • - за значущістю – основні і другорядні;

 • - за часом – довго-і короткотривалі.Типи інтересів:

 • - інтерес - відношення (усна заява про інтерес до того чи іншого об’єкта);

 • - інтерес-дія (практичний вияв інтересу шляхом участі в тому чи іншому виді діяльності);

 • - інтерес-установка (складається в процесі тривалої взаємодії з іншими людьми);

 • - інтерес-орієнтація (виділення одного інтересу в якості головного).

 • Потреби та інтереси є основою системи цінностей та ціннісних орієнтацій людини.Мотиви соціальних дій

 • Найвизначніші вчинки людина здійснює свідомо, тобто вершить соціальні дії. Без урахування мотивів, тобто внутрішнього сенсу, що вкладає людина у свої зусилля для реалізації тієї чи іншої мети, неможливе розуміння соціальних дій, соціальних зв’язків і взаємодій, що вершаться при реалізації поставленої мети.

 • Індивідуальна мета, що відтворює потреби людини (в їжі, житлі одязі, освіті, в утвердженні власної гідності, честі) – це початок дії соціальної, початок орієнтації на інших, це сподівання, що враховують можливу відповідну реакцію оточуючих і утворюють мотиви соціальної дії. • Мотиви – усвідомлена потреба особистості у досягненні певних цілей, бажаних умов діяльності.

 • Значний вплив на формування мотивів справляють життєвий досвід особистості, переконання, моральні, естетичні почуття.

 • Мотиви – це оцінка особистістю інтересів і ціннісних орієнтацій, вони безпосередньо передують конкретній поведінці людини і органічно пов’язані з нею. • Основні мотиви: матеріальні, духовні, економічні, соціальні, ідеологічні, релігійні.

 • Кожен з мотивів має свій внутрішній поділ, наприклад: у духовних мотивах вирізняють моральні, естетичні, релігійні, атеїстичні, філософські.

 • У системах мотивів виділяють домінуючі або периферійні, провідні або другорядні. • Мотиви дій різноманітні. В мотивації орієнтація на себе – орієнтація на інших виділяється індивідуальна мотивація, гуманістична, альтруїстична (безкорисна).

 • На вибір людиною-індивідом, людиною-особистістю, соціальною спільністю конкретної мотивації впливає ряд обставин: ситуація, моральна культура конкретної особи і існуюча в суспільстві система цінностей.

 • Роль системи цінностей в тому, що цінності виступають для людини, особи фактором, що соціалізує певний пошук людиною, особою, соціальною спільністю шляхів реалізації індивідуальної мети і визначають типовий для суспільства індивідуальний вибір. • Соціальна норма – загальновизнане правило, зразок поведінки, дій індивідів, соціальних груп.

 • Соціальна норма визначає межу допустимої поведінки індивіда, соціальної групи або організації, що історично склалася у конкретному суспільстві, вона є інструментом соціального регулювання в суспільстві, проміжною ланкою, що пов’язує поведінку індивіда і найважливіші соціальні інститути.

 • Як немає суспільства без вільної та доцільної поведінки людини, так немає і суспільства без загальних правил, які забезпечують координацію цих вільних дій.Соціальні норми класифікують за різними критеріями:

 • - за походженням – аутогенні й гетерогенні, спонтанні та декретивні;

 • - за характером зміни структури – інтенсивні та екстенсивні, прогресивні та регресивні;

 • - залежно від періоду існування – ті, що народжуються, розвиваються, сформувалися;

 • - за схильністю – елементарні й складні, динамічні й статичні;

 • - за функціональною та інформаційною природою;

 • - за механізмом детермінації – збуджуючі, стимулюючі, захоплюючі;

 • - з точки зору організації та управління системними процесами – інституційні й неінституційні;

 • - за масовістю – масові, групові, індивідуальні. • Основним соціальним інститутом, який сприяє дотриманню соціальних норм є соціальний контроль.

 • Соціальний контроль – засіб саморегуляції соціальної системи, що забезпечує упорядковану взаємодію її елементів шляхом нормативного (у тому числі й правового) регулювання.

 • Соціальний контроль охоплює контрольовану діяльність індивідів і контролюючу діяльність соціальних інститутів. • Важливими атрибутами та елементами соціального контролю є цінності, норми, звички, звичаї, санкції, які виникають та існують внаслідок дії соціальних інститутів. • Звичай – встановлений спосіб поведінки, з яким пов’язані певні моральні цінності, порушення яких викликає негативні санкції групи чи суспільства.

 • Термін ‘’звичай’’ пов’язаний з поняттям ‘’традиція’’ та ‘’обряд’’ (ритуал). Традиція – це ширше поняття, ніж звичай, охоплює різноманітні об’єкти соціальної спадщини (матеріальні і моральні цінності). • Одним з важливих елементів соціальних норм є санкція.

 • Санкція ( лат. sanctio – непорушна постанова) – стимулювання бажаної поведінки і припинення небажаної для забезпечення внутрішньої згуртованості й безперервності суспільного життя.

 • Існують негативні і позитивні санкції. • Відповідно до норм, покладених в основу санкцій, їх поділяють на:

 • неформальні (реалізуються безпосередньо соціальною групою через певні форми її поведінки);

 • формальні (юридичні, політичні, економічні та ін.).

 • За змістом тиску санкції поділяють на:

 • правові (покарання та заохочення за певні дії, передбачені законом);

 • - етичні (покарання та заохочення згідно з моральними принципами);

 • сатиричні (насмішки, глузування, презирство);

 • релігійні (анафема). • Соціальні санкції встановлюються і застосовуються суспільством або окремою соціальною групою як засіб захисту соціальної організації, забезпечення дотримання норм поведінки.

 • Якщо за порушення соціальних норм санкції не застосовуються, виникають правовий нігілізм, різноманітні види девіантної поведінки. • Девіація як соціальне явище буває різноманітною, присутня в суспільстві будь-якого типу і притаманна кожній соціальній спільноті. Особливо вона виявляється на етапі трансформації соціальної системи, під час зміни ціннісних орієнтацій.

 • Девіантна (лат. deviatio – ухилення) поведінка – вчинок, дія людини, групи людей, які не відповідають офіційно встановленим у даному суспільстві нормам (стандартам, шаблонам). • Соціальні відхилення мають для суспільства різне значення.

 • Позитивні є засобом прогресивного розвитку системи, підвищення рівня її організованості, подолання застарілих, консервативних, реакційних стандартів поведінки. Це соціальна творчість – наукова, технічна, художня, суспільно-політична.

 • Негативні відхилення дезорганізують систему, підриваючи іноді її основи. До них належать соціальна патологія – злочинність, наркоманія, проституція, алкоголізм.

 • Межі між позитивною і негативною девіантною поведінкою рухомі в часі й просторі. • Причиною девіації в суспільстві може служити поняття аномії.

 • Аномія – стан соціальної системи, за якою значна частина громадян, знаючи про існування обов’язкових норм, ставиться до них негативно або байдуже.Типи пристосування до аномії (патологічного стану суспільства) за Р.Мертоном:

 • - комформізм – пасивне прийняття стандартів поведінки, безумовне визнання існуючих порядків, норм, правил, схиляння перед авторитетами;

 • - інновація – заперечує засоби досягнення певної культури, які схвалюються соціально;

 • - ритуалізм – заперечує мету певної культури, але згодна використати засоби, що схвалюються соціально; • - ретретизм (втеча від дійсності) – спостерігається, коли людина одночасно заперечує цілі й соціально схвалені засоби їх досягнення. Особи, які вдаються до цього засобу, перебувають у суспільстві, але не належать йому;

 • - заколот – виявляється у неприйнятті актів громадської непокори.Соціологія конфлікту

 • Життя суспільства – це процес постійного виникнення і вирішення різноманітних суперечностей, зіткнення цінностей, інтересів і відносин. Це говорить про дисгармонію суспільних відносин, суперечності між якими в багатьох випадках досягають стадії конфлікту та знаходять через нього своє вирішення. • Проблема конфлікту є предметом вивчення багатьох суспільних наук, дослідження якої своїми витоками сягає ще древніх часів.

 • Перші спроби аналізу даної проблеми робили Платон і Аристотель в ідеї про необхідність утворення державної організації, яка знімає проблему групових соціальних суперечностей.

 • Проблему конфлікту знаходимо в творчому доробку Гоббса в ідеї війни всіх проти всіх і створення держави як єдино можливого шляху вирішення цієї проблеми, Гегеля – в діалектичних законах. • Конфлікт як соціальне явище вперше був проаналізований в роботі Адама Сміта ‘’Дослідження про природу і багатства народу’’, в якій вчений джерелом конфлікту розглядав класову диференціацію суспільства й економічне суперництво. • Сьогодні теорії конфлікту умовно поділяють на біологічні, психологічні та соціальні.

 • Біологічний підхід найбільш виразно проявився у соціології Г,Спенсера, О.Конта, А.Фульє.

 • Г.Спенсер, розглядаючи суспільство як органічну систему, визнавав його підпорядкованість законам еволюції, де основним регулятором життя виступає боротьба за існування. • Психологічні теорії конфлікту розглянуті в соціології Г.Лебона, Мака-Дугала, З.Фрейда.

 • З.Фрейд вважав, що джерелом мотивації соціальної поведінки людини в суспільстві є конфлікт між інстинктами людини і соціальними нормами, в яких вона функціонує. • Соціологічний підхід у дослідженні конфлікту був започаткований роботою німецького соціолога Г.Зіммеля ‘’Соціологія конфлікту’’, в якій він обгрунтував ряд ідей, згідно яких конфлікт є соціальним процесом, що служить згуртуваності і збереженню соціального цілого. • Соціальний конфлікт (лат. сonflictus – сутичка) – зіткнення двох або більше сил, спрямованих на забезпечення своїх інтересів в умовах протидії. • Щодо сутності соціальних конфліктів у соціологічній науці склалося дві точки зору.

 • Перша, що конфлікт – це тимчасовий стан суспільства (К.Маркс).

 • За другою – це нормальний стан, об’єктивна риса соціальних систем зумовлена суперечливою природою суспільного життя, результат опору відносинам владарювання і підкорення (Р.Дарендорф, Л.Козер).Теорії конфліктів.Теорія конфлікту Л.Козера

 • Л.Козер автор концепції ‘’позитивно-функціонального конфлікту’’ у праці ‘’Функції соціального конфлікту’’ підкреслює, що в будь-якому суспільстві існує соціальна нерівність і стан психологічного невдоволення членів суспільства, які породжують соціальне напруження між індивідами і різними соціальними групами. Це напруження часто знімається завдяки різним конфліктам. Соціально контрольований конфлікт відіграє у суспільстві роль очисника повітря, яким дихає все суспільство, допомагає зближенню учасників конфлікту, солідаризує індивідів, допомагає згуртованості групи і суспільства в цілому.

 • Отже, конфліктні процеси за певних обставин сприяють збереженню, зміні й пристосуванню соціальної системи до певних умов, а також сприяє виникненню нових, більш прогресивних форм соціальної організації.Теорія конфлікту Р.Дарендорфа

 • Р.Дарендорф є засновником теорії ‘’конфліктної моделі суспільства’’, зміст якої викладено в праці ‘’Класи і класовий конфлікт в індустріальному суспільстві’’.

 • Суть концепції полягає в тому, що будь-яке суспільство перебуває у стані постійних змін, в ньому постійно існують конфлікти і незгоди, бо кожне суспільство базується на примусі, на насильстві одних його членів над іншими, а суперечливість інтересів є наслідком поділу влади, розподілу на володарів та підвладних. Дарендорф відмічає, що в суспільстві існує нерівність по відношенню до розподілу влади, що викликає непорозуміння та антагонізм. Суспільство відрізняється не наявністю чи відсутністю конфліктів, а різним ставленням до них з боку влади. Тому, якщо конфлікти раціонально регулювати, то вони не призведуть до соціальних потрясінь, що має місце в демократичному суспільстві. • Отже: придушення соціального конфлікту веде до загострення, а раціональна регуляція – до підкронтрольної еволюції.Стадії соціального конфліктуКласифікація соціальних конфліктів

 • - за включеністю до системи організаційних зв’язків – функціональні та дисфункційні;

 • - за специфікою впливу на організацію – конструктивні та деструктивні;

 • - за тривалістю – короткотермінові й довготермінові.

 • Розрізняють агоністичні (примиримі) й антагоністичні (непримиримі) конфлікти.Конфлікти поділяють за особливостями системи, у якій вони виникають і відбуваються на:

 • - соціально-економічні конфлікти;

 • - національно-етнічні конфлікти;

 • - політичні конфлікти;

 • - конфлікти ресурсів;

 • - конфлікти цілей;

 • - конфлікти цінностей;

 • - конфлікти комунікацій.За рівнем конфліктуючих сторін, конфлікти класифікують на:

 • - міжіндивідуальні;

 • - міжгрупові (групи інтересів, етнонаціональні групи);

 • - конфлікти між асоціаціями (партіями);

 • - внутрі- та міжінституційні конфлікти;

 • - конфлікти між секторами суспільного розподілу праці;

 • - конфлікти між державними утвореннями;

 • - конфлікти між культурами або типами культур.Каталог: data -> kafedra -> theacher -> philosophy -> vykhrushch -> %D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> %D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D1%97 -> %D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> %D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9 -> 1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> ‘’соціальної фізики’’, а пізніше як ‘’соціології’’
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Концепція особи План Соціологічні підходи до вивчення особистості
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Інформації про певне явище чи процес соціальної дійсності
%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D1%97 -> Моральне виховання —
vykhrushch -> Індивід (лат individuum — неділимий) — людина як представник людської спільноти, соціуму
vykhrushch -> Розумове виховання


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка