Відділ навчання мов національних меншин та зарубіжної літературиДата конвертації04.01.2017
Розмір445 b.
#17660Відділ навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури

 • Відділ навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури

 • Інституту педагогіки НАПН України:

 • Бакуліна Н. В., к.пед.н., старший науковий співробітник

 • Курач Л. І., к.пед.н., старший науковий співробітникКомпетентнісно орієнтовані підручники з мов національних меншин покликані представити варіанти реалізації нових підходів до вивчення мов, насамперед нового співвідношення теорії та практики в навчанні, сприяння впровадженню методів роботи, спрямованих на розвиток комунікативної компетентності учнів.

 • Компетентнісно орієнтовані підручники з мов національних меншин покликані представити варіанти реалізації нових підходів до вивчення мов, насамперед нового співвідношення теорії та практики в навчанні, сприяння впровадженню методів роботи, спрямованих на розвиток комунікативної компетентності учнів.Експерти підручників з мов національних меншин перш за все мають визначити відповідність навчального матеріалу підручників їх основним завданням у контексті сучасної освітньої концепції, яка ґрунтується на засадах компетентнісного й особистісно орієнтованого підходів, а саме:

 • Експерти підручників з мов національних меншин перш за все мають визначити відповідність навчального матеріалу підручників їх основним завданням у контексті сучасної освітньої концепції, яка ґрунтується на засадах компетентнісного й особистісно орієнтованого підходів, а саме:формування і розвиток умінь користуватися мовою як засобом спілкування, пізнання, прилучення до культури народу – носія цієї мови;

 • формування і розвиток умінь користуватися мовою як засобом спілкування, пізнання, прилучення до культури народу – носія цієї мови;

 • поглиблення знань про мову, уявлень про культурний і мовний плюралізм, властивий сучасному суспільству;

 • оволодіння системою предметних компетенцій з мови;

 • розвиток мовленнєвих, інтелектуальних і творчих здібностей;

 • виховання національної самосвідомості учнів, почуття патріотизму, поваги до державної мови і до мов національних меншин, толерантності у ставленні до представників інших національностей; навичок спілкування з носіями інших мов, культур.І. Загальнодидактичні:

 • І. Загальнодидактичні:

 • людиноцентризму,

 • природовідповідності,

 • гуманізму;

 • виховання і розвитку;

 • науковості;

 • систематичності й послідовності;

 • усвідомленості й доступності;

 • перспективності і наступності;

 • зв’язку теорії з практикою;

 • диференціації та індивідуалізації;

 • культуровідповідності;

 • застосуванні різних форм навчальної діяльності;

 • реалізації міжпредметних зв’язків та ін.Мова тієї чи іншої національної меншини може бути:

 • Мова тієї чи іншої національної меншини може бути:

 • - єдиною мовою викладання в школі;

 • - мовою викладання частини предметів;

 • - мовою навчання в початкових класах, а далі поступатися українській мові;

 • - окремим предметом (наскрізним або розрахованим на кілька років) у школі з іншою мовою викладання;

 • - факультативним курсом у школі з іншою мовою викладання;

 • - предметом вивчення (ознайомлення) на гурткових чи інших заняттях.І. Мовленнєвий

 • І. Мовленнєвий

 • ІІ. Мовний

 • ІІІ. Соціокультурний

 • IV. Діяльніснийвизначає зміст роботи, спрямованої на формування і розвиток навичок мовленнєвої діяльності (рецептивні та продуктивні її види),

 • визначає зміст роботи, спрямованої на формування і розвиток навичок мовленнєвої діяльності (рецептивні та продуктивні її види),

 • визначає рівні сформованих відповідних навичок з урахуванням особливостей паралельного функціонування двох (декількох) мов, потреби підтримувати контакти з носіями інших мов, культур.окреслює певне коло відомостей про мову, її ролі в житті людини та суспільства, про мовні одиниці різних рівнів (переважно з урахуванням особливостей їх функціонування в усному та письмовому мовленні), а також про спільні та відмінні ознаки мов, які вивчаються, їх взаємозв’язки і взаємовпливи;

 • окреслює певне коло відомостей про мову, її ролі в житті людини та суспільства, про мовні одиниці різних рівнів (переважно з урахуванням особливостей їх функціонування в усному та письмовому мовленні), а також про спільні та відмінні ознаки мов, які вивчаються, їх взаємозв’язки і взаємовпливи;

 • визначає навчальні вміння, пов'язані з відповідним мовним матеріалом.умішує відомості про культуру, традиції народу, його минуле та сьогодення,які сприяють формуванню толерантності як у міжнаціональному, так і у міжособистісному спілкуванні

 • умішує відомості про культуру, традиції народу, його минуле та сьогодення,які сприяють формуванню толерантності як у міжнаціональному, так і у міжособистісному спілкуванні

 • допомагає учням визначати ефективні стратегії своєї діяльності у відповідності до комунікативної ситуації

 • матеріали соціокультурного характеру розглядаються насамперед у мовному та мовленнєвому аспектах.доповнює роботу над мовними і мовленнєвими компонентами змісту і є його обов’язковою складовою;

 • доповнює роботу над мовними і мовленнєвими компонентами змісту і є його обов’язковою складовою;

 • передбачає розвиток загальнонавчальних умінь, а також оволодіння стратегіями, що визначають успішність мовленнєвої діяльності.Зазначені змістові лінії реалізуються у підручниках трьох рівнів.

 • Зазначені змістові лінії реалізуються у підручниках трьох рівнів.

 • Чим вони відрізняються?

 • співвідношенням мовної теорії та мовної практики в підручнику,

 • обсягом знань і вмінь, які повинні бути сформовані.Передбачає переважно практичне оволодіння мовою (в тому випадку, коли школярі зовсім або майже не знали його на початку шкільного вивчення).

 • Передбачає переважно практичне оволодіння мовою (в тому випадку, коли школярі зовсім або майже не знали його на початку шкільного вивчення).

 • Основна увага в підручнику приділяється розвитку вміння сприймати на слух усне мовлення, говорити (переважно на побутові теми), належним чином читати і писати.

 • При цьому розширюються знання учнів про культуру, традиції народу; формуються, розвиваються вміння дотримуватися правил мовного і немовного етикету, що мають певну національну специфіку, вміння приймати участь у тих видах діяльності, які яскраво характеризують культурну своєрідність народу.

 • Не обов'язково повинен бути наскрізним, він може плануватися лише на кілька років навчання.

 • Крім носіїв мови, його доцільно пропонувати представникам інших національностей, які бажають оволодіти мовою, поширеною у тому чи іншому краї.Є більш поглибленим, він повинен забезпечити більш високий рівень сформованості навичок аудіювання, говоріння, читання і письма з урахуванням потреб використання мови у різних сферах діяльності.

 • Є більш поглибленим, він повинен забезпечити більш високий рівень сформованості навичок аудіювання, говоріння, читання і письма з урахуванням потреб використання мови у різних сферах діяльності.

 • Такий підручник має передбачати засвоєння учнями широкого кола знань про мову, однак ця робота повинна бути підпорядкована розвитку навичок мови і не суперечити практичному (мовленнєвому) характеру курсу.

 • Важливим завданням підручника для цього рівня є також формування у школярів досить великого обсягу знань з народознавства, навичок володіння культурою спілкування з носіями своєї та іншої мови і культури. Підручник даного рівня розробляється в тих випадках, коли мова вивчається як окремий предмет з числа вибірково-обов'язкових дисциплін.

 • Його можна пропонувати тим національним меншинам, які, віддавши перевагу україномовній школі, прагнуть отримати ґрунтовні знання з рідної мови.Застосовується в школах, в яких мова національної меншини є мовою викладання.

 • Застосовується в школах, в яких мова національної меншини є мовою викладання.

 • Такий підручник також має комунікативну спрямованість, передбачає засвоєння учнями широкого кола знань про мову і на цій основі – більш високий рівень сформованих навичок мовленнєвої діяльності, орієнтованих на різноманітні сфери використання мови (зокрема ті, які мають національно-культурну специфіку), а також високий ступінь сформованості національно-української двомовності.Навчальні тексти розрізняють за тими домінуючими функціями, які дають змогу найбільш повно й ефективно використовувати кожний із них у процесі навчання:

 • Навчальні тексти розрізняють за тими домінуючими функціями, які дають змогу найбільш повно й ефективно використовувати кожний із них у процесі навчання:

 • основні,

 • додаткові,

 • пояснювальні.*Слугує головним джерелом навчальної інформації (відповідно до програми), обов’язкової для вивчення та засвоєння учнями.

 • *Слугує головним джерелом навчальної інформації (відповідно до програми), обов’язкової для вивчення та засвоєння учнями.

 • *Мова основного тексту повинна бути максимально адаптована до психологічних і вікових особливостей учнів.

 • *Cтруктура основного тексту повинна бути чіткою та очевидною.

 • *Кожна основна структурна одиниця підручника (тема, розділ, параграф) повинна бути:

 • тематично завершеною, сюжетно цілісною;

 • приблизно рівною за зіставленням з іншими темами, параграфами;

 • посильною для учнів за обсягом.*Містить інформацію, що доповнює та поглиблює зміст основного тексту. Такий вид тексту спрямований на посилення наукової доказовості й емоційного навантаження підручника. Цей матеріал може інколи виходити за рамки шкільної програми.

 • *Містить інформацію, що доповнює та поглиблює зміст основного тексту. Такий вид тексту спрямований на посилення наукової доказовості й емоційного навантаження підручника. Цей матеріал може інколи виходити за рамки шкільної програми.

 • *Особлива роль належить додатковим текстам у реалізації виховної функції підручника. Інформацію, спеціально відібрану для досягнення виховного результату може подати в підручнику здебільшого додатковий текст.

 • *Експертам варто врахувати:

 • додатковий текст за своїм змістом повинен бути близьким до основного;

 • доречно передбачити певні види роботи з такими пізнавальними відомостями, що дасть змогу повʼязати їх із основним матеріалом.*Необхідний для розуміння та більш повного засвоєння матеріалу основного тексту.

 • *Необхідний для розуміння та більш повного засвоєння матеріалу основного тексту.

 • *Пояснювальні тексти становлять головну частину довідкового апарату підручника, обов’язковою вимогою до якого є його зв’язок з основним текстом підручника та відсутність надлишкового матеріалу.

 • *Елементи пояснювального тексту:

 • предметний вступ до підручника, його розділів і глав;

 • пояснення та примітки;

 • словники термінів-понять;

 • список умовних позначень;

 • список скорочень, що використовуються в підручнику.Рецензія – складений фахівцем критичний відгук на твір (науковий, художній, публіцистичний), що містить зауваження, пропозиції та висновки.

 • Рецензія – складений фахівцем критичний відгук на твір (науковий, художній, публіцистичний), що містить зауваження, пропозиції та висновки.

 • Метою рецензії рукопису зазвичай є рекомендація твору до друку.

 • Мета рецензії опублікованого твору – складення йому аргументованої фахової оцінки.

 • Основні вимоги до рецензії: науковість, об’єктивність, недвозначність у висвітленні думок, доброзичливість, обґрунтованість висновків.1) Назва документа (Рецензія на…).

 • 1) Назва документа (Рецензія на…).

 • 2) Зазначення у назві:

 • заголовка рецензованої роботи та її обсягу (…рукопис підручника «Російська мова. 9 клас», обсяг – 144 с. комп’ютерного набору,…);

 • прізвище та ініціали автора рукопису (автор – О. Л. Фідкевич);

 • для виданих творів - видавництво та рік публікації (Київ: «Оріон», 2016).

 • 3) Текст, що містить:

 • загальну характеристику теми аналізованої роботи та порушеної в ній проблеми, обґрунтування її актуальності, мотивації створення;

 • стислий виклад змісту роботи;

 • критичні зауваження, пропозиції;

 • висновки.

 • 4) Підпис рецензента, завірений печаткою.

 • 5) Дата.автор показує (висвітлює, наголошує, заглиблюється, аргументує, аналізує, систематизує, вводить в обіг, розкриває, підкреслює, відтворює, охоплює, сперечається, полемізує, відкидає, заперечує);

 • автор показує (висвітлює, наголошує, заглиблюється, аргументує, аналізує, систематизує, вводить в обіг, розкриває, підкреслює, відтворює, охоплює, сперечається, полемізує, відкидає, заперечує);

 • рецензована робота характеризується…;

 • актуальність її визначається…;

 • цінність роботи полягає в…;

 • шкода, що у роботі немає (бракує)…;

 • замало (непереконливо) висвітлено…;

 • не розкрито…;

 • робота має високий (низький) науковий рівень;

 • заслуговує на схвалення…;

 • становить певний (вагомий) внесок у розвиток……Відзначаючи в цілому відповідність рукопису вимогам Державного стандарту та змістовим лініям програми, схвально оцінюючи його змістове наповнення і методичний апарат, а також інноваційну структуру, вважаємо за потрібне висловити деякі зауваження і пропозиції…

 • …Відзначаючи в цілому відповідність рукопису вимогам Державного стандарту та змістовим лініям програми, схвально оцінюючи його змістове наповнення і методичний апарат, а також інноваційну структуру, вважаємо за потрібне висловити деякі зауваження і пропозиції…

 • …Разом з тим, можна вказати й певні недоліки в роботі, подолання яких, як здається, підвищить якість роботи …

 • Дозволимо собі висловити кілька рекомендацій, які, як нам здається, могли б поліпшити зміст роботи…

 • У плані побажань можна зауважити таке…:1) Ознайомившись з анотацією та передмовою до рецензованого рукопису, з’ясувати його адресата, мету й концепцію рецензованої роботи. Визначити ступінь актуальності роботи.

 • 1) Ознайомившись з анотацією та передмовою до рецензованого рукопису, з’ясувати його адресата, мету й концепцію рецензованої роботи. Визначити ступінь актуальності роботи.

 • 2) Визначити, відповідно до вимог якої навчальної програми створено підручник чи посібник. Простежити, чи повною є така відповідність, (чи обґрунтованими є відхилення від програми, якщо вони є).

 • 3) З’ясувати наявність (відсутність) у рукописі інноваційних підходів до навчання, визначити міру їхньої ефективності.

 • 4) Визначити рівень науковості викладу навчального матеріалу.

 • 5) Звернути увагу на відповідність викладу віковим особливостям учнів.

 • 6) Зазначити бажані доповнення (скорочення) щодо теоретичної частини роботи.

 • 7) Скласти оцінку якості та систематизації дидактичного матеріалу. Зазначити бажані зміни (доповнення) щодо нього.

 • 8) Визначити, наскільки оригінальною є рецензована робота.

 • 9) Сформулювати висновки (рекомендувати до друку; рекомендувати до друку за умови виправлення вказаних недоліків; не рекомендувати до друку).1) навчальні програми для 5-9 класів для загальноосвітніх навчальних закладів:

 • 1) навчальні програми для 5-9 класів для загальноосвітніх навчальних закладів:

 • http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/;

 • 2) навчальні програми для 8-9 класів для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивчення окремих предметів:

 • http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1384763942/.Болгарська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання

 • Болгарська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання

 • http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/programa-z-bolgarskoyi-movi-dlya-znz-z-ukr-movoyu.pdf

 •  

 • Гагаузька мова для 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з  українською мовою навчання

 • http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/gagauz-mova-5-9.pdf

 •  

 • Мова іврит для 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання

 • http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/13.pdf

 •  

 • Кримськотатарська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською (російською) мовою навчання

 • http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/11-(2).pdf

 •  

 • Молдовська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з  українською мовою навчання

 • http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/14-(1).pdf

 •  

 • Польська  мова для 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання 

 • http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%97%D0%9D%D0%97%20%D0%B7%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E_%205-9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8.pdfРомська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання

 • Ромська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання

 • http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/12.pdf

 • http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/20-(1).pdf

 •  

 • Російська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів із  українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу)

 • http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/programa-z-ros-movi-dlya-5-9-kl-dlya-znz-z-ukr-movoyu-(pochatok-navchannya-z-5-klasu).pdf

 •  

 • Російська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів із українською мовою навчання

 • http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/programma-z-rosijskoyi-movi-(7-rik-navchannya)dlya-znz-z-navchannyam-ukr-movoyurya-(4)-(1).pdf

 •  

 • http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/17-1-12.pdf

 •  

 • Румунська мова для ЗНЗ з навчанням українською мовою (початок вивчення румунської мови з 1 класу)

 • Документ ворд

 •  

 • Румунська мова для ЗНЗ з навчанням українською мовою 5-9 (початок вивчення з 5 класу)

 • Документ ворд

 •  

 • Словацька мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання

 • http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/programa-slovaczka-mova,-dlya-5-9-klasiv-znz-z-navchannyam-ukr-mov.pdfhttp://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-z-mov-ta-literatur-dlya-5-9-klasiv-znz-z-navchannyam-movami-naczionalnix-menshin.html

 • http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-z-mov-ta-literatur-dlya-5-9-klasiv-znz-z-navchannyam-movami-naczionalnix-menshin.html

 •  

 • Кримськотатарська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з кримськотатарською мовою навчання 

 • http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/17-(1).pdf

 • http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/krym-tatar-mova-5-9.pdf

 •  

 • Молдовська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з  молдовською мовою навчання

 • Документ ворд

 • http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/mold-mova-5-9.pdf

 •  

 • Польська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з  польською мовою навчання

 • http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B7%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%205-9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2%20%D0%97%D0%9D%D0%97%20%D0%B7%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BD/navchalna-programa-polska-mova-dlya-znz-z-navchannyam-polskoyu-movoyu.pdf

 • http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/10.pdf

 •  Російська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів із російською мовою навчання

 • Російська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів із російською мовою навчання

 • Документ ворд

 • http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/5-(2).pdf

 •  

 • Румунська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з  румунською мовою навчання

 • Документ ворд

 • http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/rum-mova-5-9.pdf

 •  

 • Угорська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання

 • Документ ворд

 • http://old.mon.gov.ua/images/education/average/new_pr/nm/7.pdf 

 •  

 • Новогрецька мова (як іноземна) для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

 •  http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/navchalna-programa-z-novogreczkoyi-movi-(yak-inozemna).pdf

 •  

 • Польська мова (як іноземна) для 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

 • http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/p3.pdfhttp://ua.lokando.com/portal/statpage.php?id=common&page=competition_books

 • http://ua.lokando.com/portal/statpage.php?id=common&page=competition_books

 • http://www.bukrek.net/index.php/en/%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0

 •  

 • http://www.bukrek.net/images/pdf/magyar.pdf

 •  

 • http://www.osvita-dim.com.ua/index.php?form_page=46

 • http://www.geneza.ua/shop_content.php?coID=10&sid=912565c0afb7e604c05df7bdef6aab28Каталог: rar
rar -> Відповідність Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти, програмі Міністерства освіти і науки України (2016)
rar -> А інваріантні інформаційна, трансформаційна, систематизації, контролю, мотиваційна, розвивально-виховна
rar -> І. Підвалинами створення підручника як засобу навчання основ правознавства учнів основної школи є сучасні вимоги до навчання цього предмета, сформульовані в Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти
rar -> Титульна сторінка
rar -> Понятійний апарат


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка