Вибір теми, над якою працюватиме педагогічний колектив Печенізького ліцею ім. Г. Семирадського,– надзвичайно складний процес, що має певні стадіїДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.Вибір теми, над якою працюватиме педагогічний колектив Печенізького ліцею ім. Г. Семирадського ,– надзвичайно складний процес, що має певні стадії.

 • Вибір теми, над якою працюватиме педагогічний колектив Печенізького ліцею ім. Г. Семирадського ,– надзвичайно складний процес, що має певні стадії.

 • Окреслимо умови, яких потрібно дотримуватись, щоб досягнути істотних результатів роботи над науково-методичною проблемою:

 • обрана тема актуальна саме для ліцею на конкретному етапі розвитку, відповідає особливостям його розвитку, актуальна для колективу вчителів і співзвучна сучасним педагогічним ідеям;

 • проблема охоплює як навчальну, так і виховну роботу;

 • програма роботи над проблемою складається колегіально: усі педагоги мають узяти участь у реалізації;

 • існує діалектичний зв'язок єдиної загальношкільної науково-методичної проблеми з проблемами, над вирішенням яких працюють учителі області і району;

 • плануємо виробити систему традицій, технологій, спрямованих на вирішення проблеми.

І етап – підготовчий, теоретичний

 • І етап – підготовчий, теоретичний

 • (вересень 2009 р. – жовтень 2010 р.)

 •  

 • Науково-методична тема:

 • «Компетентнісний підхід до організації навчально-виховного процесу»

 •  

 • Організувати вивчення літератури, передового педагогічного досвіду, напрацювання науковців щодо використання компетентнісного підходу до організації навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах

 • Розпочати роботу психолого-педагогічного семінару «Психолого-педагогічні аспекти забезпечення компетентності вчителя»

 • Уключитись до експериментальної роботи в межах обласного програмно-цільового проекту «Інформаційні методичні системи навчання»

 • Брати участь у семінарах, конференціях, педагогічних читаннях, що стосуються науково-методичної проблеми

 • Провести педагогічні читання «Компетентнісний підхід у навчанні і вихованні»ІІ етап – організація дослідної роботи, апробація

 • ІІ етап – організація дослідної роботи, апробація

 • (жовтеньі 2010 р. – листопад 2011 р.)

 •  

 • Науково-методична тема:

 • «Компетентнісний підхід до проектної технології»

 • Створити творчі групи із впровадження компетентнісного підходу до навчання і виховання ліцеїстів

 • Забезпечити науково-методичне засвоєння проблеми у програмі психолого-педагогічного семінару «Психолого-педагогічні аспекти забезпечення компетентності вчителя»

 • Створити проекти «Модель компетентного випускника початкової школи», «Модель компетентного випускника основної школи», «Модель компетентного випускника старшої школи»

 • Провести науково-практичну конференцію «Метод проектів у навчально-виховному просторі ліцею: пошуки й здобутки»ІІІ етап – впровадження, утілення проблеми в практику

 • ІІІ етап – впровадження, утілення проблеми в практику

 • (листопад 2011 р. – жовтень 2012 р.)

 •  

 • Науково-методична тема: «Формування ключових компетентностей учнів шляхом використання інноваційних педагогічних технологій»

 • Продовжити роботу психолого-педагогічного семінару «Психолого-педагогічні аспекти забезпечення компетентності вчителя»

 • Спланувати роботу семінару-практикуму «Формування ключових компетентностей учнів на уроці»

 • Провести декаду відкритих уроків із використанням інтерактивних та інноваційних технологій

 • Провести методичний фестиваль «Презентую інновацію з метою формування ключових компетентностей учня»ІV етап – аналітичний, систематизації та узагальнення

 • ІV етап – аналітичний, систематизації та узагальнення

 • (жовтень 2012 р. – травень 2013 р.)

 •  

 • Науково-методична тема: «Моніторингові дослідження як ознака якості професійної компетентності педагогів ліцею»

 • Організувати вивчення результатів втілення науково-методичної проблеми «Компетентнісний підхід у навчанні і вихованні ліцеїстів»:

 • анкетування учнів;

 • анкетування батьків;

 • моніторингові дослідження.

 • Вивчити та узагальнити передовий педагогічний досвід учителів ліцею за результатами реалізації науково-методичної проблеми.

 • Взяти участь у виставці-ярмарку педагогічних ідей та технологій із висвітленням роботи над єдиною методичною проблемою.

 • Провести педагогічну раду «Результативність упровадження науково-методичної проблеми ліцею у практику роботи кожного вчителя».

 • Науково-практична конференція за підсумками роботи над темою «Компетентнісний підхід до навчання й виховання ліцеїстів».

 • Висвітлити напрацювання вчителів ліцею з науково-методичної проблеми в засобах масової інформації.

максимально враховувати природні задатки дитини, її особливості;

 • максимально враховувати природні задатки дитини, її особливості;

 • надати можливість вільного волевиявлення та самоствердження особистості;

 • виховувати толерантне ставлення до інших;

 • сприяти розвитку загальнолюдських цінностей;

 • формувати відповідальність перед собою і родиною за вибір життєвого шляху;

 • виховувати громадянську активність і здатність до соціальної творчості.Саморозвиток:

 • Саморозвиток:

 • формування здатності усвідомлювати власну унікальність і реально оцінювати свої здібності та можливості;

 • формування здатності до самокритики, самоорганізації;

 • створення програми самовдосконалення;

 • формування здатності адекватно сприймати оцінювання іншими;

 • формування моральної чутливості, уміння спілкуватися;

 • формування навичок оволодіння культурними засобами захисту себе від несправедливості;

 • формування уміння адаптуватися в соціумі.

 •  Ставлення до власного здоров'я:

 • формування усвідомлення престижності бути здоровим фізично і духовно;

 • розвиток прагнення до фізичної досконалості;

 • розвиток прагнення до здорового способу життя;

 • формування вмінь і навичок надання першої медичної допомоги.Розвиток загальної культури:

 • Розвиток загальної культури:

 • розвиток знань культурних та духовних цінностей українського та інших народів;

 • володіння іноземними мовами;

 • застосування нетрадиційних форм організації уроків, наприклад: інтелект-шоу, ерудит-коктейль, літературна вітальня тощо;

 • сприяння відвідуванню учнями музеїв, театрів, виставок та ін.;

 • формування уявлення про культурно-дозвільні можливості оточуючого соціуму;

 • сприяння відвідуванню учнями позашкільних закладів.

 •  

 • Продуктивна діяльність:

 • розвиток творчих здібностей;

 • залучення учнів до проведення експериментів, моделювання певних процесів;

 • залучення учнів до розробки та участі в заходах предметних тижнів творчого характеру;

 • навчання учнів розв'язувати проблеми в індивідуальній діяльності та у групі;

 • заохочування ініціативи учнів;

 • заохочення учнів до творчості відповідно до їхніх індивідуальних особливостей;

 • проведення екскурсій на виробництві;

 • навчання взаємодопомозі, взаємоперевірці під час співпраці;

 • залучення до шефської роботи, виконання доручень самоврядування.Відповідальне ставлення до навчання:

 • Відповідальне ставлення до навчання:

 • забезпечення стійкої мотивації учнів до навчання;

 • стимулювання активної пізнавальної діяльності учнів;

 • консультування учнів з питань самоосвіти;

 • залучення учнів до роботи консультантами;

 • використання випереджаючих завдань;

 • розвиток пізнавальних психічних процесів;

 • сприяння зустрічам з науковими працівниками;

 • підготовка рекомендацій для учнів «Як готуватися до незалежного оцінювання», «Як працювати з текстом» та ін.;

 • формування загальнонавчальних умінь учнів.Вміння легко орієнтуватися в різних джерелах інформації:

 • Вміння легко орієнтуватися в різних джерелах інформації:

 • розвиток умінь учнів обирати потрібні джерела інформації;

 • складання учнями тез, опорних конспектів, схем;

 • написання учнями повідомлень, рефератів, творчих робіт;

 • залучення учнів до проведення інформаційних хвилин;

 • залучення учнів до використання комп'ютера для отримання та обробки інформації;

 • навчання інформаційному прогнозуванню;

 • поради щодо інформаційного використання пізнавальних видань, телевізійних передач.Розвиток творчих здібностей:

 • Розвиток творчих здібностей:

 • розвиток критичного і творчого мислення;

 • розвиток навичок володіння технологіями розв'язання проблемних, ситуативних завдань;

 • виступи на конференціях;

 • залучення учнів до науково-дослідницької роботи;

 • захист наукових, дослідницьких робіт, проектів;

 • залучення до участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах, фестивалях.Правова культура:

 • Правова культура:

 • формування знання основних положень Конституції України, уявлення про політичну структуру сучасної держави і державної влади;

 • знання законів, які регламентують участь у різних формах суспільно-політичної діяльності, проведенні та участі у виборах;

 • інформування учнів про основні політичні партії, що діють у державі, про міжнародні суспільно-політичні організації;

 • формування засобами предмета патріотичних почуттів, поваги до історії,

 • формування традицій українського народу, рідної мови, державних символів.

 • сприяння формуванню свідомого відношення учнів до природи, її багатства та захисту;

 • формування відповідальності до збереження духовного, промислового, наукового, культурного потенціалу України.Комунікативність:

 • Комунікативність:

 • сприяння розвитку реалізації своїх комунікативних можливостей, позиції у спілкуванні;

 • формування вміння будувати стосунки з урахуванням особливостей інших людей;

 • формування вміння активного слухання;

 • формування володіння своєю мовою та немовними засобами спілкування;

 • стимулювання активного висловлювання своєї думки та адекватного сприйняття відгуків;

 • навчання учнів коментувати проведені ними експерименти, розв'язання задач;

 • навчання публічно захищати реферати, науково-дослідницькі роботи;

 • забезпечення толерантного спілкування учнів у процесі роботи на уроці та в позакласних закладах.Здатність до вибору життєвого шляху:

 • Здатність до вибору життєвого шляху:

 • формування уявлень про майбутню професійно-трудову діяльність;

 • формування уявлень про загальну ситуацію на ринку праці;

 • розвиток умінь самостійно планувати свою діяльність;

 • формування умінь самостійно приймати рішення, нести відповідальність за результати своєї діяльності;

 • розвиток критичного мислення, ініціативи, мобільності;

 • розвиток володіння корпоративною культурою, уміння брати участь в управлінні, прийнятті відповідальних рішень;

 • розвиток бажання вчитися упродовж усього життя.Мета: максимально розкрити творчий потенціал кожного педагогічного працівника, залучити його до активної діяльності

 • Мета: максимально розкрити творчий потенціал кожного педагогічного працівника, залучити його до активної діяльності

 • Завдання: гармонійний вияв і розвиток загальних, професійних і педагогічних здібностей працівників

 • Науково-методична тема: «Компетентнісний підхід в організації навчально-виховної діяльності »


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка