Внутрішньошкільний контрольДата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.


ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

 • ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ


ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ — ЦЕ:

 • всестороннє вивчення і аналіз навчально-виховного процесу в школі з метою координування його відповідно до поставлених завдань перед навчальним закладом;

 • система перевірок спрямована на встановлення відповідності навчально-виховного процесу та його результативності вимогам суспільства, які відображені у відповідних директивних та нормативних документах.ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

 • 1. Цілеспрямованість і плановість, систематичність і оперативність.

 • 2. Принциповість і об'єктивність в оцінці діяльності вчителя, класного керівника.

 • 3. Диференційований підхід.

 • 4. Наукова обгрунтованість, повнота і конкретність висновків, рекомендацій і пропозицій.

 • 5. Дійсність, ефективність (перевіряється якість проведення навчально-виховної роботи і підвищення рівня якості знань учнів).

 • 6. Гласність.

 • 7. Виховна значущість.ОСНОВНІ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

 • 1. Спостереження.

 • 2. Перевірка документації.

 • 3. Аналіз і самоаналіз уроку, проведеного заходу.

 • 4. Бесіда.

 • 5. Письмові перевірки.

 • 6. Графічна перевірка.

 • 7. Анкетування.

 • 8. Тестування.

 • 9. День опитування.ЕТИЧНІ ПРАВИЛА КОНТРОЛЮ

 • 1. Контролюючому не варто обговорювати невдалі моменти та негативні наслідки роботи колеги під час бесід з третіми особами. Помилки та недоліки можуть мати тимчасовий характер, атому не слід створювати негативний образ колеги в очах оточуючих.ЕТИЧНІ ПРАВИЛА КОНТРОЛЮ

 • 2. Повідомлення колективу про результати контролю — це перший вихід інформації про контроль, раніше відомої‘ лише контролюючому та підконтрольному. Необхідно наперед повідомити колегу, якого контролювали, про зміст повідомлення за результатами контролю. Те, що в повідомленні викличе його заперечення, не повинно виноситися на загальне обговорення колективу.ЕТИЧНІ ПРАВИЛА КОНТРОЛЮ

 • Під час контролю перевіряючий повинен досконало розібратися в особливостях класів та реальних навчальних можливостях дітей, перш ніж винести на судження колективу свої висновки про результати роботи колеги.ЕТИЧНІ ПРАВИЛА КОНТРОЛЮ

 • В основу контролю завжди мають бути покладені співставлення результатів роботи одного і того ж самого вчителя в тому ж самому класі в різні періоди навчального року; співставлення результатів роботи різних учителів в однакових умовах контролю з урахуванням відмінностей у навчальних можливостях учнів, але аж ніяк не порівняння результатів роботи того, кого контролюють, зі своїм рівнем роботи, а також з роботою будь-яких інших учителів, не задіяних у даній ситуації контролю.ЕТИЧНІ ПРАВИЛА КОНТРОЛЮ

 • . Контролюючому слід утримуватися при аналізі уроку від висловлювань про своє ставлення до фактів. Він повинен аналізувати та оцінювати їх через призму реальних взаємозв'язків та характеристикЕТИЧНІ ПРАВИЛА КОНТРОЛЮ

 • Під час контролю ініціатива повністю належить тому, кого контролюють. Він повинен повністю показати свої знання та вміння, тому не слід втручатися в його дії, нав'язувати йому свій аналіз уроку, вимагати від нього суворо фіксованої послідовності обговорення, часто перебивати його запитаннями, дозволяти собі різкі висловлювання, передчасні оцінки тощо.ЕТИЧНІ ПРАВИЛА КОНТРОЛЮ

 • Висновки контролюючого повинні бути досконало обгрунтованими та витікати з реальних дій та фактів, які мали місце. Повідомляти про свої висновки слід у тактовній формі. Висновки про результати контролю не повинні звучати категорично.ЕТИЧНІ ПРАВИЛА КОНТРОЛЮ

 • Контролюючий повинен демонструвати високу культуру та компетентність з питань, що підлягають контролю.Недоліки при відвідуванні уроків

 • Відвідування має нерегулярний, епізодичний характер.

 • Не проводиться якісна всебічна підготовка до відвідування уроку.

 • Часто не визначається мета відвідування.

 • Не завжди проводиться аналіз уроку.

 • Висновки не завжди чи не повністю відповідають меті відвідування.

 • Висновки неконкретні, скупі.

 • За висновками не простежується основного — результативності уроку.

 • Для аналізу уроків використовується єдина (часто й неадаптована) схема.

 • Рекомендації загальні, часом суперечливі, випадкові, неадресні.

 • Висновки не можуть бути використані для подальшого планування організації методичної роботи з педагогами, вдосконалення всієї системи навчально-виховної роботи.

 • Не простежується робота щодо виконання рекомендацій, даних на попередніх уроках.Пам'ятка

 • Пам'ятка

 • з вивчення стану викладання навчальних предметів

 • 1.Навчально-методичне і технічне забезпечення.

 • Відповідність обладнання кабінету до типових вимог, забезпечення наочними посібниками, роздатковим матеріалом, матеріалами для проведення тематичних оцінювань. Стан виготовлення саморобних навчально-наочних посібників.

 • Забезпечення технічними засобами навчання та наявність умов для їх комплексного використання.

 • Систематизація обладнання, наочних посібників та роздаткового матеріалу.

 • Стан зберігання обладнання, навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання.

 • Забезпечення учнів підручниками.2.Підготовка вчителя до уроку.

 • 2.Підготовка вчителя до уроку.

 • Знання та розуміння вчителем вимог навчальної програми, інших нормативних документів, методичних рекомендацій з питань викладання предметів та їх реалізація у практичній діяльності.

 • Ознайомленість учителя з інноваційними педагогічними технологіями, передовим педагогічним досвідом.

 • Стан календарного планування (відповідність планування вимогам навчальної програми; до­цільність розбивки тем за тематичними оцінюваннями).

 • Стан поурочного планування.

 • Забезпеченість учителя фаховою та методичною літературою, фаховими періодичними виданнями.

 • Самоосвітня робота вчителя.3.Навчально-виховна робота на уроці

 • 3.Навчально-виховна робота на уроці

 • Ступінь перебудови навчально-виховного процесу з утвердженнями педагогіки особистості.

 • Доцільність визначення та ступінь реалізації навчальних, виховних та розвивальних завдань уроку. Прогнозування навчальної діяльності на кінцевий результат.

 • Раціональність вибору структури уроку. Дотримання логіки уроку незалежно від форми його проведення.

 • Оптимальність застосування форм, методів, прийомів і засобів навчальної роботи учнів і вчителя, поєднання традиційних і нетрадиційних методів роботи.

 • Планування та організація самостійної роботи школярів на уроці. Зміст самостійних робіт. Формування в учнів навичок самостійного здобування знань.

 • Рівень з'ясування причин неуспішності та стан роботи щодо її подолання. • 3.Навчально-виховна робота на уроці

 • Диференціація та індивідуалізація навчальної діяльності школярів на різних етапах уроку.

 • Робота з виділення в змісті виучуваного матеріалу найголовнішого та його безпосереднє засвоєння на уроці.

 • Науковість викладання, доступність сприймання учнями програмового матеріалу.

 • Використання наочності, технічних засобів навчання.

 • Систематизація знань, умінь і навичок школярів.

 • Використання міжпредметних та внутрішньопредметних зв'язків. Система роботи з повторення виучуваного матеріалу.

 • Організація домашніх завдань. Диференціація та індивідуалізація їх.

 • Рівень та результативність роботи вчителя з батьками учнів.

 • Робота вчителя зі зміцнення здоров'я учнів. Попередження перевантаження на уроках, фізкультхвилинки, контроль за правильністю посадки учнів за партами чи столами.3.Навчально-виховна робота на уроці

 • 3.Навчально-виховна робота на уроці

 • Методика контролю та оцінки рівня навчальних досягнень школярів.

 • Знання вчителем та учнями критеріїв оцінювання.

 • Ефективність застосування методів, форм, прийомів та засобів контролю рівня навчальних досягнень школярів.

 • Об'єктивність оцінювання рівня навчальних досягнень школярів.

 • Впровадження інноваційних технологій.

 • Впровадження перспективного та прогресивного ПД.

 • Стан самоосвітньої діяльності (педагогічного всеобучу).

 • Рівень інтересу учнів до предмета. Наявність системи роботи вчителя з виховання у школярів інтересу до предмета.

 • Організація індивідуальної роботи з обдарованими та слабовстигаючими дітьми

 • Стан ведення учнівської документації.

 • Стан ведення класних журналів, журналів гурткової роботи.

 • Робота із зміцнення навчально-матеріальної бази з предмета.Позакласна робота з предмета

 • 4.Позакласна робота з предмета, наприклад, з української мови.

 • Організація факультативних занять гуртка знавців, клубів, товариств юних любителів рідної мови тощо (охоплення учнів, зміст занять, роль у підвищенні інтересу учнів до предмета, підвищення рівня навчальних досягнень школярів).

 • Проведення науково-практичних конференцій, тематичних вечорів, зустрічей, тижнів української мови, організація лекторіїв тощо.

 • Результативність участі учнів у олімпіадах, конкурсах знавців рідної мови імені П. Яцика, ро­боті МАН.

 • Профорієнтаційна робота на базі кабінету української мови і літератури.Результативність навчально-виховної роботи вчителя

 • Результативність навчально-виховної роботи вчителя

 • Рівень сформованості в учнів умінь самостійно застосовувати знання на практиці

 • Стан виконання навчальної програми.

 • Відповідність рівня навчальних досягнень школярів державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки, вимогам програм з предметів.ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИСНОВКІВ ДО УРОКІВ

 • ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИСНОВКІВ ДО УРОКІВ

 • 1. Продумувати у комплексі та конкретизувати у плані уроку завдання навчання, розвитку та виховного впливу.

 • 2. Ретельніше продумувати не тільки навчальну мету, але й розвивальну та виховну. У зв'язку з цим опрацювати добірку матеріалів у методичному кабінеті «Рекомендації вчителю» — вимоги до визначення мети та завдань уроку.

 • 3. Конкретизувати мету та завдання уроку, пов'язуючи їх зі змістом навчального матеріалу.

 • 4. Поглиблювати практичні вміння та навички у використанні інноваційних форм і методів роботи.

 • 5. Застосовувати наочність, яка привернула б увагу учнів до матеріалу, що вивчається та продумати її місце у структурі уроку.

 • 6. Використовувати у системі методів навчання елементи проблемності через систему відповідних прийомів.

 • 7. Продумувати і правильно використовувати контрольно-корекційну функцію уроку як стимулюючу роль навчальної роботи.

 • 8. Ретельно продумувати методи та прийоми роботи над навчальним матеріалом відповідно до структурної організації уроку.10.Продумувати систему вправ, належну практичну спрямованість уроку.

 • 10.Продумувати систему вправ, належну практичну спрямованість уроку.

 • 11. Продумувати систему запитань, які спонукали б до висновків, зіставлень, аналізу.

 • 12. Приділити увагу добору дидактичного матеріалу (елементи новизни, факти для порівняння, зіставлення, висновків), подбати про його виховне значення (матеріали методичного кабінету школи «На допомогу вчителю»).

 • 13. Практикувати випереджувальні завдання, продумувати їх систему, значення.

 • 14. Продумувати систему роботи з підручником, передбачати самостійну роботу (відбір матеріалу для ілюстрації, виписування з підручника орфограм, правил, законів тощо).

 • 15. Передбачити систему тренувальних вправ, що містять не тільки аналіз явищ, законів, а й творчі вправи.

 • 16. Звернути увагу на розвиваюче навчання — розвиток розумових здібностей учнів (мислення, мови, уяви, пам'яті тощо) шляхом добору відповідних методів та форм роботи.

 • 17. Покращити використання підручника як первинного джерела знань, як засобу організації самостійної роботи учнів.19.Поліпшити етап уроку «домашнє завдання», а етап уроку «перевірка домашнього завдання» використовувати для актуалізації матеріалу, необхідного для засвоєння нової теми.

 • 19.Поліпшити етап уроку «домашнє завдання», а етап уроку «перевірка домашнього завдання» використовувати для актуалізації матеріалу, необхідного для засвоєння нової теми.

 • 20. Зосереджуватись над правильними прийомами праці з учнями (опрацювати матеріал «Типи, структура, методика уроку в школі» (за ред. В. П. Онищука).

 • 21. Звернути увагу на оволодіння прийомами педагогічної технології.

 • 22. Продумувати систему домашніх завдань для циклу уроків, спираючись на індивідуальний підхід та диференційоване навчання.

 • 23. Розробити цикл можливих інтегрованих тем.

 • 24. Звернути увагу на використання гри як методу організації навчально-виховного процесу.

 • 25. Звернути увагу на методику організації колективної, групової, індивідуальної творчої діяльності.

 • 26. Систематично працювати над запобіганням неуспішності учнів.Недоліки уроку

 • нехтування вчителем підготовкою плану проведення уроку;

 • не приділяється належна увага мотивації і інтересу учнів до уроку;

 • тема уроку не записується на дошці;

 • мета уроку не узгоджується в процесі обговорення з учнями, а задається самим учителем;

 • не проводиться оперативна перевірка якості виконання учнями письмових завдань, підготовки до уроків;

 • час активної роботи учнів на уроці набагато менший за час активного пояснення вчителя;

 • мовчання більшості учнів на уроці;

 • відсутня диференціація навчання на різних етапах уроку;

 • учні на уроці пасивні;

 • робота з обмеженим колом школярів;

 • відповіді учнів на запитання вчителя в основному носять репродуктивний, відтворюючий характер. Характер навчальних завдань репродуктивний за алгоритмом:

 • учитель виступає репродуктором навчання;

 • неналежна увага приділяється виділенню основного, найбільш суттєвого із змісту виучуваного матеріалу та його багаторазовому повторенню;

 • не приділяється достатньої уваги підготовці учнів до тематичного оцінювання;Недоліки уроку

 • панує напруженість, страх;

 • нераціонально використовується час уроку;

 • домашнє завдання не записано на дошці, задане після дзвінка, недиференційоване, значно перевищує об'єм роботи, виконаної на уроці;

 • невчасно завершується урок;

 • невміння якісно побудувати урок;

 • зосередження уваги лише на учневі, який відповідає;

 • неувага до відповіді учня, втручання у відповідь;

 • гостра реакція на будь-які відхилення у поведінці учнів на уроці;

 • «загравання» з учнями, намагання сподобатись, невміння знайти правильний тон;

 • невміння спрямувати навчання і виховання на колектив учнів;

 • погрози, грубі зауваження як основні засоби впливу на учнів;

 • невиразність мови;

 • невміння поставити акцент на найголовніше;

 • монотонність голосу;

 • нерухомість фігури;Недоліки уроку

 • невиразність мови;

 • невміння поставити акцент на найголовніше;

 • монотонність голосу;

 • нерухомість фігури;

 • неврахування інтересу, захоплень учнів або повної їх відсутності;

 • механічне запозичення передового педагогічного досвіду;

 • намагання скопіювати побачене;ПАМ'ЯТКА ДЛЯ САМОАНАЛІЗУ ВЧИТЕЛЕМ УРОКУ

 • Здійснюючи самоаналіз уроку, доцільно відповісти на такі запитання:

 • 1. Наскільки під час плануван­ня й проведення уроку враховано реальні навчальні можливості учнів?

 • 2. Яке місце даного уроку в темі, розділі? Як він пов'язаний із попереднім і наступним уроками? В чому специфіка цього уроку? Його тип.

 • 3. Мета уроку (загальноос­вітня, виховна, розвивальна). Чи був між ними взаємозв'язок? Які завдання були головними? Які особливості класу, окремих груп школярів були враховані в зав­даннях?ПАМ'ЯТКА ДЛЯ САМОАНАЛІЗУ ВЧИТЕЛЕМ УРОКУ

 • 4. Чому вибрана структура уроку була раціональною для роз­в'язання цієї мети? Чи правильно визначили на уроці час для опитування, вивчення нового матеріалу, закріплення, домашнього завдання? Чи раціонально розпо­ділено час, відведений на всі етапи уроку?

 • 5. На яких ідеях, положеннях, фактах зробили головний акцент на уроці й чому?

 • 6. Яке поєднання методів на­вчання для розкриття нового ма­теріалу? Наскільки був обґрунто­ваним вибір методів навчання?

 • 7. Яке поєднання форм на­вчання обрали для розкриття но­вого матеріалу й чому? Чи необх­ідно було застосовувати диферен­ційований підхід до учнів?

 • 8. Як було організовано контроль засвоєння знань, умінь і навичок? У яких формах і якими методами цей контроль здійснювався?ПАМ'ЯТКА ДЛЯ САМОАНАЛІЗУ ВЧИТЕЛЕМ УРОКУ

 • 9. Що допомогло забезпечити високу працездатність учнів протягом усього уроку?

 • 10. Завдяки чому вдалося ра­ціонально використати час, запобігти перевантаженню учнів?

 • 11. Завдяки чому на уроці збе­рігалася добра психологічна атмосфера спілкування з учнями?

 • 12. Як було продумано запасні методичні заходи в разі неперед­бачених ситуацій?

 • 13. Чи вдалося вчителеві пов­ною мірою реалізувати всі постав­лені завдання? Якщо не вдалося, то чому? Коли вчитель планує їх доробити?Аналіз уроку

 • Аналіз урокуНАКАЗ про стан викладання та якість навчальних досягнень учнів з_______________(назва предмета)

 • Згідно з річним планом роботи школи та циклограмою вивчення стану викладання навчальних предметів на 2010—2011 н. р.,

 • у школі вивчався стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів класів з_________ (предмет).

 • Вивчення даного питання мало на меті проведення моніторингу навчальних досягнень учнів з даного предмета і стану його викладання.

 • Адміністрація школи відвідала … уроків, …позакласних заходів з даного предмета, … виховних заходів, провела моніторинг навчальних досягнень учнів, усне опитування, тестування, перевірила календарно-тематичне планування вчителів, робочі зошити, зошити для контрольних робіт (з розвитку зв'язного мовлення, лабораторних робіт), класні журнали.НАКАЗ про стан викладання та якість навчальних досягнень учнів

 • Наявність кабінету, його завідуючий … . Обладнання кабінету___________.

 • Аналіз відвіданих уроків продемонстрував таке: учителі знають програмовий матеріал, уміють організувати роботу учнів на уроках, вдало поєднуючи різні методи і форми роботи, працюють над засвоєнням учнями основних теоретичних понять, дають знання з ______.

 • Впроваджуються такі нові технології____. Високий ступінь науковості демонструють учителі ___________ .НАКАЗ про стан викладання та якість навчальних досягнень учнів

 • На уроках використовується сучасна інформація _________.

 • Розвивальний характер мають уроки вчителів _____ .

 • Учителі використовують різні форми, методи, за­соби навчання, такі як ___________. Ефективна активізація пізнавальної діяльності спостерігається на уроках _________

 • Індивідуалізація та диференціація досягається такими засобами _______________-

 • Різноманітність форм перевірки знань застосовують учителі_______________НАКАЗ про стан викладання та якість навчальних досягнень учнів

 • Врахування вікових особливостей відзначається на уроках учителів____.

 • За наслідками перевірки знань найвищу результативність демонструють учителі_______________.

 • Велика індивідуальна, позакласна та наукова робота вчителя з учнями дала змо­гу останнім посісти призові місця на олімпіадах різного рівня ___________.

 • У школі традиційно проводиться тиждень__________, зу­стрічі__________.

 • Результати моніторингу навчальних досягнень учнів такі________.

 • Аналізи результатів порівняно із семестровими оцінками рівня навчальних досягнень учнів такі _________.

 • Проте під час перевірки були відзначені такі недоліки (Вказати причини недоліків, шляхи їх усунення.)НАКАЗ про стан викладання та якість навчальних досягнень учнів

 • НАКАЗУЮ:

 • 1. Стан викладання вважати___________ . 2.Відзначити результативну та плідну працю вчителів __________

 • 3.Відзначити інтенсивну творчу видавничу роботу вчителів__________.

 • 4.Голові МО______ на засіданні методичного об'єднання заслухати творчі звіти вчителів (прізвища, ініціали) та обговорити методичні рекомендації ___________.

 • 5.Заступникові директора продовжити роботу з реалізації зауважень, які одержали вчителі під час вивчення стану викладання ___________НАКАЗ про стан викладання та якість навчальних досягнень учнів

 • 6.Результати доповісти на нараді при директорові в ______ місяці 2010 року.

 • 7.Заступникові директора провести повторний контроль роботи вчителів …__

 • 8.Атестаційній комісії у________ 200_р. вирішити питання щодо підвищення (зниження) кваліфікаційної категорії вчителям .

 • 9.Відповідальність та контроль за виконання наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи ______.

 • Директор школи _____________________ПЛАН РОБОТИ

 • ПЛАН РОБОТИ

 • ШКІЛЬНОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ

 • ВЧИТЕЛІВ

 • (Зразок в електронній папці “Директору школи.29.10.2010 року”)ОЦІНКА ЯКОСТІ РОБОТИ ШКІЛЬНОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ

 • ОЦІНКА ЯКОСТІ РОБОТИ ШКІЛЬНОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ

 • 1.Нормативне безпечення роботи ШМО:

 • - Наявність положення про ШМО.

 • - Наявність положення (посадової інструкції) про керівника ШМО.

 • - Наявність нормативно-правових документів, які регламентують діяльність ШМО (накази про створення ШМО, призначення керівника).Документальне забезпечення ШМО:

 • Документальне забезпечення ШМО:

 • Планування роботи ШМО.

 • Паспорти навчальних кабінетів.

 • Банк даних на членів ШМО.

 • Графік проведення методичних заходів.

 • Плани атестації членів ШМО.

 • Плани курсової підготовки та підвищення кваліфікації членів ШМО.

 • Графіки моніторингу якості знань учнів з предмету.

 • Графік контролю за станом викладання предмету, тематичних перевірок.

 • Графік проведення відкритих уроків та позаурочних заходів з учнями.

 • Банк педагогічного досвіду.

 • Матеріали педагогічної діагностики.

 • Навчальні програми, Держстандарт, інші нормативні документи з викладання предмету.

 • План роботи з молодими вчителями, плани адаптації, стажування, наставництва тощо.

 • Протоколи засідань ШМО.

 • Методичні рекомендації з викладання предмету.

 • Друковані роботи членів ШМО.Організація роботи ШМО:

 • Організація роботи ШМО:

 • Якість проведення засіданьШМО.

 • Самоосвітня діяльність членів ШМО.

 • Якість проведення методичних заходів.

 • Вивчення, узагальнення, розповсюдження педагогічного досвідуУпровадження інноваційних технологій, науково-дослідницька та дослідно-експериментальна робота членів ШМО.

 • Результативність курсової підготовки.

 • Робота з учителями, які атестуються.

 • Методичне та дидактичне забезпечення викладання предмету.

 • Рівень оформлення та обладнання навчальних кабінетів.

 • Позаурочна робота з предмету, робота з обдарованими учнями.

 • Співпраця з методичним об'єднанням району.Результативність роботи ШМО:

 • Результативність роботи ШМО:

 • Підвищення професійної компетентності педагогів.

 • Дотримання нормативних вимог до методичної роботи (атестація, підвищення кваліфікації, обладнання навчальних кабінетів).

 • Вплив діяльності ШМО на розвиток творчих здібностей учнів, якість освіти (за результатами моніторингу якості знань, конкурсів, олімпіад тощо).

 • Рівень узагальнення досвіду членів ШМО (семінари, друковані праці, наукові дослідження, експериментальна діяльність)Якість роботи керівника ШМО:

 • Якість роботи керівника ШМО:

 • Професійна компетентність керівника ШМО.

 • Оптимальність розподілу обов'язків серед членів ШМО.

 • Рівень ведення управлінської документації.

 • Рівень організації методичних заходів.

 • Рівень надання методичної допомоги, консультативна діяльність.

 • Забезпечення участі ШМО у методичній роботі закладу, району.

 • Рівень контролю за виконанням обов'язків і доручень членами ШМО.Паспорт кабінету фізики

 • Школа: назва.

 • Місце розташування: І поверх.

 • Загальна площа кабінету: 58 м.

 • Столи учнівські (кількість): 17.

 • Стільці учнівські (кількість): 29.

 • Робочий стіл учителя: 1

 • Стілець учителя (кількість): 1.

 • Дошка (кількість): 1.

 • Шафа (кількість): З.Методичні посібники для вчителя:

 • 1. «Викладання фізики в школі».

 • 2. «Методика викладання фізики».

 • 3. «Демонстраційний експеримент з фізики».

 • 4. «Фізичний експеримент».

 • 5. «Методика навчання фізики в середній школі».

 • 6. «Фізика для допитливих».

 • 7. «Досліди з фізики у 6-7 класах».

 • 8. «Цікава ядерна фізика».

 • 9. «Задачі для фізичних олімпіад».Предметні журнали та газети

 • 1. «Фізика в школах України» (з 2005 року)

 • 2. «Наука и жизнь» — 8 шт.Навчально-методичні комплекти:

 • 1. Комплект приладів для вивчення законів оптики.

 • 2. Комплект напівпровідникових приладів.

 • 3. Комплект приладів для вивчення трифазного струму.

 • 4. Комплект приладів для демонстрації магнітних полів струмів.

 • 5. Комплект приймально-підсилюючих радіоприладів.

 • 6. Комплект приладів для фізпрактикумуДидактичний матеріал

 • 7 клас — картки для виконання самостійних та контрольних робіт з усіх тем (350 шт.);

 • 8 клас — картки для виконання самостійних та контрольних робіт з усіх тем(240 шт.);

 • 9 клас — картки для виконання самостійних та контрольних робіт з усіх тем (280 шт.);

 • 10 клас — картки для виконання самостійних та контрольних робіт з усіх тем (220 шт.);

 • 11 клас — картки для виконання контрольних та самостійних робіт з усіх тем (140 шт.). Тематичні заліки з усіх тем для 7, 8, 9, 10,11 класівСловники

 • 1. Яворський «Довідник з фізики для вступу до ВНЗів».

 • 2. Яворський , Детлаф «Довідник з фізики»

 • 3. Путілов «Курс фізики» — 3 т.Додаткова література

 • 1. Перельман «Цікава фізика» — 3 т.

 • 2. «Книжка для читання з фізики» — 2 т.

 • 3. Блудов «Бесіди з фізики» — 2 т.

 • 4. «Цікаві досліди з фізики»Роздавальний матеріал

 • 1. «Ілюстрований роздавальний матеріал з фізики (тема: «Електричні явища» — 8 клас (64 шт.)).

 • 2. «Тиск рідин і газів» — 2 альбоми.

 • 3. «Фізика атомного ядра» — 2 альбоми .Країнознавчий матеріал

 • Куточок державної символікиТематична картотека

 • Картотеки:

 • - кінофільмів;

 • - програмного забезпечення;

 • - контрольних завдань;

 • - дидактичних матеріалів;

 • - організації самостійної роботи учнів;Таблиці

 • 7 клас — 36;

 • 8 клас — 48;

 • 9 клас — 26;

 • 10. клас — 57;

 • 11. клас — 65Перелік нормативно-правових документів кабінету фізики

 • Положення про навчальний кабінет.

 • План перспективного розвитку кабінету.

 • План роботи кабінету на поточний навчальний рік.

 • Навчальні програми з предметів (фізика 7-11 кл.;астрономія).

 • Календарні плани.

 • Поурочні плани.7.Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.

 • 7.Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.

 • 8.Інвентарна книга.

 • 9.План роботи гуртка.

 • 10.Орієнтований перелік типового обладнання кабінету.

 • 11.Інвентарізаційний опис малоцінного інвентарю в ка-бінеті фізики.Перспективний план роботи кабінету фізики.

 • Перспективний план роботи кабінету фізики.

 • План роботи кабінету фізики на 2010-2011 навчальний рік.

 • Атестаційний лист кабінету фізики … ЗОШ І-III ступенів.

 • Санітарний паспорт кабінету фізики.

 • Див. в електронній папці “Директору школи 29.10.2010 року”Пам'ятка з вивчення рівня самоосвітньої роботи педагога (куточок “Педагогічний всеобуч”)

 • 1.Чи планується самоосвітня робота вчителем?

 • 2. Стан роботи з ознайомлення з нормативно-правовими документами про освіту.

 • З.Яка робота проводиться з удосконалення професійного і методичного рівнів?

 • 4. Рівень ознайомлення з новою методичною літературою та поповнення власного навчально-мето­дичного комплексу.

 • 5.Робота над підвищенням власного теоретичного рівня з питань педагогіки та психології.

 • 6.Актуальність обраної теми для творчої роботи, її зв'язок з проблемними питаннями навчального закладу та результативність роботи над темою.

 • 7.Індивідуальна робота з вдосконалення вмінь робити самоаналіз уроків, позакласних та виховних заходів.Пам'ятка з вивчення рівня самоосвітньої роботи педагога

 • Участь педагога у методичній роботі на рівні школи, району, області.

 • 99.Робота з вивчення та впровадження педагогічного досвіду, інноваційних технологій.

 • 110.Наявність методичних розробок уроків, виховних та позакласних заходів, публікацій.

 • Рівень впливу самоосвітньої роботи педагога на результативність роботи (рівень навчальних досягнень та вихованості учнів, рівень психологічного комфорту педагога в колективі; характер взаємин між учасниками навчально-виховного процесу, рейтинг педагога).ОЦІНКА РІВНЯ ПРОВЕДЕННЯ ФАКУЛЬТАТИВНИХ ЗАНЯТЬ

 • Організація роботи факультативу :

 • Комплектація факультативних груп з урахуванням потреб, інтересів і здібностей учнів.

 • Нормативна наповнюваність факультативних груп.

 • Матеріально-технічне забезпечення роботи факультативу.

 • Науково-методичне забезпечення роботи факультативу (програми, методична література).

 • Рівень відвідування учнями факультативних занять.

 • Документальне оформлення роботи факультативу.2. Рівень проведення факультативних занять

 • Обгрунтованість мети і завдань заняття.

 • Дотримання дидактичних вимог (методика викладання, оптимальність структури, дотримання дидактичних принци­пів навчання).

 • Розвиток творчих здібностей учнів, формування життєвих компетентностей.

 • Узгодження змісту з навчальними програмами основного предмету (профілю).

 • Використання обладнання, додаткових засобів навчання, та можливостей зовнішнього середовища навчального закладу.

 • Диференційований та індивідуальний підхід до навчання, урахування психологічних та особистісних особливостей учнівРівень проведення факультативних занять

 • Виконання навчальної програми та нормативних вимог до навчального процесу (ТБ, санітарно-гігієнічні умови тощо).

 • Результативність творчої діяльності учнів (конкурси, олімпіади, змагання, турніри, виставки тощо).

 • Зацікавленість учнів у продовженні роботи факультативу на наступний період.

 • Диференційований та індивідуальний підхід до навчання, урахування психологічних та особистісних особливостей учнів.

 • Виконання навчальної програми та нормативних вимог до навчального процесу (ТБ, санітарно-гігієнічні умови тощо).

 • Результативність творчої діяльності учнів (конкурси, олім­піади, змагання, турніри, виставки тощо).

 • Зацікавленість учнів у продовженні роботи факультативу на наступний період.Памятка АНАЛІЗУ ВИХОВНОГО ЗАХОДУ

 • Пам'ятка 1

 • 1. Загальні відомості про захід: назва, форма, мета, завдання, час і місце проведення, обладнання.

 • 2. Чим викликана необхідність проведення даного заходу?

 • 3. Як учитель урахував свої індивідуальні особливості в процесі розробки сценарію заходу?

 • 4. Чи відповідає мета даного виховного заходу віковим та індивідуальним особливостям учнів, меті виховної роботи школи?

 • 5. Правильність плану і ступінь підготовки вчителя до проведення заходу.

 • 6. Як забезпечено взаємовідповідальність завдань, змісту, форми та методів виховання?

 • 7. Скільки учнів брали участь у підготовці й проведенні заходу? Характер участі (ініціатори і виконавці, помічники, слухачі. Роль активу учнів.Памятка АНАЛІЗУ ВИХОВНОГО ЗАХОДУ

 • 8. Яку роль відіграв педагог у підготовці й проведенні заходу (був ініціатором, організатором, методистом, виконавцем)?

 • Як він мотивував захід? Педагогічний такт, мова, зовнішній вигляд учителя. Характер вимог, поставлених перед учнями.

 • 9. Ефективність заходу. Його пізнавальна і виховна цінність, вплив на формування почуттів, переконань, умінь і навичок. Чи сприяв захід згуртуванню учнівського колективу, виробленню чи зміцненню громадської думки? Як вплинув проведений захід на окремих учнів? До яких видів діяльності він залучив учнів? Поведінка учнів, їхнє ставлення до даного заходу.

 • 10. Загальна оцінка заходу. Чи досягнуто мети? Причина успіхів та невдач. Висновки і пропозиції.ПАМЯТКА ВЕДЕННЯ КЛАСНИХ ЖУРНАЛІВ

 • Дата перевірки, мета перевірки, клас, прізвище вчителя, класного керівника.

 • 1.Виконання програми.

 • Теоретична частина:

 • а) кількість годин за програмою (тематичним планом);

 • б) дано фактично; в) розбіжність у годинах.

 • Практична частина:

 • а) екскурсії за програмою (тематичним планом) проведено фактично;

 • б) лабораторних і практичних робіт за програмою проведено практично;

 • в) творчих робіт з розвитку мовлення (за програмою) проведено фактично;

 • г) уроків позакласного читання за програмою проведено фактично;

 • д) інші форми навчання (лекції, семінарські заняття, співбесіди, практикуми, консультації тощо).ПАМЯТКА ВЕДЕННЯ КЛАСНИХ ЖУРНАЛІВ

 • Примітка. З'ясувати доцільність виявлених відхилень.

 • 2. Види письмових робіт: домашні, класні, практичні, лабораторні, самостійні, роботи навчального, творчого і контролюючого характеру.

 • 3. Наявна система оцінювання, рівень оптимальності.

 • 4. Поточне та підсумкове повторення.

 • 5. Дозування домашніх завдань. Наявність диференційованих та індивідуальних занять.

 • 6. Відвідування (відмітка про запізнення, відсутність учня).

 • 7. Своєчасність, правильність та повнота записів у журналах.

 • 8. Акуратність, дотримання єдиних вимог до письмового мовлення.

 • 9. Висновки і пропозиції учителю, класному керівнику, термін повторної перевіркиПосадові обов”язки директора школи

 • Визначає організаційну структуру методичної роботи.

 • Формує провідні проблеми, над якими працюватиме педагогічний колектив.

 • Рекомендує голів методичних об'єднань.

 • Затверджує плани роботи методоб'єднань.

 • Створює сприятливі умови для методичної роботи.

 • Забезпечує участь працівників школи у позашкільній системі підвищення кваліфікації педпрацівниківДиректор школи разом із заступником

 • Ведуть роботу з вивченняі впровадження в практику досягнень педагогічної науки і передового педагогічного досвіду.

 • Здійснюють контроль за всіма підрозділами методичної роботи.

 • Рекомендують на розгляд педагогічної ради, інших засідань окремі важливі питання методичної роботи.

 • Допомагають в організації самоосвітньої праці вчителів, керують нею.Заступник директора з НВР

 • Відповідає за планування методичної роботи.

 • Разом з творчою групою, в склад якої входять і голови методичних об'єднань, розробляє заходи, які є складовою річного плану роботи школи.

 • 3.На серпневих засіданнях методичних об”єднань погоджує плани роботи методичних об'єднань.

 • Практично допомагає головам методичних об'єднань в організації їхньої роботи.

 • Організовує роботу всіх методичних ланок школи, координує їх діяльність.

 • Інструктує методичний актив школи.

 • Організовує роботу шкільного методичного кабінетуДякуємо за увагу, співпрацю.

 • Дякуємо за увагу, співпрацю.Каталог: Inform -> Metod rob -> Prezentacija
Prezentacija -> Причому особистості, здатної до
Prezentacija -> Запропонований матеріал дасть можливість заступникам директорів шкіл творчо використати рекомендації при визначенні змісту та виборі дієвих форм методичної роботи з вчителями-початківцями
Prezentacija -> Практикуму директорів загальноосвітніх навчальних закладів у бродецькому навчально-виховному комплексі ! Тема семінару: Тема семінару
Prezentacija -> Щиро вітаємо
Prezentacija -> Положення про кредитно-модульну систему неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників Черкаської області кмс це
Prezentacija -> Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009р. №1121.) Основні завдання групи продовженого дня
Prezentacija -> Навчально-практичний семінар психологів, соціальних педагогів
Prezentacija -> Гуманна педагогіка – шлях до душі дитини Зігріті учительською любов’ю
Prezentacija -> Контрольно – аналітична діяльність знвр з питань профільного навчання та профорієнтації
Prezentacija -> Компетентнісний підхід у навчально-виховному процесі початкової школи


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка