Визначення науково-дослідницької діяльності (ндд) в школі та її значення; визначення науково-дослідницької діяльності (ндд) в школі та її значенняДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.
#3507визначення науково-дослідницької діяльності (НДД) в школі та її значення;

 • визначення науково-дослідницької діяльності (НДД) в школі та її значення;

 • навчальне та наукове дослідження;

 • послідовність навчального дослідження

 • завдання НДД;

 • роль учителя в здійснення НДД;

 • етапи науково-дослідницької діяльності учнів;

 • особливості та форми НДД в основній та старшій школі;

 • захист науково-дослідної роботи в рамках МАН – вінець науково-дослідницької діяльності учня.Науково-дослідницька діяльність у школі – це творча праця учня під керівництвом учителя, яка полягає у відкритті нових знань на основі науки та особистого досвіду дитини.

 • Науково-дослідницька діяльність у школі – це творча праця учня під керівництвом учителя, яка полягає у відкритті нових знань на основі науки та особистого досвіду дитини.

 • Наукове дослідження в цілому – це особлива форма процесу пізнання, це цілеспрямоване вивчення об’єкту на основі науки, яке завершується новими знаннями про досліджуваний об’єкт. • Дослідницька діяльність – потужний засіб розвитку компетентності дитини, ефективна форма пізнання та самоосвіти учня.Основна особливість дослідження в освітньому процесі - воно є навчальним.

 • Основна особливість дослідження в освітньому процесі - воно є навчальним.

 • Це означає, що його головною метою є розвиток особистості, а не отримання об’єктивно нового результату, як в "великій" науці.Якщо в науці головною метою є отримання нових знань, то в освіті мета дослідницької діяльності :

 • Якщо в науці головною метою є отримання нових знань, то в освіті мета дослідницької діяльності :

 • в отриманні учнями навичок дослідження як універсального способу освоєння дійсності,

 • розвитку здатності до дослідницького мислення,

 • активізації особистісної позиції учня на основі придбання суб’єктивно нових знань (тобто самостійно отриманих знань, які є новими і особистісно значущими для конкретного учня).Визначення проблеми

 • Визначення проблеми

 • Формулювання дослідницьких завдань

 • Висунення гіпотез

 • Визначення методів дослідження

 • Проведення дослідження

 • Аналіз отриманих даних

 • Оформлення висновків та кінцевих результатівстимулювати інтерес учнів до математики;

 • стимулювати інтерес учнів до математики;

 • формувати дослідницькі навики;

 • розвивати здібності та створювати умови для реалізації математичних обдарувань дитини;

 • навчити учнів розвиватися від спостережень та експериментів до абстрактних узагальнень та нових відкриттів, які не суперечать науці, а від них – до практичних застосувань.допомога у виборі напрямку та об’єкта дослідження;

 • допомога у виборі напрямку та об’єкта дослідження;

 • спрямування на вибір першоджерел з обраної теми;

 • контроль та корекція щодо відповідності одержаних висновків законам математики;

 • систематизація одержаних висновків;

 • орієнтування на практичне використання;

 • консультування та допомога щодо захисту результатів НДД.на рівні учнів 5-9 класів:

 • на рівні учнів 5-9 класів:

 • - спостереження;

 • - експеримент;

 • - опис;

 • - класифікація;

 • - формування висновку.на рівні знань і досвіду учнів 9-11 класів:

 • на рівні знань і досвіду учнів 9-11 класів:

 • - спостереження і вивчення фактів;

 • - постановка проблеми;

 • - висування гіпотези;

 • - складання плану;

 • - підбір джерел;

 • - опис розв’язання або доведення гіпотези;

 • - написання роботи;

 • - рецензування, доопрацювання;

 • - захист (презентація).Пропедевтика передбачає ознайомлення учнів з:

 • Пропедевтика передбачає ознайомлення учнів з:

 • дослідженням, як методом розв’язування задач;

 • виконанням практичних робіт з елементами дослідження та наступним узагальненням;

 • підготовкою повідомлень, знайдених самостійно;

 • творчими завданнями;

 • участю у математичних гуртках;

 • розв’язуванням задач практичного змісту.практична робота – це діяльність учнів, пов’язана з вимірюванням, малюванням, моделюванням, кресленням, спрямованим на отримання результату та узагальнення очікуваного висновку.

 • практична робота – це діяльність учнів, пов’язана з вимірюванням, малюванням, моделюванням, кресленням, спрямованим на отримання результату та узагальнення очікуваного висновку.

 • практична робота, виконана проблемно-пошуковим методом, розвиває теоретичне, критичне та практичне мислення.

 • приклад практичних робіт:Приклади практичних задач:

 • Приклади практичних задач:

 • яка довжина обода колеса велосипеда, якщо довжина спиці 35 см?;

 • чому дорівнює площа циферблата годинника, якщо довжина хвилинної стрілки 4,5 см?;

 • щоб зв’язати шарф довжиною 1,4 м, потрібно350 г вовни. Скільки пряжі потрібно, щоб зв’язати шарф такої ж ширини завдовжки 180 см?;

 • як приблизно виміряти відстань, яку ви проходите від дому до школи?Порівняти суми кутів різних трикутників: гострокутних, тупокутних, прямокутних та дослідити, що спільне мають всі трикутники;

 • Порівняти суми кутів різних трикутників: гострокутних, тупокутних, прямокутних та дослідити, що спільне мають всі трикутники;

 • Дослідити, чому добуток чисел (а-1)(а+1), де а-просте число і а>3, ділиться на 24;

 • Дослідити існування інших класифікацій трикутників за ознаками, які не вивчаються за шкільною програмою;

 • Дослідити зміну успішності учнів класу з математики (за семестри) за 5-7 класи, побудувати діаграму та визначити загальні тенденції.До форм роботи, застосованих в 5-7 класах, додаються:

 • До форм роботи, застосованих в 5-7 класах, додаються:

 • підготовка рефератів;

 • проектна діяльність.

 • Метод проектів - сукупність прийомів та дій учнів, виконаних у певній послідовності для досягнення поставленої мети. Він передбачає вирішення визначеної проблеми, яка має значення для учнів і оформленої у вигляді деякого кінцевого результату.

 • Виник у 20-ті роки ХХ століття у США. Початкова назва «Метод проблем». Впроваджувався з метою показати дітям важливість набутих знань, а тому й передбачав «проблему» взяту із реального життя.Метод проектів – використовується при вивченні різних предметів, у позакласній та виховній роботі.

 • Метод проектів – використовується при вивченні різних предметів, у позакласній та виховній роботі.

 • За рівнем реалізації міжпредметних зв’язків поділяється на:

 • монопредметні;

 • міжпредметні;

 • надпредметні.

 • За складом учасників:

 • індивідуальні;

 • колективні.

 • Тривалість роботи над проектом – від одного тижня до двох років. Якщо вчитель хоче впровадити такий вид діяльності, рекомендується ознайомитися самому і презентувати учням хоч один готовий проект, щоб показати значення такої роботи і зацікавити.Метод проектів

 • Метод проектів

 • Етапи проектної роботи:

 • Формування мети.

 • Розробка і вибір шляхів виконання проекту.

 • Робота над проектом.

 • Оформлення результатів.

 • Обговорення або презентація результатів роботи.Метод проектів

 • Метод проектів

 • Теми проектів для учнів 5-9 класів:

 • мініпроект «Відсотки»

 • Ключове поняття: у текстах з математики у Великій Британії пропонують шукати 16% від 50 як 50% від 16.

 • Тематичні питання:

 • наскільки доцільний цей спосіб?

 • чи можна застосувати його для інших задач?

 • проект «Математика у нашому житті»

 • Ключове поняття: математика у будівництві.

 • Тематичні питання:

 • який будинок вигідніше будувати (розмір, форма)?

 • якою буде вартість проекту?Метод проектів

 • Метод проектів

 • Мініпроекти можна презентувати на уроках повторення систематизації навчального матеріалу.

 • Із масштабними проектами бажано брати участь у конкурсах і змаганнях.До попередньо зазначених форм додається науково-дослідницька робота в МАН

 • До попередньо зазначених форм додається науково-дослідницька робота в МАННаукова робота – це самостійно виконане дослідження тієї чи іншої проблеми, яке відповідає науковим принципам, має певну структуру, містить результат власної роботи і власні висновки.

 • Наукова робота – це самостійно виконане дослідження тієї чи іншої проблеми, яке відповідає науковим принципам, має певну структуру, містить результат власної роботи і власні висновки.

 • Критерії до наукової роботи:

 • актуальність обраної теми;

 • науковість, повнота розкриття теми, аргументованість висновків;

 • елементи творчості;

 • стиль, грамотність.

 • Вимоги до оформлення і подання науково-дослідницьких робіт:

 • Робота оформляється за схемою курсової (дипломної) роботи вищих навчальних закладів освіти.

 • Обсяг науково-дослідницької роботи не повинен перевищувати 30 друкованих сторінок.Теми робіт МАН можна брати з різних джерел:

 • Теми робіт МАН можна брати з різних джерел:

 • з додаткових позапрограмних розділів підручників;

 • з олімпіадних задач (ІІІ-ІV етапи);

 • з інших математичних джерел.

 • Теми повинні бути актуальні, практично застосовувані, містити власне дослідження проблемних, нез’ясованих питань.На даний час менш дослідженими є теми:

 • На даний час менш дослідженими є теми:

 • Елементи теорії чисел, алгебри та початків аналізу

 • подільність чисел, прості і складені числа;

 • деякі способи швидких обчислень;

 • математична подорож у світ гармонії.

 • Геометрія

 • метод площ у геометрії;

 • Декартові координати та їх застосування;

 • геометричні задачі на побудову на площині і в просторі.

 • Прикладна математика

 • основи обчислювальної геометрії та їх застосування;

 • математичні методи в теорії гри;

 • задачі про прийняття рішень в складній ситуації.Захист робіт МАН проводиться в три етапи:

 • Захист робіт МАН проводиться в три етапи:

 • районний етап – захист роботи, презентація, рецензування;

 • обласний етап – автори пишуть контрольну роботу х математики, безпосередньо захист роботи (презентація);

 • фінальний етап – в м.Київ, захист роботи як на обласному етапі.Як зразок

 • Як зразок

 • науково-дослідницької роботи пропонуємо презентацію роботи на тему: «Педальний трикутник – властивості та застосування», друге місце

 • на обласному етапі в 2011 роцірозміщення педальної точки відносно

 • розміщення педальної точки відносно

 • заданого трикутника;

 • збереження взаємозалежності між

 • педальним та базовим трикутником в

 • нестандартних ситуаціях.Опрацьована теорія педального трикутника.

 • Опрацьована теорія педального трикутника.

 • Досліджено залежність довжин сторін

 • педального та базового трикутників для:

 • тупокутних трикутників;

 • коли педальна точка лежить на стороні

 • трикутника або поза його межами.

 • 3. Обгрунтовано неможливість розміщення педальної точки на колі, описаному навколо трикутника.

 • 4. Запропоновано свої методи розв`язування задач

 • та ідеї щодо практичного використання

 • ортотрикутників.

якщо точка Р збігається з ортоцентром ,

 • якщо точка Р збігається з ортоцентром ,

 • то вона є центром кола, описаного навколо ∆АВС;

 • третій педальний трикутник подібний даному;

 • ортотрикутник має найменший периметр з усіх

 • периметрів трикутників, вписаних у даний трикутник;

 • сторона педального трикутника дорівнює:

При виконанні роботи були використані статті та презентації:

 • При виконанні роботи були використані статті та презентації:

 • 1. Н.Р.Петрощук «Основні напрями дослідницької діяльності учнів як засіб фундаменталізації змісту природничої освіти у профільній школі».

 • 2. Алла Пластюк «Організація дослідницької діяльності учнів».

 • 3. А.В.Галат «Організація науково-дослідницької діяльності учнів при викладані математики».

 • 4. Л. І. Мотуз «Проектно-дослідницька діяльність учнів – активна спонукальна сила до навчання».

 • 5. В.І.Коба, О.О.Хмура «Позакласна робота з математики в школі».

 • 6. Маргарита Дзюбинська «Зроби цікавим урок математики»

 • 7. Основні вимоги до написання, оформлення і представлення учнівських науково-дослідницьких робіт

Каталог: public -> oipopp -> repository -> metod
metod -> 2 основні концепуальні підходи
metod -> Комунікативність (загальна, педагогічна культура) : Комунікативність
metod -> «Інтерактивні ігри на уроках зарубіжної літератури»
metod -> Методика проблемно- інтегративного навчання
metod -> Декоративно-ужиткове мистецтво – вид образотворчого мистецтва, створення та прикрашання предметів повсякденного побуту
metod -> Підготувала педагог – організатор загальноосвітньої I- iii ступенів №30 м. Черкаси Мельник Ольга Юріївна
metod -> Формується за рахунок часу відведеного на етапи: перевірки домашнього завдання, етапи всебічної перевірки знань, етапу засвоєння знань і етапу закріплення знань
metod -> Формування компетентностей


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка