Варто запозичити досвід англосаксонських країнДата конвертації15.06.2016
Розмір445 b.Основи розвитку лідерських здібностей закладаються досвідом дитинства, на який, у свою чергу, впливають культурні моделі спілкування, які послідовно накладаються одна на одну (О.А.Дубасенюк).

 • Основи розвитку лідерських здібностей закладаються досвідом дитинства, на який, у свою чергу, впливають культурні моделі спілкування, які послідовно накладаються одна на одну (О.А.Дубасенюк).У Радянському Союзі, попри властивий формалізм, діяла достатньо ефективна система раннього виявлення лідерських здібностей: жовтенята, піонерська, комсомольська організації в школі, потім комсомольська, профспілкова, радянська, партійна робота.

 • У Радянському Союзі, попри властивий формалізм, діяла достатньо ефективна система раннього виявлення лідерських здібностей: жовтенята, піонерська, комсомольська організації в школі, потім комсомольська, профспілкова, радянська, партійна робота.В Україні такої системи сьогодні не існує і державна служба в її нинішньому вигляді, за великим рахунком, такої системи не потребує.

 • В Україні такої системи сьогодні не існує і державна служба в її нинішньому вигляді, за великим рахунком, такої системи не потребує.

 • Розвиток лідерства можливий лише за умови, коли державне управління працює в режимі розвитку, а не в режимі функціонування.Варто запозичити досвід англосаксонських країн.

 • Варто запозичити досвід англосаксонських країн.

 • У США під лідерством розуміють систему внутрішньогрупової взаємодії, спрямовану на «вирішення загальних проблем», а також, як «процес впливу на діяльність групи, спрямований на визначення і досягнення цілей».Розвиток лідерських якостей розпочинається в школі і при прийомі абітурієнта в університет враховується вся сукупність чинників: навчальна підготовка, загальна культура, соціальна активність, зокрема, досвід суспільної роботи або активність у молодіжних організаціях, але, передусім, його здатність виявляти особисту ініціативу й наявність у нього творчих задатків.

 • Розвиток лідерських якостей розпочинається в школі і при прийомі абітурієнта в університет враховується вся сукупність чинників: навчальна підготовка, загальна культура, соціальна активність, зокрема, досвід суспільної роботи або активність у молодіжних організаціях, але, передусім, його здатність виявляти особисту ініціативу й наявність у нього творчих задатків.Особлива увага при цьому приділяється формуванню викладацького корпусу.

 • Особлива увага при цьому приділяється формуванню викладацького корпусу.

 • У рамках підготовки учителів реалізується підготовка освітніх лідерів. Ці програми передбачають набуття лідерами теоретичних знань і практичних навичок для удосконалення навчально-виховного процесу в установах освіти.Експерти Стенфордського інституту освітнього лідерства визначають характеристики програм, спрямованих на розвиток лідерських якостей у майбутніх викладачів в рамках їх професійної підготовки:

 • Експерти Стенфордського інституту освітнього лідерства визначають характеристики програм, спрямованих на розвиток лідерських якостей у майбутніх викладачів в рамках їх професійної підготовки:

 • відповідність курикулума стандартам професійної підготовки педагогічних працівників;

 • філософія курикулума базується на основі інструктивного лідерства і удосконалення діяльності навчального закладу;активне, орієнтоване на студентів навчання, яке поєднує теорію і практику та стимулює рефлексію, а також передбачає використання таких технологій навчання, як проблемне навчання, експериментальні дослідження, проектне навчання, ведення журналу, портфоліо, яке передбачає зворотній зв’язок і оцінку з боку ровесників, викладачів і самого кандидата;

 • активне, орієнтоване на студентів навчання, яке поєднує теорію і практику та стимулює рефлексію, а також передбачає використання таких технологій навчання, як проблемне навчання, експериментальні дослідження, проектне навчання, ведення журналу, портфоліо, яке передбачає зворотній зв’язок і оцінку з боку ровесників, викладачів і самого кандидата;

 • соціальний і професійний супровід студентів;

 • цілеспрямований відбір студентів з лідерським потенціалом для отримання адміністративних посад тощо. • Катерина Сайкіна в своїй дисертації “Сучасні концепції і тенденції розвитку лідерських якостей студентів у вузах США” відзначає, що, на думку американських вчених, лідер має володіти такими особистісними якостями, як целеспрямованість, впевненість у собі, амбіційність, вміння ставити цілі та ін.

 • Тому практикується активне залучення студентів у навчальну та позааудиторну діяльність для вирішення групових завдань, які вимагають від студентів прояву лідерських якостей.

 • Для розвитку лідерських якостей використовуються такі методи навчання, як: групова дискусія, кейс-метод, ділова гра, презентація з елементами змагальності. • Процес розвитку лідерських якостей студентів у США будується як система ситуацій, націлених на развиток у студентів здатності самостійно опановувати новий досвід, аналізувати свою діяльність, приймати рішення, наближені до реальної професійної діяльності. • Розвиток лідерства є також і одним з пріоритетів розвитку державної служби. Одним із основних результатів оновлення державного управління на рубежі століть стало інноваційне та безперервне навчання державних службовців для розвитку їхнього лідерського потенціалу.

 • Провідна роль у виконані цього завдання належить, зокрема, Федеральному інституту управління при Департаменті управління персоналом уряду США.

 • Програми Інституту розроблені на основі компетентнісного підходу. • При виборі програм керівникам департаментів федерального уряду рекомендується орієнтуватися на перелік тих компетенцій, які вони бажають розвинути у собі. До цього переліку, зокрема, належать такі поведінкові компетенції:

 • відповідальність /звітність;

 • креативність / інноваційність;

 • орієнтованість на клієнта;

 • рішучість / готовність приймати рішення;

 • емоційний інтелект; • підприємливість;

 • гнучкість;

 • переконливість;

 • орієнтованість на клієнта;

 • рішучість / готовність приймати рішення;

 • емоційний інтелект;

 • цілісність / щирість;

 • здоровий глузд;

 • стратегічне мислення / візія;

 • пружність / еластичність (фізична та психічна);

 • віра / довіра. • Перелік основних функціональних (змістових) напрямів для розвитку управлінців охоплює:

 • управління конфліктами;

 • безперервне навчання;

 • управління фінансами;

 • управління людським капіталом;

 • ведення переговорів;

 • міжособистісна взаємодія;

 • усна та письмова комунікація;

 • мотивація службовців;

 • розбудова команд та ін. • Інтегрованим фактором пропонованих програм з розвитку лідерського потенціалу є процедура сертифікації, яка містить 4 сертифікаційні рівні:

 • — (1) керівник проекту / лідер команди;

 • — (2) інспектор;

 • — (3) менеджер;

 • — (4) лідер.

 • Успішне завершення кожного рівня потребує завершення 5 навчальних модулів протягом 3-х років. Рівень сертифікації визначається при складанні індивідуальних планів розвитку державних службовців. • Канадська школа державної служби: особливе місце в організації навчання державних службовців займають програми розвитку лідерства:

 • з 1997 р. почала реалізовуватися програма “Прискорене підвищення кваліфікації і професійний розвиток керівників” (AEXDP), розрахована на заступників міністрів і керівників департаментів. Її основним завданням було виявлення керівників, здатних зайняти посади заступників міністрів, шляхом послідовного призначення на ряд посад протягом 2-6 років. • Програма “Навчання менеджменту” (MTP), в свою чергу, призначена для державних службовців, які хочуть зайняти управлінські посади середньої ланки. Вона розрахована на 4 роки і відкрита не тільки для державних службовців, але й випускників університетів. Її учасники набувають необхідну компетенцію на заняттях, організованих Канадською школою державної служби, у процесі роботи з наставниками (державними службовцями різних рівнів управління), а також за рахунок послідовних призначень на посади, передбачені програмою. • Британськими експертами розроблена модель професійних навичок для системи державних установ, яка покладена в основу формування програм професійного розвитку керівного складу державних службовців та осіб, які знаходяться в резерві на їх заміщення.

 • В основі цієї моделі лежить необхідність розвитку у державних службовців такої риси як лідерство.

 • Для розвитку професійних навичок використовують індивідуальний план професійного розвитку службовця, який складається ним та його безпосереднім начальником і затверджується керівником відомства, який одночасно є складовою механізму індивідуального довгострокового планування кар’єри і професійного розвитку службовця. • Зміст і спрямованість індивідуальних планів і програми державних органів по професійному розвитку державних службовців вирішальною мірою визначається переліком компетенцій (знань, умінь і навичок), якими має володіти державний службовець, що виконує обовязки на тій чи іншій посаді.

 • Програма професійного розвитку керівного складу державної служби (програма Fast Stream) виділена в окремий напрямок діяльності державних органів і здійснюється переважно на робочих місцях шляхом розвитку системи наставництва і застосування дистанційного навчання за програмами локального сервера та Інтернет-сайта. • Відмінними рисами програми є її комплексний характер і спрямованість на перспективу, що означає взаємозв’язок освітньої складової з системами кадрового планування, оплати праці, управління за результатами і стратегією розвитку відповідного відомства і підрозділу, а також довгостроковий характер самої програми, розрахованої, як правило, на термін від 3 до 5 років.

 • Для оцінки результатів діяльності державних службовців і потреб у підвищенні їх кваліфікації використовується структура основних вимог до компетенцій (професійних якостей) державних службовців практично всіх категорій і рівнів.

Каталог: news -> doc -> 2015
doc -> Питання: Питання: scopus – коротке знайомство
doc -> Практики управління знаннями при наданні публічних послуг
2015 -> Розвиток лідерства необхідно розглядати в контексті визнання і підтримки державної служби та служби в органах місцевого самоврядування як конкурентоспроможного, привабливого місця праці, здатного привернути та утримати найкращі кадри
doc -> Запровадження інноваційних технологій оцінки сталості розвитку територій як шлях формування аналітичного підґрунтя розробки стратегій і програм
doc -> В. П. Рибачук Центp дослiджень науково-технiчного потенцiалу та iстоpiї науки iм. Г. М. Добpова
doc -> Основоположні ресурси інформаційного суспільства: Основоположні ресурси інформаційного суспільства
2015 -> Україна потребує керівників-лідерів, спроможних вивести її з кризи і забезпечити ефективне функціонування сфери державного управління


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка