Вступ вступДата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.
#1069ВСТУП

 • ВСТУП

 •  

 • Рушійною силою створення якісно нової системи національної освіти мають стати педагогічні працівники, тому сьогодні головну увагу слід зосередити на підготовці нового покоління педагогів, які б володіли високою культурою і професійною кваліфікацією. Одним із напрямів виконання даного завдання є глибоке реформування процесу підготовки викладачів технічних дисциплін, чия діяльність опосередковано відбивається на стані всіх галузей економіки.

 • Реалізація соціального замовлення суспільства на формування у викладачів умінь передбачати, прогнозувати, аналізувати та обирати раціональні шляхи й засоби навчання потребує розробки нових навчальних програм, застосування сучасних концепцій навчання. Однак вирішення цієї проблеми стримується недостатнім рівнем вивчення питань, які пов’язані з розробкою дидактичного матеріалу для проведення уроків трудового навчання. Це попередня розробка документу, що у вигляді плану викладення навчальної теми, тексту чи конспекту з теми відображає зміст навчання відповідно до вимог організації навчального процесу.Відкриваються нові спеціальності та вносяться відповідні зміни до навчальної документації і методичного забезпечення навчального процесу. Це потребує додаткових часових витрат у роботі викладача. У той же час нові питання змісту навчання не знаходять достатньо повного і якісного відображення у навчальній літературі. Часто пропоновані відомості є застарілими, неточними, а способи їхнього подання не відповідають дидактичним вимогам. Удосконалення змісту навчання потребує від викладача умінь здійснювати підбір дидактичного матеріалу, що передбачає структурування навчального матеріалу, пошук необхідної інформації і вибір способів її трансформації у навчальний предмет.

 • Відкриваються нові спеціальності та вносяться відповідні зміни до навчальної документації і методичного забезпечення навчального процесу. Це потребує додаткових часових витрат у роботі викладача. У той же час нові питання змісту навчання не знаходять достатньо повного і якісного відображення у навчальній літературі. Часто пропоновані відомості є застарілими, неточними, а способи їхнього подання не відповідають дидактичним вимогам. Удосконалення змісту навчання потребує від викладача умінь здійснювати підбір дидактичного матеріалу, що передбачає структурування навчального матеріалу, пошук необхідної інформації і вибір способів її трансформації у навчальний предмет.

 • Навчання роботі з інформацією викладачів загальноосвітніх навчальних закладів досліджується в роботах Ю.К.Бабанського, В.Г. Бейлінсона, Л.Ю. Березіної, О.Д. Гетьманової, І.Я. Лернера, М.Г. Нікітіна, І.В. Усачової та ін. Окремі аспекти створення того чи іншого виду дидактичного матеріалу знаходять відображення в роботах В.С. Безрукової, В.Д. Іванової, Г.О. Карпової, Н.В. Кузьміної, М.В. Кухарєва, О.Т. Маленко, В.І. Никифорова, Г.М. Стайнова.Протиріччя між вимогами ринку праці та якістю підготовки учнів; вимогами суспільства до особистості викладача та недостатнім рівнем розробки теорії його професійної підготовки; необхідністю вивчення умов створення дидактичного матеріалу та відсутністю необхідної методики навчання породжують недоліки педагогічної теорії і практики. Викладені суперечності зумовлюють необхідність розв’язання питання: яким чином слід розробляти дидактичний матеріал, щоб він сприяв удосконаленню змісту навчання в умовах загальноосвітнього навчального закладу.

 • Протиріччя між вимогами ринку праці та якістю підготовки учнів; вимогами суспільства до особистості викладача та недостатнім рівнем розробки теорії його професійної підготовки; необхідністю вивчення умов створення дидактичного матеріалу та відсутністю необхідної методики навчання породжують недоліки педагогічної теорії і практики. Викладені суперечності зумовлюють необхідність розв’язання питання: яким чином слід розробляти дидактичний матеріал, щоб він сприяв удосконаленню змісту навчання в умовах загальноосвітнього навчального закладу.

 • Необхідність визначення умов використання комп’ютера для виготовлення дидактичних матеріалів і зумовила вибір теми курсової роботи «Використання комп’ютера для виготовлення дидактичних матеріалів з трудового навчання»..Об’єкт дослідження – навчально-виховний процесс на уроках трудового навчання.

 • .Об’єкт дослідження – навчально-виховний процесс на уроках трудового навчання.

 • Предмет дослідженняметодика виготовлення дидактичних матеріалів із застосуванням комп’ютера.

 • Мета дослідження – теоретично обґрунтувати умови використання комп’ютера для виготовлення дидактичних матеріалів з трудового навчання.

 • Завдання:

 • З’ясувати сутність поняття «дидактичний матеріал».

 • Проаналізувати стан дослідження проблеми створення дидактичного матеріалу, що існує в педагогічній теорії.

 • Розглянути поняття «наочність» як дидактичний принцип.

 • Описати програмне забезпечення, яке використовується для створення дидактичних матеріалів і умови його створення.

 • Гіпотеза дослідження – якщо у процесі підготовки до проведення уроків трудового навчання використовувати дидактичні матеріали виготовлені за допомогою комп’ютера, то якість сприйняття учнями навчального матеріалу підвищиться.

 • Курсова робота загальним обсягом 87 сторінок складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури (38 позицій) і додатків (3).РОЗДІЛ 1.

 • РОЗДІЛ 1.

 • ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

 •  РОЗДІЛ 2.

 • РОЗДІЛ 2.

 • МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРА ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯВИСНОВКИ

 • ВИСНОВКИ

 •  

 • У процесі огляду створення дидактичних матеріалів на уроках трудового навчання визначено, що метою даної діяльності мають бути встановлення і розробка такого змісту навчання, яке б враховувало умови організації конкретного навчального процесу, відповідало основним закономірностям текстоутворення і тим самим забезпечувало покращення результатів вивчення певного предмету; процес створення дидактичного матеріалу полягає в послідовному проектуванні плану викладення навчальної теми, тексту й конспекту з теми і своїми етапами мати: пошук і відбір джерел необхідної інформації відносно умов організації навчального процесу, виявлення змістовних елементів теми і встановлення їх взаємозв’язків, визначення послідовності викладення матеріалу, ступеня його узагальненості, способів побудови текстових структур.

 • Для кожного з етапів навчання може бути розроблена система завдань спрямована на формування в учнів необхідних умінь і навичок. Застосування різнорівневих і диференційованих завдань, карток, схем, малюнків, аудіо і відео фрагментів, що розроблені за допомогою інформаційних технологій, дозволяє індивідуально підійти до кожного учня.Використання кіно, відео і телефрагментів допомагає розширити світогляд учнів про виробництво, розширює обрії їхнього наочного сприйняття. За наявності комп’ютера цю саму роль можуть виконати і комп'ютерні системи, додавши можливості діалогу, самоконтролю, інтерактивного спілкування, використання віртуального середовища, моделювання реальних ситуацій тощо.

 • Використання кіно, відео і телефрагментів допомагає розширити світогляд учнів про виробництво, розширює обрії їхнього наочного сприйняття. За наявності комп’ютера цю саму роль можуть виконати і комп'ютерні системи, додавши можливості діалогу, самоконтролю, інтерактивного спілкування, використання віртуального середовища, моделювання реальних ситуацій тощо.

 • Вибір тих чи інших наочних засобів у кожному конкретному випадку повинен відповідати меті, завданням і змісту навчання, закономірностям пізнавального процесу, методам, прийомам і організаційним формам викладання і учіння, дидактичним функціям засобів навчання і можливостям вибору цих засобів.Системне вивчення можливостей використання наочних засобів у трудовому навчанні показує, що вони, незалежно від їх виду, мають задовольняти такі вимоги:

 • Системне вивчення можливостей використання наочних засобів у трудовому навчанні показує, що вони, незалежно від їх виду, мають задовольняти такі вимоги:

 • • науковість і відповідність змісту наочних посібників навчальним програмам, державним освітнім стандартам, завданням навчально-виховного процесу;

 • • відповідність наочних посібників сучасному рівню розвитку науки, техніки, технологій, віковим та індивідуальним особливостям учнів;

 • • доступність способів подачі навчальної інформації;раціональне співвідношення зображень і надписів, їх розмірів, яскравості зображення й підбору кольорів;

 • раціональне співвідношення зображень і надписів, їх розмірів, яскравості зображення й підбору кольорів;

 • • економічна доцільність виробництва, надійність і довговічність, придатність для зберігання;

 • • безпечність застосування наочних посібників для здоров'я дітей.

 • Кожен із засобів навчання повинен відповідати науково-педагогічним, естетичним, технічним, ергономічним, санітарно-гігієнічним та патентно-правовим вимогам. Виконання цих вимог сприятиме створенню нового покоління наочних засобів, створенню їх комплексу, піднесенню ефективності трудового навчання.Успішне досягнення цілей трудового навчання в значній мірі залежить від засвоєння учнями трудових дій і прийомів роботи, а також виготовлення практичних виробів. Вони повинні поступово ускладнюватись, розвивати самостійність учнів, готувати їх до вирішення творчих, технічних, конструкторських і технологічних задач.

 • Успішне досягнення цілей трудового навчання в значній мірі залежить від засвоєння учнями трудових дій і прийомів роботи, а також виготовлення практичних виробів. Вони повинні поступово ускладнюватись, розвивати самостійність учнів, готувати їх до вирішення творчих, технічних, конструкторських і технологічних задач.

 • Виконуючи практичні роботи з застосуванням рівневої диференціації, учні закріплюють і вдосконалюють трудові вміння, і дуже важливо до виконання роботи сформувати в них вірний образ цієї трудової дії або операції.

 • Таким чином, трудова діяльність є одним з важливих чинників виховання особистості. Коли дитина включається в трудовий процес, вона міняє своє уявлення про себе і про навколишній світ, у неї змінюється самооцінка. Коли вона робить успіхи в трудовій діяльності, то в свою чергу міняє свій авторитет в класі, тобто вона може відчути своє ”я”.Можливість оптимального підібору дидактичного матеріалу, його оформлення, доступність інформаційного повідомлення дозволяють учителеві урізноманітнити проведення уроків, зацікавити вивченням свого предмету і зекономити час.

 • Можливість оптимального підібору дидактичного матеріалу, його оформлення, доступність інформаційного повідомлення дозволяють учителеві урізноманітнити проведення уроків, зацікавити вивченням свого предмету і зекономити час.

 • Розроблені дидактичні матеріали можуть використовуватися вчителем на різних типах уроку. Не слід забувати і про те, що вчитель самостійно, використовуючи інформаційні технології і власні вміння користування комп’ютерною технікою і спеціальними програмами (як базовими так і прикладними) може розробити контролюючі тести для перевірки засвоєння знань учнями на певному етапі вивчення матеріалу.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка