Стаття 24 передбачає: громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед закономДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.Стаття 24 передбачає: громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

 • Стаття 24 передбачає: громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

 • Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

 • Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.Метою Закону є досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом правового забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою статі та застосування спеціальних тимчасових заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією і законами України.

 • Метою Закону є досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом правового забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою статі та застосування спеціальних тимчасових заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією і законами України.

 • Рівні права жінок і чоловіків - відсутність обмежень чи привілеїв за ознакою статі.

 • Дискримінація за ознакою статі - дії чи бездіяльність, що виражають будь-яке розрізнення, виняток або привілеї за ознакою статі, якщо вони спрямовані на обмеження або унеможливлюють визнання, користування чи здійснення на рівних підставах прав і свобод людини для жінок і чоловіків.Державна політика щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків спрямована на:

 • Державна політика щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків спрямована на:

 • утвердження ґендерної рівності;

 • недопущення дискримінації за ознакою статі;

 • застосування позитивних дій;

 • забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень;

 • забезпечення рівних можливостей жінкам і чоловікам щодо поєднання професійних та сімейних обов'язків; підтримку сім'ї, формування відповідального материнства і батьківства;

 • виховання і пропаганду серед населення України культури ґендерної рівності, поширення просвітницької діяльності у цій сфері;

 • захист суспільства від інформації, спрямованої на дискримінацію за ознакою статі.Загальна декларація прав людини 1948 р.;

 • Загальна декларація прав людини 1948 р.;

 • Міжнародний пакт про громадські та політичні права 1966 р.;

 • Статут Організації Об’єднаних Націй 1945 р.;

 • Декларація про ліквідацію дискримінації у відношенні жінок 1967 р.;

 • Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми та з експлуатацією проституції третіми особами 1949 р.;

 • Конвенція про ліквідацію усіх форм дискримінації по відношенню до жінок 1979 р.;

 • Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.;

 • Пекінська декларація 1995 р. та інші.ініціація та заохочення до міжнародної співпраці у цій сфері;

 • ініціація та заохочення до міжнародної співпраці у цій сфері;

 • визнання рівноправ’я чоловіків і жінок;

 • заборона торгівлі жінками, в тому числі заборона проституції;

 • заборона насильства щодо жінок, оскільки насильство є порушенням прав жінки, що потребує розвитку механізмів запобігання насильству та допомоги жертвам насильства;

 • закріплення принципів рівності у політичному, економічному та інших сферах життя суспільства;

 • введення поняття «дискримінація щодо жінок» та недопущення дискримінації у будь-яких її проявах.право на свободу вибору життєвого шляху;

 • право на свободу вибору життєвого шляху;

 • право на гідність й особисту недоторканність жінки;

 • право на свободу пересування, вільний вибір місця проживання;

 • право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань;

 • право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується;

 • репродуктивні та сімейні права жінки;

 • політичні права жінки;

 • права жінки в економічній сфері;

 • соціальні права та ін.Рівні виборчі права та можливості жінок і чоловіків забезпечуються законодавством України.

 • Рівні виборчі права та можливості жінок і чоловіків забезпечуються законодавством України.

 • Політичні партії, виборчі блоки під час висунення кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі передбачають представництво жінок і чоловіків у відповідних виборчих списках.

 • Призначення на державну службу та службу в органи місцевого самоврядування здійснюється з дотриманням представництва кандидатур кожної статі.

 • Дискримінація за ознакою статі при прийнятті на державну службу та службу в органи місцевого самоврядування і під час її проходження забороняється.Жінкам і чоловікам забезпечуються рівні права та можливості у працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці. Роботодавець зобов'язаний:

 • Жінкам і чоловікам забезпечуються рівні права та можливості у працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці. Роботодавець зобов'язаний:

 • створювати умови праці, які дозволяли б жінкам і чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній основі;

 • забезпечувати жінкам і чоловікам можливість суміщати трудову діяльність із сімейними обов'язками;

 • здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій кваліфікації та однакових умовах праці;

 • вживати заходів щодо створення безпечних для життя і здоров'я умов праці;

 • вживати заходів щодо унеможливлення випадків сексуальних домагань.

 • Держава забезпечує жінкам і чоловікам рівні права та можливості у здійсненні підприємницької діяльності. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації рівною мірою враховують інтереси жінок і чоловіків під час здійснення заходів щодо їх соціального захисту.Держава забезпечує рівні права та можливості жінок і чоловіків у здобутті освіти.

 • Держава забезпечує рівні права та можливості жінок і чоловіків у здобутті освіти.

 • Навчальні заклади забезпечують:

 • рівні умови для жінок і чоловіків під час вступу до навчальних закладів, оцінки знань, надання грантів, позик студентам;

 • підготовку та видання підручників, навчальних посібників, вільних від стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка;

 • виховання культури ґендерної рівності, рівного розподілу професійних і сімейних обов'язків.Діяльність органів державної влади, до компетенції яких відносяться питання рівних прав і рівних можливостей чоловіків і жінок;

 • Діяльність органів державної влади, до компетенції яких відносяться питання рівних прав і рівних можливостей чоловіків і жінок;

 • Комплексні механізми формування і розподілу державних ресурсів (бюджет, державні програми, податкова політика, що включає підтримку благодійних, некомерційних, правозахисних організацій, законодавство про соціальне замовлення та ін.);

 • Діяльність Уповноваженого з прав людини;

 • Судовий і адміністративний захисту прав людини і громадянина.Особа, яка вважає, що стосовно неї було застосовано дискримінацію за ознакою статі чи вона стала об'єктом сексуальних домагань, має право звернутися зі скаргою до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та/або до суду в порядку, визначеному законом.

 • Особа, яка вважає, що стосовно неї було застосовано дискримінацію за ознакою статі чи вона стала об'єктом сексуальних домагань, має право звернутися зі скаргою до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та/або до суду в порядку, визначеному законом.

 • Особи будь-якої статі або групи осіб мають право надсилати повідомлення про порушення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок у разі, якщо вичерпані внутрішні засоби правового захисту або якщо застосування таких засобів захисту невиправдано затягується.Нагадуємо, що кожна жінка має право на безоплатну первинну правову допомогу - вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

 • Нагадуємо, що кожна жінка має право на безоплатну первинну правову допомогу - вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

 • Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг: 1) надання правової інформації; 2) надання консультацій і роз'яснень з правових питань; 3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); 4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

 • За отриманням правової консультації, роз’ясненням – куди звернутись у випадку порушення прав жінок, жінки можуть звернутися до ГРОМАДСЬКИХ ПРИЙМАЛЕНЬ з надання правової допомоги, зокрема, такі приймальні діють при Головному територіальному управління юстиції у Запорізькій області, при Запорізькій обласній державній адміністрації.Адреси центрів

 • Адреси центрів

 • ЗАПОРІЗЬКИЙ 

 • 69037, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 24; тел. (061) 224-70-09; e-mail: css@ukrpost.ua

 • 69089, м. Запоріжжя, бул. Центральний, 20; тел. (061) 236-22-65; 236-25-94; 233-90-86; 236-25-67; e-mail: ZMCSSSDM@zp.ua

 • 69089, м. Запоріжжя, вул. Комінтерна , 7; тел. (061) 223-62-02; e-mail: zrcssm@ukrpost.ua

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка