Стимулювально-мотиваційна формує позитивні мотиви навчанняДата конвертації25.12.2016
Розмір445 b.Згідно з нормативно-правовими документами основними видами оцінювання є тематичне, семестрове, річне оцінювання, державна підсумкова атестація (ДПА) та державна кваліфікаційна атестація (захист дипломів та творчих робіт)

 • Згідно з нормативно-правовими документами основними видами оцінювання є тематичне, семестрове, річне оцінювання, державна підсумкова атестація (ДПА) та державна кваліфікаційна атестація (захист дипломів та творчих робіт)Контролююча – визначає рівень досягнень кожного учня, готовність до засвоєння нового матеріалу, що дає змогу викладачу відповідно планувати й викладати навчальний матеріал.

  • Контролююча – визначає рівень досягнень кожного учня, готовність до засвоєння нового матеріалу, що дає змогу викладачу відповідно планувати й викладати навчальний матеріал.
  • Навчальна – сприяє повторенню, уточненню й поглибленню знань, їхній систематизації, вдосконаленню вмінь і навичок.
  • Діагностико-коригуюча – з'ясовує причини труднощів, що виникають в учня в процесі навчання;виявляє прогалини в засвоєному, вносить корективи, спрямовані на їхнє усунення.
  • Стимулювально-мотиваційна – формує позитивні мотиви навчання.
  • Виховна – сприяє формуванню вмінь відповідально й зосереджено працювати, застосовувати прийоми контролю й самоконтролю, рефлексії навчальної діяльності


Характеристики відповіді учня: правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність.

 • Характеристики відповіді учня: правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність.

 • Якість знань: повнота,глибина, гнучкість, системність міцність.

 • Сформованість загально навчальних і предметних умінь і навичок.

 • Рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати,синтезувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо.

 • Досвід творчої діяльності: вміння виявити проблеми та розв'язати їх, сформувати гіпотези.

 • Самостійність оцінних суджень.Повнота знань – кількість знань, визначених навчальною програмою.

 • Повнота знань – кількість знань, визначених навчальною програмою.

 • Глибина знань – усвідомленість існуючих зв'язків між групами знань.

 • Гнучкість знань – уміння учнів застосовувати набуті знання в стандартних і нестандартних ситуаціях; знаходити варіативні способи використання знань; уміння комбінувати новий спосіб діяльності з уже відомих.

 • Системність знань – усвідомлення структури знань, їхньої ієрархії та послідовності, тобто усвідомлення одних знань, як базових для інших.

 • Міцність знань – тривалість збереження їх у пам'яті, відтворення їх у необхідних ситуаціях.Рівень – початковий – відповідь фрагментарна, характеризується початковим уявленням про предмет вивчення (1,2,3).

 • Рівень – початковий – відповідь фрагментарна, характеризується початковим уявленням про предмет вивчення (1,2,3).

 • Рівень – середній – учень відтворює основний навчальний матеріал, виконує завдання за зразком, володіє елементарними вміннями навчальної діяльності (4,5,6).

 • Рівень – достатній – учень знає істотні ознаки понять, явищ, зв'язки між ними, вміє пояснити основні закономірності, а також самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях (7,8,9).

 • Рівень – високий – знання учня є глибокими, міцними, системними. Учень вміє застосовувати їх для виконання творчих завдань (10, 11, 12)– це визначення навчальних досягнень учнів з певної теми (частини теми, групи тем) або з певного виду навчальної діяльності на основі вимог навчальної програми та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів із того чи іншого предмета.

 • – це визначення навчальних досягнень учнів з певної теми (частини теми, групи тем) або з певного виду навчальної діяльності на основі вимог навчальної програми та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів із того чи іншого предмета.Підготовку учнів до тематичного оцінювання слід здійснювати у двох напрямках: організаційному та психолого-педагогічному.

 • Підготовку учнів до тематичного оцінювання слід здійснювати у двох напрямках: організаційному та психолого-педагогічному.Затвердження поурочного планування.

 • Затвердження поурочного планування.

 • Складання орієнтовного графіка тематичного оцінювання. З метою якісного оцінювання навчальних досягнень учнів та для забезпечення оптимальної організації виконання обов'язкових письмових робіт складається графік окремо на перший та другий семестр.

 • Викладач заздалегідь планує перелік питань і завдань до тематичного та проміжного оцінювання на підставі навчальних програм, вимог до навчальних досягнень учнів.

 • Викладач ознайомлює учнів із питаннями та завданнями до тематичного і проміжного оцінювання на початку вивчення теми.Робота педагога з якісної підготовки учнів до тематичних і проміжних оцінювань, досягнення учнями високих навчальних результатів.

 • Робота педагога з якісної підготовки учнів до тематичних і проміжних оцінювань, досягнення учнями високих навчальних результатів.

 • Учитель доброзичливо, детально і чітко роз'яснює учням особливості свого предмета, рівень вимог, ознайомлює їх з орієнтовними термінами проведення проміжних і тематичних оцінювань.

 • Доводить до учнів питання, типи вправ, задач.

 • Слід пам'ятати, що результативність, якість, психологічна атмосфера кожного ТО є показником професіоналізму вчителя.Тематичні атестації рекомендується здійснювати в межах навчального часу на уроках. Досвід показує, що прагнення педагогів проводити тематичні атестації в позаурочний час призводить до перевантаження учнів, нераціонального використання робочого й особистого часу викладачів.

 • Тематичні атестації рекомендується здійснювати в межах навчального часу на уроках. Досвід показує, що прагнення педагогів проводити тематичні атестації в позаурочний час призводить до перевантаження учнів, нераціонального використання робочого й особистого часу викладачів.

 • Не допускається опитування учнів у позаурочний час, якщо вони були присутні на уроці.Із тривалістю її вивчення;

 • Із тривалістю її вивчення;

 • Загальним змістом, кількістю і терміном проведення обов'язкових видів робіт (лабораторних, контрольних);

 • З типовими питаннями, що виносяться на тематичне оцінювання, прикладами завдань;

 • Терміном і формою проведення ТО, запропонувати список навчальних посібників.

 • Форми і тривалість (не більше двох академічних годин) тематичної роботи, обсяг і зміст навчального матеріалу визначається педагогом.До тематичного оцінювання допускаються учні, які виконали всі обов'язкові види робіт, визначені навчальною програмою (практичні, лабораторні роботи , твори), і про які повідомив учитель перед вивченням теми.

 • До тематичного оцінювання допускаються учні, які виконали всі обов'язкові види робіт, визначені навчальною програмою (практичні, лабораторні роботи , твори), і про які повідомив учитель перед вивченням теми.

 • Тематична оцінка має відбивати фактичний рівень навчальних досягнень учнів з певної теми (її частини, сукупності тем) і виставляються за результатами тематичної роботи.Усні ( опитування, співбесіди тощо)

 • Усні ( опитування, співбесіди тощо)

 • Письмові (тестування, диктант, контрольна, експериментальна, практична, лабораторна робота, опис технологічного процесу, складання творчого проекту, тощо)

 • Комп'ютерне тестування

 • Комбіноване оцінювання (поєднання кількох форм)Для оцінювання, що проводиться в письмовій формі (диктанти, контрольні, лабораторні роботи) передбачається наявність зошитів (окремих аркушів), які зберігаються в навчальному закладі до кінця навчального року, їхня мінімальна кількість визначається МОН України.

 • Для оцінювання, що проводиться в письмовій формі (диктанти, контрольні, лабораторні роботи) передбачається наявність зошитів (окремих аркушів), які зберігаються в навчальному закладі до кінця навчального року, їхня мінімальна кількість визначається МОН України.

 • Тематична оцінка є остаточним балом з певної теми і виставляється кожному учневі на підставі робіт контролюючого характеру, враховуючи при цьому поточні оцінки й усі види навчальної діяльності учнів.

 • Тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку “Тематична” без дати.Якщо учень був відсутній на уроці, на якому проводилась обов'язкова робота, то він має виконати її у навчальному закладі у час, призначений учителем, або вдома за спеціальним завданням.

 • Якщо учень був відсутній на уроці, на якому проводилась обов'язкова робота, то він має виконати її у навчальному закладі у час, призначений учителем, або вдома за спеціальним завданням.

 • В окремих випадках рішення про термін і допуск учнів до тематичного оцінювання приймає директор навчального закладу.

 • Результати перевірки робочих зошитів ураховуються при виставленні тематичного балу лише з мов і математики.

 • Якщо учень був відсутній на уроках протягом вивчення теми , не виконав вимоги навчальної програми, у колонку “Тематична” виставляється н/а (неатестований).

 • Тематична оцінка не підлягає коригуванню із загальноосвітніх предметів, коригується із предметів професійно-теоретичної підготовки.Тематична оцінка виставляється в колонку без дати.

 • Тематична оцінка виставляється в колонку без дати.

 • Якщо тема повністю не вичитана в межах семестру, то атестація переноситься на другий семестр.

 • Усі записи оцінювання різних видів діяльності та контролю роблять у формі називного відмінка: “зошит”; “ І семестр”; “Річна” та інше.Семестрове оцінювання – це форма контролю рівня навчальних досягнень учнів за результатами семестру.

 • Семестрове оцінювання – це форма контролю рівня навчальних досягнень учнів за результатами семестру.

 • Бал за семестр виставляється учням за результатами тематичних оцінювань. При цьому мають враховуватись динаміка особистих навчальних досягнень учня з предмета протягом семестру, важкість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.

 • Семестрова оцінка може підлягати коригуванню із загальноосвітніх предметів.

 • Скоригована оцінка виставляється без дати в колонку з надписом “Скоригована” поруч із колонкою “ І семестр”

 • У 3-денний термін після виставлення семестрової оцінки батьки учнів, які виявили бажання підвищити результати, або з певних причин не були атестовані, звертаються до керівника навчального закладу із заявою про проведення відповідного оцінювання, у якій мотивують причину та необхідність його проведення.

 • Наказом керівника створюється комісія у складі голови комісії та членів, а також затверджується графік проведення оцінювання.

 • Коригування семестрової оцінки проводиться не пізніше п'яти днів після подання заяви.

 • Оцінювання проводиться в письмовій формі. Письмові роботи зберігаються протягом року.

 • Комісія приймає рішення і складає протокол.

 • Рішення комісії є остаточним, при цьому скоригована семестрова оцінка не може бути нижчою за семестрову, якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку “Скоригована” не робиться.Річне оцінювання – це форма контролю рівня навчальних досягнень учнів за результатами навчального року.

 • Річне оцінювання – це форма контролю рівня навчальних досягнень учнів за результатами навчального року.

 • Річне оцінювання виставляється за результатами І та ІІ семестру.

 • У разі неатестації учня за підсумками двох семестрів у колонці “ Річна ” робиться запис “ н/а ” .

 • Річна оцінка із загальноосвітніх дисциплін коригуванню не підлягає.

 • Річна оцінка виставляється без зазначення дати не раніше ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр.Організація проведення семестрових,

 • Організація проведення семестрових,

 • річних атестацій і заліків з навчальних предметів (професійно-теоретичної, загальнотехнічної підготовки тощо), що входять у додаток до диплома (свідоцтва),

 • Семестрові, річні атестації і заліки (далі - атестації) з навчальних предметів, що входять у додаток до диплома (свідоцтва) є формою проміжного контролю знань учнів, слухачів. Вони проводяться в терміни, що передбачені робочими навчальними планами.Облік навчальних досягнень учнів, слухачів з

 • Облік навчальних досягнень учнів, слухачів з

 • теоретичного навчання здійснюється педагогічними працівниками за

 • результатами поточного, тематичного, семестрового, річного,

 • підсумкового оцінювання. Поточне оцінювання відображає навчальні

 • досягнення учнів, слухачів, які визначені на підставі усних та

 • письмових відповідей, рівня виконання домашніх,

 • лабораторно-практичних завдань та контрольних робіт.

 • Навчальні досягнення учнів, слухачів за семестр

 • визначаються поточними та тематичними оцінками. Семестрова оцінка

 • виставляється за умови проходження учнями, слухачами передбачених

 • тематичних атестацій. Річні оцінки виставляються на підставі

 • семестрових навчальних оцінок учнів, слухачів та заліку для

 • предметів, що не виносяться на атестацію.

 • Підсумкова оцінка з навчального предмета виставляється на

 • підставі річних оцінок та атестації. З предметів, що не виносяться

 • на атестацію, підсумковими є річні оцінки.Оцінки навчальних досягнень з професійно-практичної підготовки за семестр і рік виставляються на підставі поточних і тематичних оцінок знань, умінь і навичок учнів, слухачів та перевірних робіт.

 • Оцінки навчальних досягнень з професійно-практичної підготовки за семестр і рік виставляються на підставі поточних і тематичних оцінок знань, умінь і навичок учнів, слухачів та перевірних робіт.

 • Поточні оцінки під час уроку виробничого навчання виставляє майстер виробничого навчання за підсумками виконаного учнями, слухачами кожного навчально-виробничого завдання, а також шляхом спостереження за правильністю виконання прийомів, організацією і культурою праці, за використанням обладнання, інструментів,

 • пристосувань та виконанням вимог охорони праці.- Це форма контролю за відповідністю освітнього рівня випускників навчального закладу навчальним програмам.

 • - Це форма контролю за відповідністю освітнього рівня випускників навчального закладу навчальним програмам.- До атестації з навчальних предметів, що входять у

 • - До атестації з навчальних предметів, що входять у

 • додаток до диплома (свідоцтва) допускаються учні, слухачі, які

 • мають річні оцінки не нижче 4 балів з професійно-практичної

 • підготовки і з усіх навчальних предметів (професійно-теоретичної,

 • загальнотехнічної підготовки тощо), що входять у додаток до

 • диплома (свідоцтва) та зразкову або задовільну поведінку.

 • - Як виняток, за рішенням педагогічної ради та

 • відповідного наказу керівника ПТНЗ до атестації з навчальних

 • предметів, що входять у додаток до диплома (свідоцтва), можуть

 • бути допущені учні, слухачі, які мають не більше двох річних

 • оцінок нижче 4 балів з навчальних предметів, що входять у додаток

 • до диплома (свідоцтва), а також учні невипускних груп, які мають

 • оцінку з поведінки "незадовільно".

 • - Учні, слухачі, які допущені до атестації, як виняток,

 • і мають річні оцінки нижче 4 балів з предметів, що виносяться на

 • атестацію, підлягають атестації з цих предметів у терміни,

 • встановлені для повторної атестації.

 • - Учні, слухачі, які допущені до атестації, як виняток,

 • і мають річні оцінки нижче 4 балів з предметів, що не виносяться

 • на атестацію, отримують з цих предметів індивідуальні завдання і

 • складають заліки в терміни, встановлені для повторних заліків.Від атестації та заліків з навчальних предметів, що

 • Від атестації та заліків з навчальних предметів, що

 • входять у додаток до диплома (свідоцтва), звільняються:

 • Учні, слухачі за станом здоров'я, які мають річні оцінки не нижче 4 балів з навчальних предметів, що входять у додаток до диплома (свідоцтва). Підставою для звільнення від атестації та заліків з навчальних предметів є: заява учня, слухача, батьків учня (або осіб, які їх замінюють); довідка лікарсько-консультативної комісії, завірена печаткою Відповідної медичної установи, яка видається згідно з Інструкцією про звільнення від перевідних та випускних екзаменів учнів середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів України за станом здоров'я, затвердженою наказом Міністерства освіти України та Міністерства охорони здоров'я України від 29 січня 1996 року N 25/20 ( z0098-96 ) і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 28.02.96 за N 98/1123.

 • Жінки (учні, слухачі), які перебувають у декретній відпустці в зв'язку з вагітністю, пологами та доглядом за дитиною. У такому випадку підставою для звільнення є довідка, видана відповідною медичною установою .

 • Переможці і призери регіональних олімпіад Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій та учасники міжнародних і всеукраїнських учнівських олімпіад з відповідного навчального предмета.

 • Учні, слухачі в особливих випадках ( участь у міжнародних і всеукраїнських змаганнях, конкурсах, виставках,тощо, що проводяться у період атестації) - за рішенням Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і

 • науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

 • Переможці і призери всеукраїнських та учасники міжнародних конкурсів фахової майстерності за їх бажанням можуть бути звільнені від виконання перевірних робіт.

 • Звільнення учнів, слухачів від атестації та заліків здійснюється відповідно до наказу керівника ПТНЗ.ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ ВКЛЮЧАЄ ТАКІ РОЗДІЛИ:

 • ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ ВКЛЮЧАЄ ТАКІ РОЗДІЛИ:

 • І. Вступ

 • ІІ. Основна частина

 • 2.1. План (схема) роботи.

 • 2.2 Обладнання, інструменти, пристрої та витратні матеріали.

 • 2.3. Організація робочого місця.

 • 2.4. Технологія виконання роботи.

 • 2.5. Техніка безпеки, охорона праці, санітарія та гігієна;

 • ІІІ. Висновок (фотографічне зображення результату роботи).Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка