Термін виконання: 01. 01 2010 – 31. 12. 2012Дата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.

Термін виконання: 01.01 2010 – 31.12.2012

 • Термін виконання: 01.01 2010 – 31.12.2012

 • Фактичний обсяг коштів – 198, 00 тис. грн.

 • Керівник НДР: Голіков Володимир Антонович, д.т.н., професор

Предмет дослідження :морська та річкова транспортна мережа України.

 • Предмет дослідження :морська та річкова транспортна мережа України.

 • Об’єкт дослідження: безпека в сфері судноплавства.

 • Мета роботи – детермінація процесів управління воднотранспортною системою.

 • Отримані наукові результати:

 • 1. Визначено шість аварійно-небезпечних районів у водах України, а також притаманні цим районам види аварій з аналізом причин виникнення загроз та вимог до безпеки судноплавства.

 • 2. Класифіковано інформаційні потоки водних шляхів. Сформовано принципи надання інформації для судноплавства. Розроблена методика розрахунку кількості ентропії та надлишкових інформаційних потоків. Виявлено ступінь стохастичності у проведенні рятувальних робіт

 • 3. Інтегральний показник безпечного управління, рівень поінформованості з майбутнього; визначеності при прийнятті рішень; алгоритм синергетичного командного управління судном.

 • 4. Створена концепція гарантованої безпеки з виділенням принципів: поінформованості, визначеності та відповідальності з багаторівневою структурою та алгоритми командного управління системою.

 • 5. Методика визначення статичних характеристик судна, підхідного каналу та акваторії порту для не розрахункового судна. Методики визначення маневрених властивостей судна: керованості, остійності, повороткості, тормозного шляху у взаємозв’язку з характеристиками каналів, фарватерів і акваторій портів. Інверсний метод побудови траєкторій маневрування: аналітичний та графічний способи.

 • 6. Каталогізація ситуацій відносного руху і зближення суден. Методика визначення ймовірних загроз при плануванні руху по фарватерам, каналам та вузькостям. Спосіб та алгоритми вибору виду маневру для попередження надмірного зближення суден. Методика моделювання сценаріїв з гарантованої безпеки судноплавства при командному способі управління суднами.

 • 7. Методика визначення показника ефективності управління гарантованою безпекою судна. Методика визначення

 • конструкційної енергоефективності судна по виливу на природне середовище. Методика визначення експлуатаційної ефективності судна за критерієм мінімально-неминучих витрат.

Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів

 • Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів

 • Наукова новизна дослідження полягає у встановленні необхідних та достатніх умов безпечного судноплавства, яке функціонує за необхідними принципами поінформованості, визначеності та відповідальності шляхом синергетичного командного управління як достатньої умови гарантованої безпеки.

 • Гарантована безпека судноплавства стосується попередньою неадекватних для судноводія зовнішніх умов плавання, які за рахунок поінформованості з майбутнього відносно шляху наданою лоцманською послугою, стають визначеними (детермінованими) у вигляді передбачених ситуацій по шляху руху та за допомогою лоцманів реалізуються під час командного синергетичного керування капітаном транспортним засобом.

 • Значимість отриманих наукових результатів у різних галузях науки полягає у наступному:

 • фундаментальної для розробки методології досліджень по створенню систем гарантованої безпеки;

 • прикладної для розробки інтелектуальних систем по прийняттю адекватних рішень з управління безпекою;

 • технічної для математичного конструювання безпечних процесів руху транспортних засобів, розробки алгоритмів, програм та технічних засобів для синергетичного командного управління;

 • транспортної для удосконалення державних систем управління безпекою судноплавства та пошуку й рятуванні на морі;

 • юридичної для розробки методики судової експертизи з розслідування аварій та аварійних подій на морському та річковому транспорті.Відповідність отриманих наукових результатів сучасному рівню досліджень.

 • Відповідність отриманих наукових результатів сучасному рівню досліджень.

 • Державна система управління безпекою судноплавства на морському та річковому транспорті України функціонує відповідно світовим вимогам й стандартам які розробляються світовою морською спільнотою в рамках Міжнародної морської організації (ММО), Міжнародної організації праці (МОП), організації об’єднаних націй (ООН), рішення яких ратифікуються морськими державами й імплементуються до національного законодавства.

 • Результати дослідження направленні на підтвердження рівня безпеки й зниження аварійності, втрати людей, майна та транспортних засобів і стосуються знаходження елементів системи управління безпекою виключно у неадекватних умовах судноплавства.

 • Практична цінність результатів НДР.

 • Методологічна база СГБС пов’язана з експлуатацією небезпечних складних систем, має традиційні математичні підходи їх дослідження ,що базуються на детермінованих і стохастичних моделях, але завдяки визначеності та відповідальності в управлінні рівень стохастизма наближається до мінімуму (нулю).

 • Методики та методи досліджень використовуються при науковій та науково-технічній експертизі аварій та аварійних подій з судноплавства під час проведення слідчих та судових дій.

 • Розрахункові схеми, алгоритми та програми використовуються при проектуванні та експлуатації портів, причалів, акваторій, каналів, гідроспоруд та водних шляхів при виконанні суднових спеціальних операцій та маневрів.

 • Розрахункові схеми, алгоритми та програми для визначення маневрених характеристик суден з традиційним кермом та приводами, а також з використанням на суднах кермових колонок (азиподів) застосовуються у:

 • суднобудівництві при проектуванні суден;

 • судноплавстві при плануванні руху по небезпечним шляхам, водним акваторіям та окремим ділянкам;

 • судочинстві при здійснені судових експертиз;

 • системотехніці при проектуванні техногенно-небезпечних складних систем.На основі результатів НДР оновлені курси лекцій дисциплін за напрямком «морський та

 • На основі результатів НДР оновлені курси лекцій дисциплін за напрямком «морський та

 • річковий транспорт»: управління судном; теорія і практика управління судном; використання РЛС та

 • ЗАРП при розходженні суден; управління ресурсами навігаційного містка.

 • Зокрема, НДР використовуються в наступних розділах: методи розрахунку маневрених

 • характеристик; методи планування траєкторії при маневруванні; інформаційне забезпечення

 • лоцманської проводки судна; плавання суден в зоні відповідальності берегових систем управління

 • рухом суден; структура інформації лоцманського навігаційного пристрою;

 • рекомендації по складанню технологічних схем маневрування і швартовки составів, що

 • штовхаються; рекомендації по розрахунку маневрених характеристик составів суден, що

 • штовхаються; особливості управління суднами з роздільними поворотними насадками і гвинтовими

 • колонками; особливості управління великими вітрильними суднами.

 • Практичні роботи, які використовують НДР: курсова робота «Розрахунки маневрених

 • характеристик суден»; курсова робота «Експлуатаційні розрахунки морських операцій».

 • Лабораторні роботи, які використовують НДР: планування траєкторії руху інверсним способом при постановці суден на якір;

 • планування траєкторії руху інверсним способом при швартовах в порту;

 • складання навігаційного плану лоцманської проводки судна;

 • структура інформації лоцманського навігаційного пристрою;

 • судновий навігаційний план лоцманської проводки судна;

 • особливості плавання великовантажних суден по БДЛК;

 • планування криволінійних траєкторій і управління суден при виконанні повороту.

 • 1. Монографії, опубліковані за рішенням Вченої ради ВНЗ (наукової установи) - 2/2.

 • 2. Підручники, навчальні посібники з грифом МОНмолодьспорт України (МОН України) - 1/1.

 • 3.Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України - 25/33.

 • 4. Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України - 25/35

 • 5. Навчальні посібники без грифу МОНмолодьспорт України (МОН України) - 1/3

 • 6. Словники, довідники6 - 2/4

 • 7. Захищено кандидатських дисертацій за тематикою НДР - 5/7.

 • 8. Подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду кандидатських дисертацій за тематикою

 • НДР - -/1.

 • 9. Захищено магістерських робіт за тематикою НДР - 5/24.

 • 10. Отримано патентів (свідоцтв авторського права) України - 2/4

 • 11. Подано заявок на отримання патенту України - -/3Термін виконання: 01.01.2010 – 31.12.2012

 • Термін виконання: 01.01.2010 – 31.12.2012

 • Фактичний обсяг коштів:

 • Керівник НДР: Попов Всеволод Геннадійович, д.ф.-м.н., професор

Термін виконання: 01.01.2011 – 31.12.2012

 • Термін виконання: 01.01.2011 – 31.12.2012

 • Фактичний обсяг коштів:172,030 тис. грн.

 • Керівник НДР: Міюсов Михайло Валентинович, д.т.н., професорОб’єктом дослідження є морський транспорт.

 • Об’єктом дослідження є морський транспорт.

 • Предметом дослідження є суднові ергатичні системи.

 • В останні десятиріччя суттєво збільшуються тоннажність морських суден, потужність їх енергетичних установок, їх технологічний рівень. У той же час, зростають і наслідки аварій морських транспортних засобів. У 85% випадків причиною аварій на морському транспорті є людський фактор.

 • Сучасні морські транспортні засоби є складними ергатичними системами з ієрархічною структурою, складовою яких є групи людей-операторів (екіпажі суден). Для морських транспортних засобів як ергатичних систем характерною є багаторівнева структура ієрархії, в якій люди-оператори фактично задіяні на всіх рівнях. Ефективність роботи таких систем безпосередньо пов’язана з ефективністю та надійністю роботи їх операторів. Ефективність операторської діяльності стає ключовим фактором забезпечення якості управління морськими транспортними засобами та його ефективності в цілому.

 • Метою науково-дослідної роботи є забезпечення якості управління морськими транспортними засобами шляхом підвищення ефективності операторської діяльності.

 • Суттєвим чинником операторської діяльності у складних ергатичних системах є системи компетенцій та відповідних компетентностей операторів, які визначають здатність і готовність операторів до виконання їх трудових функцій та формуються у процесі їх підготовки.

 • Сучасний технологічний рівень морських транспортних засобів, вимоги до безпеки судноплавства, охорони людського життя на морі, захисту навколишнього середовища та економічної ефективності морського транспорту, необхідність адаптації до тенденцій реформування професійних та освітніх стандартів потребують науково-обґрунтованого формування систем компетенцій і компетентностей операторів на базі дослідження процесів у суднових ергатичних системах та аналізу ергатичних функцій на різних рівнях їх ієрархії.

Термін виконання: 01.01.2011 – 31.12.2012

 • Термін виконання: 01.01.2011 – 31.12.2012

 • Фактичний обсяг коштів: 157, 030 тис. грн.

 • Керівник НДР: Цимбал Микола Миколайович, д.т.н., професор

 • Введення параметрів безпечного маневру розходження суден

 •   • Вибір генерального вантажу та способів його укладки • Діаграми перерізуючих сил і перегинаючих моментів • Розрахунок об’єму насипного вантажу в трюмі судна методом конусів • Апроксімація тригонометричним поліномом третього ступіню з подальшою екстраполяцією методом сітокТермін виконання: 01.01.2011 – 31.12.2012

 • Термін виконання: 01.01.2011 – 31.12.2012

 • Фактичний обсяг коштів: 167, 130 тис. грн.

 • Керівник НДР: Примачов Микола Тимофійович, д.е.н., професор • Предмет дослідження є економічний механізм, сукупність методів, показників і критеріїв прийняття рішень щодо доцільності вибору напрямків і параметрів розвитку підприємств круїзного бізнесу за умовами збалансованого використання підрозділів море господарського комплексу.

 • Об’єкт дослідження є процес й умови ефективного розвитку національного сегменту круїзного судноплавства, що передбачає створення адекватної провізної спроможності флоту й повного використання пропускних спроможностей морських портів;

 • Мета науково-дослідної роботи полягає в створенні науково-методичних основ формування і реалізації конкурентного позиціонування українського круїзного потенціалу в системі регіональних сегментів ринку транспортних послуг. З урахуванням стійкого розвитку світового ринку круїзного судноплавства увага сконцентрована на поступовому формуванні повномасштабної присутності України в одному з прибуткових видів діяльності по-перше в Чорноморському басейні;р

 • р

Термін виконання: 01.01.2011 – 31.12.2012

 • Термін виконання: 01.01.2011 – 31.12.2012

 • Фактичний обсяг коштів: 151, 376 тис. грн.

 • Керівник НДР: Ганчар Іван Лазарович, д.пед.н., професорПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка