Удосконалення механізмів державного регулювання розвитку внутрішнього ринку україни науковий керівникДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.
#4657


УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ УКРАЇНИ

 • Науковий керівник:

 • Бодров В.Г., завідувач кафедри

 • економічної теорії та історії економіки,

 • д.е.н., проф., заслужений діяч

 • науки і техніки України

 • Термін виконання: 2010-2012 рр.


Актуальність дослідження

 • Найважливішою проблемою для України є забезпечення сталого економічного розвитку, який можна досягти на основі модернізації економіки і розвитку внутрішнього ринку.

 • Внутрішній ринок, з одного боку, є дзеркальним відображенням стану та характеру функціонування виробничої сфери, а з другого – важливим фактором стимулювання розвитку, удосконалення структури та ефективності національного виробництва.

 • Закріплення за внутрішнім ринком ролі «локомотива» економічних процесів – це сучасне концептуальне бачення механізмів державного регулювання і перспектив після кризового розвитку економіки України.Основні наукові результати

 • Досліджено сутність та визначено етапи формування й розвитку внутрішнього ринку.

 • Внутрішній ринок – це система соціально-економічних відносин і сукупність інституцій у сфері товарного обігу, які опосередковують взаємовідносини між виробниками-продавцями і споживачами-покупцями на внутрішній території країни. У своєму формуванню й розвитку внутрішній ринок пройшов п’ять етапів.Основні наукові результати

 • Доведено, що рівень розвитку національної економіки, її зрілість, конкурентноздатність залежить від обсягів, структури, ємкості, а також від інституційного механізму забезпечення державного регулювання розвитку внутрішнього ринку.

 • Сировинна експортно-орієнтована економіка України вимагає заміни інерційної моделі наздоганяючого розвитку, що в кращому разі консервує існуючу структуру та ємкість внутрішнього ринку і вимагає пошук власної інноваційної моделі розвитку.Основні наукові результати

 • Обґрунтовано необхідність приведення механізму державного регулювання у відповідність з новими потребами постіндустріальної економічної системи. Інституційні механізми державного регулювання в умовах глобальних викликів покликані виконувати роль креативної сили, визначеного вектора соціально-економічних перетворень.Основні наукові результати

 • Досліджено взаємозв’язок розвитку фінансових секторів та реального сектора економіки України.

 • Реальний сектор є трансформаційним ядром, де вихідні ресурси формуються у нові види благ і послуг, а фінансовий сектор являє собою трансакційну підсистему, яка опосередковує фінансові потоки між агентами економічної системи.

 • Основою взаємодії обох секторів економіки є спільність інтересів і цілей їх учасників.Основні наукові результати

 • Висвітлено окремі недоліки взаємозв’яку обох секторів економіки, а саме:

 • - спекулятивний характер вітчизняного фінансового ринку,

 • «відірваність» його від потреб реального сектору;

 • - «відтягування» фінансовим сектором через більшу дохідність і швидку окупність інвестицій із реального сектору;

 • - «трансмісійний механізм» впливу розвитку фінансового сектору економіки на реальний.Основні наукові результати

 • Проаналізовано зарубіжний досвід державного регулювання розвитку внутрішнього ринку в процесі посткризового розвитку.

 • Досвід провідних країн світу засвідчує, що важливу роль у регулюванні внутрішнього ринку відіграють організаційно-правові, інформаційні механізми та механізми стимулювання інвестиційно-інноваційних процесів.

 • Державна економічна політика має бути спрямована на перспективу входження України до групи економічно і технологічно розвинутих країн світу.Апробація одержаних результатів

 • За звітний період за результатами науково-дослідної роботи підготовлено і вийшло друку 116 публікацій:

 • 3 монографії (2 у співавторстві);

 • 60 статей;

 • тези 53 доповідей ;

 • Доповіді на науково-практичних конференціях в Україні та за кордоном:

 • Науково-практична конференція за міжнародною участю, Київ, НАДУ

 • Всеукраїнська науково-практична конференція, Донецьк

 • Науково-практична конференція, Харків

 • Международная научно-практическая конференция, Алушта

 • Международная научно-практическая конференция в Республике Беларусь, Минск

 • Международный Форум, Санкт-Петербург

 • Славянский форум, ОрелАпробація одержаних результатів

 • Виступи на науково-методологічних семінарах:

 • - Інтелектуальний капітал у процесі модернізації економіки і суспільства України: знання – сила чи лихо від розуму (проф. Бодров В.Г.)

 • - Проблеми приєднання України до Митного союзу (проф. Пісьмаченко Л.М.)

 • Пріоритети державного регулювання ринку корпоративного контролю в контексті забезпечення сталого розвитку національної економіки (доц. Сафронова О.М.)

 • - Інтелектуальний капітал як джерело багатства в постіндустріальній економіці (доц. Гусєв В.О.)

 • Роль податкової системи в розвитку соціальної держави в Україні (докторант Крушельницька Т.А.)

 • Неправомірне використання об’єктів права інтелектуальної власності

 • (аспірант Таращанська О.Б.) тощоАпробація одержаних результатів

 • Виступи на “круглих столах”:

 • Реальный сектор экономики: модернизация или неоиндустриализация, Москва (проф. Бодров В.Г.)

 • “Формування модернізаційної парадигми державного інтервенціоналізму”, Львів (проф. Бодров В.Г.)

 • “Проблеми приєднання України до Митного союзу”, Київ (проф. Пісьмаченко Л.М.) тощо.

 • Участь у підготовці енциклопедичного словника:

 • проф. Бодров В.Г., доц. Балдич Н.І., доц. Борисенко О.П. доц. Гусєв В.О., доц. Олійник Н.І., проф. Пісьмаченко Л.М., доц. Сафронова О.М., доц. Соколова О.М., доц. Хорольський О.І.Практичне впровадження результатів НДР

 • В органах державної влади:

 • Комітетом з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики Верховної Ради України були враховані пропозиції докторанта Олійник Н.І. щодо впровадження нових форм в управлінні багатоквартирним житловим фондом було враховано при опрацюванні у редакції до першого читання проекту Житлового кодексу України.

 • При опрацюванні змін до Закону України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки» були враховані пропозиції стосовно механізмів залучення коштів на реновацію житлового фондуПрактичне впровадження результатів НДР

 • Державним комітетом України з питань науки, інновацій та інформатизації були використані пропозиції Гусєва В.О. при підготовці законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інноваційної діяльності та визначення принципів і механізмів надання державної підтримки» та аналітичних матеріалів для розробки заходів щодо впровадження реформ у науково-технічній та інноваційній сферах, зокрема, удосконалення механізмів державного регулювання розвитку сегменту внутрішнього ринку інноваційних продуктівПрактичне впровадження результатів НДР

 • Державною службою туризму і курортів України були викороистані пропозиції аспіранта Репетько О.О. пропозиції щодо удосконалення методики проведення аудиту адміністративної діяльності в органах влади з використанням принципів оцінки якості господарських рішень при проведенні контрольних заходів Державною податковою адміністрацією України та Пенсійним фондом УкраїниПрактичне впровадження результатів НДР

 • Радою по вивченню продуктивних сил України НАН України були використані пропозиції докторанта Шпака Ю.В. щодо удосконалення механізмів державного регулювання розвитку аграрного сектору національної економіки:

 • - при формуванні системи стимулів інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств в агропродовольчій сфері економіки на основі багатокритеріального підходу;

 • - при обґрунтуванні методичних підходів до розробки соціально-економічних пріоритетів продовольчої безпеки регіонів України у контексті її членства в СОТПрактичне впровадження результатів НДР

 • Яготинською районною радою були використані рекомендації аспіранта Кузьмич О.О. при розробці «Програми соціально-економічного та культурного розвитку Яготинського району на 2011 рік» щодо вдосконалення розвитку фінансового сектору, формування його структури та розвитку окремих фінансових ринків на регіональному рівні.

 • За звітний період за результатами науково-дослідної роботи кафедрою подано 11 наукових розробок до органів державної влади.Практичне впровадження результатів НДР

 • Використання у навчальному процесі:

 • Окремі положення і розділи монографії Олійник Н.І. (“Інституціоналізація державного та ринкового регулювання житлової сфери”, “Особливості державного регулювання житлового будівництва в національній економіці”) використовуються при викладанні дисциплін «Державне регулювання макроекономічних процесів та інституційна економіка», «Державне регулювання економіки та економічна політика».Практичне впровадження результатів НДР

 • Методичні рекомендації до практичних і семінарських занять, виконання індивідуальних навчально-практичних завдань з дисципліни «Сучасна економічна теорія та її застосування в практиці державного управління» (Бодров В.Г., Балдич Н.І., Сафронова О.М., Соколова О.М.) використовуються при викладанні курсу для слухачів спеціальності «Державне управління”.Практичне впровадження результатів НДР

 • Економіка. Суспільство. Влада. Актуальні проблеми державного управління в умовах економічних і суспільних трансформацій /заг. ред. В.Г. Бодрова/ використовуються у магістерських програмах при обговоренні теоретичних і прикладних аспектів вироблення, реалізації та оцінювання державної політики у сферах: бюджетної, фінансової, структурної, інвестиційно-інноваційної політики, регулювання корпоративних відносин, інтеграції України у світовий економічний простір.Стан виконання запланованих наукових продуктів відповідно до технічних завдань та паспортів бюджетних програм на 2011 рік

 • Кількість запланованих наукових продуктів на 2011 р.:

 • Монографія - 1

 • Публікацій (статей і доповідей) - 26.

 • Кількість виданих або поданих до друку наукових продуктів у 2011 р.(за 9 місяців):

 • Монографія - 3 (2 колективні)

 • Публікацій (статей і доповідей) – 116

 • Методичні рекомендації з практичних і семінарських занять – подано до друкуОчікувана назва теми на 2012 рік

 • УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ

 • ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ УКРАЇНИ

 • (третій етап) • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка