Євроінтеграція: палітра поглядівДата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.Євроінтеграція: палітра поглядів

 • Євроінтеграція: палітра поглядів

 • ЄС – виникнення, мета, принципи

 • Органи ЄС

 • Розширення ЄС і Україна

 • Україна і Рада Європи

 • Література з питань євроінтеграціїМоже бути тільки одна Європа — континент, де нині проживає більш ніж 800 мільйонів людей... в основу якої покладені спільні цінності.

 • Може бути тільки одна Європа — континент, де нині проживає більш ніж 800 мільйонів людей... в основу якої покладені спільні цінності.

 • Швіммер, Генеральний секретар Ради Європи

 • Європу не буде створено в одну мить і за єдиним планом. її буде збудовано шляхом конкретних досягнень, які спочатку де-факто створять солідарність.

 • «Декларація Шумана», Париж 9 травня 1950 р.

 • Справжнє міжнародне співробітництво європейських народів можливе лише при тій умові, що кожна з цих націй повністю розпоряджається у себе вдома.

 • Ф. Енгельс, класик марксизму, XIX ст.

 • Люди в ЄС часом навіть не усвідомлюють, що вони забули про війни між собою.

 • Й. Брунетті, посол Італії в Україні з 2000р.

 • Розширений Союз не буде державою, але стане юридичною особою, матиме численні повноваження й відіграватиме важливу роль на міжнародній арені.

 • Швіммер, Генеральний секретар Ради Європи

Після Другої світової війни визріло розуміння об'єднання, заснованого на співробітництві та взаємній повазі народів Європи. Нині таке об'єднання народів та держав Європи уособлює ЄС.

 • Після Другої світової війни визріло розуміння об'єднання, заснованого на співробітництві та взаємній повазі народів Європи. Нині таке об'єднання народів та держав Європи уособлює ЄС.

 • ЄС є економічною та політичною організацією держав Європи. Створення ЄС — не день народження, коли точність дати не викликає сумніву. Нинішній ЄС — це результат п'ятдесятирічної інтеграційної діяльності в Європі. Будівництво Європи без кордонів почалося тоді, коли у 1951 році шість держав підписали в Парижі угоду про заснування Європейського об'єднання вугілля й сталі (Бельгія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина та Франція), продовжується сьогодні й триватиме ще не одне десятиліття1951 рік: заснування Європей­ського об'єднання вугілля й ста­лі

 • 1951 рік: заснування Європей­ського об'єднання вугілля й ста­лі

 • 1957 рік: створення Європейського економічного співтовариства, заснування Європейського товариства з атомної енергії.

 • 1967 рік: об'єднання Європей­ського економічного співтова­риства, Європейського об'єд­нання вугілля й сталі та Євро-атому й утворення Європей­ського співтовариства.

 • 1973 рік: приєднання до Євро­пейського співтовариства Вели­кобританії, Данії та Ірландії.

 • 1981 рік: приєднання до Євро­пейського співтовариства Греції.створення міцного союзу народів Європи;

 • створення міцного союзу народів Європи;

 • сприяння збалансованому та тривалому економічному прогресу завдяки ліквідації внутрішніх кордонів;

 • створення економічного й монетарного союзів та запровадження єдиної валюти;

 • утвердження власної ідентифікації в міжнародній сфері шляхом проведення спільної зовнішньої політики, політики в галузі безпеки та в перспективі - спільної оборонної політики (інституціювання її розпочалося 2002-2003рр.);

 • розвиток співробітництва в юридичній галузі;

 • збереження та примноження загального добробуту.ЄС базується на принципах свободи, демократії, поваги до прав і основних свобод людини, а також верховенства права;

 • ЄС базується на принципах свободи, демократії, поваги до прав і основних свобод людини, а також верховенства права;

 • Ці принципи є спільні для всіх країн - членів.

 • На думку Дж.. Сороса, Європейський союз найповніше втілює концепцію відкритого суспільства, адже йому притаманна така риса: усі складові нації становлять меншість ЄС, Союз поважає різноманіття культур і традицій європейських народів.

 • Відкрита економіка, раціональне використання робочої сили та розумна організація виробництва сприяють досягненню таких найважливіших цілей ЄС: збереження миру між країнами, які раніше воювали; створення міцного союзу народів Європи; «підтягування» рівнів економічного розвитку до

виступає із законодавчими та політичними ініціативами, захищає цілісність внутрішнього ринку, виробляє, контролює й розвиває політику регіонального розвитку та аграрну політику, виступає в ролі охоронця права Європейського співтовариства та мо­же передавати справи на розгляд Європейського суду

 • виступає із законодавчими та політичними ініціативами, захищає цілісність внутрішнього ринку, виробляє, контролює й розвиває політику регіонального розвитку та аграрну політику, виступає в ролі охоронця права Європейського співтовариства та мо­же передавати справи на розгляд Європейського судує головним керівним органом ЄС, визна­чає політичні цілі Союзу, коорди­нує політику національних урядів, усуває суперечності між ними, роз­глядає пропозиції, подані Комісією.

 • є головним керівним органом ЄС, визна­чає політичні цілі Союзу, коорди­нує політику національних урядів, усуває суперечності між ними, роз­глядає пропозиції, подані Комісією.

 • До її складу входять міністри урядів держав — членів ЄС. Залежно від сфери справ, які розглядаються, на­ціональні уряди делегують на засі­дання Ради відповідних своїх пос­ланців.

 • Фактично існує кілька Рад, кожна з яких займається іншою галуззю: Рада із загальних справ (міністер­ство закордонних справ), економіч­них і фінансових справ (міністер­ство фінансів), внутрішніх справ та цивільної оборони, правосуддя, сільського господарства, освіти й мо­лоді, здоров'я, культури й т. п. Най­важливіші Ради з точки зору ни­нішнього Євросоюзу, тобто Рада із загальних справ, сільського госпо­дарства, економіки та фінансів, скликаються щомісяця. Решта Рад принаймні раз на рік (переважно 1—5 разів на рік).є найвищою інстанцією з питань права Співтова­риства. Судді, які входять до його складу (по одному від кожної краї­ни) вирішують спори, що виника­ють у зв'язку з тлумаченням і за­стосуванням законів ЄС, скасову­ють рішення, які суперечать уста­новчим договорам Співтовариства, та здійснюють тлумачення права. Рішення суду є обов’язковим для виконання Комісією, національними урядами, юридичними та фізичними особами.

 • є найвищою інстанцією з питань права Співтова­риства. Судді, які входять до його складу (по одному від кожної краї­ни) вирішують спори, що виника­ють у зв'язку з тлумаченням і за­стосуванням законів ЄС, скасову­ють рішення, які суперечать уста­новчим договорам Співтовариства, та здійснюють тлумачення права. Рішення суду є обов’язковим для виконання Комісією, національними урядами, юридичними та фізичними особами.контролює фінансову діяльність ЄС, наглядає за тим, щоб кошти використовувались за призначенням, і виявляє випадки шахрайства.

 • контролює фінансову діяльність ЄС, наглядає за тим, щоб кошти використовувались за призначенням, і виявляє випадки шахрайства.— найбільший багатонаціональний парламент у світі — обирається прямим загальним голосуванням громадян країн — членів Союзу. Головні фун­кції: законодавча, контролююча, формувальна й бюджетна. Як і будь-який парламент, він ухвалює зако­ни, приймає бюджет ЄС, контро­лює виконавчу владу (призначає президента та членів Комісії, має право розпускати Комісію).

 • — найбільший багатонаціональний парламент у світі — обирається прямим загальним голосуванням громадян країн — членів Союзу. Головні фун­кції: законодавча, контролююча, формувальна й бюджетна. Як і будь-який парламент, він ухвалює зако­ни, приймає бюджет ЄС, контро­лює виконавчу владу (призначає президента та членів Комісії, має право розпускати Комісію).(посада запроваджена Маастрихтським договором) призначається Європейським парламентом після кожних виборів на термін 5 років з правом повторного вибору. Його завданням є прийом скарг від усіх громадян Євросоюзу або фізичних та юридичних осіб, які мешкають чи мають юридичну адресу в країні-члені. Ці скарги можуть стосуватися випадків поганого управління в практиці діяльності інституцій Співтовариства.

 • (посада запроваджена Маастрихтським договором) призначається Європейським парламентом після кожних виборів на термін 5 років з правом повторного вибору. Його завданням є прийом скарг від усіх громадян Євросоюзу або фізичних та юридичних осіб, які мешкають чи мають юридичну адресу в країні-члені. Ці скарги можуть стосуватися випадків поганого управління в практиці діяльності інституцій Співтовариства.став головним джерелом коштів економічного розвитку; створення Соціально-економічного комітету засвідчило важливість діалогу та співпраці між соціальними партнерами; Комітет регіонів представляє в Союзі інтереси регіонів; головна ж мета Центрального європейського банку — стабільність цін.

 • став головним джерелом коштів економічного розвитку; створення Соціально-економічного комітету засвідчило важливість діалогу та співпраці між соціальними партнерами; Комітет регіонів представляє в Союзі інтереси регіонів; головна ж мета Центрального європейського банку — стабільність цін.

– це вступ у ЄС. Основним інструментом, що регулює відносини ЄС З Україною, є Угода про партнерство і співробітництво (1994р). Угода спрямована на розширення торгівельно-економічного та науково-технічного співробітництва, залучення інвестицій, запровадження стандартизації у промисловості, науці, освіті, ядерній промисловості, сфері охорони навколишнього середовища, встановлення спільних принципів валютної системи, митних правил, підтримки малого і середнього бізнесу, розвиток політичного діалогу. Це перший крок до вступу України в ЄС.

 • – це вступ у ЄС. Основним інструментом, що регулює відносини ЄС З Україною, є Угода про партнерство і співробітництво (1994р). Угода спрямована на розширення торгівельно-економічного та науково-технічного співробітництва, залучення інвестицій, запровадження стандартизації у промисловості, науці, освіті, ядерній промисловості, сфері охорони навколишнього середовища, встановлення спільних принципів валютної системи, митних правил, підтримки малого і середнього бізнесу, розвиток політичного діалогу. Це перший крок до вступу України в ЄС.

 • Із трьох основних центрів сучасного світу основними партнерами для України може стати Європа та її серцевина – ЄС. Так, найбільші обсяги нашої торгівлі в регіоні припадають на Німеччину (40%), Італію (13,9%), Францію (6,7%), Австрію (5,6%). Однак, Україна ще не розглядалася як кандидат до вступу в ЄС. • Сьогодні членство в ЄС розглядається як гарант успіху, процвітання.

 • По-перше, ЄС – це унікальне явище, і не лише як об’єднання 15 країн Європи, а й тому, що незважаючи на певні проблеми і суперечності, будується спільний європейський дім на зразок конфедеративної держави.

 • По-друге, членство в елітарному клубі гарантує низку переваг:

 • спільний ринок і членство у зоні вільної торгівлі;

 • вільне пересування товарів;

 • ліквідація митних бар’єрів;

 • взаємний захист інвестицій;

 • режим найбільшого сприяння у торгівлі;

 • безвізовий проїзд територією країн; вільне працевлаштування,

 • гарантії на адекватну оплату праці, соціальне забезпечення

 • По-третє, ЄС приваблює ще й тим, що в разі вступу до нього країна може розраховувати на значні інвестиції.Проте ЄС має не лише переваги.

 • Проте ЄС має не лише переваги.

 • Останнім часом в Західній Європі спостерігаються скорочення темпів економічного зростання, які не перевищують 2% на рік. Серйозною проблемою залишається і безробіття, яке охопило близько 11% працездатного населення ЄС.

 • Другою особливістю кризи ЄС є те, що багато країн побоюються розчинитися в цьому Союзі і втратити свою самобутність, національні особливості.

 • Спільна валюта також створює ряд труднощів. Так, Великобританія, Данія, Швеція вирішили поки що утриматися від переходу на Євро, зайнявши позицію спостерігачів.14 липня 1992 р. Україна заявила про своє бажання приєднатися до РЄ.

 • 14 липня 1992 р. Україна заявила про своє бажання приєднатися до РЄ.

 • 16 вересня 1992 р. Верховній Раді України було надано статус "спеціально запрошеного гостя" у Парламентській асамблеї РЄ (ПАРЄ). Резолюцією (92) 29 від 23 вересня 1992 р. Комітет мiнiстрiв РЄ доручив ПАРЄ підготувати висновок стосовно ступеня готовності України до вступу у РЄ відповідно до положень Статутної Резолюції (51) 30 А.

 • З моменту проголошення Україною наміру набути членства в РЄ співробітництво між нашою державою та цією міжнародною організацією на урядовому та парламентському рівнях значно активізувалося. Депутати Верховної Ради України брали активну участь у роботі ПАРЄ. Основною формою співпраці на урядовому рiвнi стала участь представників України в робочих органах Комітету мiнiстрiв РЄ. Експерти України залучалися до розробки Рамкової конвенції про захист національних меншин та Європейської хартії регіональних мов або мов меншин.      31 жовтня 1995 р. Верховна Рада України ухвалила Закон України про приєднання до Статуту Ради Європи.

 •       31 жовтня 1995 р. Верховна Рада України ухвалила Закон України про приєднання до Статуту Ради Європи.

 • 9 листопада 1995 р. відбулась урочиста церемонія вступу України до РЄ, в якій взяла участь делегація України на чолі з Прем'єр-міністром України. Вступ України до РЄ засвідчив визнання з боку європейської спільноти прогресивних політичних та економічних реформ, здійснених нашою державою за порівняно короткий строк.· подальша участь у реалізації програм співробітництва РЄ з державами Центральної та Східної Європи. Широке використання потенціалу РЄ має сприяти процесу реформування правової системи України;

 • · подальша участь у реалізації програм співробітництва РЄ з державами Центральної та Східної Європи. Широке використання потенціалу РЄ має сприяти процесу реформування правової системи України;

 • · продовження роботи органів державної влади України, спрямованої на вивчення доцільності участі України в міжнародно-правових договорах РЄ, не передбачених Висновком ПА РЄ N 190 (1995);

 • · залучення українських фахівців та науковців у якості експертів РЄ до розробки та реалізації заходів, здійснюваних у рамках згаданих програм співробітництва РЄ;       · значна активізація участи представників України у робочих органах Комітету мiнiстрiв РЄ, діяльність яких пов'язана з розробкою нових міжнародно-правових документів та спільних програм співробітництва, механізмів їх імплементації, системи моніторингу за виконанням державами положень конвенцій РЄ, виробленням рекомендацій країнам-членам РЄ з різного кола питань тощо. Участь представників України в робочих органах Комітету мiнiстрiв РЄ розглядається як суттєвий елемент належного забезпечення інтересів нашої держави у цій організації. • 1. В обійми до Європейського Союзу//Географія і економіка в школі№3 1998рс.6

 • 2. Україна в Раді Європи/Краєзнавство. Географія. Туризм.№48 1997 р. с.41

 • 3.Європейський Союз: учора, сьогодні, завтра. Географія і економіка в школі№1 2003р.с.46

 • 4.Євро – міжнародна валюта//Географія і економіка в школі№2 200р.с.42

 • 5.Україна – ЄС: реальність економічної інтеграції//Географія і економіка в школі № 3 1998р.с.4

 • 6.Європейська інтеграція: проблеми і перспективи/Географія№13-14 2004р.с.19

 • 7інтеграція України в Європу//Географія і економіка в школі№5 2001р.с.28

 • 8.Розширений Європейський Союз//Географія і економіка в школі№5 2004р.с.40

 • 9.Ринок праці ЄС// Географія і економіка в школі№5 2004р.с.43

 • 10.День Європи в Україні//Географія і економіка в школі№3 2003р.с.411.Західна Європа – Україна: реалії та перспективи(гра-дослідження) //Географія і економіка в школі№3 1997р. с.25

 • 11.Західна Європа – Україна: реалії та перспективи(гра-дослідження) //Географія і економіка в школі№3 1997р. с.25

 • 12.Де6мографічний розвиток Європи на сучасному етапі/Краєзнавство. Географія. Туризм.№40 2004р.

 • 13.Європейський Союз: уроки інтеграції/Краєзнавство. Географія. Туризм№25-28 2004р.

 • 14.Брюссель//Географія і економіка в школі№2 2003р.с.48

 • 15.Страсбург-столиця Європи//Географія і економіка в школі№1 2003р.с.43

 • 16.Феномен Данії, або королівство розвинутого соціалізму//Географія і економіка в школі№4 2000р.с.44

 • 17.Країна на краю Європи (Португалія) //Географія і економіка в школі№1 1999с.35

 • 18.Норвегія-країна фіордів//Географія і економіка в школі№4 1998р.с.39

 • 19.Монако-країна трьох міст//Географія і економіка в школі№1 1998р.с.33

 • 20.Альпійська республіка(Австрія) //Географія і економіка в школі№6 2001р.с.34 №1 2002р.с.4521.Туризм в країнах Скандинавії//Географія і економіка в школі№5 2001р с.37

 • 21.Туризм в країнах Скандинавії//Географія і економіка в школі№5 2001р с.37

 • 22.Країна вітряків і тюльпанів//Географія і економіка в школі№3 2001р.с.52

 • 23.Країна тисячі озер//Географія і економіка в школі№2 2004р.

 • с.4224.Чехія: портрет країни/Краєзнавство.Географія.Туризм№2 2002р

 • 25.Кіпр/Краєзнавство.Географія.Туризм№2 2002р

 • .26.Португальське диво/Краєзнавство.Географія.Туризм№45 1998р. с.2

 • 27.П’ятий колос-туризм –та процес європейської інтеграції/Краєзнавство.Географія.Туризм№45 1998р.с.4

 • 28.Люксембург, Брюссель, Берлін/Краєзнавство.Географія.Туризм№40 1998р.с.4

 • 29.Королівство Норвегія/Краєзнавство.Географія.Туризм№3,4 1998р.с.1

 • 30.Німеччина між минулим/Краєзнавство.Географія.Туризм.№14-15 2000р.с.2

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка