Виникла потреба у застосуванні інноваційних технологій навчання у поєднанні з традиційнимиДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.Розвиток педагогічної науки та інформаційно-комунікаційних технологій, перехід загальноосвітніх навчальних закладів до профільної освіти та університетів до ступеневої в умовах безперервної відкритої освіти, заснованої на особистісно орієнтованому навчанні, потребують перегляду теоретичних і методичних засад традиційного навчання майбутніх учителів.

 • Розвиток педагогічної науки та інформаційно-комунікаційних технологій, перехід загальноосвітніх навчальних закладів до профільної освіти та університетів до ступеневої в умовах безперервної відкритої освіти, заснованої на особистісно орієнтованому навчанні, потребують перегляду теоретичних і методичних засад традиційного навчання майбутніх учителів.Очевидно, що використання лише традиційних форм, методів і засобів навчання не дає змогу усунути існуючі суперечності, зокрема в частині інтенсифікації процесу навчання, розвитку творчого мислення студентів, формування умінь працювати в безперервно змінному освітньому середовищі.

 • Очевидно, що використання лише традиційних форм, методів і засобів навчання не дає змогу усунути існуючі суперечності, зокрема в частині інтенсифікації процесу навчання, розвитку творчого мислення студентів, формування умінь працювати в безперервно змінному освітньому середовищі.

 • Виникла потреба у застосуванні інноваційних технологій навчання у поєднанні з традиційними.

 • Орієнтація на інноваційні технології навчання приводить до істотних змін його змістової і процесуальної складових, детермінує модернізацію традиційної системи навчання, розроблення і реалізацію синергетичної моделі навчання. • Завданням фахової підготовки з освітніх вимірювань є формування у студентів цілісного уявлення про закономірності педагогічного оцінювання, ознайомлення їх з основними ідеями й методами сучасної тестології, сприяння розумінню теоретичних основ майбутньої професії, допомогти загальному розвитку їхнього інтелекту. Все це потребує розв’язання низки проблем: посилення взаємозв’язку фундаментальності та професійної спрямованості навчання фахових дисциплін; забезпечення варіативності та альтернативності, гуманізації і демократизації навчально-виховного процесу; модернізації освіти на основі системно-діяльнісного підходу до навчання; створення технологічних систем забезпечення сформованості таких якостей майбутніх фахівців, як знання, вміння, переконання, компетентності; встановлення основних напрямів, принципів, чинників, показників і критеріїв інтенсифікації навчання студентів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.Принцип спрямування навчання на розв`язання проблеми взаємозв'язку завдань освіти, виховання і розвитку означає, що при аналізі результатів навчання в полі зору викладача повинно знаходитись не тільки виконання завдань формування знань і вмінь, але й ефективність виховних та розвивальних впливів проведеного заняття або їх системи за даною темою.

 • Принцип спрямування навчання на розв`язання проблеми взаємозв'язку завдань освіти, виховання і розвитку означає, що при аналізі результатів навчання в полі зору викладача повинно знаходитись не тільки виконання завдань формування знань і вмінь, але й ефективність виховних та розвивальних впливів проведеного заняття або їх системи за даною темою.

 • Принцип науковості навчання є найважливішим принципом. Він спирається на закономірний зв'язок між змістом науки і навчального предмету, вимагає, щоб зміст навчання знайомив з науковими фактами, поняттями, закономірностями, теоріями всіх основних розділів, що враховуються з відповідної галузі науки, а також в можливих заходах наближався до розкриття її сучасних досягнень і перспектив розвитку в подальшому.Принцип систематичності і послідовності вимагає, щоб знання, вміння і навички формувалися в системі, в певному порядку, коли кожен новий елемент навчального матеріалу логічно пов'язується з іншими, наступне спирається на попереднє, готує до засвоєння нового. Психологічно встановлена закономірність, що при дотриманні логічних зв'язків навчальний матеріал запам'ятовується в більшому обсязі і міцніше.

 • Принцип систематичності і послідовності вимагає, щоб знання, вміння і навички формувалися в системі, в певному порядку, коли кожен новий елемент навчального матеріалу логічно пов'язується з іншими, наступне спирається на попереднє, готує до засвоєння нового. Психологічно встановлена закономірність, що при дотриманні логічних зв'язків навчальний матеріал запам'ятовується в більшому обсязі і міцніше.

 • Принцип наочності. Багаторічний досвід і спеціальні психолого- педагогічні дослідження показали, що ефективність навчання залежить від ступеня концентрації сприйняття всіх органів почуттів людини. Чим різноманітніші засоби наочності використовуються, тим міцнiше навчальний матеріал засвоюється.

 • Принцип професійної спрямованості навчання. Передбачає посилення зв’язку навчального матеріалу з майбутньою професією студента.Традиційна (раціональна) система вищої освіти, яка спирається лише на принципи класичної науки, в умовах інформаційного суспільства не може відігравати роль ефективного засобу підготовки висококваліфікованих фахівців. Для синергетичної (розвивальної) парадигми вищої освіти характерними можна вважати такі ідеї та принципи:

 • Традиційна (раціональна) система вищої освіти, яка спирається лише на принципи класичної науки, в умовах інформаційного суспільства не може відігравати роль ефективного засобу підготовки висококваліфікованих фахівців. Для синергетичної (розвивальної) парадигми вищої освіти характерними можна вважати такі ідеї та принципи:

 • визнання першорядності процесу пізнання;

 • цінність співпраці учасників навчально-виховного процесу;

 • нова модель керування освітнім процесом за рахунок допомоги і забезпечення лідерства;

 • гнучкість навчального середовища як щодо часу, так і щодо місця;

 • різноманітність методів оцінювання та діагностики знань.

формування базової аксіоматики, котра необхідна для подальшого усвідомленого вивчення фахових дисциплін;

 • формування базової аксіоматики, котра необхідна для подальшого усвідомленого вивчення фахових дисциплін;

 • встановлення студентами змістовних, смислових, логічних та інших зв’язків між елементами змісту дисциплін циклу;

 • введення до їх змісту елементів науково–технічного прогресу в галузі тестування з метою посилення міжпредметних зв’язків з інформатичними дисциплінами;

 • уніфікацію термінології, понятійного апарату, методів та засобів освітніх вимірювань, що використовуються у відповідних фахових дисциплінах;

 • добір творчих завдань професійного спрямування для всіх видів занять.На удосконалення фахової підготовки майбутнього фахівця в галузі освітніх вимірювань націлена і запропонована модель навчально-дослідної діяльності під час вивчення студентами фахових дисциплін, яка базувалася на принципі поєднання навчально-дослідної та науково-дослідної роботи студентів і містила в собі:

 • На удосконалення фахової підготовки майбутнього фахівця в галузі освітніх вимірювань націлена і запропонована модель навчально-дослідної діяльності під час вивчення студентами фахових дисциплін, яка базувалася на принципі поєднання навчально-дослідної та науково-дослідної роботи студентів і містила в собі:

 • зміст навчально-дослідної роботи;

 • різні форми організації навчально-дослідної роботи;

 • методику організації і керівництва навчально-дослідною і науково-дослідною роботою студентів.

 • Початкова стадія науково-технічної творчості має інваріантну основу (виконання лабораторних робіт і експериментальних завдань науково-дослідного характеру), що у подальшій роботі природно трансформувалося у варіативне відтворення концепції дослідника, творчу пошукову діяльність, проведення педагогічного експерименту, створення наукових проектів, методику підготовки та написання яких нами запропоновано в посібниках.

Якісні тести є важливим інструментом оцінювання якості вищої освіти, підвищення рівня підготовки фахівців, посилення керованості навчально-виховного процесу.

 • Якісні тести є важливим інструментом оцінювання якості вищої освіти, підвищення рівня підготовки фахівців, посилення керованості навчально-виховного процесу.

 • Тому особливо актуальним стає удосконалення засобів педагогічного контролю і методики оцінювання якості освітніх систем різних держав, забезпечення їх високого наукового рівня і як наслідку об’єктивізації цих процесів.

 • Ще видатний російський вчений Д.І. Мендєлєєв стверджував, що наука починається тоді, коли починається вимірювання.Розроблено програми курсів для підготовки бакалаврів спеціальності «Інформатика та освітні вимірювання»:

 • Розроблено програми курсів для підготовки бакалаврів спеціальності «Інформатика та освітні вимірювання»:

  • «Конструювання тестів»,
  • «Основи зовнішнього незалежного оцінювання»,
  • «Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти»,
  • «Основи педагогічного оцінювання»,
  • «Математико – статистичні методи опрацювання результатів тестування»,
  • «Комп’ютерні технології в тестуванні»,
  • «Вступ до педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти»
 • Розроблені програми розміщені на сайті інституту Інформатики (http://ii.npu.edu.ua), розробленому під час виконання проекту.Відповідно до програм курсів «Конструювання тестів», «Основи зовнішнього незалежного оцінювання» розроблені:

 • Відповідно до програм курсів «Конструювання тестів», «Основи зовнішнього незалежного оцінювання» розроблені:

  • Лекції та презентації до них;
  • Практичні заняття;
  • Тестові завдання до лекцій;
  • Питання для самоконтролю;
  • Дистанційні курси в Moodle (http://ii.npu.edu.ua).
 • На сайті університету (http://npu.edu.ua)

 • та Інституту інформатики (http://ii.npu.edu.ua)

 • висвітлюється робота проекту.Здійснено видання власних посібників, відповідно до програми проекту

 • Здійснено видання власних посібників, відповідно до програми проекту

Придбано підручники і посібники за тематикою в кількості 23 шт.

 • Придбано підручники і посібники за тематикою в кількості 23 шт.

 • Зроблено підписку на журнал «Вісник Тестування і моніторинг в освіті» на 2010 рік.

Виконавці проекту «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС» від Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова виступили співорганізаторами і учасниками Всеукраїнського Інформаційного дня Програми Темпус в Україні разом зі студентами, що беруть участь в експериментальній підготовці фахівців.

 • Виконавці проекту «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС» від Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова виступили співорганізаторами і учасниками Всеукраїнського Інформаційного дня Програми Темпус в Україні разом зі студентами, що беруть участь в експериментальній підготовці фахівців.У якості апробації вступний курс «Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти» читався студентам 2 курсу напряму підготовки «Інформатика» спеціалізація «Математика» (20 студентів), слухачам Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціальностей «Дошкільне виховання» (17 осіб) та «Менеджмент» (11 осіб). Слухачами розроблено тестові завдання з відповідних дисциплін.

 • У якості апробації вступний курс «Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти» читався студентам 2 курсу напряму підготовки «Інформатика» спеціалізація «Математика» (20 студентів), слухачам Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціальностей «Дошкільне виховання» (17 осіб) та «Менеджмент» (11 осіб). Слухачами розроблено тестові завдання з відповідних дисциплін.

Здобутки на всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт:

 • Здобутки на всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт:

  • «Наукові основи конструювання тестів з інформатики» студентка 2 курсу Іващенко А.А., що навчається за спеціалізацією «Освітні вимірювання» (Науковий керівник Сергієнко В.П., консультант – Кухар Л.О.) – здобуто перемогу – 1 місце.
  • «Засоби і технології продукування навчальних інформаційних ресурсів» студентка 4 курсу спеціальності «Фізика та інформатика» Мозгова О. (науковий керівник Малежик М.П.) – учасниця конкурсу.


первинне знайомство з обраною спеціальністю – емпіричний етап;

 • первинне знайомство з обраною спеціальністю – емпіричний етап;

 • усвідомлення соціальної ролі фахівця з освітніх вимірювань та його призначення в суспільстві – теоретичний етап;

 • водночас має місце набуття теоретичних знань і практичних умінь, котрі сприяють розвитку професійного спрямування майбутніх фахівців з освітніх вимірювань – теоретико-творчий етап;

Підготовку майбутніх фахівців з освітніх вимірювань у структурно-організаційному аспекті слід розглядати як динамічний процес реалізації взаємопов’язаних і взаємозумовлених фундаментальної та професійної складових, які і забезпечують прогнозовану якість формування компетентностей та професійно значущих властивостей особистості.

 • Підготовку майбутніх фахівців з освітніх вимірювань у структурно-організаційному аспекті слід розглядати як динамічний процес реалізації взаємопов’язаних і взаємозумовлених фундаментальної та професійної складових, які і забезпечують прогнозовану якість формування компетентностей та професійно значущих властивостей особистості.

 • Зокрема, невідповідність світовим стандартам частини тестових матеріалів сприяє дискридитації тестування як досить точного методу вимірювання досягнень учнів і студентів.Каталог: pluginfile.php -> 682 -> mod page -> content
content -> Три виміри логіко-математичної компетентності
content -> Міжпредметні зв'язки
content -> Моніторинг – постійний нагляд, оцінка і прогноз розвитку за будь-яким процесом з метою виявлення відповідності його продукту бажаному результату
pluginfile.php -> Зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування
pluginfile.php -> В2В ( business-to-business) бізнес для бізнесу
content -> «формування професійних компетентностей майбутніх вчителів математики з питань оцінювання в навчальному процесі»
content -> «грамотність – освіченість – професійна компетентність – культура – менталітет»
content -> Перелік дисциплін, які бажано вже вивчити
content -> Дисципліна “Конструювання тестів” циклу “Освітні вимірювання” реалізує підготовку магістрів в галузі теорії і практики конструювання тестів


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка