Випускна робота слухача курсів групи директорів шкіл Шомахової Ольги АнатоліївниДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.


Розробка проекту школа сталого розвитку “Школа сприяння розвитку інноваційної особистості соціально-адаптованої до динаміки сучасного життя

 • Випускна робота слухача курсів групи директорів шкіл

 • Шомахової Ольги Анатоліївни


Згідно Конституції України людина, її життя і здоров’я визнаються найвищою соціальною цінністю. Тому основним завданням усіх ланок організації суспільства є мета, що формулюється так :”Краща якість життя для кожного тепер і для поколінь, що приходять”

 • Освіта для сталого розвитку має за мету формування світогляду, що

 • базується на принципах сталого розвитку, систематизації та засвоєння інформації з питань сталого розвитку. Школа сприяння розвитку інноваційної особистості повинна розвиватися гармонійно , за допомогою ефективних стратегій вирішення навчально - пізнавальних та виховних завдань , формувати в кожній особистості високий показник розумінням того, що від кожного з нас залежить якість сьогоднішнього життя і життя майбутніх поколінь.Модель школи

 • сприяння розвитку інноваційної особистості передбачує,

 • переорієнтацію процесу навчання і виховання на створення гуманного,

 • рівноправного та уважного до проблем людини, суспільства учня , соціально –

 • адаптованого до динаміки сучасного життя.

 • Запропонований проект інтегрує досвід роботи Черкаської ЗОШ -1-111

 • ступенів з інноваціями щодо сприяння розвитку інноваційної особистості і подає

 • модель школи, яка повинна стати соціально - адаптованою до динаміки змін

 • сучасного життя.Завдання школи розвитку інноваційної особистості

 • Модернізація всіх підсистем школи

 • _Підвищення професійного рівня педагогічних кадрів

 • Залучення громади

 • Виховання патріота громадянина, орієнтованого на позитивну й активну соціальну взаємодію.

 • Управлінську діяльність адміністрації направити на стратегічне управління ( на підвищення ефективності управління школою):

 • - принцип ресурсо- та матеріалозбереження;

 • -застосування проектно-моделюючого характеру освітньої діяльності

 • (інноваційну спрямованість, гнучкість і відкритість для системних інновацій,

 • структурування змісту освіти, профілізації );

 • науковість та культуроорієнтованість освітнього процесу ( підвищення рівня

 • загальної культури педпрацівників, використання ними освітніх технологій );

 • гуманоцентричні орієнтації управлінської діяльності ( введення в зміст

 • цінностей демократизму та гуманізації відносин, на засадах педагогіки спів-

 • робітництва, толерантності ).

 • Створення інноваційного середовища в нашій школіКінцева мета школи розвитку інноваційної особистості

 • впровадження освіти сталого розвитку в структуру навчально-виховного процесу, в зміст загальної середньої освіти школи. Формувати в учнів знання, вміння і навички освіти для сталого розвитку через навчальні предмети, факультативні курси шляхом інтеграції їх змісту , введення модульно-розвивального навчання в старшій школі.Концептуальні положення

 • Принцип свідомості та активності

 • Принцип наочності

 • Принцип системності і послідовності

 • Принцип доступності

 • Принцип науковості

 • Принцип зв’язку теорії і практикиЗагальна концепція школи передбачає

 • Продовжити працювати над вдосконаленням національної системи освіти як найважливішої ланки виховання свідомих громадян Української держави.

 • Створити умови для задоволення потреб кожного учня школи щодо його розвитку, соціальної активності.

 • - Включити школярів в різноманітні види діяльності з метою створення можливостей для творчої самореалізації та накопичення досвіду соціальних стосунків.ОСНОВНІ РИСИ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ

 • Позитивне мислення утвердження цінностей людини, уміння виправляти помилки

 • Спонтаність

 • вміння швидко адекватно реагувати на нестандартні ситуації приймати ефектні рішення

 • Відкритість новому досвіду

 • – готовність до оновлення,накопичення соц.. досвіду

 • самореалізація, вміння відігравати різні соц. Ролі

 • Вміння давати адекватну самооцінку

 • досягення успіху за допомогою саморозвитку та самореалізації

 • Рефлексивні здібності

 • Самоактуалізація особистості, розміркування над питаннями життя, аналіз моральних вчинків

 • Емоційна стабільність і стесостойкість

 • Розвиток емоційного інтелекту, вміння керувати емоціями стресами, толерантність в стосунках

 • Внутрішня свобода та відповідальність

 • Відчуття відповідальності, власної гідності вміння реалізувати себеСТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСНОВНИХ РИС ІННОВАЦІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ

 • Позитивне мислення через складові Я- концепції:когтітивної, емоційно-оціночної та поведінкової, через спрямованість на позитивне сприйняття реальності сприяти та її активне перетворення.

 • Спонтаність реалізується через діяльність, що вимагає творчого підходу, гнучких нестандартних рішень (на уроках, в позакласній роботі, виховних проектах, тренінгах, соц. ініц.

 • - Емоційна стабільність і стесостойкість психологічна допомога при травмуючи ситуаціях, стресах, розвиток емоційного Рефлексивні здібності включення учнів у процес самоаналізу, моральних вчинків, соц.. ролей через сучасні технології НВП, постійні розміркування учнями над проблемними питаннями

 • Вміння давати адекватну самооцінку

 • - Створити умови в НВП для розвитку достатньої високої але адекватної самооцінки через самодіагностики (психологічні тести, психологічні тренінги, різноманітні тренінги

 • - Відкритість новому досвіду постійне розширення рольового простору кожного учня, включення в різноманітні види діяльності через інтерактивні техніки, проектні технології навчання, тренінги, самостійні дослідження, проекти у виховній роботіДидактичний аспект. Форми роботи з розвитку інноваційної особистостіРобочий план школи передбачає

 • В початковій школі введення, крім традиційних предметів розвивальні

 • курси (логіка, етика, риторика, хореографія, ігри і завдання з інформатики,

 • театральне мистецтво, психологія);

 • В основній школі – забезпечити введення предметів до профільної

 • підготовки, запропонувати учням індивідуальні заняття. Навчальний процес проводити через внутрішньо класну, внутрішньо предметну диференціацію учнів з різним рівнем інтелекту.

 • В старшій школі - укомплектувати класи з різними профілями

 • навчання, що забезпечить учням підготовку вибору професії, ввести

 • усіх старших класах «Суспільство сталого розвитку».

 • В старшій школі ввести модульно-розвивальну систему викладання,

 • вивчення тем учителем буде даватися узагальнюючим модулем на установчих лекціях з використанням:

     • опорних конспектів ;
     • диференційовано-групової роботи ;
     • самостійної роботи учнів на уроці під керівництвом викладача;
     • ділової гри ;
     • модульного контролю .


Методи роботи

 • ділові, ситуаційно-рольові ігри

 • інтелектуальні аукціони

 • тренінги

 • проекти

 • інсценування

 • «мозкові атаки»

 • проблемні лекції, конференції

 • практикуми

 • робота в групах, парах тощо.Інноваційні технології

 • Інтерактивне навчання

 • Особистісно орієнтоване навчання

 • Проблемне навчання

 • Розвивальне навчання

 • Кооператив-не навчання

 • Програмова-не навчання

 • Проектне навчання

 • Інформаційнокомунікаційні технологіїСистема оперативних дій та механізмів, спрямованих на реалізацію завдань школи розвитку інноваційної особистості

 • Робота з обдарованими дітьми

 • Організація оздоровлення

 • Здійснення моніторингових досліджень щодо профілювання навчання старшокласникові з урахуванням результатів роботи з обдарованою дитиною молоддю.

 • Забезпечення формування оптимальної мережі класів з поглибленим вивченням навчальних предметів (Додаток 11 Структура роботи школи з обдарованими учнями).

 • Інтелектуальний розвиток школярів

 • Створення комфортних умов навчання

 • Стимулювання процесу саморозвитку та самореалізації особистості

 • Застосування активних, інтерактивних методів навчання та сучасних інноваційних технологій

 • Розширення рольового простору учнів

 • Організація самостійної пошукової, проектної діяльності учнів

 • Створення для учнів ситуації вибору у навчальній і виховній роботі

 • Забезпечення умов створення ситуацій успіхуАспект оцінювання

 • Необхідна умова зібрання і опрацювання інформації про діяльність школи та забезпечити безупиний і прогнозування освітнього процесу

 • Проведення моніторингу на рівні школи та визначення інструментарієв для проведення моніторингу

 • Визначення показників

 • За підсумками проведених вимірювань (в балах, в відсотках) складаються діаграми, протоколи оцінювання за певними критеріями за зовнішніми та внутрішніми показникамиВиховний аспект

 • Виховну роботу по вихованню майбутніх громадян України направити на:

 • Виховання національної культури реалізацією концепції виховної роботи школи

 • На запровадження різних форм виховної роботи: класні вечори, круглі столи, тематичні класні години, змагання, фестивалі, конкурси, колективно-творчі справи.Самоврядування - осередок самоуправління учнівського колективу

 • Шкільна республіка “Алмаз” зі своєю структурою (президентом, радами)

 • Країна “Барвінкова” (1-4 кл.)

 • СПОУ (5-8 кл.)

 • Клуб ТАКТ (9-11 кл.)Основні вимоги до інноваційного вчителя-вихователя

 • Включати учнів в різноманітні види діяльності

 • Створювати можливості для творчої самореалізації та накопичення учнями досвіду соціальних стосунків

 • Створювати для учнів ситуації вибору

 • Надавати учням змогу самостійно вибирати напрямки і завдання

 • Організовувати НВП з урахуванням здібностей, нахилів, побажань учнів та їх батьків;

 • Створювати умови для формування внутрішньої свободи та відповідальності

 • Розвивати в учнів емоційний інтелект, бути емоційно-стабільним, стресостойким

 • Вчити учнів здійснювати емоційний обмін під час спілкування, відчувати, чути інших

 • Вчити вміти допомогати спілкувальнику та самому собі у складних, емоційно-напружених ситуаціях.

 • Розвивати емоційну культуру, емпатію

 • Вчити надавати психологічну допомогу дітям у травмуючих ситуація, стресах

 • Створити умови для розвитку достатньо високої, але адекватної самооцінки кожної особистості.

 • Запроваджує в роботі з учнями самодіагностику, психологічні тренінги, різноманітні проекти, інтерактивні техніки, експерименти у сфері спілкування.Вимоги до інноваційного педагога

 • Сучасний педагог має бути готовий до змін, що відбувається в системі освіти

 • Бути науковцем, педагогом-дослідником, експертом, консультантом, організатором, прагматиком, арбітром, концептологом, генератором.

 • Здатний сміливо приймати рішення, виявляти ініціативу, творчість.

 • Бути висококомпетентним, професіанально грамотним.

 • Індивідуально розвиватися, формувати педагогічну майстерність (за допомогою чинників: самопізнання, самовиховання, самоосвіти, рефлексії).Традиційні, нетрадиційні форми і методи методичної роботи

 • Традиційні

 • Психолого-педагогічні семінари

 • Відкриті уроки, виховні заходи

 • Творчі та динамічні групи

 • Педагогічні виставкиОсновні моменти роботи інноваційного вчителя з обдарованими учнями

 • повне заповнення зошитів найпідготовленіших дітей у поглибленому вивченні

 • предметів на основі широкого ознайомлення їх з сучасною наукою;

 • створення умов для задоволення їх різнобічних пізнавальних інтересів і водночас

 • для розвитку здібностей, виявлених у певній галузі діяльності;

 • забезпечення можливостей для широкого вияву елементів творчості з навчальної

 • позашкільної роботи;

 • залучення дітей для надання допомоги своїм однокласникам у навчанні, в розвитку навчальних можливостей;Форми, методи навчання з обдарованими учнями, контроль за навчанням

 • Форми роботи:

 • Групові та індивідуальні заняття на уроках і в позашкільний час, факультативи;

 • науково додаткові відносини до навчальної інформації;

 • додаткові завдання за той самий час, що й інші учні, але за рахунок прискореного

 • темпу обробки навчальної інформації.

 • Методи навчання:

 • - домінує самостійна робота;

 • - частково-пошуковий і дослідницький підхід до засвоєння знань, умінь і навичок.

 • Контроль за навчанням:

 • спрямовується на стимулювання поглибленого вивчення навчального матеріалу, його систематизацію, класифікацію, перенесення знань у нові ситуації, виявлення і розвиток творчих елементів у їх навчанні.

 • Домашні завдання для таких учнів повинні бути творчими.Найактуальніша ціль освіти

 • підвищення інтелектуального потенціалу нації і розвиток творчої креативної особистості – засобами розвиваючого навчання.

 • формування особистості, яка володіє творчими уміннями, здібностями вирішувати нестандартні завдання – замовлення суспільства

 • - виховання творчої особистості

 • - створення сприятливих умов для прояву та розвитку здібностей і таланту дитини, для самовизначення і самореалізації.Ключові компетентності освіти

 • уміння вчитися;

 • здоров’язберігаючі;

 • загальнокультурні;

 • громадські;

 • підприємницькі;

 • інформаційно-комунікативніЗміст і технології інноваційної управлінської діяльності директора школи

 • Зміст і технології інноваційної управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу та їх застосування в практиці роботи, повинні бути направлені на підвищення рівня:

 • активності учнів та готовності вчителів до інноваційної діяльності; інноваційності та конкурентоспроможності загальноосвітнього навчального закладу.Основні напрямки інноваційної управлінської діяльності

 • концептуальність управління, його інтенсифікація;

 • адаптивність управління;

 • психологізація управлінського менеджменту;

 • відповідність місії школи і функцій управління;

 • інформаційне забезпечення процесу управління;

 • дослідження динаміки розвитку навчального закладу з усіх напрямків діяльності на основі моніторингових процедур;

 • реалізація принципів особистісно - зорієнтованого управління школою;

 • демократизація управління шляхом впровадження адаптивної моделі державно – громадського управління.Обов’язки директора школи щодо сприяння розвитку інноваційної особистості

 • - реалізувати технологій освітнього менеджменту;

 • - внести зміни у використанні ресурсів закладу;

 • - впроваджувати принципи сталості та демократизації в управління (розвиток державно - громадських засад в управлінні);

 • - розробити само управлінський потенціал педагогічного колективу;

 • - налагодити діалог із зацікавленими групами населення.Впровадження моделі школи сприяння розвитку інноваційної особистості

 • в практику роботи Черкаської ЗОШ ставить такі завдання; - розроблення та реалізація інноваційної моделі новітнього навчального закладу з високим рівнем якості освіти, новітнім навчально-методичним та інформаційним забезпеченням, потужним кадровим потенціалом;

 • - удосконалення змісту та поліпшення якості освіти; розроблення, апробація та виконання інноваційних навчальних планів, програм, запровадження сучасних курсів за вибором, факультативів тощо;

 • - проведення відповідних моніторингових досліджень якості освіти та особистісного розвитку учнів, запровадження рейтингової системи оцінювання їх навчальних досягнень, накопичення пор фоліо учня , класу;

 • - виховання різнобічної та гармонійно розвинутої, національно свідомої, високоосвіченої, життєво компетентної, творчої особистості, здатної до саморозвитку та самовдосконалення, готової до життя і праці в інформаційному суспільстві;

 • - впровадження нових сучасних моделей освітнього менеджменту;

 • - створення ефективної системи профорієнтаційної роботи з учнями відповідно до вимог сучасних світових економічних відносин;Впровадження моделі школи сприяння розвитку інноваційної особистості

 • - реконструкція старої будівлі навчального закладу;

 • - забезпечення новітнього навчального закладу сучасним матеріально-технічним обладнанням, електронними підручниками, посібниками тощо; інформатизація та комп'ютеризація навчально-виховного та управлінського процесу;

 • - утворення інформаційно-бібліотечного центру підвищення освітнього рівня учнів та педагогів.

 • - проведення аналізу роботи новітнього навчального закладу та поширення набутого досвіду;

 • - впровадження інновацій, спрямованих на вдосконалення процесу навчання, виховання та управлінської діяльності;

 • - створення належних умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного розвитку;

 • - удосконалення освітніх стандартів відповідно до засад демократичного суспільства, нових економічних умов і технологій навчання з метою формування ключових компетентностей учнів та приведення національних підходів до змісту загальної середньої освіти у відповідність із загальноєвропейськими;

 • - приведення системи оцінювання навчальних досягнень учнів у відповідність із сучасними вимогами;

 • - створення умов для оптимального вибору учнями майбутньої професії відповідно до їх індивідуальних особливостей, здібностей з урахуванням потреб ринку праці, формування в них прагнення до трудової діяльності, професійної самореалізації;

 • - висвітлення у засобах масової інформації досягнень навчального закладу, поширення досвіду

 • Виконання цих завдань буде сприяти подальшому розвитку школи сприяння розвитку інноваційної особистості.Використана література

 • Освіта для сталого розвитку Національна доповідь Український

 • видавничий портал Who-is-Who.co.ua

 • Сталий розвиток в Україні: роль освіти. Путівник / за ред.. В.Підліснюк – К.: Видавництво СПД «Ковальчук», 2005. – с.88 ISBN

 • Програма обласного науково-методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості».

 • Науково-методичний альманах Нива знань № 3/2010 видавництво «Промінь»

 • Програма дослідно-експериментальної роботи «Створення мережі шкіл випереджуючої освіти для сталого розвитку на базі закладів освіти Дніпропетровської області», Дніпропетровськ.

 • Україна-Євросоюз у деталях № 1 квітень 2010: Видавництво «Комунікаційна група «PRT”.

 • Есперимент у системі шкіл життєтворчості: Практико зорієнтований посібник. – Дніпропетровськ: Інновація, 2005.

 • Теорія і практика створення моделей інноваційного розвитку освіти регіону. Інформаційно-методичний збірник. – Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2009.

 • Теорія і практика розроблення прогностичних моделей інноваційного розвитку різних типів загальноосвітніх навчальних закладів Матеріали обласної науково-практичної конференції – Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2009.

 • Ліцейна освіта в Україні: реалії і перспективи розвитку:Практико-зорієнтований збірник./За редакцією Г.С.Сазоненко. – К.:УЦДК, 2002.

 • Орієнтовні взірці документів для атестаційної експертизи в закладах освіти, Тернопіль «Видавництво Астон», 2005.

 • Річний звіт за результатами моніторингових досліджень Центру моніторингу столічної освіти, Київ 2007.

 • Освітній менеджмент: Навч. посібник / за ред. Л.Даниленко, Л. Карамушки. К.: Шкільний світ, 2003. – 400 с.

 • Даниленко Л.1. Управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах: Монографія. - К.: Міленіум, 2004. - 358 с.

 • Дейвис Г., Томас М. Эффективные школы и эффективные учителя. - Бостон, 1989.

 • Поташник М.М. Инновационные школы России: становление и развитие. Опыт программно-целевого управления: Пособие для руководителей общеобразовательных учреждений. - М.: Новая школа, 1996. - 320с.

 • Єльникова Г.В. Основи адаптивного управління (тексти лекцій). - X.: Вид. гр. "Основи", 2004. -128с.

 • Державний Стандарт базової і повної середньої освіти // Освіта України. - 2004. - № 5 (500).

 • Закон України «Про загальну середню освіту» // Законодавчі! акти України з питань освіти. - К.: Парламентське вид-во, 2004. С. - 78-105.

 • Ватковська М.Г. Модернізація освітніх систем сільської школи // «Інноваційний пошук в освітньому просторі Дніпропетровщини», Дніпропетровськ, «Інновація», 2005.

 • Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу: Учебное пособие / Борикова А. - М., 2002. - 128 с.

 • Ресурси Інтернет

 • Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України

 • Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освітиДякую за увагу.

 • Дякую за увагу.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка