«Викладання – це мистецтво, а не ремесло – у цьому самий корінь учительської справи… Вічно винаходити, удосконалюватися – от єдиний можливий курс сучасного вчителя»Дата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.

«Викладання – це мистецтво, а не ремесло – у цьому самий корінь учительської справи… Вічно винаходити, удосконалюватися – от єдиний можливий курс сучасного вчителя».

 • «Викладання – це мистецтво, а не ремесло – у цьому самий корінь учительської справи… Вічно винаходити, удосконалюватися – от єдиний можливий курс сучасного вчителя».

 • Рибнікова М.О.

Мета проекту: на основі систематизації та підведення підсумків роботи педколективу над єдиною методичною темою: «Пошук ефективних шляхів і форм здійснення міжпредметних зв’язків загальноосвітніх предметів з предметами професійного циклу», продемонструвати досвід училища з проведення бінарних уроків та їх результат з створення умов практичного застосування знань, навичок і вмінь та надання можливості учням побачити результативність своєї роботи. Суть такого навчання ґрунтується на виявленні в різних навчальних предметах однойменних елементів і поєднанні їх у якісно нову цілісність із метою створення загального образу світу.

 • Мета проекту: на основі систематизації та підведення підсумків роботи педколективу над єдиною методичною темою: «Пошук ефективних шляхів і форм здійснення міжпредметних зв’язків загальноосвітніх предметів з предметами професійного циклу», продемонструвати досвід училища з проведення бінарних уроків та їх результат з створення умов практичного застосування знань, навичок і вмінь та надання можливості учням побачити результативність своєї роботи. Суть такого навчання ґрунтується на виявленні в різних навчальних предметах однойменних елементів і поєднанні їх у якісно нову цілісність із метою створення загального образу світу.Завдання проекту:

 • Завдання проекту:

 • 1.продемонструвати досвід роботи педагогічного колективу в проведенні бінарних уроків та їх особливості в умовах освітніх вимірювань;

 • 2.показати нестандартну форму навчання при реалізації міжпредметних зв’язків та інтеграції з кількох предметів.Одним із питань у роботі творчих учителів стала проблема застосування на практиці нетрадиційних, нестандартних уроків.

 • Одним із питань у роботі творчих учителів стала проблема застосування на практиці нетрадиційних, нестандартних уроків.

 • Методика пропонує безліч інтерактивних форм (типів):

 • бінарні уроки,

 • інтернет – уроки,

 • урок – психологічне дослідження,

 • урок – роздум,

 • урок – пошук,

 • урок – проект,

 • урок – екскурсія,

 • уроки – спектаклі, свята,

 • уроки – інтерв’ю.Важливим засобом підготовки робітника є гуманітарні предмети, які не тільки збагачують знання, вміння та навички, а й формують морально-етичні якості майбутніх робітників. Поряд з формуванням навичок усного і писемного мовлення українська та англійська мова, відіграє велику роль в підготовці учнів до трудової діяльності. Учнів залучають до виконання технічної мови, повноцінної роботи з навчальною і соціальною літературою, розвивають у них уміння вільно висловлювати свої думки, ясніше засвоювати навчальний матеріал.

 • Важливим засобом підготовки робітника є гуманітарні предмети, які не тільки збагачують знання, вміння та навички, а й формують морально-етичні якості майбутніх робітників. Поряд з формуванням навичок усного і писемного мовлення українська та англійська мова, відіграє велику роль в підготовці учнів до трудової діяльності. Учнів залучають до виконання технічної мови, повноцінної роботи з навчальною і соціальною літературою, розвивають у них уміння вільно висловлювати свої думки, ясніше засвоювати навчальний матеріал.

 • Суспільні дисципліни глибоко впливають на формування духовних, моральних, етичних рис особистості . Вони стимулюють розвиток культури, забезпечують пізнавальний аспект професійної спрямованості.Бінарні уроки – це нестандартна форма навчання по реалізації міжпредметних зв’язків, це творчий підхід викладання, це креативність двох педагогів, яка переростає у творчий процес учнів та формує в останніх креативну компетентність.

 • Бінарні уроки – це нестандартна форма навчання по реалізації міжпредметних зв’язків, це творчий підхід викладання, це креативність двох педагогів, яка переростає у творчий процес учнів та формує в останніх креативну компетентність.

 • Творча взаємодія вчителя і учня забезпечує задоволення від самого процесу навчання, зацікавлення тим, що вивчається. Таке навчання сприяє залученню до співпраці всіх учнів, намагаючись донести мету діяльності в навчанні та вихованні до свідомості кожного учня, залучає до активної участі в роботі, оптимально розподіляє навантаження, заохочує активність, розвиває ініціативу. Вчить здійснювати самоаналіз та самоконтроль в своїх діях. Особливу увагу приділяє зв’язку з життям, професійною підготовкою: науковості, наочності, доступності й системності навчання.

 • Бінарний урок вимагає великої підготовки, як викладачів, так і учнів.Для ефективного впровадження бінарних уроків з метою реалізації міжпредметних зв’язків необхідним є поєднання застосування традиційних та електронних засобів навчання; правильне виділення міжпредметних багатопланових об’єктів за допомогою аналізу навчальних програм; раціонально організованої спільної роботи вчителів із підготовки уроку (вивчення літератури, взаємне консультування, складання спільного плану заняття, визначення глибини та об’єму розкриття навчального матеріалу, послідовності його вивчення, вибір методів та засобів навчання); узгодженості дій учителів та учнів під час уроку.

 • Для ефективного впровадження бінарних уроків з метою реалізації міжпредметних зв’язків необхідним є поєднання застосування традиційних та електронних засобів навчання; правильне виділення міжпредметних багатопланових об’єктів за допомогою аналізу навчальних програм; раціонально організованої спільної роботи вчителів із підготовки уроку (вивчення літератури, взаємне консультування, складання спільного плану заняття, визначення глибини та об’єму розкриття навчального матеріалу, послідовності його вивчення, вибір методів та засобів навчання); узгодженості дій учителів та учнів під час уроку.

 • Творча взаємодія вчителя і учня забезпечує задоволення від самого процесу навчання, зацікавлення тим, що вивчається. Таке навчання сприяє залученню до творчої співпраці всіх учнів.

Проведення бінарних уроків потребує серйозної підготовки, поєднаної з подоланням таких труднощів:

 • Проведення бінарних уроків потребує серйозної підготовки, поєднаної з подоланням таких труднощів:

 • не завжди теми в програмах навчальних предметів, які варто об’єднати, сформульовано однаково, тому, виявивши спільне, теми доводиться переформульовувати;

 • теми не завжди співпадають у часі вивчення, потрібно змінювати тематику занять, розклад уроків;РЕЗУЛЬТАТ ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСВІДУ

 • РЕЗУЛЬТАТ ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСВІДУ

 • ПЕРЕВАГИ БІНАРНИХ УРОКІВ СУТТЄВІ:

 • це нестандартна форма роботи, що посилює мотивацію учнів до навчання;

 • формуються ключові життєві компетенції учнів;

 • спостерігається підвищення продуктивності уроку;

 • підвищується рівень використання наочності на уроці;

 • швидка перевірка результатів електронних видів робіт;

 • розвивається творчий потенціал учнів, їхні здібності до комунікативних дій, самооцінки, створюються умови для творчої самостійної роботи;

 • встановлюються міжпредметні зв’язки;

 • відбувається індивідуалізація та диференціація навчання;

 • динамічність у створенні різних за ступенем складності схем, таблиць, унаочнення абстрактних теоретичних понять;

 • розвиваються навички комп’ютерного оформлення матеріалу;

 • створюються комфортні умови спілкування учнів з учителем, розширюється зміст роботи вчителя: консультант, помічник, порадник, товариш, психолог…

 • зростає роль учнів у пошуку й доборі необхідного матеріалу відповідно до теми і мети в різних джерелах: текстах художнього твору, бібліотечному фонді, періодичних виданнях, мережі Інтернету, комп’ютерних енциклопедіях, довідниках, електронних бібліотекахБінарним урокам притаманні значні педагогічні можливості: учні одержують багатогранні знання про об’єкт вивчення, у них формуються вміння переносити знання з однієї галузі в іншу, формуються уміння аналізувати і порівнювати складні процеси і явища навколишнього світу, що забезпечує формування цілісного сприйняття дійсності як передумови формування наукового світогляду.

 • Бінарним урокам притаманні значні педагогічні можливості: учні одержують багатогранні знання про об’єкт вивчення, у них формуються вміння переносити знання з однієї галузі в іншу, формуються уміння аналізувати і порівнювати складні процеси і явища навколишнього світу, що забезпечує формування цілісного сприйняття дійсності як передумови формування наукового світогляду.

 • Ми вважаємо, що бінарні уроки роблять навчання цілісним і системним. Загальна функція уроку - цілісне формування і розвиток особистості учня на основі розвиваючого і виховуючого навчання.

 • Тому проведення бінарних уроків має оптимальний ефект у класах, у яких переважають учні з нестійкою увагою, незначним інтересом до засвоєння предмета.Завдання вчителя й полягає передусім у тому, щоб максимально активізувати внутрішні ресурси своїх вихованців. А для цього йому потрібно знайти такі підходи, форми й способи організації навчання, які б апелювали до власного досвіду учня, активізували б його емоційну, інтелектуально-вольову, моральні сфери, підключали б до процесу пізнання. І тоді учень не просто відсиджуватиме урок, а відчуватиме свою власну причетність до всього, що відбувається на ньому, і навчальний матеріал захоплюватиме, зацікавлюватиме! Зрештою, діти знайдуть у вас цікаве і полюблять як людину і педагога!

 • Завдання вчителя й полягає передусім у тому, щоб максимально активізувати внутрішні ресурси своїх вихованців. А для цього йому потрібно знайти такі підходи, форми й способи організації навчання, які б апелювали до власного досвіду учня, активізували б його емоційну, інтелектуально-вольову, моральні сфери, підключали б до процесу пізнання. І тоді учень не просто відсиджуватиме урок, а відчуватиме свою власну причетність до всього, що відбувається на ньому, і навчальний матеріал захоплюватиме, зацікавлюватиме! Зрештою, діти знайдуть у вас цікаве і полюблять як людину і педагога!

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка