Спецкурс Спецкурс для підготовки студентівДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.


Спецкурс

 • Спецкурс

 • для підготовки студентів

 • ННІ філології та журналістики

 • ЖДУ імені Івана Франка

 • освітньо-кваліфікаційного рівня

 • магістр за спеціальністю

 • “Українська мова та література”

 • Викладач доц. Т.Є. Недашківська


 • ПСИХОЛІНГВІСТИКАСтановлення психолінгвістики, предмет, об’єкт, методи психолінгвістичних досліджень.

 • Становлення психолінгвістики, предмет, об’єкт, методи психолінгвістичних досліджень.

 • Генеративізм.

 • Проблема асоціацій.

 • Самостійна робота. Дескриптивізм.Белянин В. П. Психолингвистика. – М., 2003.

 • Белянин В. П. Психолингвистика. – М., 2003.

 • Блумфилд Л. Язык. – М., 1968.

 • Бутенко Н.П. Словник асоціативних норм української мови. – К., 1979.

 • Волков В.В. Введение в психолингвистику. – Ужгород, 1994.

 • Выготский Л.С. Мышление и речь. – М., 1996.

 • Гальперин П.Я. Языковое сознание и некоторые вопросы взаимоотношения языка и мышления//Вопросы философии. – 1977. - №4.

 • Горошко Е.И. Интегративная модель свободного ассоциативного эксперимента. – Харьков, М., 2001.8. Залевская А.А. Введение в психолингвистику. – М., 2000.

 • 8. Залевская А.А. Введение в психолингвистику. – М., 2000.

 • 9. Залевская А.А. Слово в лексиконе человека: Психолингвистические исследования. – Воронеж, 1990.

 • 10. Залевская А.А. Понимание текста: психолингвистический подход. – Калинин, 1988.

 • 11. Зимняя И.А. Лингвопсихология речевой деятельности. – М., 2001.

 • 12. Караулов Ю.Н. Активная грамматика и ассоциативно-вербальная сеть. – М., 1999.

 • 13. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М., 1987.14. Клименко А.П. Психолингвитика. – Минск, 1982.

 • 14. Клименко А.П. Психолингвитика. – Минск, 1982.

 • 15. Концептуализация и смысл. – Новосибирск, 1990.

 • 16. Красных В.В.Основы психолингвистики и теории коммуникации. – М., 2001.

 • 17. Кубрякова Е.С. Язык и знание. – М., 2004.

 • 18. Леонтьев А.А. Язык, речь и речевая деятельность. – М., 1969.

 • 19. Леонтьев А.А. Психолингвистика. – М., 1967.

 • 20. Лурия А.Р. Язык и сознание. – М., 1979.21. Психолингвистика за рубежом . – М., 1972.

 • 21. Психолингвистика за рубежом . – М., 1972.

 • 22. Психологические проблемы семантики. – М., 1993.

 • 23. Сахарный Л.В. Введение в психолингвистику. – Л., 1989.

 • 24. Селіванова О.О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики. – К., 1999.

 • 25. Терехова Д.І. Особливості сприйняття лексичної семантики слів. – К., 2000.

 • 26. Фрумкина Р.М. Психолингвистика. – М., 2006.

 • 27. Хомский Н. Язык и мышление / Пер. с англ. – М., 1972.

 • 28. Хомський Н. Роздуми про мову / Пер. з англ. – Львів, 2000.Наука про мовленнєву діяльність людей у психологічних та лінгвістичних аспектах, включаючи експериментальні дослідження психологічної діяльності суб’єкта з засвоєння та застосування мови як організованої та автономної системи

 • Наука про мовленнєву діяльність людей у психологічних та лінгвістичних аспектах, включаючи експериментальні дослідження психологічної діяльності суб’єкта з засвоєння та застосування мови як організованої та автономної системи

 • У фокусі уваги – індивід у комунікаціїНеобхідність теоретичного осмислення практичних проблем

 • Необхідність теоретичного осмислення практичних проблем

 • Безпорадність суто лінгвістичного підходу, пов'язаного з аналізом текстів, а не мовця

 • Навчання рідної та іноземної мов

 • Мовленнєве виховання дошкільнят

 • Проблеми мовленнєвого впливу (пропаганда, ЗМІ тощо)

 • Юрислінгва

 • Розпізнання людей за особливостями мовлення

 • Вирішення проблем машинного перекладу

 • Мовленнєве введення інформації до комп'ютераВ. фон Гумбольдт

 • В. фон Гумбольдт

 • психологічний напрямок (О.О.Потебня та ін.)

 • Ф. де Сосюр

 • генеративізм (Н.Хомський) Л.Вітгенштейн

 • сучасна психолінгвістика (з 50-х років ХХ ст.)Термін психолінгвістика увійшов до наукового вжитку з 1954 року, після опублікування під цією назвою колективної монографії за редакцією Ч.Е. Осгуда та Т.А.Себеока

 • Термін психолінгвістика увійшов до наукового вжитку з 1954 року, після опублікування під цією назвою колективної монографії за редакцією Ч.Е. Осгуда та Т.А.Себеока

 • “Психолінгвістика вивчає ті процеси, у яких інтенції мовців перетворюються на сигнали прийнятого у певній культурі коду, і ці сигнали перетворюються на інтерпретації слухача” (Ч.Е.Осгуд)Об'єкт

 • Об'єкт

 • визначається по-різному, але завжди включає такі характеристики, як процесуальність, суб'єкт, об'єкт і адресат мовлення, ціль, мотив або потреби, зміст мовленнєвого спілкування, мовні засоби

 •  

 • «Объектом психолингвистики... всегда является совокупность речевых событий или речевых ситуаций » (А.Леонтьев)Мовна особистість

 • Мовна особистість

 • Ментальний лексикон

 • Асоціативне значення та асоціативне поле

 • Асоціативна норма

 • Мовна картина світу

 • Концептуальна картина світуСпостереження

 • Спостереження

 • Самоспостереження

 • Експеримент (асоціативний, лінгвістичний, формуючий)

 • Методика “семантичного шкалювання”

 • Асоціативні методики

 • Батареї методикМетодологія досліджень

 • Методологія досліджень

 • Моделювання й аналіз процесів породження

 • Сприйняття й розуміння мовлення

 • Опис ментального лексикону

 • Мовна свідомість і образ світу

 • Невербальні складники спілкування

 • Мовна особистість

 • Механізми ефективності спілкування

 • Міжкультурне спілкування • Термін – Дж. Сьорль на початку 70-х р.р.

 • Теоретичні засади – Н.Хомський у 1957 р. “Синтаксичні структури”Генеративізм –

 • Генеративізм –

 • або породжувальна лінгвістика, напрям у мовознавстві, який характеризується проголошенням пріоритету дедуктивного підходу до вивчення мови над індуктивним, інтерпретацією мови як феномену психіки людини й опрацюванням формальних моделей процесів породження мовних конструкцій • Вчення Р. Декарта (Картезіуса)

 • Інтуїція як основа картезіанського раціоналістичного методу пізнання

 • Вчення про вроджені ідеї

 • “Картезіанська лінгвістика” Н. ХомськогоПравила, які визначають правильно побудовані ланцюжки мінімальних синтаксичних функціональних одиниць

 • Правила, які визначають правильно побудовані ланцюжки мінімальних синтаксичних функціональних одиниць

 • Компетенція (competence) – знання своєї мови мовцем-слухачем

 • Вживання (performance) – реальне використання мови у конкретних ситуаціяхЗавдання лінгвіста, “як і дитини, яка оволодіває мовою, є виявити з даних уживання систему правил, що лежить у їх основі, якою оволодів мовець-слухач і яку він використовує в реальному вживанні. Граматика мови прямує до того, щоб бути описом компетенції, притаманної ідеальному мовцеві-слухачу”

 • Завдання лінгвіста, “як і дитини, яка оволодіває мовою, є виявити з даних уживання систему правил, що лежить у їх основі, якою оволодів мовець-слухач і яку він використовує в реальному вживанні. Граматика мови прямує до того, щоб бути описом компетенції, притаманної ідеальному мовцеві-слухачу”

 • Компетенція – це не те саме, що мова в сосюрівському розумінні. Вона є динамічною і являє собою систему породжувальних процесівМова як особлива гілка психології пізнання

 • Мова як особлива гілка психології пізнання

 • Лінгвістику не можна зводити до сегментації й класифікації, до синтагматики й парадигматики

 • Трансформаційно-генеративна лінгвістика:

 • Вивчення структури механізму, який уможливлює мовленнєве спілкування

 • Глибинні структури: формування змісту речення (Невидимий Бог створив видимий світ – Бог невидимий, Бог створив світ, світ видимий)

 • Поверхнева структура: звукове втілення змістуПроблеми мови пов'язуються з проблемами людського знання

 • Проблеми мови пов'язуються з проблемами людського знання

 • через вивчення мови можна глибше пізнати людську природу

 • Вродженість мисленнєвих структур (ідея Р.Декарта)

 • Володіння мовою в основному не залежить від розумових здібностей людини

 • Дослідження мови відкриває перспективу для вивчення розумових процесів людини

 • Мовознавство належить до психології та теорії пізнання“Хомськіанська революція”

 • “Хомськіанська революція”

 • Антропоцентричне мовознавство

 • Дослідження мови з погляду мовця, а не слухача

 • Аналітичний підхід змінився синтетичним: від смислу до тексту

 • Увага перенесена з фонології й морфології на синтаксис і семантику

 • Замість проблеми “Як влаштована мова?” – проблема “Як функціонує мова?”Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка