Вступ та структураДата конвертації02.06.2016
Розмір440 b.План A. Вступ та структура Б. Стислий виклад аспектів МСФЗ, що стосуються інвестиційних фондів В. Специфічні МСФЗ, що стосуються інвестиційних фондів Г. Вплив стандартів МСФЗ на роботу аудитора Д. Відносини між аудитором і регулятором інвестиційного фондуВступ та структураСтруктура МСФЗ

 • МСФЗ складаються з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів фінансової звітності та пов’язаних з ними положень та тлумачень, виданих Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (“МСБОB”)Структура МСФЗ(продовження)

 • МСФЗ являють вичерпний набір суворих стандартів розкриття та правил бухгалтерського обліку

 • Значний розвиток за останні 5/10 років

 • Розширення прийняття і тепер схвалені Європейським Союзом

 • На основі професійних суджень

 • Зближення GAAP – МСБОB/FASB

 • Обмежене висвітлення галузевої специфіки в стандартах Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

 • Складні вимоги щодо оцінки та розкриття фінансових інструментівTeрмінологія

 • МСБО – Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

 • МСФЗ – Міжнародні стандарти фінансової звітності

 • МСА – Міжнародні стандарти аудитуБ. Стислий виклад аспектів МСФЗ, що стосуються інвестиційних фондівПитання, що стосуються інвестиційних фондів

 • Відсутність окремих стандартів для інвестиційних фондів

 • Відсутність ілюстративних фінансових даних, ані зразків розкриття, для інвестиційних фондів МСБОB

 • Формат фінансових звітів, встановлений Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку МСБО 1 – Представлення фінансових звітів

 • МСБО 7 – Звіт про рух грошових коштів

 • МСБО 14 – Звітність за сегментами

 • МСБО 21 – Вплив змін валютних курсів

 • МСБО 24 – Розкриття інформації про пов’язані сторони

 • МСБО 27 – КонсолідаціяПитання, що стосуються інвестиційних фондів

 • МСБО 33 – Прибуток на акцію (“EPS”)

 • МСБО 38 – Облік початкових витрат

 • МСБО 32 та МСБО 39 встановлюють важливі вимоги до бухгалтерського обліку та розкриття інформації, що впливають на інвестиційні фонди, для фінансових інструментів (включно з віднесенням акцій, що підлягають погашенню, до зобов’язань)В. Специфічні МСФЗ, що стосуються інвестиційних фондів

МСБО 24 – Розкриття інформації про пов’язані стороні

 • Сторона є пов’язаною з суб’єктом господарювання, якщо: Вона контролює, контролюється або знаходиться під загальним контролем суб’єкта господарювання Сторона має інтерес в суб’єкті господарювання, який дає їй значний вплив над цим суб’єктом господарювання Сторона здійснює спільний контроль над суб’єктом господарювання Сторона є асоційованою компанією суб’єкта господарювання

 • Сторона є спільним підприємством, в якому суб’єкт господарювання є засновникомМСБО 24 - Розкриття інформації про пов’язані сторони (продовження)

 • Сторона є членом вищого керівництва суб’єкта господарювання Партнер є близьким членом сім’ї будь-кого з вищого керівництва Сторона є суб’єктом господарювання, який контролюється, спільно контролюється чи на який здійснює значний вплив провідний член керівництва чи близький член з його родини Сторона є планом пенсійного забезпечення для накопичення прибутку працівників суб’єкта господарюванняМСБО 24 - Розкриття інформації про пов’язану сторону (продовження)

 • Як правило, адміністратор чи зберігач не вважається пов’язаною стороною

 • Однак, якщо працівник адміністратора чи custodian був директором чи провідним членом керівництва фонду, він може вважатися пов’язаною стороною

 • Провідний член керівництва вважається таким, що має повноваження і відповідає за планування, керівництво та контроль за діяльністю фонду

 • Відкриття адміністративних домовленостей та домовленостей зберігання, оплати та балансів може вважатися бажаним, якщо розглядаються основні домовленості за контрактом

МСБО 27 - Консолідація (продовження)

 • Контроль вважається наявним, коли підприємство-засновник, безпосередньо чи опосередковано через дочірні підприємства, володіє більш ніж половиною прав голосу підприємства, якщо тільки за виняткових обставин не може бути чітко продемонстровано, що таке володіння не встановлює контрольМСБО 27 – Консолідація (продовження)

 • Контроль також існує, навіть якщо підприємство-засновник володіє половиною чи менше прав голосу суб’єкта господарювання, якщо існує

 • - Право на більш ніж половину голосів чи право управляти фінансовою чи операційною політикою за угодою з іншими інвесторами за умовою

 • Право призначати чи звільняти більшість членів ради директорів чи відповідного керівного органу, а контроль за діяльністю цього підприємства здійснюється через цю раду чи орган

 • Право підраховувати більшість голосів на засіданнях ради директорів чи відповідного керівного органу, а контроль за діяльністю цього підприємства здійснюється через цю раду чи органМСБО 27 - Консолідація (продовження)

 • Неможливо надати загальну інтерпретацію вимог щодо консолідації, що стосуються інвестиційних фондів. Слід враховувати реальну ситуацію. Основними елементами є:

 • - Якими є права, що додаються до звичайних акцій (зміна статутних документів, зміна інвестиційної політики, заміна керівника фонду, визначення політики у сфері дивідендів, зміна структури вартості)МСБО 27 - Консолідація (продовження)

  • Які права додаються до привілейованих акцій (і хто володіє такими акціями)
  • Чи існують спеціальні положення щодо частки в прибутках та витратах фонду, чи були надані інвесторам обов’язкові гарантії мінімального прибутку


МСБО 27 – Консолідація – “фонди-парасольки”

 • Ніяких окремих вимог щодо “фондів-парасольок” (з єдиним адміністративним керівництвом) в Міжнародних стандартах фінансової звітності немає

 • Факт існування “стандартного” фонду-парасольки сам по собі не зумовлює існування вимоги про консолідацію

 • Отже, існування фонду-парасольки не призводить до автоматичного застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності

 • Якщо фонд має дочірній фонд, наприклад, філіал “Indian Tax” або інші, може існувати потреба в консолідації, і тоді можна застосовувати Міжнародні стандарти фінансової звітностіКласифікація (продовження)

 • Будь-який фінансовий актив чи пасив може бути призначеним, якщо на початку він визнаний фінансовим активом чи пасивом на основі справедливої ціни через визначення прибутку та витрат

 • Окрім для інвестицій в інструментах капіталу, які не мають ринкової ціни, котированої на активному ринку, і справедливу ціну яких не можна визначити з достатньою надійністюУтримані до погашення

 • Фінансові активи з встановленим строком виплати і встановленими чи визначеними виплатами

 • Підприємство має позитивні наміри та здатність утримувати до строку виплати

 • Наміри тa здатність слід оцінювати наприкінці кожного рокуКоли не класифікується як «до погашення»

 • Вони призначаються для утримання на невизначений період

 • Їх продадуть у випадку, якщо виникне expedient зробити це, наприклад, через ситуацію на ринку, потреби ліквідності тощо

 • Емітент має право викупити за значно нижчу зарахованої ціни, або

 • Портфель “зіпсований” (тобто, ситуація, коли за три останні роки підприємство продало більше ніж незначну частку інвестицій, які утримувалися до дати виплати)До погашення (продовження)

 • Утримувані до строку виплати фінансові інструменти зараховуються за амортизованою ціною використанням методу ефективного відсотка

 • Якщо більше не прийнятне класифікування інвестиції як утримуваної до строку виплати, її повторно визначають відносно справедливої ціниТоргові

 • Це фінансові засоби, котрі не підпадають під жодну іншу класифікацію

 • Вони визначаються за справедливою ціною, окрім випадків, коли справедливу ціну не можна визначити достатньо надійноКредити та дебіторська заборгованість

 • Створюються підприємством завдяки наданню грошей, товарів чи послуг безпосередньо боржникові

 • Виключаються всі засоби, утримувані в цілях торгівлі

 • Включають всі види участі та консорціальні кредити, фінансовані при створенні

 • Кредити, набуті після origination, класифікуються як торгові, maturity або доступні для продажу

 • Кредити та потенційні надходження розраховуються за амортизаційною вартістю, окрім випадків забезпечення для погіршенняОблік прибутків та збитків

 • Фінансовий актив чи пасив за справедливою ціною через прибутки та втрати : (не)реалізовані прибутки та втрати відображені в звіті про дохід

 • Доступні для продажу: реалізовані прибутки та втрати в звіті про дохід, нереалізовані прибутки та втрати безпосередньо в резервах

 • Збитки через зменшення корисності по доступних для продажу інвестицій завжди включені в звіт про дохід

Справедлива вартсіть

 • Всі фінансові активи та пасиви, визнані в балансовому звіті, включно зі справедливою вартістю похідних фінансових інструментів

 • Всі активи, що зберігаються для торгівлі, визначаються за справедливою вартістю, окрім тих, справедливу ціну яких неможливо визначити достатньо надійно

 • Справедлива вартсіть представляє суму, на яку можна поміняти актив, або пасив, виплачуваний між обізнаними і добровільними партнерами в операціях “на відстані руки” (без конфлікту інтересів)

 • Це не та сума, яку б можна було отримати у ситуації продажу під тиском чи кризисного продажу (за надзвичайних обставин)

 • Розрізнення інструментів, які котируються на активному ринку, та таких, що не отримують дозволу на котировкуСправедлива вартість (продовження)

 • Лістингові цінні папери Ціна у відповідності до визначених цін (котировок) на активних ринках (довго – ціна покупця, найвища ціна, недовго – ціна продажу, найнижча ціна)

 • Позалістингові цінні папери Методи прогнозування

 • Непрямі інвестиції Перегляд політики і процедур бухгалтерського обліку, застосовуваних менеджером з питань інвестицій, щоб обумовити реальну ціну Може вимагатися консолідація (“господар/годувальник”, контроль інтересів в інвестованих фондах)Справедлива вартість (продовження)

 • Активний ринок – це такий ринок, де легко доступні визначені ціни (котировки) і ці ціни є представницькими для реальних, регулярних ринкових операцій

 • Дійсна ціна – це ціна, визначена на найбільш сприятливому ринку, на який може вийти суб’єкт господарювання

 • Державні ціни можуть регулюватися, але блокування знижок забороняється

 • Визначені ціни на активному ринку також можуть бути вхідними даними для моделі визначення ціниНеактивні ринки

 • Реальна ціна встановлена на основі методу встановлення ціни

 • Реальна ціна повинна визначатися за допомогою методу, який найбільш широко застосовується на ринку

 • Реальна ціна повинна визначатися на основі даних, які можна перевіряти

 • Реальна ціна повинна базуватися на ринкових показниках, і щонайменше на показниках самого підприємства

 • Методи оцінювання слід впроваджувати послідовно

 • Принципи оцінювання у певній галузі надають керівництво, але вони не пройшли схвалення Радою з міжнародних стандартів фінансової звітності “МСБОB” і не завжди збігаються з вимогами МСФЗСправедлива вартість - проблеми

 • Оцінювання з використанням найвищих цін (“ціна покупця”) необов’язково найкраще представляють справедливу (реальну) ціну

 • Ціноутворення на найнижчому рівні (“ціна продавця”) може призвести до сумм’яття на ринку, якщо поточна ціна на ринку формується на основі середньоринкової ціни або ціни останнього продажу

 • Найкраща практика в США – це використання останні котировані ціни продажу, але при цьому приймаються і ціни, призначені на основі середньоринкової ціни та найвищої ціни

 • Різниця між “документ пропозиції” “NAV” та звітністю “NAV” – як ви визначаєте різницю?

 • Рішення для галузей – прийняти визначення цін на рівні середньоринкових / цін останнього продажу в якості методів визначення реальної ціни?Фінансові інструменти: розкриття та представлення (продовження)

 • Стандарти МСБО 32 тa МСБО 39 вимагають розкриття сприйнятливості до ризиків, її впливу на фонд і заходів для зменшення - Ризик ринкової ціни - Ризик ставки відсотку - Кредитний ризик - Ризик ліквідності - Валютний ризикРозкриття ризиків

 • Для кожного з визначених ризиків відкрити:

 • сума зобов’язання та джерело його формування

 • Цілі, політика та процеси з управління ризиком і методами визначення цього ризику

 • Всі зміни порівняно з попереднім періодом

 • Суми зобов’язань на момент представлення звітності та концентрація ризикуРизик ринкової ціни

 • Розкрити стратегії інвестування і як здійснюється управління портфелем

 • Розкрити будь-які застосування хеджування для управління ризиками

 • Розкрити, наскільки використовуються похідні фінансові інструменти для забезпечення зменшення сум ризикових зобов’язань до ризиків, пов’язаних з ринком

 • Включити аналіз інвестиційного портфелю по країнах та галузях

 • Визначити відповідний “поріг” для розкриття холдингів індивідуальних інвестиційРизик ринкової ціни (продовження)

 • Не встановлена вимога для розкриття холдингів індивідуальних інвестицій

 • Проте, розкриття необхідне, щоб розкрити значні “резерви” як концентрацію ризикуРизик ставки відсотку

 • Визначити дохід на відсоток чи відповідні фінансові інструменти

 • Розкрити стратегію управління ризиковими зобов’язаннями щодо інструментів, котрі приносять дохід по відсотках

 • Розкрити, наскільки використовуються похідні фінансові інструменти для управління чи забезпечення зобов’язань

 • Розкрити ефективні ставки по відсотках

 • Може вимагати включення таблиці з аналізом активів і пасивів фонду на основі строків виплат по ставках на відсотки, проте …

 • Для деяких фондів більш змістовним може бути описове розкриттяКредитний ризик

 • Розкрити концентрацію зобов’язань до кредитного ризику і стратегії управління зобов’язаннями

 • Розкрити всі концентрації зобов’язань до кредитного ризикуРизик ліквідності

 • Розкрити ліквідність фінансових інструментів, якими володіють (“зберігають”)

 • Розкрити стратегію інвестування неринкових інвестицій

 • Визначити рівень ризику потенційних неліквідних інвестицій

 • Фонд від фонду повинен розкривати частоту викупів (погашень), дозволених фондами, які інвестують

 • Розкрити всі періоди блокування/обмеження на ліквідаціюВалютний ризик

 • Розкрити ризик потенційних збитків стосовно інших валют

 • Розкрити стратегію управління валютою

 • Розкрити застосування форвардних контрактів на обмін валюти чи інших похідних фінансових інструментів для управління ризиками потенційних збитків стосовно валют

 • Включити таблицю ризиків потенційних збитків у валюті, в якій проаналізовані активи та пасиви фонду на основі ризиків потенційних збитків у валюті “в основі”

 • Якщо ризики потенційних збитків у валюті нематеріальні, достатньо описового розкриттяСтандарт МСФЗ 7

 • МСФЗ 7 повторює вимоги щодо розкриття ризику, наведені в стандартах МСБО 32 and МСБО 39

 • Нова вимога – розкриття аналізу чутливості для кожного ринкового ризику, визначеного на дату подання звіту

 • Показати вплив від обґрунтовано можливих змін відповідних змінних (факторів) ризиків

 • Розкрити методи та припущення, використані у підготовці аналізу чутливості та будь-яких змін упродовж попереднього періоду

 • Розкрити, якщо аналіз чутливості не представляє невід’ємний ризикМСФЗ 7 (продовження)

 • Стандарт МСФЗ 7 вступає в силу в періоди, що починаються 1 січня 2007 року або після цієї дати

 • Заохочується більш швидке впровадження

 • МСФЗ 7 повторює вимоги щодо розкриття ризику, наведені в стандартах МСБО 32 and МСБО 39

 • Нова вимога – розкриття аналізу чутливості для кожного ринкового ризику, визначеного на дату подання звіту

 • Показати вплив від обґрунтовано можливих змін відповідних змінних (факторів) ризиківСтандарт МСФЗ 7 (продовження)

 • Розкрити методи та припущення, використані при підготовці аналізу чутливості і будь-яких змін за попередній період

 • Розкрити, якщо аналіз чутливості не представляє невід’ємний ризик

 • Стандарт МСФЗ 7 вступає в силу в періоди, що починаються 1 січня 2007 року або після цієї дати

 • Заохочується більш швидке впровадженняНормативні резерви

 • В деяких країнах є обов’язкові вимоги забезпечувати певні резерви

 • Такі резерви не дозволені, відповідно до стандартів МСФЗ, окрім випадків, коли вони кожен окремо відповідають визначенню зобов’язань

Г. Вплив Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) на роботу аудитораКаталог: EXTECAADVPRO -> Resources
Resources -> План презентації Про мфб гармонізація міжнародних стандартів через освіту
Resources -> Зміст підгрупа з освіти fee
Resources -> Світовий банк
Resources -> Відповідаючи потребам малих І середніх підприємств вирішення проблем малих І середніх підприємств (мсп) та інших зацікавлених сторін
Resources -> Програма підвищеного рівня з регулювання бухгалтерського обліку та аудиту
Resources -> Maрія Жепніковська заступник президента
Resources -> Програма вищого рівня з регулювання бухгалтерського обліку та аудиту
Resources -> Словенський інститут аудиторів Aдреса: Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana Slovenia
Resources -> Програма rosc: включає 12 фундаментальних стандартів rosc це перший крок в процесі реформ
Resources -> Програма з регулювання бухгалтерського обліку та аудиту Moдуль 23


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка