Сучасні педагогічні технологіїДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.
#3774


Сучасні педагогічні технології


План 1. Історія виникнення технологічного підходу в освіті. 2. Освітні і педагогічні технології. 3. Технологія і методика. 4. Теоретичні основи педагогічної технології. 5. Класифікація педагогічних технологій.Термін “технологія” походить від грецького Techne- мистецтво, і logos -наука, вчення. Тобто “технологія” - це наука про майстерність, мистецтво здійснювати виробничий процес.М.В.Кларін: Педагогічна технологія означає системну сукупність і порядок функціонування всіх особистісних, інструментальних і методолічних засобів, використовуваних для досягнення педагогічної мети. За визначенням ЮНЕСКО: “Педагогічна технологія - це системний метод створення, застосування і визначення всього процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів в їх взаємодії, які ставлять своїм завданням оптимізацію форм освіти”.Поняття “педагогічна технологія” (за Г.К.Селевко) представимо 3 аспектами:

 • 1) науковим: педагогічна технологія - це частина педагогічної науки, яка вивчає, розробляє цілі, зміст і методи навчання та проектує педагогічні процеси;

 • 2) процесуально-описовими: алгоритм, сукупність цілей, змісту і засобів для досягнення запланованих результатів навчання;

 • 3) процесуально-дієвим: як технологічний процес, функціонування всіх особистих, інструментальних, методологічних, педагогічних засобів.Співвідношення понять “освітня технологія” і “педагогічна технологія”

 • Поняття “освітня технологія” вживається тоді, коли мова йде про загальну стратегію розвитку освітнього простору взагалі.

 • Педагогічна технологія відображає тактику реалізації освітніх технологій в певних умовах навчання. Їй притаманні загальні риси реалізації педагогічного процесу незалежно від навчального предмету (технологія модульного, проективного, індивідуального навчання, рівневої диференціації...)

 • “Технологія навчання” - поняття близьке, але не тотожне педагогічним технологіям, оскільки воно відображає шлях освоєння конкретного навчального матеріалу в межах визначеного предмета.Ієрархія і взаємозв’язок понять «технологія» в педагогіціЗмістовий взаємозв’язок понять педагогічної технології

 • 1 – освітні технології

 • 2 – педагогічні технології

 • 3 – технології навчання (виховання, управління)

 • 4 –педагогічна технікаСпіввідношення понять “методика” і “педагогічна технологія”

 • Методика – це система науково обґрунтованих методів, правил і прийомів навчання конкретного предмета.

 • Технологія навчання – це систематична і послідовна реалізація на практиці раніше спроектованого процесу навчання, система способів і засобів досягнення цілей при управлінні процесом навчання, з діагностикою поточних і кінцевих результатів.Класифікація педагогічних технологій за В.Гузєєвим

 • 1. Універсальні, які використовують при викладанні будь-якого предмету;

 • 2. Обмежені – при викладанні кількох предметів;

 • 3. Специфічні – для одного-двох предметів.Класифікація педагогічних технологій за Г.К.Селевко

 • За рівнем застосування

 • За філософською основою

 • За ведучим фактором психічного розвитку

 • За науковою концепцією засвоєння досвіду

 • За орієнтацією на особистісні структури

 • За характером змісту та структури

 • За організаційними формами

 • За типом управління пізнавальною діяльністю

 • За позицією дитини в освітньому процесі

 • За домінуючим методом

 • За напрямком модернізації існуючої традиційної системи

 • За напрямком модернізації існуючої традиційної системиІнтерактивні технології навчання – це така організація процесу навчання, у якому учню неможливо не приймати участь – в колективному, взаємодоповнюючому, заснованому на взаємодії всіх його учасників процесу навчального пізнання.Мета інтерактивного навчання – створювання комфортних умов навчання, при яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, що робить продуктивним сам освітній процес.Суть інтерактивного навчання полягає у тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це базується на співпраці, взаємо - навчанні: вчитель – учень, учень – учень. При цьому вчитель і учень – рівноправні, рівнозначні суб’єкти навчання. Інтерактивна взаємодія виключає домінування одного учасника навчального процесу над іншим, однієї думки над іншою. Під час такого спілкування учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати обґрунтовані рішення.В основі інтерактивного навчання лежать принципи:

 • безпосередньої участі кожного учасника занять, що зобов'язує вчителя (організатора навчального процесу) зробити кожного учасника занять активним шукачем шляхів і засобів вирішення тієї чи іншої проблеми;

 • взаємного інформаційного, духовного збагачення. При цьому організовується навчальний процес таким чином, щоб учасники його мали можливість обмінятися життєвим досвідом, одержаною інформацією;

 • особистісно орієнтованого навчання.Основні переваги інтерактивних технологій навчання

 • Інтерактивні технології дозволяють забезпечити глибину вивчення змісту. Учні освоюють усі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінка).

 • Вчитель отримує можливість диференційованого підходу до учнів із спеціальними потребами – особистісними та інтелектуальними.

 • Змінюється роль учнів: вони приймають важливі рішення щодо процесу навчання, розвивають комунікативні вміння і навички, організаційні здібності.

 • .Основним джерелом мотивації навчання стає інтерес самого учня, (відбувається перехід від зовнішньої мотивації (оцінка) до внутрішньої (потреба знань)).

 • Значно підвищується роль особистості педагога: він менше часу витрачає на вирішення проблем з дисципліною, педагог сильніше розкривається перед учнями як лідер, організатор.

 • Учні, які отримують власний досвід вчителювання, з нової точки зору дивляться на навчально-виховний процес, на роль вчителя і учня у ньому.Застосування інтерактивного навчання здійснюється шляхом використання фронтальних та кооперативних форм організації навчальної діяльності учнів, інтерактивних ігор та методів, що сприяють навчанню вміння дискутувати.Класифікація інтерактивних вправ 1. Інтерактивні технології кооперативного навчання

 • 1.1. робота в парах,

 • 1.2. ротаційні (змінювані) трійки,

 • 1.3. два – чотири – всі разом,

 • 1.4. карусель,

 • 1.5. робота в малих групах,

 • 1.6. акваріум.2. Технології колективно-групового навчання

 • 2.1. обговорення проблеми в загальному колі,

 • 2.2. мікрофон,

 • 2.3. незакінчені речення,

 • 2.4. мозковий штурм,

 • 2.5. навчаючи – учусь,

 • 2.6. ажурна пилка,

 • 2.7. аналіз ситуації,

 • 2.8. вирішення проблем,

 • 2.9. дерево рішень.3. Технології ситуативного моделювання

 • 3.1. симуляції або імітаційні ігри,

 • 3.2. спрощене судове слухання,

 • 3.3. громадські слухання,

 • 3.4. розігрування ситуацій за ролями.4. Технології опрацювання дискусійних питань

 • 4.1. метод ПРЕС,

 • 4.2. займи позицію,

 • 4.3. зміни позицію,

 • 4.4. неперервна шкала думок,

 • 4.5. дискусія,

 • 4.6. дискусія в стилі телевізійного ток-шоу,

 • 4.7. оцінювальна дискусія,

 • 4.8. дебати.Технологій інтерактивного навчання існує величезна кількість. Кожний вчитель може самостійно вигадувати нові форми роботи із класом

 • Карусель, коли утворюється два кільця: внутрішнє й зовнішнє. Внутрішнє кільце – це сидячі нерухомо учні, а внутрішнє – учні через кожні 30 секунд змінюються. Таким чином, вони встигають проговорити за кілька хвилин декілька тем і постаратися переконати у своїй правоті співрозмовника.

 • Технологія Акваріум полягає в тім, що декілька учнів розігрують ситуацію в колі, а інші спостерігають і аналізують.

 • Дерево рішень - клас ділиться на 3 або 4 групи з однаковою кількістю учнів. Кожна група обговорює питання й робить записі на своєму «дереві» (аркуш ватману), потім групи міняються місцями і дописують на деревах сусідів свої ідеї.

 • Займи позицію. Зачитується яке-небудь ствердження і учні повинні підійти до плаката зі словом «ТАК» або «НІ». Бажано, щоб вони пояснили свою позицію.Структура уроків при застосуванні інтерактивних методів

 • 1. Мотивація

 • Мета цього етапу — сфокусувати увагу учнів на проблемі й викликати інтерес до теми. Прийомами навчання можуть бути питання, цитата, коротка історія, невеличке завдання і т. ін. Займає не більш 5 % часу заняття.

 • 2. Оголошення, представлення теми та очікування результатів

 • Мета — забезпечити розуміння учнями змісту їхньої діяльності, тобто того, чого вони повинні досягти в результаті уроку і чого від них очікує вчитель. Часом буває доцільно залучити до визначення очікуваних результатів усіх учасників заняття (5 % часу).

 • 3. Надання необхідної інформації

 • Мета — дати учням достатньо інформації для того, щоб на її основі виконувати практичні завдання. Це може бути міні-лекція, читання роздаткового матеріалу, виконання домашнього завдання. З метою економії часу можлива інформація в письмовому вигляді для попереднього (домашнього) вивчення. Наприклад, деякі уроки побудовані таким чином, що в книзі учня є інформація, достатня для виконання завдань: з нею ознайомлюються до початку уроку. На самому уроці вчитель може ще раз звернути на неї увагу, особливо на практичні поради, якщо необхідно — прокоментувати терміни або організувати невеличке опитування (10% часу заняття)4. Інтерактивна вправа — центральна частина заняття

 • 4. Інтерактивна вправа — центральна частина заняття

 • Мета — практичне освоєння матеріалу, досягнення поставлених цілей уроку.

 • Послідовність проведення цього етапу така:

 • 1. Інструктування — вчитель розповідає учасникам про цілі вправи, про правила, послідовність дій і кількість часу на виконання завдань; запитує, чи все зрозуміло учасникам.

 • 2. Об'єднання в групи, розподіл ролей.

 • 3. Виконання завдання, під час якого вчитель виступає як організатор, помічник, намагаючись надати учасникам максимум можливостей для самостійної роботи і навчання один з одним.

 • 4. Презентація результатів виконання вправи. Інтерактивна частина заняття займає близько 60 % його часу.

 • 5. Підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку

 • Мета — усвідомлення того, що було зроблено на уроці, чи досягнуто поставлених цілей, як можна застосувати отримане на уроці в майбутньому. Підбиття підсумків бажано проводити у формі питань: що нового дізналися? яких навичок набули? наскільки це може бути корисно в житті? Крім того, можна задати питання із проведення самого уроку: що було найбільш вдале, що ще сподобалося, що слід змінити в майбутньому. Важливо, щоб самі учні змогли сформулювати відповіді на всі питання. Для опрацювання результатів бажано лишити до 20 % часу уроку.Інтерактивні технології навчання в початковій школі

 • 1. Технологія "Незакінчене речення” (Я дякую своїй Батьківщині (родині, школі) за ..., бажаю їй ... .

 • 2. Технологія "Мікрофон”. Завдання: поставити питання за своєю темою для іншої групи, але таке яке, сьогодні ще не звучало.Діти беруть мікрофон і запитуютьЧастіше використовуючи ті питання які чули на попередніх уроках. Учитель ставить питання – учні відповідають.

 • 3. Технологія "Дерево рішень”. Проблема "Ознаки живого організму”, рішення - дихання, живлення, розмноження, народження, ріст, смерть тощо. Проблема "Умови існування живого організму”, рішення – світло, тепло, повітря, вода, їжа, земля тощо.

 • 4. Гра "Реклама на телеканалі” Робота в групах. Кожна група вибирає картку, де вказана тема реклами. Ми – пішоходи. Моя Батьківщина. Моя родина. Моя школа.

 • 5. Гра "Ключовий момент”. Тест –перевірка знань (тестування)

 • 6. Технологія "Робота в групах”. Гра "Дослідники”: дослідіть текст, порахуйте, скільки разів у ньому зустрічається слово "калина” і тому подібне.7. Технологія "Мозкового штурму” – довести, пояснити. Мозковий штурм є прекрасний метод для використання досвіду учнів з метою розв’язання проблем та розробки ідей. Мозковий штурм спрацьовує найкраще в групах по 5 –7 осіб.

 • 7. Технологія "Мозкового штурму” – довести, пояснити. Мозковий штурм є прекрасний метод для використання досвіду учнів з метою розв’язання проблем та розробки ідей. Мозковий штурм спрацьовує найкраще в групах по 5 –7 осіб.

 • Основні пункти

 • Чітко визначте проблему або тему для мозкового штурму. Працюйте в колі.

 • Виберіть лідера, який веде обговорення і заохочує появу нових ідей. Він повинен заохочувати кількість, а не якість ідей.

 • Правила мозкового штурму є такі.

 • 1. Жодної критики!

 • 2. Запозичення інших ідей є нормальним явищем.

 • 3. Бажана велика кількість ідей.

 • 4. Оцінка приходить пізніше.

 • Щоб вдосконалити якість ідей, надайте час дітям, щоб вони написали свої ідеї спочатку індивідуально.

 • 8. "Банани”

 • Вправа допомагає зламати стереотипи робити роботи лівої мозкової півкулі, логічного, раціонального мислення. Використовується як розминка.

 • (Напис на дошці: ШБІАСНТЬАЛІНТЕИР.)

 • Закресліть у цьому рядку шість літер таким чином, щоб літери, які залишаються (без зміни своєї послідовності), складали б добре знайоме слово. (Банани)На практиці необхідно використовувати інтерактивні форми в цілому, або ж взявши елементи, які більш доцільні до певного класу. Саме інтерактивні методи дають змогу створювати навчальне середовище, в якому теорія і практика засвоюються одночасно, а це надає змогу учням формувати характер, розвивати світогляд, логічне мислення, зв’язне мовлення; формувати критичне мислення; виявляти і реалізувати індивідуальні можливості. При цьому навчально-виховний процес організовується так, що учні шукають зв’язок між новими та вже отриманими знаннями; приймають альтернативні рішення, мають змогу зробити "відкриття”, формують свої власні ідеї та думки за допомогою різноманітних засобів; навчаються співробітництвуКаталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка