З-поміж чинників галузевої реструктуризації: з-поміж чинників галузевої реструктуризаціїДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.З-поміж чинників галузевої реструктуризації:

 • З-поміж чинників галузевої реструктуризації:

 • 1) Доповнення вищої освіти освітньо-науковим і науковим рівнями та науковими ступенями – формування єдиного освітньо-наукового переліку галузей знань і спеціальностей;

 • 2) Обов'язкова дослідницько-інноваційна компонента – галузі знань як компроміс між галузями освіти і галузями науки

 • 3) Узгодження з МСКО: галузі освіти і підготовки 2013 р. – укрупнення галузей і спеціальностейРівні вищої освіти (Стаття 5, пункт 1):

 • Рівні вищої освіти (Стаття 5, пункт 1):

 • початковий (короткий цикл) – 5 рівень НРК

 • перший (бакалаврський) – 6 рівень НРК

 • другий (магістерський) – 7 рівень НРК

 • третій (освітньо-науковий) – 8 рівень НРК

 • науковий – 9 рівень НРКСтупені вищої освіти (Стаття 5, пункт 2):

 • Ступені вищої освіти (Стаття 5, пункт 2):

 • - молодший бакалавр

 • - бакалавр

 • - магістр

 • - доктор філософії

 • - доктор наукХарактерною ознакою вищої освіти всіх її рівнів (і що відрізняє ці рівні від інших рівнів освіти) за Законом є наявність дослідницько-інноваційного компонента, що випливає із сукупної дії норм кількох статей.

 • Характерною ознакою вищої освіти всіх її рівнів (і що відрізняє ці рівні від інших рівнів освіти) за Законом є наявність дослідницько-інноваційного компонента, що випливає із сукупної дії норм кількох статей.

 • Це, зокрема:

 • стаття 1, пункт 1, підпункт 7);

 • стаття 28, пункт 1, підпункт 1)-3);

 • стаття 36, пункт 2, підпункт 11);

 • стаття 65, пункт 1

 • й інші.Рівнево-ступенева повноструктурність вищої освіти, її дослідницько-інноваційна основа зумовили потребу в єдиному освітньо-науковому переліку галузей і спеціальностей, наскрізному для всіх рівнів і ступенів вищої освіти.

 • Рівнево-ступенева повноструктурність вищої освіти, її дослідницько-інноваційна основа зумовили потребу в єдиному освітньо-науковому переліку галузей і спеціальностей, наскрізному для всіх рівнів і ступенів вищої освіти.

 • Методологія визначення галузевої структури освіти міститься в МСКО(Г)-2013 та проекті НСКО.Розділ XV. Прикінцеві та перехідні положення, пункт 5, підпункт 1

 • Розділ XV. Прикінцеві та перехідні положення, пункт 5, підпункт 1

 • «5. Кабінету Міністрів України:

 • 1) протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити затвердження центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки єдиного переліку галузей знань, який повинен поєднати чинні переліки галузей освіти та науки, виділивши «Богослов’я» в окрему галузь знаньРозділ XV. Прикінцеві та перехідні положення, пункт 6

 • Розділ XV. Прикінцеві та перехідні положення, пункт 6

 • «6. Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти зобов’язується протягом шести місяців з дня його утворення сформувати і подати на затвердження центральному органу виконавчої влади у сфері освіти і науки єдиний перелік спеціальностей на засадах поєднання чинного переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах, з чинним переліком спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань, взявши за основу останній. При цьому чинні спеціальності вважати спеціалізаціями, які розробляються та затверджуються безпосередньо вищими навчальними закладами і не підлягають затвердженню державними органами.»Стан розроблення переліків галузей знань і спеціальностей:

 • Стан розроблення переліків галузей знань і спеціальностей:

 • МОН утворено робочу групу;

 • Пропозиції до проектів:

 • - галузей знань 30 (-2) (В.Луговий, Ж.Таланова, Педагогіка і психологія, № 3, 2014);

 • - галузей знань 26 (+1) (Ю.Рашкевич, С.Андрейчук, Педагогіка і психологія, № 1, 2013)

 • - спеціальностей 80+ (Сайт НАПН України), що відповідають МСКО-2013: галузі освіти та підготовки.Освітні програми і відповідні освітні кваліфікації (досягнення) – основні одиниці класифікації та кодифікації в МСКО(Г) за галузями:

 • Освітні програми і відповідні освітні кваліфікації (досягнення) – основні одиниці класифікації та кодифікації в МСКО(Г) за галузями:

 • - 11 широких;

 • - 29 вузьких;

 • - 80 деталізованих.

 • МСКО(Г) пропонує чотирицифрову кодифікацію галузейСтан розроблення переліку галузей знань:

 • Стан розроблення переліку галузей знань:

 • Застереження: орієнтація в переліку галузей знань на 11 широких галузей освіти МСКО(Г)-2013 зумовить у ряді випадків труднощі в створенні галузевих рамок кваліфікацій через суттєву неоднорідність цих галузей. До 2013 р. у концепції МСКО версії 1997 р. теперішні «широкі галузі» через їх певну еклектичність узагалі називалися «групами галузей». Далекий від спорідненості предметний склад широких галузей очевидний навіть з їх назв: «02. Мистецтво та гуманітарні науки», «04. Бізнес, управління та право», «05. Природничі науки, математика та статистика», «07. Інженерія, виробництво та будівництво», «09. Здоров’я та соціальне забезпечення», не говорячи вже про невеликий ступінь їх схожості за критеріями галузевої класифікації.Класифікація галузей освіти базується на предметному підході.

 • Класифікація галузей освіти базується на предметному підході.

 • При розробленні структури класифікації, у порядку пріоритетності застосовані п'ять критеріїв для визначення ступеня схожості предметного змісту з метою віднесення галузей освіти та підготовки до широких, вузьких і деталізованих галузей.Критерії класифікації галузей:

 • Критерії класифікації галузей:

 • 1) зміст теоретичних знань (ідеї та поняття, їх використання для пояснення фактів і прогнозування результатів).

 • 2) мета навчання (передбачуване застосування знань, умінь, компетентностей).

 • 3) об’єкти інтересу (явища, проблеми, сутності, що вивчаються).

 • 4) методи та засоби (процеси навчання та застосування набутих умінь і знань).

 • 5) інструментарій і обладнання (прилади та інвентар, які особа навчається використовувати та експлуатувати).Предметний зміст широких і вузьких галузей МСКО(Г)-2013 визначається великою мірою за першим і другим критеріями із вищезгаданого критеріального переліку та меншою мірою – за третім критерієм.

 • Предметний зміст широких і вузьких галузей МСКО(Г)-2013 визначається великою мірою за першим і другим критеріями із вищезгаданого критеріального переліку та меншою мірою – за третім критерієм.

 • Деталізовані галузі диференціюють головним чином за четвертим і п’ятим критеріями.«Програми і кваліфікації класифікують за деталізованою галуззю, що містить їх основний предмет» (правило «провідного предмета»).

 • «Програми і кваліфікації класифікують за деталізованою галуззю, що містить їх основний предмет» (правило «провідного предмета»).

 • «Дві програми чи кваліфікації належать одній і тій самій галузі, якщо основні предмети вивчення однакові або достатньо подібні»

 • Якщо інформації недостатньо для визначення відповідної частки навчальних кредитів/часу, програму/кваліфікацію відносять до тієї галузі, що в назві значиться першою (правило «першочерговості»)«Коли основний предмет не може бути ідентифікований, оскільки програма чи кваліфікація охоплюють кілька деталізованих галузей (і навіть вузьких або широких галузей), жодна з яких не домінує, програму чи кваліфікацію слід віднести до категорії міждисциплінарних».

 • «Коли основний предмет не може бути ідентифікований, оскільки програма чи кваліфікація охоплюють кілька деталізованих галузей (і навіть вузьких або широких галузей), жодна з яких не домінує, програму чи кваліфікацію слід віднести до категорії міждисциплінарних».Крім кодування фіксованих галузей трьох ієрархічних рівнів, МСКО-Г передбачає можливість кодової ідентифікації міждисциплінарних, або розширених, програм та кваліфікацій, а також нових галузей.

 • Крім кодування фіксованих галузей трьох ієрархічних рівнів, МСКО-Г передбачає можливість кодової ідентифікації міждисциплінарних, або розширених, програм та кваліфікацій, а також нових галузей.

 • При цьому, міждисциплінарними, або розширеними, програмами/кваліфікаціями називають такі, які об’єднують кілька деталізованих галузей, між якими немає домінуючої. Багато міждисциплінарних програм/кваліфікацій охоплюють кілька вузьких і навіть широких галузей.Правилами «провідного предмета» і «першочерговості» визначається широка галузь, до якої потрібно віднести міждисциплінарне навчання. Таким чином, провідні предмет або кілька предметів чи, зрештою, структура найменування визначають (широку) галузь.

 • Правилами «провідного предмета» і «першочерговості» визначається широка галузь, до якої потрібно віднести міждисциплінарне навчання. Таким чином, провідні предмет або кілька предметів чи, зрештою, структура найменування визначають (широку) галузь.

 • Однак МСКО-Г не розглядає випадок можливої класифікації міждисциплінарного навчання в межах вузької галузі.Загалом МСКО-Г рекомендує (зокрема, за правилами «провідного змісту» і «першочерговості») відносити кожну програму/кваліфікацію до одного галузевого коду. Водночас не виключається (хоча не передбачається) класифікація міждисциплінарних програм/кваліфікацій за двома і більше кодами як комбінація галузей

 • Загалом МСКО-Г рекомендує (зокрема, за правилами «провідного змісту» і «першочерговості») відносити кожну програму/кваліфікацію до одного галузевого коду. Водночас не виключається (хоча не передбачається) класифікація міждисциплінарних програм/кваліфікацій за двома і більше кодами як комбінація галузейТакож, якщо для певної програми/кваліфікації відсутня інформація для ієрархічних рівнів, крім тієї, що є стосовно більш високого рівня, то для невизначених рівнів указується «далі не визначено» і відповідна частина класифікаційного коду позначається одним («0») чи двома («00») нулями

 • Також, якщо для певної програми/кваліфікації відсутня інформація для ієрархічних рівнів, крім тієї, що є стосовно більш високого рівня, то для невизначених рівнів указується «далі не визначено» і відповідна частина класифікаційного коду позначається одним («0») чи двома («00») нулямиУ випадках, коли деталізована галузь чітко визначена та описана, але не представлена в класифікації, галузь відносять до коду «не класифіковано».

 • У випадках, коли деталізована галузь чітко визначена та описана, але не представлена в класифікації, галузь відносять до коду «не класифіковано».

 • Коди «далі не визначено» і «не класифіковано» не включено до класифікаційної структури, однак є допоміжними в ситуаціях, за яких програми/кваліфікації недостатньо описані («далі не визначено») або явно не представлені в структурі класифікації («не класифіковано»)Створення оптимальних й обґрунтованих переліків галузей знань і спеціальностей на засадах, визначених Законом, слід здійснювати з урахуванням методології МСКО(Г).

 • Створення оптимальних й обґрунтованих переліків галузей знань і спеціальностей на засадах, визначених Законом, слід здійснювати з урахуванням методології МСКО(Г).1. Нові спеціальності, що не зводяться до існуючих, – потребують обґрунтування за критеріями МСКО (Г) відповідно до правила «провідного предмета».

 • 1. Нові спеціальності, що не зводяться до існуючих, – потребують обґрунтування за критеріями МСКО (Г) відповідно до правила «провідного предмета».

 • 2. Міждисциплінарні програми/кваліфікації – потребують лише правильної відповідної кодифікації.

 • У разі «державних справ» або «державного управління» слід доводити одне з двох зазначених, а також, що це не спеціалізації у межах існуючих спеціальностей.Стаття 10, пункти 1 і 3:

 • Стаття 10, пункти 1 і 3:

 • «1. Стандарт вищої освіти … за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності.»

 • «3. Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми:

 • 1) Обсяг кредитів ЄКТС …;

 • 2) Перелік компетентностей випускника;

 • 3) Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання;

 • …»Освітні програми спеціалізацій у межах спеціальності мають забезпечити реалізацію:

 • Освітні програми спеціалізацій у межах спеціальності мають забезпечити реалізацію:

 • - стандартизованих компетентностей та результатів навчання для даної спеціальності;

 • додаткових компетентностей і результатів навчання спеціалізації.

 • Освітні програми спеціалізацій не можуть формуватися простим (механічним) додаванням (!) певних навчальних дисциплін спеціалізації до навчальних дисциплін, що формують результати навчання та нормативні компетентності за стандартом спеціальності.Колективна та розподілена дія дисциплін, методів і результатів навчання:

 • Колективна та розподілена дія дисциплін, методів і результатів навчання:

 • Кожну окрему компетентність визначають (формують) кілька дисциплін, методів, результатів навчання (колективна дія) і, навпаки, кожні конкретні дисципліни, методи, результати навчання визначають (формують) кілька компетентностей (розподілена дія).

 • Відтак, кожна освітня програма спеціалізації окрема індивідуальна композиція дисциплін, методів, результатів навчання, які в сукупності забезпечують як нормативні, так і додаткові результати навчання та компетентності випускника.Із зазначеного випливає, що формування освітніх програм спеціальностей і спеціалізацій стає колективною справою різних кафедр і викладачів автономного вищого навчального закладу.

 • Із зазначеного випливає, що формування освітніх програм спеціальностей і спеціалізацій стає колективною справою різних кафедр і викладачів автономного вищого навчального закладу. • Ваші запитання!

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка