Термодинаміка біологічних систем План лекціїДата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.
#1074


Термодинаміка біологічних систем


План лекції:

 • 1.1 Рівноважна термодинаміка

 • 1.1.1 Типи і параметри термодинамічних систем

 • 1.1.2 Перший закон термодинаміки

 • 1.1.3 Другий закон термодинаміки

 • 1.1.4 Статистичний зміст ентропії і другого закону термодинаміки

 • 1.2 Термодинаміка відкритих систем поблизу рівноваги

 • 1.2.1 Стаціонарний стан, виробництво ентропії

 • 1.2.2 Лінійний закон. Принцип симетрії кінетичних коефіцієнтів Онзагера

 • 1.2.3 Спряженість потоків. Теорема Пригожина

 • 1.3 Термодинаміка відкритих систем далеких від рівновагиТермодинаміка біологічних систем

 • Термодинаміка – це наука, яка вивчає процеси, які протікають у природі і пов’зані зі зміною та перетворенням енергії, теплоти і роботи.

 • Термодинаміка – феноменологічна наука, вона виникла в результаті узагальнення досліду.В основу класичної теорії було покладено два закони. Перший представляв закон збереження і перетворення енергії.

 • В основу класичної теорії було покладено два закони. Перший представляв закон збереження і перетворення енергії.Другий закон темодинаміки вказував на існування термодинамічної функції – ентропії, яка при довільних нерівноважних процесах зростає (додатня).

 • Другий закон темодинаміки вказував на існування термодинамічної функції – ентропії, яка при довільних нерівноважних процесах зростає (додатня).

 • Другий закон вказує переважний напрям протікання термодинамічного процесу.В першій половині нинішнього століття була розроблена феноменологічна теорія лінійних нерівноважних процесів.

 • В першій половині нинішнього століття була розроблена феноменологічна теорія лінійних нерівноважних процесів.

 • Одним із найважливіших понять в лінійній термодинаміці необоротніх процесів є поняття стаціонарного стану, яке дозволяє розширити можливості застосування термодинаміки до біологічних процесів.

 • В другій половині століття розпочалося створення термодинамічної теорії нелінійних необоротніх процесів, до яких відноситься більшість процесів життєдіяльності. Ця теорія перебуває в стадії становлення.1.1 Рівноважна термодинаміка

 • 1.1.1 Типи і параметри термодинамічних систем

 • Поняття - мова теорії, тому чітке уявлення про її основні поняття є необхідним моментом в розумінні самої теорії.

 • Під поняттям тіла в термодинаміці розуміють ту частину простору, котра заповнена речовиною.

 • Тіло або група тіл, які взаємодіють з середовищем шляхом обміну енергією через роботу та теплоту називають термодинамічною системою.Середовищем вважають усі тіла, які оточують термодинамічну систему, але до її складу не входять.

 • Середовищем вважають усі тіла, які оточують термодинамічну систему, але до її складу не входять.

 • Поняття фази , під якою розуміють тіло, групу тіл або частину тіла, що утворює однорідну (гомогенну) систему і перебуває у стані термодинамічної рівноваги, наприклад, лід - вода - пара - трьохфазна система.

 • Між фазами можлива взаємодія, яка полягає у переході речовини з однієї фази в іншу.Закони термодинаміки справедливі для макроскопічних систем, тобто для таких які мають великі об'єм і число частинок.

 • Закони термодинаміки справедливі для макроскопічних систем, тобто для таких які мають великі об'єм і число частинок.

 • Термодинамічні системи по характеру взаємодії з середовищем поділяються на ізольовані, закриті і відкриті.Ізольованими називають системи, які не обмінюються з середовищем ні масою, ні енергією.

 • Ізольованими називають системи, які не обмінюються з середовищем ні масою, ні енергією.

 • Закритими називають системи які обмінюються з середовищем тільки енергією.

 • Живі організми ( біологічні системи ) обмінюються з середовищем речовиною і енергією. Такі системи називаються відкритими.Під термодинамічним процесом розуміють явища, які протікають в термодинамічній системі і пов'язані зі зміною її станів.

 • Під термодинамічним процесом розуміють явища, які протікають в термодинамічній системі і пов'язані зі зміною її станів.

 • Термодинамічні параметри поділяють на інтенсивні та екстенсивні.Інтенсивні параметри не залежать від числа частинок системи і описують загальний стан теплового руху в речовині. До інтенсивних параметрів відносять, наприклад, тиск Р, температуру Т, хімічний потенціал μ тощо.

 • Інтенсивні параметри не залежать від числа частинок системи і описують загальний стан теплового руху в речовині. До інтенсивних параметрів відносять, наприклад, тиск Р, температуру Т, хімічний потенціал μ тощо.

 • Екстенсивні параметри визначаються загальною масою або кількістю частинок речовини. До екстенсивних параметрів відносять масу m, об'єм V, енергію Е, ентропію S тощо.1.1.2 Перший закон термодинаміки

 • В стані термодинамічної рівноваги інтенсивні параметри системи приймають однакові значення в усіх частинах системи і не змінюються з часом.

 • Рівноважний стан повністю описується певним набором екстенсивних та інтенсивних параметрів системи.

 • Зв'язок між параметрами стану називається рівнянням стану.Відкриття першого закону термодинаміки історично пов'язано з встановленням еквівалентності теплоти і механічної роботи.

 • Відкриття першого закону термодинаміки історично пов'язано з встановленням еквівалентності теплоти і механічної роботи.

 • Це відкриття пов'язано з іменами Р.Майєра і Д.Джоуля.Перший закон термодинаміки виражає закон збереження енергії.

 • Перший закон термодинаміки виражає закон збереження енергії.

 • В рівноважній термодинаміці закон збереження енергії формулюється так: при будь-яких процесах в ізольованій системі внутрішня енергія системи u залишається сталою:Внутрішня енергія системи - сума кінетичної і потенціальної енергії частинок з яких складається система.

 • Внутрішня енергія системи - сума кінетичної і потенціальної енергії частинок з яких складається система.

 • Внутрішня енергія є функцією стану системи.

Перший закон термодинаміки:

 • У замкнутій термодинамічній системі приріст внутрішньої енергії системи при зміні стану системи рівний сумі кількості теплоти переданої системі і роботі зовнішніх сил над системою.1.1.3 Другий закон термодинаміки

 • Теплота може передаватись лише в одному напрямку від більш нагрітого тіла до менш нагрітого тіла

 • ( формулювання Клаузіуса).Перший закон термодинаміки

 • Перший закон термодинаміки

 • заперечує можливість побудови вічного двигуна першого роду, тобто такої машини, яка виконувала б роботу з нічого, без заграти будь-якої енергії.

 • Перший закон термодинаміки не заперечує можливості побудови такої машини, яка всю енергію перетворювала б у роботу. Таку машину називають вічним двигуном другого роду.За другим законом термодинаміки побудувати вічний двигун другого роду неможливо ( формулювання Томсона) , тобто неможливий такий періодичний процес, єдиним результатом якого було б перетворення теплоти в роботу внаслідок охолодження одного тіла.

 • За другим законом термодинаміки побудувати вічний двигун другого роду неможливо ( формулювання Томсона) , тобто неможливий такий періодичний процес, єдиним результатом якого було б перетворення теплоти в роботу внаслідок охолодження одного тіла.Відношення кількості теплоти перетвореної у роботу за один цикл, до загальної кількості теплоти, взятої від нагрівника, називається термодинамічним коефіцієнтом корисної дії.

 • Відношення кількості теплоти перетвореної у роботу за один цикл, до загальної кількості теплоти, взятої від нагрівника, називається термодинамічним коефіцієнтом корисної дії.В 1824 р. французький інженер і фізик С.Карно ввів поняття про ідеальну теплову машину, яка працює за ідеальним циклом, який складається з двох ізотерм і двох адіабат.

 • В 1824 р. французький інженер і фізик С.Карно ввів поняття про ідеальну теплову машину, яка працює за ідеальним циклом, який складається з двох ізотерм і двох адіабат.

 • Цей цикл, відомий тепер як цикл Карно забезпечує найвищий коефіцієнт корисної дії теплової машини, який не залежить від природи робочого тіла, а лише від абсолютних температур нагрівника і холодильникаВідношення називається

 • Відношення називається

 • приведеною теплотою.

 • Кількісний вираз другого закону термодинамікиЕнтропія

 • це функція стану системи, різниця якої для двох станів рівна сумі приведених теплот при оборотному переході системи з одного стану в другий. Знак "=" відноситься до оборотних, а знак " > " - до необоротних процесів.Якщо процес відбувається в ізольованій системі (dQ=0) в оборотному процесі ентропія не змінюється, а в необоротному зростає

 • Якщо процес відбувається в ізольованій системі (dQ=0) в оборотному процесі ентропія не змінюється, а в необоротному зростає1.1.4 Статистичний зміст ентропії і другого закону термодинаміки

 • Згідно молекулярно-кінетичної теорії, ентропія - це міра невпорядкованості частинок системи.

 • Невпорядкованість системи кількісно характеризується термодинамічною ймовірністю W.

 • Під термодинамічною ймовірністю розуміють число мікро-розподілів, якими може здійснитись даний макророзподіл.

 • Термодинамічна ймовірність - це число мікростанів, які реалізують даний макростан.У теоретичній фізиці показано, що число мікророзподілів N частинок по n станах, тобто термодинамічна ймовірність задається формулою

 • У теоретичній фізиці показано, що число мікророзподілів N частинок по n станах, тобто термодинамічна ймовірність задається формулоюСуть зв'язку між ентропією та ймовірністю полягає у тому, що чим більша ймовірність того чи іншого стану, тим більша ентропія цього стану.

 • Суть зв'язку між ентропією та ймовірністю полягає у тому, що чим більша ймовірність того чи іншого стану, тим більша ентропія цього стану.

 • Статистичний характер другого закону термодинаміки полягає в тому, що він поділяє процеси не на можливі і неможливі, а на ймовірні і малоймовірні.

 • Це означає, що процес передачі теплоти від холодного тіла до гарячого не є неможливим, а лише малоймовірним.Через ймовірність ентропія пов'язана з інформацією.

 • Через ймовірність ентропія пов'язана з інформацією.

 • Коли стан системи змінюється у напрямку збільшення молекулярного безладдя, ентропія системи зростає. Але при цьому інформація про її мікроскопічні стани, якими може реалізуватись даний макростан зменшується.1.2 Термодинаміка відкритих систем поблизу рівноваги

 • 1.2.1 Стаціонарний стан, виробництво ентропії

 • Рівноважна термодинаміка оперує співвідношеннями, в які не входить поняття часу. Тому в ній відсутні уявлення про швидкості протікання процесів. Введення часового фактору в термодинамічні рівняння означає появу в них параметра, здатного врахувати необоротній, нерівнозначний розвиток реальних термодинамічних процесів.Якщо параметри системи при взаємодії з середовищем не змінюються з часом, то стан системи називають стаціонарним.

 • Якщо параметри системи при взаємодії з середовищем не змінюються з часом, то стан системи називають стаціонарним.

 • Стаціонарний стан підтримується за рахунок потоків енергії і речовини, які проходять через систему.

 • В стаціонарному стані можуть знаходитись тільки закриті і відкриті термодинамічні системи.

 • Живий організм як відкрита біологічна система, що розвивається не знаходиться в стаціонарному стані. Проте, звичайно, в невеликому проміжку часу стан біологічної сис­теми приймають за стаціонарний.Основною термодинамічною характеристикою в нерівноважний термодинаміці є швидкість виробництва ( продукування ) ентропії в часі.

 • Основною термодинамічною характеристикою в нерівноважний термодинаміці є швидкість виробництва ( продукування ) ентропії в часі.

 • В загальному випадку ентропія системи складається з двох частин:

 • dSі - зміна ентропії, зумовлена необоротними процесами в системі;

 • dSе - потік ентропії, зумовлений взаємодією з оточуючим середовищем, так щоФеноменологічна теорія лінійних необоротних процесів була розроблена на початку 30-х р.р. Л.Онзагером. Основне рівняння ці­єї теорії виражає швидкість виробництва ентропії в одиниці об'єму системи:

 • Феноменологічна теорія лінійних необоротних процесів була розроблена на початку 30-х р.р. Л.Онзагером. Основне рівняння ці­єї теорії виражає швидкість виробництва ентропії в одиниці об'єму системи:1.2.2 Лінійний закон. Принцип симетрії кінетичних коефіцієнтів Онзагера

 • закон являє собою узагальнення відомих емпіричних законів: закону Омапроцес термодифузії - процес виникнення потоку частинок під дією градієнту температури, зворотній процес - виникнення потоку тепла під дією градієнту концентрації.

 • процес термодифузії - процес виникнення потоку частинок під дією градієнту температури, зворотній процес - виникнення потоку тепла під дією градієнту концентрації.

 • Лінійний закон зв'язує потоки і термодинамічні сили, він формулюється так: Потоки являють собою лінійні функції термодинамічних сил в відкритих системах, що знаходяться поблизу рівноваги: • В ізольованій системі виробництво ентропії завжди додатне1.2.3 Спряженість потоків. Теорема Пригожина

 • Спряженістю потоків називається таке співвідношення між ними, при якому додатне виробництво ентропії від одного потоку компенсує зменшення ентропії від другого потоку, який був би неможливий в ізольованій системі.

 • Потоки речовини і теплової енергії спряжені.На відміну від ізольованих систем, які по мірі протікання в них необоротних процесів наближаються до стану рівноваги, відкриті системи можуть досягати не рівноважного, а стаціонарного стану.

 • На відміну від ізольованих систем, які по мірі протікання в них необоротних процесів наближаються до стану рівноваги, відкриті системи можуть досягати не рівноважного, а стаціонарного стану.

 • В термодинаміці лінійних необоротних процесів приймається, що стаціонарний стан характеризується екстримальним принципом.

 • Такий принцип (його називають також теоремою) був сформульований Пригожиним:

 • в стаціонарному стані при фіксованих зовнішніх параметрах швидкість виробництва ентропії в системі постійна в часі і мінімальна по величині.еволюція відкритої системи до стаціонарного стану описується нерівністю

 • еволюція відкритої системи до стаціонарного стану описується нерівністю2.3 Термодинаміка відкритих систем далеких від рівноваги

 • Видатним досягненням в розвитку науки за останні роки стало розуміння фундаментальних основ і принципів самоорганізації у відкритих системах різноманітної природи (фізичних, хімічних, біологічних та ін.) далеких від рівноваги.

 • Синергетика - наука, яка вивчає загальні принципи просторових, часових і просторово-часових структур у відкритих системах самої різноманітної природи далеких від рівноваги.Існує багато прикладів утворення нових структур (впорядку­вання) в процесі еволюції різноманітних систем:

 • Існує багато прикладів утворення нових структур (впорядку­вання) в процесі еволюції різноманітних систем:

 • в фізиці - це фазові переходи типу надпровідність і надтекучість, страти у газовому розряді, когерентне випромінювання ла­зерів та ін.;

 • в хімії - періодична окисно-відновна реакція Білоусова-Жаботинського;

 • в біології - періодичні процеси при гліколізі і фотосинтезі, морфогенетичні процеси в сімействі колективних амеб, коливальна динаміка чисельності популяцій;

 • в медицині - утворення ревербераторів (спіральних хвиль) в міокарді, спіральні хвилі і гексагональні структури в сітківці ока при депресії Леао та ін.

Каталог: data -> kafedra -> internal -> distance -> presentations -> %D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> 1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> %D0%91%D1%96%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Історичні умови розвитку та особливості культури XIX ст. Історичні умови розвитку та особливості культури XIX ст
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> 1. Левківський М. В. Історія педагогіки. — Житомир, 2001
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> 1. Поняття «людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність» у сучасній науці
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Рр. – Антоній Левенгук – першовідкривач мікроорганізмів
%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 -> Мембранні потенціали спокою і дії. Електрична ємність і опір плазматичної мембрани
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Підготувала Асист. Толокова Т.І


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка