Уроках «Технології»Дата конвертації15.06.2016
Розмір445 b.
ТипУрок


«Педагогічні умови використання інтерактивних засобів навчання у підготовці учнів старшої школи на уроках «Технології»

 • студент освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

 • Войнаровський Андрій Сергійович


Мета дослідження теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови використання інтерактивних засобів навчання в навчальному процесі середніх загальноосвітніх шкіл I-III ступенів, зокрема на уроках «Технологій».

 • Мета дослідження теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови використання інтерактивних засобів навчання в навчальному процесі середніх загальноосвітніх шкіл I-III ступенів, зокрема на уроках «Технологій».

 • Об’єктом дослідження є навчальний процес у середніх загальноосвітніх школах I-III ступенів.

 • Предметом дослідження – педагогічні умови формування професійних знань та умінь учнів інтерактивними засобами навчання учнів на уроках «Технологій».Гіпотеза дослідження:

 • за рахунок збільшення обсягу навчальної інформації під час підготовки учнів із застосуванням інтерактивних засобів навчання процес формування професійних знань та вмінь на уроках технологій буде більш ефективним якщо:

 • під час вивчення предмету «Технології» будуть розвиватися пізнавальна активність учнів шляхом візуалізації навчального матеріалу за допомогою інтерактивних засобів навчання;

 • для передачі знань учням на уроках «Технології» будуть застосовуватися інтерактивні засоби навчання;

 • здійснювати комплексне використання інтерактивних засобів навчання на основі ІКТ.Завдання дослідження:

 • Проаналізувати теорію, зміст інтерактивних технологій навчання та виокремити відповідні інноваційні аспекти у зв’язку з впровадженням цих технологій у навчальний процес, середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів.

 • Визначити можливості інтерактивних засобів навчання для підвищення якості навчального процесу.

 • Розробити структуру електронного посібника з предмету «Технології» для варіативного модулю «Деревообробка» для підготовки учнів на уроках «Технологій».

 • Теоретично обґрунтувати педагогічні умови використання інтерактивних засобів навчання для формування знань і вмінь учнів на уроках технологій.

 • Експериментально перевірити педагогічні умови використання інтерактивних засобів у підготовці учнів старшої школи на уроках «Технологій».Наукова новизна

 • дослідження полягає  у тому, що:

 • проаналізовано застосування інтерактивних засобів навчання на уроках технології:

 • визначено вимоги до розробки інтерактивних засобів навчання;

 • визначено педагогічні умови використання інтерактивних засобів на уроках технології та розроблено електронний посібник.РОЗДІЛ 1 РОЛЬ ТА МІСЦЕ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІІнтерактивне навчання – це специфічна форма організації пізнавальної діяльності, яка має передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожний учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

 • Інтерактивне навчання – це специфічна форма організації пізнавальної діяльності, яка має передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожний учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

 • Сутність інтерактивного навчання, полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів; учитель і учень є рівноправними суб’єктами навчання.Схема форм, методів та засобів інтерактивного навчанняПринципи інтерактивного навчання:

 • 1. Принцип активності.

 • 2. Принцип відкритого зворотнього зв’язку.

 • 3. Принцип експериментування

 • 4. Принцип довіри в спілкуванні.Застосування ІКТ для інтерактивного навчання забезпечує:

 • мобільність.

 • швидка передача навчальних матеріалів.

 • покращене управління і стандартизація.

 • комунікація і співпраця.РОЗДІЛ 2 ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ЗАСОБІВ У ПІДГОТОВЦІ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИДидактичні функції використання засобів ІКТ:

 • підсилення унаочнення;

 • забезпечення науковості навчання;

 • розвиток пізнавальних інтересів і здібностей учнів;

 • підвищення якості знань, умінь і навичок учнів;

 • прискорення темпу навчання;

 • поліпшення усвідомлення і запам’ятовування навчального матеріалу;

 • активізація самостійної роботи учнів;

 • зв’язок теорії з практикою;

 • індивідуалізація навчання;

 • контроль знань.Основні прийоми застосування ІКТ на уроках «Технологій»:

 • Використання мережі Інтернет;

 • Мультимедійні програмні засоби;

 • Офісні програмні продукти;

 • Електронні посібники.Використання електронних посібників на уроках «Технологій» забезпечують:

 • індивідуалізацію  та диференціацію процесу навчання за рахунок можливості вивчення з індивідуальною швидкістю засвоєння матеріалу;

 • здійснення контролю зі зворотним зв’язком, з діагностикою помилок і оцінкою результатів навчальної діяльності;

 • здійснення самоконтролю і самокорекції;

 • тренування в процесі засвоєння навчального матеріалу і самопідготовки учнів;

 • проведення практичних робіт в умовах імітації в комп’ютерній програмі;

 • підготовки учасників освітнього процесу до життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства.Вимоги до створення власних електронних ресурсів:

 • дидактичних (науковість, доступність, проблемність, наочність, активізація, систематичність і послідовність, міцність засвоєння, єдність навчання, розвитку та виховання);

 • специфічних (адаптивність, інтерактивність, візуалізація, інтелектуальний розвиток, системність, повнофункціональність, цілісність і неперервність);

 • методичних (взаємозв’язок і взаємодія, різноманітність тренування);

 • психологічних (вербально-логічне й сенсорно-перцептивне сприйняття, стійкість і перемикання уваги, пам’ять, теоретичне понятійне й практичне наочно-дієве мислення, уява, мотивація, врахування віку);

 • технічних (надійні й універсальні ПК, периферія, різні носії);

 • мережевих (архітектура «клієнт-сервер», телекомунікації, мережеві освітні ресурси та Інтернет-навігатори, засоби адміністрування процесу навчання, колективної роботи, зовнішнього зворотного зв’язку);

 • ергономічних (дружність, можливість вибору темпу, послідовності, адаптація до індивідуума);

 • естетичних (впорядкованість, виразність елементів, кольору, розміру, розташування)Нами розроблено електронний посібник з предмету «Технології» для варіативного модулю «Деревообробка»Педагогічні умови використання інтерактивних засобів навчання на уроках «Технологій»

 • 1. Інтерактивні заняття. Цей вид роботи вчитель застосовує здебільшого для вивчення нового матеріалу.

 • 2. Різноманітні комп’ютерні вправи. Цей вид діяльності спрямований на практичне застосування та засвоєння відповідних умінь і навичок на основі попередньо вивченого теоретичного матеріалу.3. Використання мультимедійних технологій у навчанні дає змогу здійснити справжній технологічний прорив в організації і практичній реалізації навчального процесу.

 • 3. Використання мультимедійних технологій у навчанні дає змогу здійснити справжній технологічний прорив в організації і практичній реалізації навчального процесу.

 • 4. Тестові програми значно полегшують роботу і, що досить суттєво, дозволяють виявити реальний рівень знань учнів.ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОСТІВисновки

 • У результаті дослідження виявлено, що інтерактивних засобів навчання дозволяє забезпечити навчальний процес так, що практично всі учні виявляються залученими в процес пізнання, вони мають можливість розуміти і рефлектувати з приводу того, що вони знають, думають і яку роботу виконують. Спільна діяльність учнів в процесі пізнання, освоєння навчального матеріалу означає, що кожний вносить свій особливий індивідуальний внесок, йде обмін знаннями, ідеями, способами діяльності. Причому, відбувається це в атмосфері доброзичливості і взаємної підтримки, що дозволяє не лише одержувати нові знання, а й розвиває саму пізнавальну діяльність, переводить її на вищі форми кооперації і співпраці.Під час використання ІКТ учень стає повноправним учасником навчального процесу, його досвід служить основним джерелом навчального пізнання. Педагог не дає готових знань, але спонукає учасників до самостійного пошуку. В порівнянні з традиційним навчанням в інтерактивному навчанні змінюється взаємодія педагога і учня: активність педагога поступається місцем активності учнів, а завданням педагога стає створення умов для їх ініціативи. Педагог відмовляється від ролі своєрідного фільтру, що пропускає через себе навчальну інформацію, і виконує функцію помічника в роботі, одного з джерел інформації. Впровадження в освіті інтерактивних технологій підвищує загальний рівень навчального процесу, підсилює мотивацію навчання і пізнавальну активність учнів, постійно підтримує вчителів у стані творчого пошуку дидактичних новацій.

 • Під час використання ІКТ учень стає повноправним учасником навчального процесу, його досвід служить основним джерелом навчального пізнання. Педагог не дає готових знань, але спонукає учасників до самостійного пошуку. В порівнянні з традиційним навчанням в інтерактивному навчанні змінюється взаємодія педагога і учня: активність педагога поступається місцем активності учнів, а завданням педагога стає створення умов для їх ініціативи. Педагог відмовляється від ролі своєрідного фільтру, що пропускає через себе навчальну інформацію, і виконує функцію помічника в роботі, одного з джерел інформації. Впровадження в освіті інтерактивних технологій підвищує загальний рівень навчального процесу, підсилює мотивацію навчання і пізнавальну активність учнів, постійно підтримує вчителів у стані творчого пошуку дидактичних новацій.Теоретично обґрунтувано й експериментально перевірено методику застосування електронного посібника для варіативного модуля «Деревообробка» на уроках «Технологій»; нами розроблено конкретну методику застосування електронного посібника на уроках «Технології» під час вивчення розділу «Деревообробка».

 • Теоретично обґрунтувано й експериментально перевірено методику застосування електронного посібника для варіативного модуля «Деревообробка» на уроках «Технологій»; нами розроблено конкретну методику застосування електронного посібника на уроках «Технології» під час вивчення розділу «Деревообробка».Інтерактивна діяльність на уроках «Технологій» припускає організацію і розвиток діалогового спілкування, яке веде до взаєморозуміння, взаємодії, до сумісного вирішення загальних, але значущих для кожного учасника навчального процесу. Інтерактив виключає домінування як одного виступаючого, так і однієї думки над іншою. В ході діалогового навчання учні вчаться критично мислити, вирішувати складні проблеми на основі аналізу обставин і відповідної інформації, зважувати альтернативні думки, ухвалювати продумані рішення, брати участь в дискусіях, спілкуватися з іншими людьми. Для цього на уроках організовуються індивідуальна, парна і групова робота, застосовуються дослідницькі проекти, ролеві ігри, йде робота з документами і різними джерелами інформації, використовуються творчі роботи.

 • Інтерактивна діяльність на уроках «Технологій» припускає організацію і розвиток діалогового спілкування, яке веде до взаєморозуміння, взаємодії, до сумісного вирішення загальних, але значущих для кожного учасника навчального процесу. Інтерактив виключає домінування як одного виступаючого, так і однієї думки над іншою. В ході діалогового навчання учні вчаться критично мислити, вирішувати складні проблеми на основі аналізу обставин і відповідної інформації, зважувати альтернативні думки, ухвалювати продумані рішення, брати участь в дискусіях, спілкуватися з іншими людьми. Для цього на уроках організовуються індивідуальна, парна і групова робота, застосовуються дослідницькі проекти, ролеві ігри, йде робота з документами і різними джерелами інформації, використовуються творчі роботи.

Каталог: duplomni rob -> html -> blank version -> Dokumentu -> spezial -> Voynarovsky
spezial -> Педагогічні умови використання засобів мультимедіа на уроках трудового навчання в старшій школі
Dokumentu -> Студента 1 курсу групи г кваліфікаційного рівня “магістр”
Dokumentu -> Основні галузі застосування комп’ютерів
Dokumentu -> Вивчення сканера, та робота у Fine Reader Система оптичного розпізнавання тексту Fine Reader
spezial -> Застосування Інтернет для організації самостійної роботи учнів з предмету «Технології» в 10-11 класах
spezial -> «Методика формування професійних знань та вмінь у підготовці фахівців маркетингової діяльності»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка