Волинська обласна рада


Дієвідміна. Синтаксична роль ( з яким словом пов'язане в реченні, яким є членом речення)Сторінка9/9
Дата конвертації18.10.2016
Розмір446 b.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Дієвідміна.

 • Синтаксична роль ( з яким словом пов'язане в реченні, яким є членом речення). • Початкова форма (Н. відмінок).

  • Початкова форма (Н. відмінок).

  • На питання яке відповідає.

  • Частина мови.

  • Особа.

  • Число.

  • Рід (для займенників 3-ої особи однини).

  • Відмінок.

  • Синтаксична роль ( з яким словом пов'язане в реченні, яким є членом речення).  Прочитай аналізоване речення.

  • Прочитай аналізоване речення.

  • Визначте, яким є речення за метою висловлювання.

  • Визначте, яким є речення за інтонаційним оформленням.

  • Визначте основу речення.

  • Назвіть підмет і присудок, встановивши між ними двосторонній зв’язок. Назвіть, якими частинами мови вони виражені.

  • Назвіть другорядні члени речення, залежні від підмета, поставивши до нього питання від підмета.

  • Назвіть другорядні члени речення, залежні від присудка, поставивши до нього питання від присудка.

  • Назвіть другорядні члени речення, залежні від інших другорядних чденів речення.  Запишіть аналізоване слово.

  • Запишіть аналізоване слово.

  • Підкресліть умовними лініями головні і другорядні члени речення.

  • Випишіть з речення всі словосполучення парами, в дужках запишіть питання від слова до слова.  Синтетична вправа, що сприяє творчому використанню отриманих знань у мовній практиці.

  • Синтетична вправа, що сприяє творчому використанню отриманих знань у мовній практиці.  доберіть слова, які починалися б голосним звуком;

  • доберіть слова, які починалися б голосним звуком;

  • доберіть слово, в якому було б чотири звуки;

  • доберіть слово, в якому було б два голосних;

  • доберіть слово, в якому був би один м'який (або твердий) приголосний звук;

  • доберіть слово, в якому був би один склад з ненаголошеним голосним звуком;

  • доберіть слово, в якому було б два склади;

  • доберіть слово, в яких звуків було б менше, ніж букв (і навпаки);

  • доберіть слово за схемою . та ін.  - доберіть слово, яке б складалося з кореня (з кореня і суфікса; з кореня і префікса; з кореня і закінчення);

  • - доберіть слово, яке б складалося з кореня (з кореня і суфікса; з кореня і префікса; з кореня і закінчення);

  • - побудуйте слова за схемою: ;

  • - побудуйте слова з коренем -літ- за схемою: -літ (відліт, приліт, виліт, наліт);

  • - побудуйте слова за схемою: від- (відліт, відділ, відхід);

  • - доберіть слова за схемою: -ик (столик, ключик, ножик).  • - доберіть іменники жіночого роду І відміни;

  • - доберіть прикметники в родовому відмінку;

  • - доберіть дієслова другої дієвідміни;

  • - прочитайте схеми, визначте, яка це частина мови, доберіть два-три приклади:

  • ? одн., ж.р., І відм., називн. в.

  • ? одн., чол.р., закінч. -ий.  • - складіть речення з 2-5 слів;

  • - складіть речення з підметом діти;

  • - складіть речення з присудком сідає;

  • - складіть речення зі словами тепла їжа;

  • - складіть речення за темою та підметом («Літо» - ліс);

  • - доповніть речення словами, що відповідають на питання який яка? яке?;

  • - з поданих слів складіть речення (поновлення деформованого);

  • - складіть речення за схемами:

  • куди? Учитель

  Волинська обласна рада

  • Волинська обласна рада

  • Вищий комунальний навчальний заклад

  • «Володимир – Волинський педагогічнийколедж ім. А. Ю. Кримського»

  • Г. С. Шостак

  • Методика вивчення граматики та лексики у початкових класах (мультимедійний посібник)

  • М. Володимир - Волинський

  • 2010  сформувати найважливіші фонетичні поняття ;

  • сформувати найважливіші фонетичні поняття ;

  • розкрити взаємозалежність між фонетичним та графічним складом мови ;

  • практично оволодіти основними правилами письма та правилами літературної вимови.  Учні повинні знати.

  • Учні повинні знати.

  • Звуки і букви.

  • Голосні і приголосні звуки.

  • Український алфавіт.

  • Склад.

  • Наголос. Наголошені і ненаголошені голосні.

  • Приголосні звуки тверді і м’які. Приголосні звуки глухі і дзвінкі.

  • Найважливіші правила вимови голосних і приголосних звуків.  • Голосні звуки складаються лише з голосу

  • Звуки : [ а ] [ е ] [ у ] [ і ] [ о ] [ и ]

  •  

  •  Букви :а я е є у ю і ї о и   Ї – завжди позначає два звуки [йі]

  • Ї – завжди позначає два звуки [йі]

  • Я [а] якщо стоять у кінці складу,

  • Ю позначають [у] позначаючи м’якість переднього

  • Є [е] приголосного

  • Я [йа]

  • Ю позначають [йу]

  • Є [йе]

  Вимовляємо (один звук) Пишемо дві букви дж, дз

  • Вимовляємо (один звук) Пишемо дві букви дж, дз

  • [дж]міль джміль

  • б[дж]ола бджола

  • хо[дж]у ходжу

  • [дз]вінок дзвінок

  • кукуру[дз]а кукурудза

  • [дз΄]ьобик дзьобик  Дзвінкі звуки у кінці слова вимовляються дзвінко: ріг [р΄іг], лоб [лоб], лід [л΄ід]

  • Дзвінкі звуки у кінці слова вимовляються дзвінко: ріг [р΄іг], лоб [лоб], лід [л΄ід]

  • Дзвінкі звуки (крім [г] ) перед глухими звуками вимовляються дзвінко: зубки [зубки], казка [казка]

  • Дзавнкий звук [г] перед глухими вимовляється глухо: нігті [ніхті], вогко [вохко]

  • Глухі приголосні перед дзвінкими вимовляються дзвінко: молотьба [молод΄ба]

  Пом΄якшеними можуть бути звуки, що не мають “м΄яких” пар.

  • Пом΄якшеними можуть бути звуки, що не мають “м΄яких” пар.

  • [б’, п’, в’, м’, ф’,ґ’, к’, х’, г’, ж’, ч’, ш’, дж’]

  • Білий [б’ілий ]

  • Жінка [ж’інка]  • Одягаєшся [од΄агайеис΄:а]

  • Умиваєшся [умиевайеис΄:а]

  • Збирається [збиерайеиц :а]

  • Опирається [опиерайеиц΄:а ]

  • Цвіт [ц΄в’іт]

  • Сльози [с΄л΄ози]  [й, р, л, в, м, н] ,що стоїть перед приголосним звуком, належать до попереднього складу: вов-ки, ям-ка, пір΄-їн-ка.

  • [й, р, л, в, м, н] ,що стоїть перед приголосним звуком, належать до попереднього складу: вов-ки, ям-ка, пір΄-їн-ка.

  • Дзвінкий звук, що стоїть перед глухим, належить до попереднього складу: книж-ка, каз-ка.

  • Якщо поруч є два звуки сонорні [й, р, л, в, м, н], то один належить до попереднього складу, а інший – до наступного.

  • Із трьох приголосних звуків до попереднього складу належить перший звук, якщо цей склад наголошений. Якщо наголошений наступний звук, всі три приголосні звуки належать до нього: сес-три, се-стри.

  • Подовжений м'який або пом'якшений приголосний звук відноситься до наступного складу: на-сі-ння [на-с΄і-н΄:а]

  • Промов слово, поділи його на склади,

  • Назви наголошений склад.

  • Назви послідовно усі звуки.

  • Назви голосні звуки та вимов їх.

  • Вимов приголосні звуки, охарактеризуй: твердий чи м'який, глухий чи дзвінкий.

  • Якими буквами треба позначити кожен звук?

  Вимоги до сучасного уроку рідної мови.

  • Вимоги до сучасного уроку рідної мови.

  • Вимоги до написання плану уроку.

  • Типи уроків вивчення граматичного матеріалу.

  • а) Комбінований урок;

  • б) Урок вивчення нового матеріалу;

  • в) Урок закріплення знань (тренувальні уроки);

  • г) Узагальнювальні уроки;

  • д) Уроки повторення граматично-орфографічного матеріалу;

  • е) Урок обліку знань, умінь і навичок;

  • є) Урок аналізу виконання контрольної учнями роботи;  Високим науково-теоретичним рівнем його змісту;

  • Високим науково-теоретичним рівнем його змісту;

  • Раціональним структуруванням навчального матеріалу;

  • Оптимальною кількістю і творчим характером практичних завдань і вправ;

  • Органічним поєднанням роботи над засвоєнням теоретичних відомостей з мови та розвитком усного та писемного мовлення;

  • Правильним вибором типу уроку та структури;

  • Використанням елементів наукової організації праці учнів;

  • Дотриманням раціонального часового розподілу між структурними компонентами.  Перевірка домашнього завдання – до 10 хвилин.

  • Перевірка домашнього завдання – до 10 хвилин.

  • Пояснення нового матеріалу – до 10 хвилин.

  • Формування умінь і навичок – до 20 хвилин.

  • Інші структурні елементи – 2 – 5 хвилини.  Чітко сформульовану тему уроку;

  • Чітко сформульовану тему уроку;

  • Конкретні дидактичні та виховні завдання;

  • План евристичної бесіди, формулювання проблеми;

  • Завдання для самостійної роботи;

  • Номер вправи з підручника або карток дидактичного матеріалу; сторінки посібників, з яких береться матеріал для диктантів (або сам текст);

  • Наочні посібники;

  • Додатковий матеріал для сильніших і слабших учнів.  Взаємозв’язок навчальної, розвивальної і виховної мети.

  • Взаємозв’язок навчальної, розвивальної і виховної мети.

  • Мотивація навчання.

  • Цілеспрямованість, чіткість і внутрішня логіка уроку (вивчення нового матеріалу базується на раніше вивченому).

  • Комунікативна спрямованість навчального процесу.

  • Урок повинен формувати міцні знання, навички на основі використання різноманітних видів і форм вправ.

  • Форми і методи роботи мають стимулювати мисленнєву діяльність учнів, пробуджувати інтерес до вивчення рідної мови.

  • На уроці мають реалізовуватись основні дидактичні та методичні принципи навчання.

  • На уроці необхідно застосовувати методи індивідуальної роботи та диференційованого навчання.  Організація учнів до уроку.

  • Організація учнів до уроку.

  • Загальний аналіз учителем результатів виконання контрольної роботи.

  • Мотивація навчальної діяльності.

  • Оголошення мети завдань уроку.

  • Аналіз контрольної роботи. Корекція знань.

  • 1. Робота над типовими помилками.

  • 2. Робота над індивідуальними помилками.

  • Підсумок уроку.

  • Домашнє завдання  Організація учнів до уроку.

  • Організація учнів до уроку.

  • Мотивація навчальної діяльності.

  • Оголошення теми і завдань уроку.

  • Узагальнення і систематизація знань

  • Вправи на застосування знань про істотні ознаки граматичного поняття.

  • Узагальнення і перевірка знань.

  • Самостійна робота.

  • Підсумок уроку.

  • Домашнє завдання  І. Організація учнів до уроку.

  • І. Організація учнів до уроку.

  • ІІ. Перевірка домашнього завдання.

  • ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

  • ІV. Оголошення теми і завдань уроку.

  • V. Вироблення умінь і навичок. (уникати одноманітних вправ; перед виконанням кожної вправи проводиться інструктаж, повідомляється мета виконання, повторюється той матеріал, який є необхідним для виконання вправи, демонструються зразки виконання; виконання вправи перевіряється вчителем і коментується).

  • VI. Домашнє завдання.

  • VII. Підсумок уроку.  І. Організація учнів до уроку.

  • І. Організація учнів до уроку.

  • ІІ. Перевірка домашнього завдання.

  • ІІІ. Актуалізація опорних знань.

  • IV. Мотивація навчальної діяльності.

  • V. Оголошення теми і завдання уроку.  VI. Вивчення нового матеріалу.

  • VI. Вивчення нового матеріалу.

  • Первісне сприймання і усвідомлення матеріалу.

  • Осмислення нових знань.

  • Узагальнення і систематизація (закріплення вивченого матеріалу).

  • VII. Підсумок уроку.

  • Домашнє завдання.

  Запобігає забуванню вивченого.

  • Запобігає забуванню вивченого.

  • Допомагає актуалізувати здобуті раніше знання для успішного і якісного усвідомлення нового навчального матеріалу.

  • Дає змогу сформувати й удосконалити практичні навички й уміння, уточнити і поглибити засвоєне, узагальнити й систематизувати знання, виявити та ліквідувати прогалини у них.

  Модифікація змісту навчального матеріалу.

  • Модифікація змісту навчального матеріалу.

  • Зміна способів діяльності.

  • Зміна аспекту розгляду питання чи завдання.

  • Варіювання зв'язків і сполучень нового навчального матеріалу з раніше вивченим.

  • Варіативність вправ.

  • Застосування знань у нових, змінених ситуаціях.

  Поділ тексту на смислові частини (складання плану).

  • Поділ тексту на смислові частини (складання плану).

  • Знаходження основних смислових ліній.

  • Виділення смислових опорних пунктів або слів.

  • Повернення до уже прочитаних частин тексту для уточнення їх змісту.

  • Мисленнєве пригадування прочитаної частини й відтворення вголос і про себе всього матеріалу.  • Враховувати вікові та індивідуально-психологічні особливості і реальні навчальні можливості молодших школярів.

  • Стимулювати активність учнів у процесі повторення.

  • Забезпечувати свідому настанову учням до роботи (чітко формулювати тему і мету).

  • Цілеспрямовано добирати і раціонально планувати матеріал для повторення.

  • Правильно доказувати і раціонально планувати матеріал для повторення.

  • Правильно дозувати і раціонально розподіляти повторення у часі, враховуючи вік учнів і складність матеріалу.

  • Запобігати утворенню неправильних, помилкових зв'язків у процесі запам'ятовування матеріалу

  • Застосувати доцільну різноманітність форм, способів, методів, видів та прийомів організації повторення.

  • Забезпечувати інтерес і бажання учнів боротись за досягнення поставленої мети.

  • Здійснювати аналіз контрольних робіт учнів, вказуючи не тільки на помилки, а й підкреслювати досягнення.

  • Повторення слід проводити щоразу на новому рівні складності, використовуючи не лише відтворювальні, а й пошукові знання.  Завдання і вправи є основним і ефективним засобом, що забезпечує засвоєння, закріпленню й удосконаленню знань.

  • Завдання і вправи є основним і ефективним засобом, що забезпечує засвоєння, закріпленню й удосконаленню знань.

  • Повинні бути спрямовані на розвиток і закріплення різних якостей вмінь.

  • Повинні забезпечувати достатню повторюваність за видами і кількістю протягом вивчення всієї теми.

  • Необхідно передбачити економну форму пред'явлення, коли до одного запису, малюнка, об'єкта можна поставити кілька тренувальних завдань.

  • Має включати різні форми керування роботою учнів залежно від ступеня засвоєння ними матеріалу та рівня готовності (опора на зразок, таблиці, операційне коментування, контроль кінцевих результатів).

  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


  База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка