Учебное пособие для вузов. / авт кол. Фролов И. Т и др. М.: Республика, 2004. С. 406-428, 572-580Дата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.
ТипУчебное пособиеПлан

 • План

 • Людина в історії філософської думки.

 • Проблема антропосоціогенезу.

 • Єдність біологічного і соціального в людині

 • 3.Проблема сенсу життя людини • ВВЕДЕНИЕ в философию: Учебное пособие для вузов. / авт. кол. Фролов И.Т и др. – М.: Республика, 2004.– С. 406-428, 572-580.

 • КАНКЕ В.А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. – М., 2002. – С. 153-225.

 • ПЕТРУШЕНКО В.Л. Філософія. Навч. Посібник. – К.,: «Каравела», 2002.- С.311-344.

 • ФІЛОСОФІЯ: Підручник /Л.Г.Дротянко, О.А.Матюхіна, ін. - К., НАУ, 2012. – С. 219- 235.

 • ФІЛОСОФІЯ: Посібник для студентів вищих навчальних закладів /Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. – К.: Академія, 2001. – С. 336-363.МИР философии. Книга для чтения. – М.: Изд. полит. лит., 1991. – Т.2. – С. 12-19, 33-36, 74-75, 108-114, 262-271.

 • МИР философии. Книга для чтения. – М.: Изд. полит. лит., 1991. – Т.2. – С. 12-19, 33-36, 74-75, 108-114, 262-271.

 • СУМЕРКИ БОГОВ. – М.: Изд. полит. литература, 1989.- С. 19-20, 323-324,341.

 • СУЧАСНА ЗАРУБІЖНА ФІЛОСОФІЯ. Течії і напрями. Хрестоматія.- К.: Ваклер,1996.- С. 161-167.

 • ЧEЛOBEK. Мыcлитeли прошлoгo и настoящeгo о eгo жизни, смepти и бeccмepтии / Cocт. И.T.Фpoлoв. - М.: Пoлитиздaт, 1995. – С. 130-133; 220-222; 282-286.

 • ЭНГЕЛЬС Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека.- Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20.- С. 486-495.

 • ТЕЙЯР ДЕ ШАРДЕН. Феномен человека.- М.: Изд. полит. лит. 1987.- С. 143-146, 150-154.

 • ФІЛОСОФІЯ. ХРЕСТОМАТІЯ: Навч. посіб. // За ред. Дротянко Л.Г., Матюхіної О.А., Онопрієнка В.І. – К.: Вид-во Національного авіаційного університету, 2009. – С.123 – 134.Тотемізм - віра у містичний зв'язок, тобто "кровну" спорідненість певного роду, племені з якимсь видом тварин чи рослин (тотемом).

 • Тотемізм - віра у містичний зв'язок, тобто "кровну" спорідненість певного роду, племені з якимсь видом тварин чи рослин (тотемом).У найбільш завершеному вигляді релігійне вчення про створення людини Богом представлене в Біблії, в Книзі Буття: “...І створив Бог людину по образу Своєму, по образу Божому створив її...”

 • У найбільш завершеному вигляді релігійне вчення про створення людини Богом представлене в Біблії, в Книзі Буття: “...І створив Бог людину по образу Своєму, по образу Божому створив її...”Головний здобуток середньовічної філософії – це вчення про безсмертну людську особистість, яка створена Богом за власним образом і подобою і яка прагне до поєднання зі своїм творцем, і таке поєднання не вимагає розчинення неповторності особистості й її свідомості у Божественному началі. Світоглядні засади – Любов, Віра, Надія.

 • Головний здобуток середньовічної філософії – це вчення про безсмертну людську особистість, яка створена Богом за власним образом і подобою і яка прагне до поєднання зі своїм творцем, і таке поєднання не вимагає розчинення неповторності особистості й її свідомості у Божественному началі. Світоглядні засади – Любов, Віра, Надія.

 • Це вчення є основою теїстичної антропологічної концепції у філософії.Повертає у філософію і суспільну свідомість антропоцентризм, який набуває форму гуманізму.

 • Повертає у філософію і суспільну свідомість антропоцентризм, який набуває форму гуманізму.

 • Людина – не просто творіння Боже, а особлива істота, що отримала від Бога розум і дар творчості.

 • Образ Людини -Титана.

 • Людина вибирає і несе земну й потойбічну відповідальність за здійснений вибір.

І.Кант – Людина належить природній необхідності, а з іншого боку – моральній свободі та абсолютним цінностям.

 • І.Кант – Людина належить природній необхідності, а з іншого боку – моральній свободі та абсолютним цінностям.

 • Г.В.Гегель – Людина це суб’єкт духовної діяльності і носій загально значимого духу й розуму, де характерною рисою людини є самосвідомість.

 • Л.Фейэрбах - Бог був моєю першою думкою, розум – другою, людина третьою і останньою. Задача Нового часу – розкриття й олюднення Бога, у перетворенні теології в антропологію.видові ознаки Homo Sapiens

 • видові ознаки Homo Sapiens

 • тривалість життя

 • належність до статі

 • належність до раси

 • дітородний вік жінки

 • спадковістьЕволюційна концепція – не тільки основа науки антропології, а і раціональна передумова філософського вчення про людину, тому що поєднує і відокремлює світ природи і світ людської культури, історії

 • Еволюційна концепція – не тільки основа науки антропології, а і раціональна передумова філософського вчення про людину, тому що поєднує і відокремлює світ природи і світ людської культури, історіїПеретворення біологічного в соціальне відбувається в процесі соціалізації, тобто в процесі освоєння всього поля культури. Залежно від природних задатків, а також соціальних уподобань людина формує себе і своє тіло як соціальну сутність. Людина активно впливає на своє власне становлення як особистості, а тому виступає перш за все як істота соціальна.

 • Перетворення біологічного в соціальне відбувається в процесі соціалізації, тобто в процесі освоєння всього поля культури. Залежно від природних задатків, а також соціальних уподобань людина формує себе і своє тіло як соціальну сутність. Людина активно впливає на своє власне становлення як особистості, а тому виступає перш за все як істота соціальна.

 • Специфічно людським способом ставлення до світу виступає діяльність. Це процес, в ході якого людина творчо перетворюючи природу, робить тим самим себе діяльним суб'єктом, а природу – об'єктом своєї діяльності. Власне матеріально-перетворюючій, предметній діяльності – праці – людина зобов'язана своїм становленням, розвитком людських якостей.Спільне між людиною і твариною – біологічні потреби. Потреби – це особливий стан відкритої системи – тварини, людини, який характеризує суперечність між необхідністю існування і внутрішніми можливостями цієї системи для забезпечення її існування.

 • Спільне між людиною і твариною – біологічні потреби. Потреби – це особливий стан відкритої системи – тварини, людини, який характеризує суперечність між необхідністю існування і внутрішніми можливостями цієї системи для забезпечення її існування.

 • Але тварина задовольняє потреби безпосередньо, людина – опосередковано.

 • Здатність людини стримувати задоволення природних інстинктів для того, щоб задовольнити їх у майбутньому у відповідних, визначених культурою формах і умовах називається інгібіцією. Низка вчених визнає велику роль інгібіції в процесі антропосоціогенезу. • 1.Людина претендує на те, щоб створити, спродукувати жаданий смисл, внести його у світ власною діяльності.

 • 2.Людина прагне віднайти сенс життя ззовні вже сформованим і придатним для застосування.

 • 3.Людина виявляє готовність до співучасті у вироблені смислу життя шляхом відкритого діалогу, спілкування зі світом, буттям.

 •  Детермінізм з його оптимальним виразом – фаталізмом;

 • Детермінізм з його оптимальним виразом – фаталізмом;

 • Індетермінізм, який взагалі заперечує причинність, в ствердженні безмежної свободи особи доходить до волюнтаризму;

 • Альтернативізм, який стверджує, що завжди існує свобода вибору, але не безмежна, а лише з декількох варіантів.Оптимістичне ставлення до життя та його сенсу. Оптимізм виражений у тому, що людина є господарем долі, щастя, від неї багато в чому залежить, як прожити своє життя. Цей погляд представлений у філософії Арістотеля, Ф. Аквінського, Т. Де Шардена

 • Оптимістичне ставлення до життя та його сенсу. Оптимізм виражений у тому, що людина є господарем долі, щастя, від неї багато в чому залежить, як прожити своє життя. Цей погляд представлений у філософії Арістотеля, Ф. Аквінського, Т. Де Шардена

 • Піко делла Мірандола, Ф. Бекона, К. Маркса, та ін.

 • Песимістичне ставлення до життя та його сенсу. Песимізм виражений у тому, що людина є іграшка незалежних від неї сил (природи, долі, суспільства) і не здатна щось змінити в своєму житті. Це точка зору Б. Паскаля, А. Шопенгауера, Ф. Ніцше, А.Камю, Ж.-П. Сартра та ін.

 • Тест.

 • 1. Основними філософськими концепціями свободи є:

 • а) прагматизм;

 • б) детермінізм;

 • в) індетермінізм;

 • г) реалізм.

 • 2. Відповідальність людини за свої вчинки можлива лише при умові:

 • а) вибору;

 • б) провини;

 • в) необхідності;

 • г) примусу

 • 3. Неповторна своєрідність людини (зовнішність, характер, звички, здібності) позначається терміном:

 • а) індивід;

 • б) індивідуальність;

 • в) особа;

 • г) духовність;

 • д) особистість.

 • 4. Людська особистість - це:

 • а) індивід, що виконує певні важливі соціальні функції;

 • б) людина, що наділена в суспільстві особливими повноваженнями;

 • в) людина, що усвідомлює свою особливість.Каталог: bitstream -> NAU -> 15780
NAU -> Вступ. Вступ. Лексикографія
NAU -> Суспільно-політичні та історичні умови в Україні ХІV – ХVІ ст. Суспільно-політичні та історичні умови в Україні ХІV – ХVІ ст
NAU -> Загальна характеристика періоду Київської Русі. Вплив християнства на розвиток давньоруської культури
NAU -> 1. Сутнісні ознаки й періодизація первісної культури України
NAU -> 1. Особливості розвитку української культури другої половини хуіі – хуііі ст
NAU -> Повідомлення нового знання про дійсність) інформативність (повідомлення нового знання про дійсність) точність
NAU -> Лекція Українська культура на шляху національного відродження


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка