Тема дослідженняДата конвертації01.06.2016
Розмір444 b.


КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ЕКОНОМІКИ НАДУ Тема дослідження: ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

 • докторант Байцим Василь Федорович

 • Спеціальність: 25.00.02

 • механізми державного управління


Проблемні питання, що були поставлені на початковому етапі дослідження як такі, що потребують глибокого вивчення, аналізу, наукового обґрунтування, уточнення, визначення та вирішення:

 • Проблемні питання, що були поставлені на початковому етапі дослідження як такі, що потребують глибокого вивчення, аналізу, наукового обґрунтування, уточнення, визначення та вирішення:

 • визначення термінів: „ефективність” та “результативність державного управління” – точка зору науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, представників засобів масової інформації, лідерів громадських організацій, політичних партій?

 • в якому випадку ми можемо об’єктивно говорити про ефективність та результативність того чи іншого державного органу управління, органу місцевого самоврядування, того чи іншого посадовця, державного службовця, директора державного, комунального підприємства чи установи?

 • як оцінити та “виміряти” ефективність, результативність та якість державного управління взагалі, та державного регулювання економіки регіону, зокрема?

 • як та хто має проводити аудит результатів діяльності центральних та регіональних органів державної влади та органів місцевого самоврядування та за якими конкретними показниками оцінювати ефективність та якість їх діяльності, зокрема в сфері регулювання економіки?

 • P.S.: У галузі економічних дисциплін та теорії державного управління піднятими вище проблемами та роллю держави в цьому процесі переймаються багато відомих учених та практиків не тільки України (В.М.Геєць, А.О.Чемерис, В.Г.Бодров,С.О.Біла, В.І.Луговий, Н.Р.Нижник, В.К.Черняк, В.Богданович), Росії (А.П.Градов, Ю.Б.Іванов), але й усього світу (Роберт Каплан, Девід Нортон та інші). Від того якими будуть відповіді на ці питання залежать долі не тільки окремих урядів, міністрів, керівників підприємств та установ, але й долі мільйонів людей, які так чи інакше змушені робити свій вибір, приймаючи рішення в умовах демократії, в умовах величезних інформаційних потоків та невизначеності.Мета дослідження полягала у здійсненні наукового аналізу ефективності як однієї з ключових категорій ринкової економіки, такого аналізу, який би логічно та послідовно доводив теоретичне наукове дослідження до практичних рекомендацій та розробки методології та інструментарію оцінки ефективності та результативності державного регулювання економіки регіонів країни.

 • Мета дослідження полягала у здійсненні наукового аналізу ефективності як однієї з ключових категорій ринкової економіки, такого аналізу, який би логічно та послідовно доводив теоретичне наукове дослідження до практичних рекомендацій та розробки методології та інструментарію оцінки ефективності та результативності державного регулювання економіки регіонів країни.

 • Для досягнення поставленої мети, на нашу думку, необхідно виконати наступні завдання:

 • провести аналіз тенденцій соціально-економічного розвитку України, країн Центрально-Східної й Східної Європи та Азії, країн ЄС та ЄЕП;

 • провести аналіз тенденцій соціально-економічного розвитку окремих регіонів України та країн ЄС;

 • дослідити функціонування фінансових й адміністративних систем та підходів до ефективності державного регулювання економіки регіонів в країнах Центрально-Східної й Східної Європи, країнах ЄС та ЄЕП;

 • провести аналіз фінансово-господарської діяльності окремих корпорацій держаного та приватного секторів, транснаціональних корпорацій, що суттєво впливають на функціонування економіки країни чи окремих регіонів;

 • розробити та обґрунтувати систему оцінки ефективності та результативності державного регулювання економіки регіону в ринкових умовах господарювання;

 • розробити проекти програмно-цільових документів (довгострокової стратегії та програм економічного розвитку окремого регіону), запропонувати та обґрунтувати систему звітності та моніторингу їх виконання;

 • розробити та обґрунтувати методологію та інструментарій ефективного регулювання розвитком економіки регіону в ринкових умовах господарювання.Об’єктом дослідження в даному випадку являється процес макроекономічного державного регулювання економіки країни та окремо взятого регіону.

 • Об’єктом дослідження в даному випадку являється процес макроекономічного державного регулювання економіки країни та окремо взятого регіону.

 • Предметом дослідження є система фінансово-господарсь-ких відносин в соціально-орієнтованій економіці підприємниць-кого типу, економічна політика центральних та регіональних органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

 • Для досягнення поставленої мети було зроблене припущення, наукова гіпотеза про те, що на ефективність державного регулювання економіки країни та регіону великою мірою впливає не тільки встановлення нормативно-правової бази ("правил гри") для суб’єктів економіки, що розвивається, але й наявність чіткої системи стратегічних, тактичних та операційних цілей державного регулювання, стратегічних ініціатив та відповідних програм розвитку; оперативний і коректний зворотній зв’язок; комплексна система моніторингу та оцінки динаміки розвитку економіки країни, регіонів, окремих галузей економіки та окремих економічних процесів, як наприклад: стратегія інвестування, управління державним сектором та державними корпораціями, тощо.вперше:

 • вперше:

 • запропоновано методику аудиту результатів діяльності центральних та регіональних органів державної влади як методу оцінки ефективності та якості державного управління та регулювання;

 • запропоновано систему критеріїв щодо вимірювання цілей державного регулювання економіки (ефективність; продуктивність; економність; достовірність фінансової звітності, звітності використаня бюджету; узгодженість: з міжнародними та національними стратегічними та програмними документами, законами, постановами та розпорядженями);

 • розроблено систему показників оцінки ефективності та якості державного регулювання економіки;

 • удосконалено:

 • методики рейтингової оцінки, моніторингу, діагностики та моделювання ретроспективи розвитку економіки регіонів;

 • методику діагностики та прогнозування соціально-економічного розвитку регіону на підставі постійного моніторингу та моделювання розвитку економічних процесів в регіоні та країні;

 • отримали подальший розвиток та визначення:

 • поняття “ефективність” , “результативність” та “якість” державного управління та регулювання;

 • принципи державного управління (принцип ефективності , принцип успішності, принцип прозорості, принцип управління “за цілями” та “через результат”).РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ БУЛИ ЗАСТОСОВАНІ ТА ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ:

 • РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ БУЛИ ЗАСТОСОВАНІ ТА ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ:

 • Волинським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій при складанні лекційних та тренингових програм. Автор особисто приймав участь у розробці та реалізації навчальних програм та проектів (довідка про участь та впровадження).

 • Волинською обласною радою при розробці та корегуванні Стратегії економічного і соціального розвитку Волинської області на 2004-2015 роки, що була затверджена рішенням обласної ради (№16/3), при розробці стратегічного плану заходів щодо розвитку області та проектного плану реалізації, автор був керівником робочої групи до складу якої входили науковці, державні службовці, представники громадськості, органів місцевого самоврядування та міжнародні експерти (довідка про участь та впровадження).

 • Волинською обласною державною адміністрацією для розробки та реалізації пропозицій по управлінню державним та комунальним майном, програм інвестиційної та інноваційної діяльності, регіональної програми розвитку та підтримки малого та середнього підприємництва на 2007-2008 роки (довідка про впровадження).

 • Департаментом регіонального розвитку Кабінету Міністрів України при розробці методики рейтингової оцінки, моніторингу, діагностики та моделювання ретроспективи розвитку економіки регіонів (довідка про впровадження).

 • Віце прем'єр-міністром України з питань інвестицій та євроінтеграції: рекомендації обласним державним адміністраціям по використанню та впровадженню результатів дослідження про вплив інформаційної компоненти у створенні сприятливого інвестиційно-інноваційного середовища регіону та розробці інвестгідів, довідників, інноваційних проектів та інвестиційних пропозицій для іноземних та вітчизняних інвесторів (копії листів, довідників).Публікації. Результати наукових досліджень опубліковано в 22 статтях у наукових журналах, збірниках наукових праць та вісниках; одному навчальному посібнику; двох монографіях (колектив авторів), продовжується робота над монографією за темою дослідження.

 • Публікації. Результати наукових досліджень опубліковано в 22 статтях у наукових журналах, збірниках наукових праць та вісниках; одному навчальному посібнику; двох монографіях (колектив авторів), продовжується робота над монографією за темою дослідження.

 • Основні теоретичні положення та практичні результати проведених досліджень, висновки і рекомендації, що досягнуті в процесі наукової роботи оприлюднені докторантом на:

 • Міжнародному семінарі для державних службовців: “Покращення розуміння переваг підтримки малого та середнього підприємництва в Україні” (Київ, 17-18 червня 2004р.);

 • Міжнародному семінарі для державних службовців: “Стратегічне планування. Ідентифікація та впровадження проектів” (Луцьк, 20-24 травня 2004р.);

 • Міжнародній конференції “Кращі методи просування інновацій в регіоні і Регіональна інноваційна стратегія” (м. Люблін, Польща, 02-04.03.2005року);

 • Науковій конференції: "Транскордонне співробітництво в рамках Єврорегіону "Буг" - досвід і перспективи". (м. Хелм, Польща, 10-11.09.2005року);

 • ІІ міжнародній науково-практична конференція "Проблеми європейської інте-грації і транскордонного співробітництва" (м.Луцьк, ВДУ, 29-30.09.2005року);

 • V-му міжнародному економічному форумі «Україна –ЄС» (м.Львів, 08.10.2005 року);

 • Науково-практичному семінарі з віце-прем’єром Автономної республіки Крим, заступниками голів облдержадміністрацій з економічних питань, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань соціально-економічного розвитку України (м.Київ, 29 листопада 2005року);

 • Міжнародному інвестиційному форумі (м. Дрезден,10.09.2005 рік, Німеччина)

 • Круглому столі з державними службовцями та представниками Уряду Угорщини “Угорщина: уроки Європейської інтеграції” (Будапешт, 5 грудня 2005 року);

 • Науковому симпозіумі в Польській Академії Наук, організованого Центром стратегічних досліджень та моделювання (S.E.N.S.E. ) Варшавського університету, 29.10-07.11. 2006року).Досліджуючи проблему “ефективності та якості державного управління чи регулювання” ми не можемо не говорити про:

 • Досліджуючи проблему “ефективності та якості державного управління чи регулювання” ми не можемо не говорити про:

 • управління (регулювання) за цілями: про Місію державної влади та Стратегії розвитку країни (регіону), програм та планів дій та заходів (чітко визначених у часовому, просторовому та ресурсному вимірах), що забезпечують досягнення стратегічних, тактичних та операційних цілей державного управління та регулювання, описаних в Стратегії з різних точок зору: політичної, структурної, інституційної та функціональної;

 • управління(регулювання) через результати:

  • економізація адміністрації (замовник (клієнт), засоби, програмування); систему аналізу та управління ризиком;
  • допоміжні системи управління (система управлінського контролю);
  • оцінка реалізації діяльності (внутрішній і зовнішній аудит державного управління та регулювання);
  • аудит результатів діяльності як метод оцінки ефективності та якості державного управління та регулювання;
 • про механізми оптимізації процесів, за допомогою яких “переробляються” доступні системі державної влади фінансові та нематеріальні ресурси на заплановані результати, які повинні забезпечуватись оптимальним (тобто найбільш економним, продуктивним та ефективним ) досягненням поставлених стратегічних, тактичних та операційних цілей на всіх рівнях державного управління та регулювання.

 • ДЯКУЮ ЗА ВАШУ УВАГУ! ЗАУВАЖЕННЯ! ЗАПРОШУЮ ДО СПІВПРАЦІ!Каталог: doc -> point
point -> Кальниш юрій Григорович формування
point -> Лопушинський іван Петрович державне регулювання
point -> Курінна Тетяна Миколаївна Благодійність та меценатство як об’єкти державного регулювання 25. 00. 02-механізми державного управління кафедра управління супільним розвитком
point -> Попок Андрій Андрійович Формування та реалізація державної політики України щодо закордонного українства
point -> механізми державного управління Кафедра управління охороною суспільного здоров’я наду
point -> Спеціальність 25. 00. 01. докторант кафедри філософії і методології державного управління
point -> Макаренко Андрій Петрович


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка