‘’соціальної фізики’’, а пізніше як ‘’соціології’’Дата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.Огюст Конт (1798-1857) вважається родоначальником позитивізму, суть якого полягає у відмові від абстрактних міркувань про суспільство, і у створенні «позитивної» соціологічної теорії, яка повинна стати доказовою і загальнозначущою, як і природничі теорії.

 • Огюст Конт (1798-1857) вважається родоначальником позитивізму, суть якого полягає у відмові від абстрактних міркувань про суспільство, і у створенні «позитивної» соціологічної теорії, яка повинна стати доказовою і загальнозначущою, як і природничі теорії.

 • Створюючи свою позитивістську концепцію, Конт спочатку наводить визначення суспільної науки як ‘’соціальної фізики’’, а пізніше як ‘’соціології’’.

 • Контівська соціологія грунтувалася на законах біології, істотними у ній були методи дослідження суспільства, основним з яких Конт вважав спостереження, а найбільш адекватним природі соціальних явищ – історичний метод.О. Конт поділяв соціологію на дві частини:

 • О. Конт поділяв соціологію на дві частини:

 • соціальну статику, яка розглядає суспільство як єдине органічне ціле, вивчає умови його існування, закони функціонування, це теорія суспільного порядку, організації, гармонії.

 • соціальну динаміку, що вивчає процеси суспільних змін, закони розвитку соціальних систем.У розумінні закономірностей розвитку природи і суспільства Конт виходив із закону трьох стадій розвитку пізнавальної діяльності, суспільної свідомості людей.

     • У розумінні закономірностей розвитку природи і суспільства Конт виходив із закону трьох стадій розвитку пізнавальної діяльності, суспільної свідомості людей.
     • Мислення, на його думку, у своєму розвитку проходить три стадії: теологічну, метафізичну і позитивну.


Теологічна – домінує релігійна міфологія, явища природи і життя людей пояснюються впливом надприродних сил.

 • Теологічна – домінує релігійна міфологія, явища природи і життя людей пояснюються впливом надприродних сил.

 • Метафізична місце релігійного уявлення займає дослідне знання про явища світу і життя людей, але за слабкого розвитку науки поняття, що відображають ці явища, досить абстрактні.

 • Позитивна – на зміну двом попереднім приходять наукові дослідження законів природи і життя людей.Суспільства в процесі еволюції також проходять три основні стадії:

 • Суспільства в процесі еволюції також проходять три основні стадії:

 • примітивну, проміжну і позитивну.

 • О.Конт вважав, що суспільство стає також більш складним, диференційованим і спеціалізованим через поділ праці, який разом з мовою і релігією веде до зміцнення соціальної солідарності.Ідеї Конта були уточнені, поглиблені й розвинуті англійським філософом і соціологом Гербертом Спенсером (1820—1903).

 • Ідеї Конта були уточнені, поглиблені й розвинуті англійським філософом і соціологом Гербертом Спенсером (1820—1903).

 • Ним залишена величезна наукова спадщина.

 • Його праця «Основи соціології» (1877 р.) була однією з перших спроб побудови цілісної соціологічної системи на етнографічному матеріалі.Загальновизнана заслуга Спенсера полягає у застосуванні принципу еволюції як методологічної основи будь-якого знання, що дало змогу розглядати суспільство з точки зору поступальності його розвитку.

 • Загальновизнана заслуга Спенсера полягає у застосуванні принципу еволюції як методологічної основи будь-якого знання, що дало змогу розглядати суспільство з точки зору поступальності його розвитку.Соціальна еволюція, за Спенсером, — це прогресивний розвиток суспільства по шляху його ускладнення і вдосконалення діяльності соціальних інститутів.

 • Соціальна еволюція, за Спенсером, — це прогресивний розвиток суспільства по шляху його ускладнення і вдосконалення діяльності соціальних інститутів.

 • Основними складовими еволюції, в тому числі соціальної, є:

 • інтеграція — перехід від простого до складного;

 • диференціація — перехід від однорідного до різнорідного;

 • зростання порядку — перехід від невизначеного до визначеного.Г. Спенсер за аналогією між суспільством і живим організмом твердив, що:

 • Г. Спенсер за аналогією між суспільством і живим організмом твердив, що:

 • розподіл функцій між органами — спільна риса як суспільства, так і живого організму.Кожне розвинуте суспільство, на думку Спенсера, має три системи органів:

 • Кожне розвинуте суспільство, на думку Спенсера, має три системи органів:

 • виробничу;

 • розподільну;

 • регулятивну.Як специфічні частини суспільства виділяв соціальні інститути:

 • Як специфічні частини суспільства виділяв соціальні інститути:

 • домашні

 • обрядові

 • політичні

 • церковні

 • професійні

 • промислові,

 • розглядаючи їх як продукти повільної еволюції.Г. Спенсер виокремив два типи суспільства:

 • Г. Спенсер виокремив два типи суспільства:

 • військове та індустріальне.

 • Військове суспільство характеризується централізованим контролем та ієрархічною системою влади, в ньому понад усе ціниться дисципліна, а церква схожа на військову організацію.

 • В індустріальному суспільстві переважає промисловість і торгівля, з'являється політична свобода, стає гнучкішою соціальна організація.Головною ознакою суспільного розвитку Г. Спенсер вважав розподіл праці, який веде до становлення індустріального суспільства.

 • Головною ознакою суспільного розвитку Г. Спенсер вважав розподіл праці, який веде до становлення індустріального суспільства.Соціологія Г. Спенсера підкреслено індивідуалістична:

 • Соціологія Г. Спенсера підкреслено індивідуалістична:

 • «Суспільство існує для блага своїх членів, а не члени його існують заради суспільства».Спенсер сформулював закон «рівної свободи», за яким усі індивіди повинні користуватися таким її обсягом, який узгоджується з рівною свободою інших індивідів.

 • Спенсер сформулював закон «рівної свободи», за яким усі індивіди повинні користуватися таким її обсягом, який узгоджується з рівною свободою інших індивідів.Держава — вільна організація, що охороняє вільних індивідів. Вона не повинна займатися комерційним законодавством, керувати релігійними установами, благодійними товариствами.

 • Держава — вільна організація, що охороняє вільних індивідів. Вона не повинна займатися комерційним законодавством, керувати релігійними установами, благодійними товариствами.

 • Головне завдання держави — здійснення правосуддя і забезпечення дотримання закону рівної свободи, що практично означає захист власності громадян від пограбування і війн.В ХIХ ст. більшість соціологічних шкіл на основі вчення О.Конта і Г.Спенсера (розуміння соціології як ‘’соціальної фізики’’, що орієнтується на методи біології, фізики), намагались зрозуміти соціальне з допомогою біологічного або природного, а тому одержали в історії соціології назву натуралістична соціологія.

 • В ХIХ ст. більшість соціологічних шкіл на основі вчення О.Конта і Г.Спенсера (розуміння соціології як ‘’соціальної фізики’’, що орієнтується на методи біології, фізики), намагались зрозуміти соціальне з допомогою біологічного або природного, а тому одержали в історії соціології назву натуралістична соціологія.В соціології виникають школи: органіки, соціальний дарвінізм, расово-антропологічна, географічна та ін.

 • В соціології виникають школи: органіки, соціальний дарвінізм, расово-антропологічна, географічна та ін.

Розглядала суспільство як живий організм, а соціальну диференціацію суспільства — аналогічно до розподілу функцій між різними органами.

 • Розглядала суспільство як живий організм, а соціальну диференціацію суспільства — аналогічно до розподілу функцій між різними органами.

 • Скажімо, німецький соціолог Альберт Шеффле (1831 —1908) економічне життя суспільства ототожнював з обміном речовин в організмі, тобто суспільство – це органічна цілісність, подібна до біологічного організму, але відрізняється від нього п’ятьма типами соціальної тканини та трьома видами основних органів.Зокрема, Шеффле виділяє існування таких п’яти видів так званої соціальної тканини:

 • Зокрема, Шеффле виділяє існування таких п’яти видів так званої соціальної тканини:

 • засоби комунікації і житлове обладнання, які не притаманні біологічному організму;

 • захисна тканина (одяг, покрівля, різноманітні покриття);

 • тканини, що складаються з економічних, культурних, соціальних організацій;

 • тканини, що утворюють організації та установи, призначення яких виконання державних функцій, реалізація влади;

 • психофізична тканина ( основа інтелектуальної сфери діяльності).Функціонування суспільства на противагу біологічному організмові забезпечують, згідно з твердженням соціолога, три такі види органів та інститутів:

     • Функціонування суспільства на противагу біологічному організмові забезпечують, згідно з твердженням соціолога, три такі види органів та інститутів:
 • - зовнішні органи (виробництво, транспорт, торгівля, охорона);

 • - внутрішні (спілкування, виховання, релігія, наука, література, мистецтво);

 • - координаційно-регулюючі (держава та її установи).Ця школа, започаткована наприкінці XIX ст., спиралась на вчення Г. Спенсера.

 • Ця школа, започаткована наприкінці XIX ст., спиралась на вчення Г. Спенсера.

 • Основна ідея соціального дарвінізму – спроби довести, що в основі соціальної структури лежать природні здібності людини.

 • Будь-які соціологічні положення не мають суперечити природним науковим законам, що управляють людською природою.Основними ознаками, які характеризували соціал-дарвіністський напрям в розвитку соціології були:

 • Основними ознаками, які характеризували соціал-дарвіністський напрям в розвитку соціології були:

 • натуралізація соціального;

 • визнання боротьби за існування та природного відбору як головних соціальних детермінант;

 • аналіз в цьому контексті соціальних конфліктів і суперечностей.Найвідомішим представником школи соціального дарвінізму вважають польсько-австрійського соціолога Людвіга Гумпловича (1838—1909).

 • Найвідомішим представником школи соціального дарвінізму вважають польсько-австрійського соціолога Людвіга Гумпловича (1838—1909).Заперечуючи біологічні аналогії, властиві органіцизму, в поясненні розвитку суспільства, Л. Гумплович пояснював соціальні явища з позицій натуралізму, розглядаючи історію людства як природний процес, а соціальні закони як просто різновидність законів природи.

 • Заперечуючи біологічні аналогії, властиві органіцизму, в поясненні розвитку суспільства, Л. Гумплович пояснював соціальні явища з позицій натуралізму, розглядаючи історію людства як природний процес, а соціальні закони як просто різновидність законів природи.Її представники інтерпретували суспільний розвиток у поняттях спадковості, «расового добору», боротьби «вищих» і «нижчих» рас.

 • Її представники інтерпретували суспільний розвиток у поняттях спадковості, «расового добору», боротьби «вищих» і «нижчих» рас.В расово-антропологічній школі виділяють два напрями:

 • В расово-антропологічній школі виділяють два напрями:

 • перший пов'язаний зі спробами розкрити глобальні рушійні сили розвитку всесвітньої історії;

 • другий – виходить з розуміння природного відбору і боротьби за виживання, що проповідувалось соціальним дарвінізмом.Спільним для концепції цієї школи було:

 • Спільним для концепції цієї школи було:

 • визнання расового чинника як головної детермінанти суспільного розвитку;

 • проголошення культурної та біологічної відмінності рас;

 • визнання ієрархічності рас;

 • заперечення можливості змішування рас.Ж. Гобіно у праці ‘’Нариси про нерівність людських рас’' обґрунтовує наступні ідеї:

 • Ж. Гобіно у праці ‘’Нариси про нерівність людських рас’' обґрунтовує наступні ідеї:

 • - расові особливості – це головні детермінанти суспільного розвитку;

 • - інтенсивність розвитку раси залежить від її біологічної чистоти;

 • - ‘’історичною расою’’ є біла раса.Основні ідеї цієї школи були закладені ще у творчості Ж.Бодена і Ш.Монтеск’є, які намагалися дослідити роль географічного середовища та природних умов у житті суспільства.

 • Основні ідеї цієї школи були закладені ще у творчості Ж.Бодена і Ш.Монтеск’є, які намагалися дослідити роль географічного середовища та природних умов у житті суспільства.Основну увагу представники географічної школи зосереджували на взаємовідносинах географічного середовища і соціальних груп, значенні географічного середовища для розміщення промисловості, економічного зростання, процесів урбанізації й індустріалізації, розвитку культури і політичного устрою.

 • Основну увагу представники географічної школи зосереджували на взаємовідносинах географічного середовища і соціальних груп, значенні географічного середовища для розміщення промисловості, економічного зростання, процесів урбанізації й індустріалізації, розвитку культури і політичного устрою.Географічна школа вперше поставила питання про характер взаємодії суспільства і природи. На жаль, вона не змогла визначити правильне співвідношення між соціальними та природними умовами існування суспільства і надала перевагу останнім.

 • Географічна школа вперше поставила питання про характер взаємодії суспільства і природи. На жаль, вона не змогла визначити правильне співвідношення між соціальними та природними умовами існування суспільства і надала перевагу останнім.Спроби звести соціальне до біологічного, властиві позитивістській соціології, виявлялись неспроможними. А наприкінці ХIХ ст. призвели до кризи біолого-натуралістичних теорій і посилення психологічних тенденцій у соціології. Соціологи, незадоволені примітивними біоорганічними аналогіями, виявляли зростаючий інтерес до проблеми мотивації та психологічних механізмів соціальної поведінки.

 • Спроби звести соціальне до біологічного, властиві позитивістській соціології, виявлялись неспроможними. А наприкінці ХIХ ст. призвели до кризи біолого-натуралістичних теорій і посилення психологічних тенденцій у соціології. Соціологи, незадоволені примітивними біоорганічними аналогіями, виявляли зростаючий інтерес до проблеми мотивації та психологічних механізмів соціальної поведінки.Психологічна соціологія не була єдиним цілим. Основне, на чому вона трималася, — прагнення зводити соціальне до психологічного. Але ці спроби реалізовувалися не однаково, та й розуміння психологічного було різним.

 • Психологічна соціологія не була єдиним цілим. Основне, на чому вона трималася, — прагнення зводити соціальне до психологічного. Але ці спроби реалізовувалися не однаково, та й розуміння психологічного було різним.У психологічній соціології виділяють такі концепції:

 • У психологічній соціології виділяють такі концепції:

 • - психологічний еволюціонізм;

 • - інстинктивізм;

 • - «психологія народів» (тісно пов'язана з етнографією);

 • - інтеракціонізм.Найбільшого поширення психолого - еволюціоністська соціологія, пов'язана з позитивістською традицією, набула в США. Засновник психологічного напряму в американській соціології Лестер-Френк Уорд (1841 - 1913) стверджував, що з виникненням людства єдина до тих пір еволюція роздвоюється і спонтанний розвиток стихійних сил (генезис) доповнюється свідомими діями людини, що ставить перед собою певні цілі. Цей свідомий аспект еволюції Уорд називає телезисом.

 • Найбільшого поширення психолого - еволюціоністська соціологія, пов'язана з позитивістською традицією, набула в США. Засновник психологічного напряму в американській соціології Лестер-Френк Уорд (1841 - 1913) стверджував, що з виникненням людства єдина до тих пір еволюція роздвоюється і спонтанний розвиток стихійних сил (генезис) доповнюється свідомими діями людини, що ставить перед собою певні цілі. Цей свідомий аспект еволюції Уорд називає телезисом.Інший американець Франклін-Генрі Гіддінгс (1855 —1931), засновник першої в США кафедри соціології у Колумбійському університеті, вважав, що суспільство - це психічне явище, зумовлене психічним процесом, а тому соціологія повинна поєднувати як суб'єктивне, так і об'єктивне бачення соціального світу. Сам він зосередив увагу на суб'єктивному, психологічному аспекті. Первинний та елементарний суб'єктивний соціальний факт, за Гіддінгсом, - це «усвідомлення роду», тобто визнання себе й інших причетними до одного роду.

 • Інший американець Франклін-Генрі Гіддінгс (1855 —1931), засновник першої в США кафедри соціології у Колумбійському університеті, вважав, що суспільство - це психічне явище, зумовлене психічним процесом, а тому соціологія повинна поєднувати як суб'єктивне, так і об'єктивне бачення соціального світу. Сам він зосередив увагу на суб'єктивному, психологічному аспекті. Первинний та елементарний суб'єктивний соціальний факт, за Гіддінгсом, - це «усвідомлення роду», тобто визнання себе й інших причетними до одного роду.Видатним представником інстинктивізму вважається англійський психолог Вільям Мак-Дугал (1871 — 1938), який останні 17 років життя працював у США.

 • Видатним представником інстинктивізму вважається англійський психолог Вільям Мак-Дугал (1871 — 1938), який останні 17 років життя працював у США.

 • Кожне суспільне явище він розглядав як певний інстинкт чи низку інстинктів. Так, війни пояснював схильністю людей до забіякуватості, а нагромадження суспільного багатства - скупістю й корисливістю. Найбільшого соціального значення Мак-Дугал надав стадному інстинкту, який утримує людей разом і є в основі більшості інстинктів суспільства.Наприкінці XIX ст. посилюється інтерес до вивчення безпосередніх явищ групової поведінки людей.

 • Наприкінці XIX ст. посилюється інтерес до вивчення безпосередніх явищ групової поведінки людей.

 • Будь-який масовий рух почали ототожнювати з ірраціональним і руйнівним натовпом.Так, на думку французького лікаря, антрополога, соціолога Гюстава Лебона (1841-1931), європейське суспільство вступає в новий період свого розвитку – в “ еру юрби ’’, коли розумне критичне начало, втілене в особистості, придушується ірраціональною масовою свідомістю. У зібранні виникає колективна душа, завдяки цьому воно стає організованою, одухотвореною юрбою, єдиним творінням, підкоряється закону духовної єдності.

 • Так, на думку французького лікаря, антрополога, соціолога Гюстава Лебона (1841-1931), європейське суспільство вступає в новий період свого розвитку – в “ еру юрби ’’, коли розумне критичне начало, втілене в особистості, придушується ірраціональною масовою свідомістю. У зібранні виникає колективна душа, завдяки цьому воно стає організованою, одухотвореною юрбою, єдиним творінням, підкоряється закону духовної єдності.Габріель Тард (1843-1904), французький юрист і соціолог, один з основоположників психології і представник психологічного напрямку в соціології, автор праць із соціальної психології, прагнув звільнити соціологію від біологізму і органіцизму, вважав, що суспільство є продуктом взаємодії індивідуальних свідомостей через передачу людьми один одному і засвоєння ними вірувань, переконань, бажань, намірів та ін.

 • Габріель Тард (1843-1904), французький юрист і соціолог, один з основоположників психології і представник психологічного напрямку в соціології, автор праць із соціальної психології, прагнув звільнити соціологію від біологізму і органіцизму, вважав, що суспільство є продуктом взаємодії індивідуальних свідомостей через передачу людьми один одному і засвоєння ними вірувань, переконань, бажань, намірів та ін.Суспільні процеси пояснював дією психологічного механізму наслідування, на якому будуються людські взаємовідносини. Відповідно до цього він трактував громадську думку і ‘’психологію натовпу’’.

 • Суспільні процеси пояснював дією психологічного механізму наслідування, на якому будуються людські взаємовідносини. Відповідно до цього він трактував громадську думку і ‘’психологію натовпу’’.Поєднати психологізм з органіцизмом спробувала інтеракціоністська орієнтація в соціології, що зародилась у США. В центрі її уваги – процесс взаємодії індивідів. Але сама особистість, будучи суб’єктом цієї взаємодії, усвідомлюється не як абстрактний індивід, а як соціальна істота, що належить до певних соціальних груп і виконує певні соціальні ролі.

 • Поєднати психологізм з органіцизмом спробувала інтеракціоністська орієнтація в соціології, що зародилась у США. В центрі її уваги – процесс взаємодії індивідів. Але сама особистість, будучи суб’єктом цієї взаємодії, усвідомлюється не як абстрактний індивід, а як соціальна істота, що належить до певних соціальних груп і виконує певні соціальні ролі.Георг Зіммель (1858-1918) німецький філософ, соціолог, представник релятивізму, сформулював оригінальне для того часу бачення предмета, методу і завдань соціологічної науки.

 • Георг Зіммель (1858-1918) німецький філософ, соціолог, представник релятивізму, сформулював оригінальне для того часу бачення предмета, методу і завдань соціологічної науки.Специфічною щодо пізнання соціальних явищ у Зіммеля є теорія історичного розуміння.

 • Специфічною щодо пізнання соціальних явищ у Зіммеля є теорія історичного розуміння.

 • Згідно з нею будь-який вид діяльності можна вважати зрозумілим, коли психічні процеси, на основі яких склалася певна усвідомлена соціальна дія, викликають в інтерпретатора ту саму реакцію, що й у самого діяча.Одним з творців соціології як науки, професії та навчального предмета є французький філософ, соціолог Еміль Дюркгейм (1858-1917). Е. Дюркгейм продовжував традиції позитивізму, вважаючи соціологію близькою до природничих наук з характерним для них індуктивним методом і принципом об'єктивного спостереження. У своїй книзі «Метод соціології» він формулює правила соціологічного пізнання, які мали гарантувати об'єктивність та ефективність наукового пошуку. Основне з них: соціальні факти потрібно розглядати як предмети.

 • Одним з творців соціології як науки, професії та навчального предмета є французький філософ, соціолог Еміль Дюркгейм (1858-1917). Е. Дюркгейм продовжував традиції позитивізму, вважаючи соціологію близькою до природничих наук з характерним для них індуктивним методом і принципом об'єктивного спостереження. У своїй книзі «Метод соціології» він формулює правила соціологічного пізнання, які мали гарантувати об'єктивність та ефективність наукового пошуку. Основне з них: соціальні факти потрібно розглядати як предмети.Основними ознаками соціальних фактів є:

 • Основними ознаками соціальних фактів є:

 • - об'єктивне існування щодо окремих індивідів;

 • - примусовий вплив на індивідів.Соціологія, за Дюркгеймом, є наукою про соціальні факти - ідеї, норми, цінності, вироблені колективною свідомістю людей. Їх вплив на людей здійснюється через соціальні інститути (правові, релігійні та ін.).

 • Соціологія, за Дюркгеймом, є наукою про соціальні факти - ідеї, норми, цінності, вироблені колективною свідомістю людей. Їх вплив на людей здійснюється через соціальні інститути (правові, релігійні та ін.).Макс Вебер (1864— 1920), автор праць з економіки, права, філософії, історії та соціології.

 • Макс Вебер (1864— 1920), автор праць з економіки, права, філософії, історії та соціології.

 • Найвагоміша його заслуга полягає у розвитку методологічних аспектів соціології. Він є основоположником так званої «розуміючої соціології», теорії соціальної дії, теорії ‘’ідеальних типів’’Суспільство та його індивіди трактувались Вебером як такі, що виявляються в процесі інтеракції, а не як певні «готові факти».

 • Суспільство та його індивіди трактувались Вебером як такі, що виявляються в процесі інтеракції, а не як певні «готові факти».Каталог: data -> kafedra -> internal -> philosophy -> presentations
presentations -> Мудрість світу цього є божевіллям перед Богом
presentations -> У період пізнього палеоліту постають релігія і палеолітичне мистецтво
presentations -> Людина є предметом вивчення всіх суспільних наук: Людина є предметом вивчення всіх суспільних наук
presentations -> Походження слов’ян та їх розселення на території України. Походження слов’ян та їх розселення на території України
presentations -> 1. Поняття та форми виявлення політичної свідомості
presentations -> Поведінка людини є результатом взаємодії її внутрішньої природи і процесу соціалізації, складовими елементами якого виступають інші індивіди
presentations -> 1. Зародження козацтва як суспільного стану в Україні
presentations -> Походження слов’ян та їх розселення на території України. Походження слов’ян та їх розселення на території України
presentations -> 1. Вітенко І. С., Борисюк А. С., Вітенко Т.І. Основи психології. Основи педагогіки: Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 200 с
presentations -> 1. Поняття та форми виявлення політичної свідомості


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка