Тема: 2 план конституція України про право І свободи людини І громадянинаДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.
ТипКодекс


ТЕМА: 2

 • ПЛАН

 • 1. Конституція України про право і свободи людини і громадянина

 • 2.Джерела трудового законодавства

 • 3. Основні трудові права і обов'язки працівників

 • 4. Особливості регулювання праці деяких категорій працівників

 • 5. Трудовий договір, його зміст і форми

 • 6. Умови прийняття на роботу. Строки випробування при прийнятті на роботу.

 • 7. Підстави припинення трудового договору.

 • 8. Гарантії забезпечення права на працю звільнюваним працівникам.


Конституція України про право і свободи людини і громадянина

 • Згідно статті 3 Конституції України: людина визнається найвищою соціальною цінністю, а її права і свободи визначають зміст і спрямованість діяльності держави.Конституція України про право і свободи людини і громадянинаДжерела трудового законодавства

Джерела трудового законодавства

 • Конституція України (КУ) як основне джерело трудового права, в якій закріплені найважливіші трудові права людини і громадянина та гарантії їх реалізації;

 • Кодекс законів про працю (КЗпП) визначає правові засади й гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці.

 • Закони України “Про зайнятість населення”, “Про колективні договори і угоди”, “Про охорону праці”, “Про оплату праці”, “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), “Про відпустки”, “Про основні принципи соціального захисту ветеранів праці і інших громадян похилого віку в Україні”.

 • Укази і розпорядження Президента України; постанови ВРУ; постанови і розпорядження КМУ.

 • Інструкції, положення, правила, накази міністерств, відомств та ін.

 • Міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надала ВРУ. Так, Україною ратифіковано приблизно 50 конвенцій спеціалізованого органу ООН з питань праці – Міжнародної Організації Праці.

 • локальні підзаконні нормативно-правові акти, які приймають у трудових колективах для кращого регулювання трудових відносин. (колективний договір, правила внутрішнього трудового розпорядку, Положення про преміювання, Режим роботи підприємства тощо)Основні трудові права

 • на одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою мінімального розміру.

 • на відпочинок відповідно до законів про обмеження робочого дня та робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки;

 • здорові і безпечні умови праці,

 • на об'єднання в професійні спілки, на вирішення колективних трудових конфліктів (спорів) у встановленому законом порядку;

 • на участь в управлінні підприємством, установою…

 • на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості, а також у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності;

 • на матеріальну допомогу в разі безробіття;

 • на право звернення до суду для вирішення трудових спорів незалежно від характеру виконуваної роботи або займаної посади. 

 • Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою.Основні обов'язки працівників

 • працювати чесно й сумлінно;

 • дотримуватися дисципліни праці та правил внутрішньо­го розпорядку (вчасно приходити на роботу, дотримуватись встановленої тривалості робочого часу, використовувати весь робочий час винятково для продуктивної праці);

 • підвищувати продуктивність праці, вчасно й старанно виконувати роботу за завданнями та нарядами;

 • чітко виконувати вимоги технологічної дисципліни, не допускати браку в роботі й підвищувати якість продукції;

 • виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці й техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки;

 • тримати в порядку робоче місце, а також підтримувати чистоту у виробничому підрозділі й на території підприємства;Основні обов'язки працівників

 • берегти і зміцнювати власність (ефективно використо­вувати машини, верстати, інструменти, стежити за збережен­ням матеріалів, спецодягу тощо);

 • поводитися гідно, утримуватися від дій, що перешкоджають іншим працівникам виконувати їхні трудові обов'язки;

 • вживати заходів для негайного усунення причин, що заважають нормальному виконанню роботи (простій, аварія);

 • систематично підвищувати виробничу й ділову кваліфікацію та ін.Особливості регулювання праці деяких категорій працівників

 • Стаття 7 КЗпП: Особливості регулювання праці осіб, які працюють у районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я, тимчасових і сезонних працівників, а також працівників, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами, додаткові (крім передбачених у статтях 37 і 41 цього Кодексу) підстави для припинення трудового договору деяких категорій працівників за певних умов (порушення встановлених правил прийняття на роботу та ін.) встановлюються законодавством.Особливості регулювання праці деяких категорій працівників

 • ПРАЦЯ ЖІНОК ТА МОЛОДІ

 • ПРАЦЯ ІВАЛІДІВ ТА ОСІБ ІЗ ЗНИЖЕНОЮ ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ

 • ПРАЦЯ СЕЗОННИХ, ТИМЧАСОВИХ ТА ІНШИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦІВНИКІВ

 • ПРАЦЯ ІНОЗЕМЦІВ

 • ІНШЕ (праця родичів)Тимчасові працівники

 • - працівники, яких прийнято на роботу на строк до двох місяців, а для заміщення тимчасово відсутніх працівників, за якими зберігається їх місце роботи (посада), — до чотирьох місяців.Сезонні роботи

 • - роботи які внаслідок природних і кліматичних умов виконуються протягом певного періоду року — сезону, що не перевищує шести місяців.

 • Особи, які приймаються на сезонні роботи, мають бути попереджені про це при укладенні трудового договору, про що зазначається в наказі чи розпорядженніТрудовий договір

 • - це добровільна угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа, яка наймає працівників, зобов'язується виплачувати працівникові заробітну платню і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.Сторони (учасники) трудового договоруЗміст трудового договоруФорми трудового договоруСтроки трудового договору

 • Найбільш традиційним вважається поділ трудових догово­рів за термінами їх дії. Згідно зі ст. 23 КЗпП України розрізняють такі їх види:

 • безстрокові, тобто укладені на невизначений строк;

 • строкові, укладені на строк, визначений угодою сторін;

 • такі, що укладаються на час виконання певної роботи.КОНТРАКТ

 • Відмінності контракту від звичайного трудового договору

 • Застосування трудового контракту є можливим тільки у випадках, прямо передбачених законами України.

 • Чим же відрізняється контракт від звичайного трудового договору?

 • Перше, це обов'язкова письмова форма. Трудовий договір може укладатися як в письмовій, так і в усній формі.

 • Друге, контракт укладається лише у випадках, прямо передбачених законами України. Трудовий договір не має таких обмежень.

 • Третє, контракт може бути тільки тимчасовим, тобто це строковий договір. Трудовий же договір укладається на певний строк, безстроково, на час виконання певної роботи.

 • Четверте, можливість передбачати в контракті додаткові (не передбачені чинним законодавством) обов'язки та права, як працівника, так і власника (уповноваженого органу).Умови прийняття на роботу

 • Порядок укладення трудового договору:

 • звернення особи до роботодавця з пропозицією про укладення трудового договору;

 • розгляд заяви роботодавцем і прийняття ним рішення;

 • видання наказу або розпорядження про зарахування пра­цівника на роботу;

 • оформлення трудової книжки.

 • Роботодавець має право вимагати наступні документи:

 • трудову книжку і документ, який посвідчує особу;

 • військовий квиток (Особам, що звільнені зі Збройних Сил);

 • диплома про освіту;

 • результати медичного огляду.Строки випробування при прийнятті на роботу

 • Якщо сторони дійшли згоди про встановлення випробування, то вони ж домовляються і про його конкретний строк.

 • Стаття 27 КЗпП України визначає, що загальний термін випробування не повинен перевищувати 3 місяців, а для робітників — 1 місяць, для державних службовців випробувальний строк встановлено до 6 місяців.Випробування не встановлюється:

 • для осіб, які не досягли 18 років,

 • молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів,

 • молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів,

 • осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійсько­вої) служби,

 • інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендацій медико-соціальної експертизи.

 • при прийнятті на роботу в іншу місце­вість і при переведенні на роботу на інше підприємство, а також для тимчасових і сезонних працівників.Підстави припинення (розірвання) трудового договору

 • Розірвання трудового договору означає його припинення шляхом одностороннього волевиявлення.

 • Чотири групи підстав для припинення ТД:

 • 1) за угодою сторін;

 • 2) з ініціативи працівника;

 • 3) з ініціативи власника або вповноваженого ним органу;

 • 4) з ініціативи третьої особи, яка не є стороною трудового договору.Гарантії забезпечення права на працю звільнюваним працівникам

 • Стаття 49 КЗпП

 • Попередження до звільнення (за 2 міс.) та альтернативна робота;

 • Принцип переважності прав;

 • Допомога служби зайнятості (нова робота, перенавчання);

 • Допомога профспілки.Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> Педагогічне кредо: Педагогічне кредо
downloadcenter -> Вашій увазі пропонуються завдання, Вашій увазі пропонуються завдання
downloadcenter -> Ольга Ольга
downloadcenter -> Програму зовнішнього незалежного оцінювання (зно) з історії України
downloadcenter -> Виникнення та розквіт Київської Русі
downloadcenter -> Повідомлення про твір зробив у 1797 році відомий поет того часу Херасков. Текст знайдено на початку 90-х років 18 ст відомим збирачем стародруків О.І. Мусіним-Пушкіним у збірці давньоруських творів
downloadcenter -> Що втекло від баби з дідом
downloadcenter -> Найбільш активною частиною населення є трудові ресурси. Це населення у працездатному віці (чоловіки 16-60 років та жінки 16-55 років), крім інвалідів І і ІІ груп, а також підлітки та пенсіонери, які працюють


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка