Сутність поняття “мультимедіа”Дата конвертації02.01.2017
Розмір445 b.Сутність поняття “мультимедіа”

 • Мультимедіа (від англійських слів multi – бага-то і media – середовище) – це поєднання спе-ціальних апаратних засобів і програмного за-безпечення, що дозволяє на якісно новому рівні сприймати, переробляти і надавати різноманіт-ну інформацію: текстову, графічну, звукову, анімаційну, телевізійну тощо. Так, мультимедійні засоби навчання забезпечують різні види діяльності, що базуються на комплексному використанні різних типів інформаційних процесів у межах єдиного технічного комплексу .Основні апаратні МЗН

 • Комп'ютер із ви- сокопродуктивним про-цесором і пам'яттю ве-ликого об'єму, мульти-медіа монітором із вбудованими стереоди-намікамиСпеціальні апаратні МЗН

 • Графічні при-скорювачі, плати відеовідтворення, звукові плати, акустичні системи тощо.Динамічні проекційні засоби

 • Подають інформацію проектуванням на ек-ран динамічних світ-лових зображень. До них належать кіно-проекційна апарату-ра, електронні (муль-тимедійні) проектори.Інтерактивні програмно-технологічні засоби

 • Інтерактивний програмно-тех-нологічний навчальний комп-лекс на основі SMART Board відомий під назвою «інтерак-тивна дошка». До складу комп-лексу входять: інтерактивна дошка SMART Board (чутливий до дотику екран), власне про-грамне забезпечення, персо-нальний комп’ютер, мульти-медійний проектор і комуніка-ційне обладнання.Звукотехнічні засоби

 • Записують та відтворю-ють тільки звукову ін-формацію. До них на-лежать магнітофони, диктофони.Мережеві засобиЗасоби зберігання і відтворення навчальної інформації – забезпечують потрібну наочність у навчанні, а також можливість багаторазового відтворення спеціально переробленої навчальної інформації, яка відбиває сутність об’єктів, процесів і явищ, що вивчаються.

 • Засоби зберігання і відтворення навчальної інформації – забезпечують потрібну наочність у навчанні, а також можливість багаторазового відтворення спеціально переробленої навчальної інформації, яка відбиває сутність об’єктів, процесів і явищ, що вивчаються.

 • Засоби моделювання – дають можливість не тільки демонструвати об’єкти та процеси, що вивчаються, а й досліджувати їх.

 • Засоби контролю/самоконтролю забезпечують автоматизацію процесу перевірки ступеня засвоєння навчальної інформації й оцінювання знань.

 • Засоби самонавчаннясинтезують характерні особливості всіх попередніх засобів і призначаються для реалізації потенціальних мож-ливостей мультимедійного навчання. За їх допомогою забезпечується сприймання навчальної інформації, контроль і самоконтроль за пра-вильністю її засвоєнням, а також опосередковане керування пізна-вальною діяльністю учнів.Класифікція МЗН за функціональним призначенням (А.А. Андрєєв )

 • Навчальні – являють собою навчальну інформацію та систему її спрямованості, виходять з наявних в учнів знань, індивідуальних можливостей та інтересів.

 • Діагностичні – призначені для визначення рівня підготовки й інтелекту учнів.

 • Інструментальні – призначені для конструювання програмних засобів, підготовки і створення навчально-методичних матеріалів, створення сервісної настройки.

 • Предметно-орієнтовані – призначені для імітаційного моделювання.

 • Управляючі – призначені для управління діяльністю учнів при виконанні роботи.

 • Адміністративні – призначені для автоматизованого процесу організації навчання.

 • Ігрові – забезпечують різні види ігрової та навчально-іг-рової діяльності.

Каталог: attachments
attachments -> Робота з епіграфом
attachments -> Водичка, водяний, підводний водичка, водяний, підводний
attachments -> Поглибити і узагальнити знання учнів про додаток; формувати вміння ставити запитання до другорядних членів речення, визначати способи вираження додатку
attachments -> Поглибити знання учнів про другорядні члени речення; формувати навички розпізнавання їх у реченні, дати поняття про поширені і непоширені речення
attachments -> Рід невідмінюваних іменників визначається так
attachments -> 1. Дано одне речення. Скласти програму, яка визначає з якої букви починається друге слово в реченні
attachments -> 1. Роль козацтва в захисті південних кордонів українських земель
attachments -> Урок до нас прийшов за розкладом сьогодні


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка