Спільність території проживання людей, що взаємодіють між собоюДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.це сукупність усіх засобів взаємодії та форм об’єднання людей, що склалися історично, мають спільну територію, загальні культурні цінності та соціальні норми, характеризуються соціокультурною ідентичністю її членів.

 • це сукупність усіх засобів взаємодії та форм об’єднання людей, що склалися історично, мають спільну територію, загальні культурні цінності та соціальні норми, характеризуються соціокультурною ідентичністю її членів.- спільність території проживання людей, що взаємодіють між собою;

 • - спільність території проживання людей, що взаємодіють між собою;

 • - цілісність і сталість;

 • - здатність підтримувати та відтворювати високу інтенсивність внутрішніх зв’язків;

 • - певний рівень розвитку культури, система норм і цінностей, покладена в основу соціальних зв’язків між людьми;

 • - автономність та самодостатність, самовідтворення, саморегулювання, саморозвиток.

У доіндустріальному суспільстві, яке ще називають традиційним, визначальним чинником розвитку було сільське господарство, а головними інститутами — церква та армія. В індустріальному суспільстві — промисловість з корпорацією і фірмою на чолі, а в постіндустріальному — інформація, теоретичні знання з вищою школою, як місцем формування і зосередження цих знань.

 • У доіндустріальному суспільстві, яке ще називають традиційним, визначальним чинником розвитку було сільське господарство, а головними інститутами — церква та армія. В індустріальному суспільстві — промисловість з корпорацією і фірмою на чолі, а в постіндустріальному — інформація, теоретичні знання з вищою школою, як місцем формування і зосередження цих знань.ієрархічно упорядкована сукупність індивідів, соціальних груп, спільнот, організацій, інститутів, об'єднаних стійкими зв'язками і відносинами.

 • ієрархічно упорядкована сукупність індивідів, соціальних груп, спільнот, організацій, інститутів, об'єднаних стійкими зв'язками і відносинами.

 • Поняття соціальна структура охоплює системно-організаційний і стратифікаційний аспекти.Первинним елементом соціальної структури суспільства є соціальний статус, що розкриває місце особистості в соціальній структурі суспільства

 • Первинним елементом соціальної структури суспільства є соціальний статус, що розкриває місце особистості в соціальній структурі суспільства

 • Соціальні позиції (статуси) та зв’язки між ними визначають характер соціальних відносин. На основі близькості соціальних статусів формуються складніші структурні елементи суспільства – соціальні групи.Соціальна група – відносно стійка, історично сформована сукупність людей, об’єднаних на основі загальних соціально значущих ознак.

 • Соціальна група – відносно стійка, історично сформована сукупність людей, об’єднаних на основі загальних соціально значущих ознак.

 • Утворення соціальних груп зумовлено:

 • - спільною діяльністю (професійною, політичною, економічною, духовною);

 • - спільним просторово-часовим існуванням (середовищем, територією, комунікацією);

 • - груповими установками та орієнтаціями.

 • У соціальній структурі суспільства взаємодіють різні за чисельністю соціальні групи, які поділяють на малі і великі, формальні і неформальні.Мала соціальна група – нечисленна за складом соціальна група, учасники якої об’єднані спільною діяльністю і перебувають у безпосередньому стійкому особистому спілкуванні, що є основою для виникнення як емоційних стосунків, так і особливих групових цінностей і норм поведінки.

 • Мала соціальна група – нечисленна за складом соціальна група, учасники якої об’єднані спільною діяльністю і перебувають у безпосередньому стійкому особистому спілкуванні, що є основою для виникнення як емоційних стосунків, так і особливих групових цінностей і норм поведінки.

 • Ознакою малої соціальної групи є наявність безпосередньо тривалих особистих контактів і мала чисельність її членів.

 • Велика соціальна групачисленна за складом група людей, об’єднаних для спільної діяльності, але взаємодія між якими формальніша.Формальна група – це об’єднання людей, яке утворюється на основі офіційного документа, юридичних норм, установ, правил тощо. (студентська група, виробничий колектив, підрозділ).

 • Формальна група – це об’єднання людей, яке утворюється на основі офіційного документа, юридичних норм, установ, правил тощо. (студентська група, виробничий колектив, підрозділ).

 • Неформальна група – це більш або менш стійка сукупність людей, яка складається стихійно і не має особливих документів, які регламентують її функціонування та утворюється на основі загальних інтересів, прагнень.Соціальна структура суспільства перебуває в постійному розвитку. Його динаміка залежить від соціальної мобільності елементів соціальної структури.

 • Соціальна структура суспільства перебуває в постійному розвитку. Його динаміка залежить від соціальної мобільності елементів соціальної структури.

 • Соціальна мобільність – міжгрупова або просторова рухливість населення, його здатність до соціальних переміщень.- вертикальну мобільність – посадове, кваліфікаційне зростання чи декваліфікація, перехід до групи з вищим чи нижчим статусом;

 • - вертикальну мобільність – посадове, кваліфікаційне зростання чи декваліфікація, перехід до групи з вищим чи нижчим статусом;

 • - горизонтальну мобільність – рух між соціально однорідними позиціями й категоріями населення.Нерівність індивідів і соціальних груп є первинною ознакою соціальної структури. В іншому разі (за рівності, тотожності елементів системи) відсутні підстави для тверджень про суспільну організацію, структуру.

 • Нерівність індивідів і соціальних груп є первинною ознакою соціальної структури. В іншому разі (за рівності, тотожності елементів системи) відсутні підстави для тверджень про суспільну організацію, структуру.

Соціальна стратифікація (лат. stratum - шар) - поділ суспільства на вертикально розташовані соціальні групи і верстви (страти), які мають різний престиж, власність, владу, освіту тощо.

 • Соціальна стратифікація (лат. stratum - шар) - поділ суспільства на вертикально розташовані соціальні групи і верстви (страти), які мають різний престиж, власність, владу, освіту тощо.

- угруповання людей на основі нерівного становища щодо основних соціальних ресурсів, які визначають їхні життєві шанси, соціальні претензії та соціальні можливості спільно діяти.

 • - угруповання людей на основі нерівного становища щодо основних соціальних ресурсів, які визначають їхні життєві шанси, соціальні претензії та соціальні можливості спільно діяти.

 • Суспільство поділяють на:

 • Вищий клас.

 • Середній клас.

 • Нижчий клас.3. Соціальний інститут (лат. institutum - організація, лад) - відносно стійка модель поведінки людей і організацій, що історично склалася у певній сфері життєдіяльності суспільства.

 • 3. Соціальний інститут (лат. institutum - організація, лад) - відносно стійка модель поведінки людей і організацій, що історично склалася у певній сфері життєдіяльності суспільства.1. Соціальні норми, правила, які уособлюються у вимогах, статутах, інструкціях, законах.

 • 1. Соціальні норми, правила, які уособлюються у вимогах, статутах, інструкціях, законах.

 • 2. Наявність спеціалізованих установ, закладів (будівля).

 • 3. Спеціалізовані професійні працівники.

 • 4. Організація соціального контролю, який здійснюється через відповідні санкції.процес виникнення і становлення соціальних інститутів як ключових структурних елементів суспільства.

 • процес виникнення і становлення соціальних інститутів як ключових структурних елементів суспільства.

 • Виникненню соц. інститутів передує:

 • 1. Об'єктивна потреба

 • 2. Наявність особливого культурного середовища (субкультури) - системи цінностей, соціальних норм і правил.

 • 3. Наявність необхідних ресурсів (матеріальних, фінансових, трудових, організаційних)За типом вирішуваних завдань соціальні інститути розділяють на п’ять груп:

 • За типом вирішуваних завдань соціальні інститути розділяють на п’ять груп:

 • - економічні - забезпечують виробництво і розподіл суспільного багатства, регулюють грошовий обіг;

 • - політичні - пов'язані з встановленням, виконанням і підтриманням певної форми політичної влади, збереженням і відтворенням ідеологічних цінностей;

 • - культурні та виховні - сприяють засвоєнню і відтворенню культурних, соціальних цінностей, соціалізації індивідів;

 • - соціальні - організовують добровільні об'єднання, регулюють повсякденну соціальну поведінку людей, міжособистісні стосунки.Розрізняють формальні і неформальні соціальні інститути.

 • Розрізняють формальні і неформальні соціальні інститути.

 • Загальна ознака формальних інститутів – взаємодія між суб’єктами здійснюється на основі формально обумовлених правил, законів, регламентацій, положень.

 • Неформальні – грунтуються на особистих зв’язках, взаємних симпатіях, безпосередньому спілкуванні.

 • Прикладом формального соціального інституту може бути суд. Соціальні норми уособлюються в даному випадку в юридичних законах. Спеціалізованим закладом є суд як установа. Спеціалізовані суб’єкти соціального інституту – судді, прокурори, адвокати. Здійснення соціального контролю відбувається через санкції (покарання за скоєний злочин).- регулятивна функція;

 • - регулятивна функція;

 • - функція відтворення, безперервності суспільних відносин;

 • - інтегративна функція;

 • - комунікативна функція.Соціальна організація - соціальна група, орієнтована на досягнення взаємопов'язаних специфічних цілей і формування високоформалізованих структур.

 • Соціальна організація - соціальна група, орієнтована на досягнення взаємопов'язаних специфічних цілей і формування високоформалізованих структур.- організації з виробництва товарів і послуг (промислові, сільськогосподарські, сервісні підприємства і фірми, фінансові установи, банки);

 • - організації з виробництва товарів і послуг (промислові, сільськогосподарські, сервісні підприємства і фірми, фінансові установи, банки);

 • - організації в галузі освіти (дошкільні, шкільні, вищі навчальні заклади, заклади додаткової освіти);

 • - організації в галузі медичного обслуговування, охорони здоров'я, відпочинку, фізичної культури і спорту (лікарні, санаторії, туристичні бази, стадіони);

 • - науково-дослідні організації;

 • - органи законодавчої, виконавчої влади.Каталог: data -> kafedra -> theacher -> philosophy -> vykhrushch -> %D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> %D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D1%97
%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D1%97 -> Це цілеспрямований процес передачі і засвоєння новими поколіннями історичного досвіду людства з метою підготовки до соціально активного життя
vykhrushch -> Соціальна поведінка. Соціологія конфлікту. План Біхевіоризм як наука про поведінку
vykhrushch -> Інформації про певне явище чи процес соціальної дійсності
vykhrushch -> Моральне виховання —
%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D1%97 -> Індивід (лат individuum — неділимий) — людина як представник людської спільноти, соціуму
%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D1%97 -> Розумове виховання


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка