«технологія розробки та методика застосування мультимедійних дидактичних засобів під час викладання трудового навчання у старшій школі»Дата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.
#1175


Дипломна робота на тему:

 • «ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ТА МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ДИДАКТИЧНИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ У СТАРШІЙ ШКОЛІ »


Об’єкт дослідження – процес навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів на уроках трудового навчання. Предмет дослідження – створення та методика застосування мультимедійних засобів навчання при викладанні трудового навчання. Мета дослідження: розглянути умови ефективного застосування засобів мультимедійних дидактичних засобів на уроках трудового навчання у старшій школі.Гіпотеза дослідження: застосування мультимедійних дидактичних засобів підвищує рівень засвоєння навчального матеріалу учнями за умов доцільного використання комп’ютерних програм та моделей, оперативного керування індивідуальною діяльністю учнів та активізує пізнавальну діяльність учнів.

 • Гіпотеза дослідження: застосування мультимедійних дидактичних засобів підвищує рівень засвоєння навчального матеріалу учнями за умов доцільного використання комп’ютерних програм та моделей, оперативного керування індивідуальною діяльністю учнів та активізує пізнавальну діяльність учнів.Завдання дослідження показати:

 • можливості ІКТ для створення та використання мультимедійних дидактичних засобів;

 • застосування засобів мультимедіа на уроках трудового навчання;

 • підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу учнями за умов доцільного використання мультимедійних презентацій та програмних засобів створених засобами сучасного програмного забезпечення;

 • оперативне керування індивідуальною діяльністю учнів та активізацію пізнавальної діяльності учнів за допомогою засобів мультимедіа;

 • розробити Веб-сайт за допомогою сучасного програмного забезпечення на тему «Технологія вирощування кімнатних рослин».Методи дослідження:

 • У процесі дослідження було застосовано комплекс методів, що забезпечують системне вивчення методики застосування мультимедійних дидактичних засобів на уроках трудового навчання у старшій школі, а саме:

 • теоретичні – теоретико-критичний аналіз філософської, психолого-педагогічної та методичної літератури з теми дослідження, а також порівняння, систематизація, узагальнення здобутої інформації з метою вивчення сутності, структури та історії використання методу проектів у навчальній діяльності;

 • емпіричні – методи масового збору емпіричного матеріалу (анкетування, бесіди, інтерв’ювання), за допомогою яких вивчалося ставлення учнів до уроків технології та проектно-технологічної діяльності; проводилося спостереження за навчально-трудовим процесом на уроках технічної праці.РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІВикористання ІКТ:

 • робить можливим самостійне здобування необхідних знань, уміле застосовування їх на прак­тиці для розв’язання нагальних проблем;

 • забезпечує цілеспрямоване й системне засвоєння учнями навчального матеріалу;

 • створює умови для розвитку пізнавальних інтересів, творчої особистості дитини;

 • сприяє інтелектуальному вдосконаленню учнів, розвитку дослідницьких умінь і навичок шляхом експерименту, систематизації та конкретизації;

 • сприяє формуванню здатності критично мислити, бачити труднощі й шукати шляхи їх подолання.Використання електронних дидактичних матеріалів дозволить вчителю трудового навчання:

 • індивідуалізувати, диференціювати та інтенсифікувати процес навчання;

 • посилити мотивацію навчання за рахунок використання різних видів діяльності і джерел інформації;

 • формувати уміння орієнтуватися в проблемі і шукати шляхи її вирішення;

 • змінити характер пізнавальної діяльності учнів (підтримка особистих намагань учнів сформувати власний стиль навчальної роботи);

 • діагностувати помилки і оцінки результатів;

 • здійснювати контроль із зворотним зв’язком за наслідками діяльності учня;

 • візуалізувати навчальну інформацію;

 • моделювати та імітувати об’єкти;

 • забезпечити доступ до мережі інформаціїЗасоби мультимедіа на уроках трудового навчання дозволяють

 • формування в учнів технічного світогляду, закріплення на практиці знань про технологічну діяльність, спираючись на закони та закономірності розвитку природи, суспільства, виробництва і науки;

 • ознайомлення учнів з місцем і роллю ІКТ у сучасному виробництві, повсякденному житті;

 • ознайомлення та залучення учнів до різних видів діяльності, формування необхідних для цього знань і вмінь, навчання учнів способів використання різноманітних засобів праці;

 • в учнів культури праці, навичок раціонального ведення домашнього господарства, культури побуту, відповідальності за формування результати власної діяльності, комплексу особистісних якостей, потрібних людині як суб’єкту сучасного виробництва і культурного розвитку суспільства.РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МУЛЬТИМЕДІА ДЛЯ РОЗРОБКИ ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВМультимедійні технології в освіті сприяють:

 • розкриттю, збереженню індивідуальних здібностей і особистісних якостей учнів;

 • формуванню в учнів пізнавальних здібностей, прагнення до самовдосконалення;

 • забезпечення комплексності вивчення явищ дійсності, нерозривності зв’язку між природознавством, технікою, гуманітарними науками та мистецтвом;

 • постійному динамічному оновленню змісту, форм і методів навчання і виховання.Досвід застосування комп’ютерних презентацій у навчальному процесі показав їхні переваги:

 • інтеграція гіпертектсу і мультимедіа (поєднання аудіо, відео і анімаційних ефектів)  у єдину  презентацію дозволяє зробити викладення навчального матеріалу яскравим і наочним;

 • сполучення усного лекційного матеріалу з демонстрацією слайд-фільму дозволяє концентрувати увагу учнів на особливо важливих моментах навчального матеріалу;

 • використання технології підготовки учнів до комп’ютерного тестування дозволяє інтенсифікувати процес повторення матеріалу учнем.Якість сучасного програмного забезпечення визначається набором загальних характеристик:

 • функціональність;

 • надійність;

 • зручність;

 • ефективність;

 • супроводжуваність;

 • переносність.РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯВикористання мультимедійних дидактичних засобів в процесі вивчення теми «Технологія вирощування кімнатних рослин» ми передбачаємо спільне навчання (навчання у співробітництві: i учень, i вчитель є суб’єктами навчання). У цьому випадку вчитель виступає лише в ролі більш досвідченого організатора навчального процесу. Всі учасники навчального процесу при цьому взаємодіють один з одним, обмінюються інформацію, спільно розв’язують проблеми, оцінюють дії, результати праці своїх однокласників i свою власну поведінку. Учні заглиблюються в атмосферу ділового співробітництва з розв’язання проблеми.

 • Використання мультимедійних дидактичних засобів в процесі вивчення теми «Технологія вирощування кімнатних рослин» ми передбачаємо спільне навчання (навчання у співробітництві: i учень, i вчитель є суб’єктами навчання). У цьому випадку вчитель виступає лише в ролі більш досвідченого організатора навчального процесу. Всі учасники навчального процесу при цьому взаємодіють один з одним, обмінюються інформацію, спільно розв’язують проблеми, оцінюють дії, результати праці своїх однокласників i свою власну поведінку. Учні заглиблюються в атмосферу ділового співробітництва з розв’язання проблеми.

Висновки

 • Отже, основна перевага мультимедійних засобів перед іншими комп’ютерними навчальними засобами полягає в динамічності, можливості вносити зміни в процес учіння, виправляти, доповнювати, враховуючи індивідуальні особливості конкретного учня чи колективу.Мультимедійні засоби надають нові можливості для розробки дидактичних матеріалів вчителю, а учневі у виявленні і розвитку його творчих здібностей, а також сприяють формуванню самостійної роботи під час навчальної діяльності. Організаційні можливості засвоєння самостійно навчального матеріалу при використанні мультимедійних засобів, без сумніву, набагато вищі ніж у традиційному, бо вони у першу чергу забезпечують полісенсорне сприйняття матеріалу: зорове, слухове та чуттєве, а таке поєднання подачі матеріалу сприяє мобілізації активності учнів, стимулює їх творчу діяльність, викликає інтерес до навчання, довільна увага перетворюється у мимовільну, розвиваються всі види пам’яті і таким чином створюються належні умови для творчого розвитку уяви, яка спонукає кожного учня, незалежно від його індивідуальних задатків, до раціонального пошуку найоптимальніших кроків для самостійного оволодіння матеріалом.

 • Мультимедійні засоби надають нові можливості для розробки дидактичних матеріалів вчителю, а учневі у виявленні і розвитку його творчих здібностей, а також сприяють формуванню самостійної роботи під час навчальної діяльності. Організаційні можливості засвоєння самостійно навчального матеріалу при використанні мультимедійних засобів, без сумніву, набагато вищі ніж у традиційному, бо вони у першу чергу забезпечують полісенсорне сприйняття матеріалу: зорове, слухове та чуттєве, а таке поєднання подачі матеріалу сприяє мобілізації активності учнів, стимулює їх творчу діяльність, викликає інтерес до навчання, довільна увага перетворюється у мимовільну, розвиваються всі види пам’яті і таким чином створюються належні умови для творчого розвитку уяви, яка спонукає кожного учня, незалежно від його індивідуальних задатків, до раціонального пошуку найоптимальніших кроків для самостійного оволодіння матеріалом.

Каталог: duplomni rob -> html -> blank version -> Dokumentu -> spezial -> Dysanyk
spezial -> Уроках «Технології»
Dokumentu -> Студента 1 курсу групи г кваліфікаційного рівня “магістр”
Dokumentu -> Основні галузі застосування комп’ютерів
Dokumentu -> Вивчення сканера, та робота у Fine Reader Система оптичного розпізнавання тексту Fine Reader
spezial -> Застосування Інтернет для організації самостійної роботи учнів з предмету «Технології» в 10-11 класах
spezial -> «Методика формування професійних знань та вмінь у підготовці фахівців маркетингової діяльності»


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка