Тема: Психологія виховання План Виховання як цілеспрямований процес соціалізації особистостіДата конвертації11.06.2016
Розмір445 b.
#6356


ТЕМА: Психологія виховання

 • План

 • Виховання як цілеспрямований процес соціалізації особистості.

 • Загальна характеристика процесу виховання.

 • Формування мотиваційної сфери особистості.

 • Формування моральної свідомості.

 • Соціально-психологічні аспекти виховання.


Під особистістю розуміється конкретний людський індивід з притаманними тільки йому розумовими, емоційними, вольовими та фізичними властивостями.

 • Під особистістю розуміється конкретний людський індивід з притаманними тільки йому розумовими, емоційними, вольовими та фізичними властивостями.

 • Поняття особистості конкретно-історичне. Особистість розвинулася внаслідок суспільно-історичного розвитку людства. Психологічну та соціальну сутність її визначають належність до певного суспільства, входження в певну систему суспільних відносин, власна активна діяльність та спілкування з іншими людьми.

 • Особистість — це завжди соціальна істота, суб'єкт міжособових і соціальних відносин та свідомої діяльності.Структура особистостіХарактеристики особистості

 • Особистість характеризується спрямованістю, тобто стійко домінуючою системою мотивів (інтересів, переконань, ідеалів, смаків тощо), у яких виявляються потреби людини;

 • глибинними смисловими структурами ("динамічними смисловими системами“), що зумовлюють її свідомість і поведінку, що є стійкими до вербальних впливів, але перетворюються у спільній діяльності у групі

 • рівнем усвідомленості своїх ставлень до дійсностіСоціалізація особистості

 • Соціальний розвиток, тобто розвиток людської істоти під впли­вом зовнішніх соціальних факторів, називають ще соціалізацією (формуванням) особистості.

 • Під соціалізацією розуміють процес і результат засвоєння та подальшого активного відтворення індивідом соціального досвіду, у перебігу якого він стає особистістю, здобуває необхідних для життя серед людей знань, умінь та навичок, тобто здатності спілкуватися та взаємодіяти з ними під час розв'язання тих чи інших завдань.Фази соціалізації

 • Соціальна адаптація - пристосування дитини до рольових функцій (члена сім'ї, шкільного колективу тощо) та норм, що існують в оточуючому середовищі

 • Інтеріоризація - це процес включення соціальних норм і цінностей у внутрішній світ дитиниІндивідуалізація особистості

 • Соціальний досвід, який покладено в основу соціалізації особис­тості, не лише суб'єктивно засвоюється, а й активно трансформується, стаючи основою індивідуалізації особистості, тобто процесу набуття людиною власної індивідуальності, неповторності психіки та особистості, своєрідного поєднання фізичних та психічних особливостей.Інститути соціалізації

 • Процес соціалізації нерозривно пов'язаний із спілкуванням та спільною діяльністю людей. Здійснюється він як у спеціальних соціальних інститутах, так і через вплив на людину різних некерованих, випадкових факторів, наприклад неформальних компаній, реклами, моди, музики тощо.

 • До соціальних інститутів, однією з основних функцій яких є саме соціалізація особистості, належать школа, професійні навчальні заклади (профтехучилища, технікуми, коледжі, вузи тощо), дитячі та молодіжні організації та об'єднання. Надзвичайно важливим інститутом соціалізації особистості є сім'я.Механізми соціалізації

Соціальна фасилітаціяКонформність

 • Конформність - така поведінка, коли людина всупереч власній думці погоджується з оточуючими, пристосовується до них з метою уникнення труднощів у спілкуванні та взаємодії з ними.

 • Специфічна ознака конформності — наявність внутрішнього конфлікту між тим, що людина думає насправді, та її реальною поведінкою в соціумі.

 • У процесі соціалізації конформність може відігравати як позитивну, так і негативну роль. У першому випадку йдеться про корекцією помилкових суджень та поведінки під впливом інших людей, у друго­му — про труднощі, з якими стикається індивід, виробляючи власні, незалежні судження та поведінку.Соціальна ситуація розвитку особистості

 • Становлення людини як індивіда та особистості, за Л. Виготським, передбачає діалектичну взаємодію двох відносно автономних, однак нерозривно пов'язаних процесів розвитку — природного і со­ціального. Кожному віку притаманна певна специфічна соціальна ситуація розвитку, тобто особливе співвідношення внутрішніх процесів розвитку і зовнішніх умов, яке є типовим для кожного вікового етапу, зумовлює динаміку психічного розвитку протягом відповідного віко­вого періоду і нові якісно своєрідні психологічні утворення, що з'яв­ляються на момент його завершення.Джерела особистісного розвитку

 • Джерелами особистісного розвитку дитини є форми соціальної активності, які вона опановує та які проявляються у взаємодії людей, у їхній культурі, звичаях і традиціях, у системі виховання, ідеології та моралі. Саме ці джерела створюють потенціал майбутнього особистісного розвитку. Однак реалізується цей потенціал у персональній індивідуальності лише за певних умовУмови особистісного розвитку

 • своєчасне включення дитини в систему соціальних відносин;

 • перебування дитини в оточенні розвинутих і різноманітних особистостей, психологію яких вона може опанувати і поведінці яких наслідувати;

 • наявність ефективних методів виховання, які мають забезпечити дитині необхідні для її особистісного розвитку умови.Етапи особистісного вікового розвитку

 • Перший етап - формування характеру і мотивації досягнення успіхів. Він співвідноситься з віковим періодом від народження до трьох років. Під впливом спілкування з дорослими у дитини закладаються основи майбутнього характеру і формується прагнення до успіху.Рушійні сили розвитку особистості

 • Психологія виховання грунтується на висновку вітчизняної психології про те, що людська психіка розвивається як система, що самовдосконалюється (І. Павлов). Постійно порушується та знову відновлюється рівновага між організмом і зовнішнім середовищем, причому стан рівноваги є тимчасовим, а процес урівноваження — постійним. Суперечності, що виникають при цьому, спонукають організм до активності, спрямованої на їх подолання, на відновлення рівноваги. "Зняття" одних суперечностей призводить до появи інших, які, у свою чергу, зумовлюють нові дії, подальше вдосконалення діяльності особистості.Фази взаємодії особистості з групою

 • Перша фаза — адаптація — це період активного засвоєння особистістю чинних у групі норм і опанування відповідних форм та засобів діяльності. Індивід не може задовольнити свою потребу, проявитись як особистість у групі раніше, ніж засвоїть групові норми і способи діяльності, якими володіють інші члени групи. У нього з'являється об'єктивна необхідність "бути таким, як усі", максимально пристосува­тися до групи.

 • Цей період сприятливий для розвитку таких новоутворень особистості, які у неї раніше були відсутні, однак були наявні в інших членів групи, і які відповідають рівню групового розвитку.

 • Нерозв'язаність завдань адаптаційної фази може призвести до роз­витку конформізму, залежності від інших, невпевненості в собі та своїх можливостях, що, у свою чергу, є причиною серйозних особистісних деформацій.Друга фаза — індивідуалізація — зумовлена розвитком суперечності між досягнутим результатом адаптації (індивід став "таким, як усі" у групі) і незадоволеною потребою в максимальній персоналізації.

 • Друга фаза — індивідуалізація — зумовлена розвитком суперечності між досягнутим результатом адаптації (індивід став "таким, як усі" у групі) і незадоволеною потребою в максимальній персоналізації.

 • Подолавши труднощі початкового етапу входження у групу, лю­дина починає турбуватись про інше. Вона поступово усвідомлює, інколи в дуже гострій формі, що попередня тактика призводить до втрати власної індивідуальності, оскільки ця індивідуальність не існує в житті та свідомості інших членів групи. Відбувається інтен­сивний пошук методів і засобів для виявлення своєї індивідуальності, її дієвої трансляції. Для цього використовується все: і спортивні успіхи, і ерудиція, і демонстративна "дорослість", і особливі манери тощо.

 • Якщо група не приймає жодних із запропонованих особистістю індивідуальних особливостей, це сприяє розвитку негативізму, агресивності, підозрілості, неадекватно високої самооцінки особистості.Третя фаза — інтеграція — визначається суперечностями, що виникають між прагненням (успадкованим з попереднього етапу) індивіда бути ідеально прийнятим іншими членами групи, з одного боку, і готовністю групи прийняти, підтримати і культивувати лише ті індивідуальні особливості, які їй імпонують, відповідають груповим цінностям — з іншого.

 • Третя фаза — інтеграція — визначається суперечностями, що виникають між прагненням (успадкованим з попереднього етапу) індивіда бути ідеально прийнятим іншими членами групи, з одного боку, і готовністю групи прийняти, підтримати і культивувати лише ті індивідуальні особливості, які їй імпонують, відповідають груповим цінностям — з іншого.

 • Інтеграція особистості у групу відбувається тоді, коли певні індивідуальні особливості особистості приймаються і підтримуються групою

 • Якщо ж суперечність між групою та індивідом не знято, спостерігається дезінтеграція, яка проявляється або у витісненні індивіда з цієї групи, або в його фактичній ізоляції в ній. Як наслідок закріплюються характеристики егоцентричної індивідуалізації особистості або особистість повертається на фазу адаптації до групи.Каталог: files -> biblioteka -> psih sait -> Prezentacii
Prezentacii -> Методичні рекомендації у зміст практичної діяльності студентів входить: Ознайомлення із системою навчально-виховної роботи школи
Prezentacii -> Тема: Загальна характеристика юнацького віку План Особливості фізичного розвитку
Prezentacii -> Основи психології навчання План Предмет і завдання педагогічної психології
Prezentacii -> Тема: Темперамент План
Prezentacii -> Предмет психології, її завдання та методи
Prezentacii -> Тема: мозок І психіка план Загальні відомості про будову нервової системи людини
Prezentacii -> Поняття про діяльність
Prezentacii -> Закономірності психічного розвитку. Рушійні сили розвитку психіки. Навчання, виховання і розвиток психіки
Prezentacii -> Тема: Пам'ять План Поняття про пам'ять та її фізіологічні основи


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка