Європейська хартія місцевого самоврядуванняДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.
ТипРішення


Європейська хартія місцевого самоврядування

 • Місцеве самоврядування означає право і спроможність органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання і управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.

 • Це право здійснюється радами, члени яких вільно обираються таємним голосуванням на основі прямого, рівного, загального виборчого права і які можуть мати підзвітні їм виконавчі органи.


Сфера компетенції місцевого самоврядування

 • Сфера компетенції місцевого самоврядування

 • 1. Головні повноваження і функції ОМС визначаються конституцією або законом.

 • 2. ОМС в межах закону мають повне право вільно вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене із сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу.

 • 3.Повноваження, якими наділяються ОМС, як правило, мають бути повними і виключними. Вони не можуть скасовуватися чи обмежуватися іншим, центральним або регіональним органом.гарантується Конституцією

 • В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування. (ст.7)

 • Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території.

 • Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду. (ст. 144)Про необхідність меж

 • Необхідно визначити територіальні основи місцевого самоврядування (територіальні межі здійснення місцевого самоврядування), що безпосередньо пов'язане з необхідністю реформування системи адміністративно-територіальних одиниць, оскільки існуюча організація територіального устрою, коли у межах адміністративних кордонів одних населених пунктів перебувають інші населені пункти, територіальні громади яких згідно з Конституцією України виступають самостійними суб'єктами місцевого самоврядування, не дає змоги сформувати дієздатні територіальні громади.

 • (Концепція Програми законодавчого забезпечення розвитку місцевого самоврядування. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. N 416-р)власні повноваження

 • - підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо встановлення ставки земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, вилучення (викупу), а також надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності територіальних громад;

 • - визначення в установленому порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки;

 • - встановлення платежів за користування комунальними та санітарними мережами відповідних населених пунктів;Власні повноваження

 • підготовка і подання на затвердження ради проектів місцевих програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля;

 • підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;

 • внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом;

 • справляння плати за землю;делеговані повноваження

 • 1) здійснення контролю за додержанням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів;

 • 2) реєстрація суб'єктів права власності на землю; реєстрація права користування землею і договорів на оренду землі; видача документів, що посвідчують право власності і право користування землею;

 • 3) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;

 • 4) погодження питань про надання дозволу на спеціальне

 • використання природних ресурсів загальнодержавного значення;

 • 5) вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законом;

 • 6) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення;делеговані повноваження

 • 7) визначення території для складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до законодавства;

 • 8) підготовка висновків щодо надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок, що проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

 • 9) організація і здійснення землеустрою, погодження проектів

 • землеустрою;

 • 10) здійснення контролю за впровадженням заходів,

 • передбачених документацією із землеустрою;

 • 11) створення та забезпечення функціонування місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, які є складовою мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації.Повноваження рад

 • До повноважень рад у галузі земельних відносин належить:

 • а) розпорядження землями територіальних громад;

 • б) передача земельних ділянок комунальної власності у власність;

 • в) надання земельних ділянок у користування комунальної власності;

 • г) вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності;

 • ґ) викуп земельних ділянок для суспільних потреб відповідних територіальних громад;

 • д) організація землеустрою;

 • е) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;

 • є) здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства;Повноваження рад

 • ж) обмеження, тимчасова заборона (зупинення) використання земель у разі порушення вимог земельного законодавства;

 • з) підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок;

 • и) встановлення та зміна меж районів у містах з районним поділом;

 • і) інформування населення щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок;

 • ї) внесення пропозицій до районної ради щодо встановлення і зміни меж сіл, селищ, міст;

 • й) вирішення земельних спорів;

 • к) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.До повноважень рад у галузі охорони земель на території сіл, селищ, міст належать:

 • розробка, затвердження і реалізація цільових програм та документації із землеустрою щодо охорони земель відповідно до закону;

 • установлення обмежень (обтяжень) у використанні, тимчасова заборона (зупинення) чи припинення використання земельної ділянки громадянами та юридичними особами в разі порушення ними вимог законодавства в галузі охорони земель;

 • здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності;

 • економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель відповідно до закону;

 • вирішення інших питань у галузі охорони земель відповідно до закону.розподіл земель

 • Розмежування земель державної та комунальної власності полягає у здійсненні організаційно-правових заходів щодо розподілу земель державної власності на землі територіальних громад і землі держави, а також щодо визначення і встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок державної та комунальної власності.

 • (Закон України Про розмежування земель державної та комунальної власності)Сфера дії Закону

 • Закон про розмежування регулює відносини, пов'язані з розмежуванням земель державної власності на землі комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст та землі державної власності.

 • У перехідних положеннях: у разі якщо межі сіл, селищ, міст не встановлені відповідно до вимог ЗКУ, розмежування земель державної та комунальної власності проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до меж, прийнятих для обліку земель у складі державного земельного кадастру.Дія закону про розмежування не поширюється на регулювання відносин:

 • пов'язаних з передачею земельних ділянок державної власності в комунальну власність та земельних ділянок комунальної власності в державну власність відповідно до статті 117 ЗКУ;

 • щодо набуття територіальними громадами або державою права на землю за цивільно-правовими угодами, при прийнятті спадщини, відчуженні земельних ділянок відповідно до законів України.за погодженням у своїх межах ?

 • Сільські, селищні і міські ради за погодженням з відповідними органами виконавчої влади приймають рішення про розмежування земель державної та комунальної власності в межах населених пунктів та погоджують питання розмежування земель державної та комунальної власності за межами населених пунктів у межах їх територій.Відповідальність є ?

 • Держава та її адміністративно-територіальні одиниці не відповідають за зобов'язаннями один одного.

 • Закон України “Про власність” Ст. 36. Розмежування відповідальності суб'єктів права державної власностіПро експертизу землевпорядної документації

 • До повноважень міських рад у сфері державної експертизи належать:

 • забезпечення реалізації державної політики у сфері державної експертизи;

 • внесення пропозицій щодо вдосконалення експертної діяльності, форм і методів експертного аналізу та оцінки об'єктів державної експертизи;

 • координація діяльності розробників об'єктів державної експертизи;

 • ініціювання проведення державної експертизи;

 • вирішення інших питань у сфері державної експертизи відповідно до закону.Заявка на моніторинг земель

 • Роботи з ведення моніторингу земель здійснюються за рахунок державного бюджету в межах асигнувань на проведення земельної реформи та частини коштів від плати за землю, що надходять до місцевих бюджетів.

 • На локальному рівні моніторинг земель проводять районні, міські відділи, управління земельних ресурсів, на регіональному - Рескомзем АРК, обласні, Київське, Севастопольське міські головні управління земельних ресурсів, на національному - Держкомзем. За результатами складаються звіти, прогнози та рекомендації, що подаються до місцевих органів виконавчої влади, ОМС та Держкомзему для вжиття заходів до запобігання і ліквідації наслідків негативних процесів.

 • (Про затвердження Положення про моніторинг земель Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 2041 від 26.12.2003 )не розробляється !

 • Проект відведення земельної ділянки не розробляється у разі, коли:

 • земельна ділянка, межі якої визначено в натурі, надається у користування або безоплатно передається у власність без зміни її цільового призначення;

 • земельна ділянка набувається у власність шляхом купівлі-продажу, дарування, міни, на підставі інших цивільно-правових угод, успадкування, без зміни її меж та цільового призначення;

 • земельна ділянка придбана на конкурентних засадах;

 • Проект відведення земельної ділянки може не розроблятися також в інших випадках, передбачених законом.Проект відведення земельної ділянки розробляється на підставі:

 • Проект відведення земельної ділянки розробляється на підставі:

 • рішення сільської, селищної, міської ради, районної, Київської або Севастопольської міської держадміністрації, до повноважень яких належить надання у користування або передача у власність земельних ділянок;

 • укладених договорів між землевласниками і землекористувачами та розробником проекту відведення земельної ділянки;

 • судового рішення.

 • (Порядок розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 677)А технічне завдання ?

 • Розробником проекту відведення земельної ділянки є особа, яка має ліцензію на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону.

 • Замовником проекту відведення земельної ділянки можуть бути ради, районна, Київська або Севастопольська міська держадміністрація, землевласник або землекористувач, інші особи відповідно до закону.

 • Проект відведення земельної ділянки розробляється на основі завдання, затвердженого замовником, що є невід'ємною частиною договору на проведення відповідних робіт.АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

 • Використання земель не за цільовим призначенням, невиконання природоохоронного режиму, розміщення, проектування, будівництво, введення в дію об'єктів, які негативно впливають на стан земель, неправильна експлуатація, знищення або пошкодження протиерозійних гідротехнічних споруд, захисних лісонасаджень-тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.АДМ.ПРАВОПОРУШЕННЯ

 • Перекручення даних державного земельного кадастру і приховування інформації про наявність земель запасу або резервного фонду - тягнуть за собою накладення штрафу на посадову особу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 • Самовільне зайняття земельної ділянки - тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Незаконна приватизація

 • Приватизація державного, комунального майна шляхом заниження його вартості через визначення її у спосіб, не передбачений законом, або використання підроблених приватизаційних документів, а також сама приватизація майна, яке не підлягає приватизації згідно з законом, або приватизація неправомочною особою - караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років. Це діяння, що призвело до незаконної приватизації майна державної чи комунальної власності в великих розмірах або вчинене групою осіб за попередньою змовою, - карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

 • (Кримінальний кодекс. Стаття 233).Акт вибору не потрібен !

 • Вибір земельних ділянок для розміщення об'єктів не проводиться у разі, коли:

 • розміщення об'єктів передбачено затвердженим проектом забудови відповідної території, місцевими правилами забудови населеного пункту;

 • будівництво об'єктів здійснено, але проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок не розроблявся;

 • передбачається розширення земельних ділянок без зміни їх цільового призначення та зведення на них будівель і споруд.

 • (Постанова Кабміну від 31 березня 2004 р. N 427 “Про затвердження Порядку вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів”)Єдиний реєстр заборон відчуження

 • Підставами для внесення у Єдиний реєстр про заборону відчуження об'єктів нерухомого майна є:

 • - Накладення нотаріусами заборони відчуження на об'єкт нерухомого майна, які є реєстраторами;

 • - Повідомлення про накладення заборони відчуження на об'єкт нерухомого майна державною нотаріальною конторою або приватним нотаріусом, які не є реєстраторами;

 • - Повідомлення посадової особи виконавчого комітету ради про накладення заборони відчуження на об'єкт нерухомого майна;

 • - Повідомлення судових і слідчих органів про накладення арешту на об'єкт нерухомого майна;

 • - Повідомлення органів державної виконавчої служби про накладення арешту на об'єкти нерухомого майна.Постанова КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 19 квітня 1993 р. № 284 (редакція від 14.01.2004)

 • Власникам землі та землекористувачам відшкодовуються збитки, заподіяні вилученням (викупом) та тимчасовим зайняттям земельних ділянок, встановленням обмежень щодо їх використання, погіршенням якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок або приведенням їх у непридатний для використання стан та неодержанням доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок.Склад комісій

 • Розміри збитків визначаються комісіями, створеними міськими, районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських (міст обласного значення) рад.

 • До складу комісій включаються представники міських, районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад (голови комісій), власники землі або землекористувачі (орендарі), яким заподіяні збитки, представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які будуть їх відшкодовувати, представники державних органів земельних ресурсів і фінансових органів, органів у справах містобудування і архітектури та виконавчих комітетів сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад, на території яких знаходяться земельні ділянки.Про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів

 • Згідно ст.212 Кримінального кодексу України кримінальна відповідальність настає за умисне ухилення від сплати лише тих податків, зборів, інших обов'язкових платежів, які встановлені Законом від 25 червня 1991 р. N 1251-XII "Про систему оподаткування"

 • кримінально караним визнається ухилення від сплати як загальнодержавних, так і місцевих податків, зборів, інших обов'язкових платежів.підвідомчість

 • Загальним судам підвідомчі спори в разі, якщо хоча б однією з осіб, які беруть участь у справі, є громадянин, а господарським - за участю підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб, а також громадян, що здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статус суб'єкта підприємницької діяльності.відмова в прийнятті заяви

 • Згідно зі ст. 158 ЗК суди розглядають справи за спорами про межі земельних ділянок, що перебувають у власності чи користуванні громадян-заявників, які не погоджуються з рішенням органу місцевого самоврядування чи органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

 • Ці спори підлягають розгляду місцевими судами незалежно від того, розглядалися вони попередньо органом місцевого самоврядування або органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів чи ні.

 • Рішення цих органів щодо такого спору не може бути підставою для відмови в прийнятті заяви чи для закриття провадження в порушеній справі.добросусідство

 • Спори щодо додержання правил добросусідства - обов'язку власників і землекористувачів обирати такі способи використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, при яких власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок завдається найменше незручностей (затінення, задимлення, неприємні запахи, шумове забруднення тощо), - розглядаються судами відповідно до статей 103-109 ЗК ( 2768-14 ) і в тому разі, коли вони попередньо не розглядалися відповідним органом місцевого самоврядування чи органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.в судовому порядку

 • Виходячи з установлених законодавством умов надання земельних ділянок не можна вважати таким, що суперечить закону, рішення органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування про скасування свого рішення, за яким земельна ділянка була неправомірно одержана у власність чи користування.

 • У цьому разі питання про недійсність документів, виданих на підставі переглянутого рішення, вирішується в судовому порядку.Підстави викупу

 • Земельна ділянка може бути викуплена для суспільних потреб лише у випадках, передбачених ч.1 ст. 146 ЗК.

 • Інші підстави не можуть розглядатись як такі потреби.

 • Відповідно до ст. 147 ЗК з мотивів суспільної необхідності зазначені земельні ділянки можуть бути відчужені (вилучені) в разі введення воєнного чи надзвичайного стану.Відмова вилучення

 • При потребі вилучення земельної ділянки для юридичної особи остання зобов'язана спочатку погодити це питання з власником землі чи землекористувачем та відповідним органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування, а у випадку відмови когось із них має право пред'явити позов про визнання відмови недійсною.

 • Рішення про задоволення такого позову є підставою для розроблення проекту відведення земельної ділянки.Збереження прав

 • громадяни та юридичні особи зберігають право на земельні ділянки (п. 7 розд. X "Перехідні положення" ЗК, одержані ними до 1 січня 2002 р. у власність, у тимчасове користування або на умовах оренди в розмірах, що були раніше передбачені чинним законодавством;Порядок користування

 • При пред'явленні вимог кожним з учасників спільної власності про встановлення порядку користування спільною земельною ділянкою суд може залишити в спільному користуванні лише ділянки, роздільне користування якими встановити неможливо.

 • Це стосуються випадків, коли належні особам на праві спільної власності жилий будинок, господарські будівлі та споруди розташовані на земельній ділянці, яка знаходилася в їх користуванні до її приватизації або за договором оренди.користування суміжною ділянкою

 • У разі, коли громадяни, яким жилий будинок належить на праві спільної власності, крім наданої для будівництва й обслуговування цього будинку та господарських будівель земельної (присадибної) ділянки з належного дозволу місцевої ради тимчасово користуються ще й незайнятою суміжною ділянкою, суд, вирішуючи спір про порядок користування присадибною ділянкою та розпорядження нею, може одночасно визначити за тими ж правилами і порядок тимчасового користування суміжною ділянкою, зазначивши в рішенні, що він встановлюється на період до припинення права користування нею.Судам у справах про встановлення порядку користування земельною ділянкою співвласників жилого будинку необхідно витребовувати:

 • Судам у справах про встановлення порядку користування земельною ділянкою співвласників жилого будинку необхідно витребовувати:

 • документи про надання її для будівництва та обслуговування жилого будинку й господарських будівель;

 • план земельної ділянки, відведеної в натурі (на місцевості);

 • план цієї ділянки із зазначенням її частин, що перебувають у фактичному користуванні кожного зі співвласників, а також розташованих на ній будівель, плодово-ягідних насаджень; правовстановлюючі документи на будинок із зазначенням розміру часток кожного співвласника;

 • угоду чи рішення суду про поділ будинку в натурі або визначення порядку користування ним;

 • угоду про порядок користування земельною ділянкою, якщо вона мала місце.Недійсні угоди

 • купівля-продаж, дарування, застава, самовільний обмін земельних ділянок землекористувачами, у тому числі орендарями, а також угоди, укладені власниками землі з порушенням встановленого для них порядку придбання або відчуження земельних ділянок, відповідно до ст.210 ЗК повинні визнаватися недійсними - із наслідками, передбаченими відповідними статтями ЦК.Відмова у державній реєстрації ?

 • Відмова у державній реєстрації прав з підстав, не передбачених Законом, заборонена.

 • державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обмежень - офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обмежень, що супроводжується внесенням даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме

 • майно та їх обмежень.може бути відмовлено чи ні ?

 • Не може бути відмовлено в реєстрації заяви і запиту до Державного реєстру прав на нерухоме майно, якщо заявником додержано вимог згідно ст.15,19 і 20 Закону.

 • Зареєстровані речові права та їх обмеження мають пріоритет над незареєстрованими в разі спору щодо нерухомого майна.

 • (Закон “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень “)Принципи державної реєстрації прав

 • Державний реєстр прав базується на державному обліку земельних ділянок усіх форм власності та розташованого на них іншого нерухомого майна, реєстрації речових прав на об'єкти нерухомого майна, їх обмежень та правочинів щодо нерухомого майна.

 • Державна реєстрація прав базується на кадастровому номері, присвоєному у встановленому порядку.

 • Державна реєстрація прав є публічною, здійснюється місцевим органом державної реєстрації прав, який зобов'язаний надавати інформацію про зареєстровані речові права та їх обмеження.

 • (Закон “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень “ ст. 3)Підставою для державної реєстрації прав є:

 • державний акт про право власності на земельну ділянку;

 • нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу, довічного утримання, дарування, міни земельної ділянки або іншого н \ майна;

 • договір про приватизацію майна державних підприємств;

 • договір купівлі-продажу нерухомого майна, нотаріально посвідчений договір про поділ, перерозподіл, об'єднання нерухомого майна;

 • свідоцтво про право на спадщину;

 • свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя;

 • свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів;Підставою для державної реєстрації прав є:

 • свідоцтво про право власності на будівлю (частину будівлі), споруду;

 • рішення суду про право власності на об'єкт незавершеного будівництва;

 • акти прийому нерухомого майна до експлуатації;

 • договори про іпотеку, оренду строком більше одного року, інші док-ти;

 • рішення суду стосовно речових прав на нерухоме майно, обмежень цих прав, що набрали законної сили;

 • інші акти органів державної влади або органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб.реєстрація обмежень здійснюється на підставі:

 • реєстрація обмежень здійснюється на підставі:

 • договору застави (іпотеки) нерухомого майна;

 • ухвали суду про забезпечення позову;

 • рішення суду про звернення стягнення на н/ майно;

 • рішення суду про визнання власника н/ майна банкрутом;

 • постанови органів досудового слідства, державного виконавця про накладення арешту на н/ майно;

 • накладення заборони на відчуження майна:

 • нотаріусом; посадовою особою виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради в населених пунктах, де немає нотаріусів;

 • інших актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, їх посадових осіб.Підстава для видачі акта

 • Акт про проведення прилюдних торгів затверджується начальником відповідного відділу державної виконавчої служби і є підставою для видачі відповідним органом свідоцтва про право власності.

 • Це свідоцтво є підставою для видачі відповідним органом акта про право власності на земельну ділянку в порядку, передбаченому законодавством.

 • (Ст. 66. Підготовка та проведення прилюдних торгів по реалізації нерухомого майна)пленарне засідання ради !

 • Предметом судового спору є спонукання ради прийняти ухвалу про виділення позивачу в оренду земельної ділянки та укласти договір оренди. Відповідно до п. 34 ст. 26. п. 2 ст. 77 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" питання надання земельної ділянки в оренду вирішується на пленарному засіданні ради - сесії, а спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування вирішуються в судовому порядку.рівні перед законом

 • Приписи ст.ст. 13 і 41 Конституції України визначають, що від імені Українського народу права власності здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією і усі суб'єкти права власності рівні перед законом. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю.матеріальна основа ОМС

 • Відповідно ст.ст. 142-145 Конституції України до матеріальної основи ОМС, крім інших об'єктів, належить земля, управління якою здійснюють територіальної громади через органи самоврядування в межах їх повноважень шляхом прийняття рішень. Права органів самоврядування захищаються у судовому порядку.порушення виключного права

 • зобов’язання ОМС укласти договір за відсутності відповідного рішення, а також зобов'язання прийняти рішення про надання земельної ділянки буде порушенням його виключного передбаченого Конституцією України права на здійснення права власності від імені українського народу та управління землями, яке підлягає захисту.Терміни розгляду?

 • недотримання радою вимог земельного законодавства щодо порядку розгляду заяви позивача не може бути підставою для порушення вказаного виключного права ради, а порушені права позивача підлягають захисту способами передбаченими ст. 152 ЗК України з обов'язковим дотриманням норм чинного законодавства.суд не вправі визначати зміст рішення сесії

 • до компетенції судів віднесено спонукання ради розглянути клопотання без визначення судом певного змісту висновку рішення сесії. Суди неправомірно зобов'язують ОМС прийняти ухвалу та укласти договір оренди землі із зазначенням строку оренди у той час, як згідно з чинним законодавством України строки визначаються власником земельної ділянки.Каталог: sites -> surtc
sites -> Людей насамперед цікавлять речі, які безпосередньо впливають на їх життя
sites -> Кирило Молодико науковий консультант Заступника Голови Конституційного Суду України
surtc -> Вітаємо учасників семінару! Управління землями
surtc -> Короткий огляд особливостей Болонської системи Проект: кредитно-модульна система організації навчального процесу (кмсонп)
surtc -> Закон України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка