За славу, за волю, за козацьку долю…Дата конвертації27.05.2016
Розмір445 b.


За славу, за волю, за козацьку долю…

 • Згідно з Указом Президента України № 966 “ Про День українського козацтва ” від 7 серпня 1999 року щорічно 14 жовтня в Україні відзначають День українського козацтва. До цього дня бібліотека ДДТУ підготувала віртуальну книжкову виставку яка складається з 3-х розділів: Славетна історія козацтва; Історичні постаті козацтва; Козацтво в художній літературі.  


Славетна історія козацтваУкраїнське козацтво в етнокультурному просторі Наддніпрянщини:

 • Українське козацтво в етнокультурному просторі Наддніпрянщини:

 • Матеріали науково-практичної конференції :36.наук. праць. - Нікополь: ТОВ

 • «Принтхаус «Римм»», 2014. - 264 с.

 • У збірнику представлені статті істориків та мистецтвознавців, присвячені

 • висвіт­ленню теми козацтва як соціально-культурного феномену України в

 • експозиціях му­зеїв та образотворчому мистецтві. Чільна увага приділена

 • соціальним аспектам збе­реження культурних пам'яток України

 • Збірка розрахована на викладачів вищих і загальноосвітніх навчальних

 • закладів, істориків, краєзнавців, мистецтвознавців, студентів, учнів та всіх,

 • хто цікавиться істо­рією та культурою України.

 • Історія українського козацтва: нариси у двох томах . – К.: Видавничий дім

 • "Києво-Могилянська академія", 724 с.

 • До першого тому увійшли нариси, які охоплюють ґенезу та еволюцію козацтва,

 • його цивілізаційну типологію, систему ціннісних орієнтацій та становлення

 • політичної культури. Окрім того, розглянуто питання соціальної, військової,

 • політичної та державотворчої діяльності українського козацтва від найдавніших

 • часів до кінця XVIII століття.

 • У другому томі розглянуто етнонаціональні аспекти феномена українського

 • козацтва, козацьке право та судочинство, його православні та геральдичні

 • традиції, специфіку козацького історіописання, сприйняття українського козацтва

 • у західноєвропейському світі. Спеціальні нариси присвячено еволюції козацького

 • стану після ліквідації козацької держави та поглинення України іноетнічними

 • імперськими структурами, відродженню козацтва в сучасній українській державі.

 • Розраховано на науковців, студентів і викладачів вузів, широке коло читачів. • Сушинський Б. І.

 • Всесвітня козацька енциклопедія / худ. оформлення О. П. Чередниченко.

 • Одеса: Видавничий дім ЯВФ, 2007. - 570 с.

 • Всесвітня козацька енциклопедія – це видання, в якому зібрано основні відомості про

 • всесвітній козацький рух, а також про митців, у творчості яких знайшли своє відображення

 • подвиги козацьких звитяжців. Значну частину цього енциклопедичного видання становлять

 • відомості про події та діячів новітнього Козацького Відродження, що започатковувалося

 • після розпаду Радянського Союзу в Україні, Росії та в інших незалежних державах, і в які –

 • як і чимало відомостей з давньої козацької історії – вводяться в пострадянський

 • енциклопедично-довідковий обіг уперше.

 • Українське козацтво : Мала енциклопедія . – К.: Генеза; Запоріжжя: Прем’єр, 2006. –

 • 672 с.

 • Видання вперше комплексно представляє читачеві один із найяскравіших

 • феноменів вітчизняної історії — українське козацтво. У 1648 статтях енциклопедії

 • відображено обставини виникнення козацтва та його роль в історії, військове

 • мистецтво, громадський устрій, судочинство, господарську діяльність, побут,

 • звичаї та духовність, міжнародні контакти. Подається інформація про найвидатніші

 • постаті козацької історії та про вітчизняних і зарубіжних державних діячів,

 • дипломатів, учених, письменників і митців, об'єктом уваги яких було козацтво.

 • Показано розвиток традицій українського козацтва у XIX—XX століттях та в наші дні.

 • Подано 325 ілюстрацій та 87 карт. Книга розрахована на широке коло читачів

 • Голобуцький, В.О.

 • Запорозька Січ в останні часи свого існування (1734-1775). – Д., Січ 2004., 421с.

 • Одному з найбільш захоплюючих періодів історії запорозького козацтва, так званої Нової

 • Січі (1734-1775 рр.), присвячена книга відомого українського історика, професора В.О.

 • Голубицького. Використавши численні архівні матеріали та інші джерела, автор змалював

 • яскраву картину життя та боротьби славнозвісних запорожців. З великим інтересом

 • читаються сторінки книги, на яких зображено тяжке становище нижчих верств

 • запорозького населення, участь запорозького козацтва в російсько-турецькій війні 1768-

 • 1774 рр., в антифеодальній і національно-визвольній боротьбі народів царської Росії, а

 • також епізоди ліквідації царизмом Запорозької Січі у 1775 р. • Заруба В. М.

 • Адміністративно-територіальний устрій та адміністрація Війська

 • Запорозького у 1648-1782 рр. - Дніпропетровськ: Ліра, 2007. - 380 с.

 • Пропоноване видання вперше комплексно подає ґенезу, формування, еволюцію та

 • склад полково-сотенного адміністративно-територіального устрою української козацької

 • держави 17-18 ст. Війська Запорозького. В праці відображено історію відомих полків та

 • сотень Гетьманщини як адміністративних одиниць, склад населених пунктів та

 • адміністрації. Додається також реєстр відомих за джерелами урядовців козацької

 • України від 1648 до 1782 рр.

 • Збірник козацьких літописів: Густинський. Самійла Величка. Грабянки . - К. :

 • Дніпро, 2006 .— 976 с.

 • ... Цей збірник — унікальний корпус козацької історіографії. До нього входять:

 • Густинський літопис — видатна пам'ятка української історичної прози першої

 • половини XVII ст., що охоплює основні події всесвітньої історії, літописну історію

 • Київської Русі, південно-руських князівств XII—XIV ст., Литовської Русі аж до історичних

 • витоків козацтва; літопис Самійла Величка — наймонументальніший твір української

 • Історико - мемуарної прози XVII—XVIII ст. у двох томах. Перший том охоплює події

 • 1648—1659 рр. на Україні. Другий продовжує опис подій і закінчується 1700 р.; закінчує

 • збірник літопис Грабянки — розповідь про походи та битви козацькі XVI—XVIII ст.

 • Перебіг з писань різних літописців та з щоденника, писаного на війні, що точилася з

 • поляками, зібраний зусиллями полковника Григорія Грабянки та підтверджений

 • самобутніми свідченнями старих жителів м. Гадяча 1710 р.

 • Антонович В. Б.

 • Коротка історія Козаччини . – К: «Україна», 2004 . - 303 с.

 • До видання увійшли дві праці визначного вітчизняного вченого В. Б.Антоновича

 • (1834 - 1908): популярний лекційний курс «Коротка історія Козаччини» та маловідоме

 • наукове дослідження «Останні часи Козаччини на Правобережжі». Спираючись на

 • значний фактичний матеріал, автор доводить, що український народ завжди був

 • демократичною, вільнолюбною спільнотою, що героїчне минуле козацтва - це і є

 • справжня історія нашого краю.

 • Книга ілюстрована, розрахована на широке коло читачів. • Середюк О.М.

 • Лицарі Сонця. – 2-ге вид., доп. та перероб. – Луцьк : ВАТ «Волинська обласна

 • друкарня», 2008. – 476 с. : іл.

 • У лицарському поклоні перед портретом українського козака, що експонується в Музеї

 • історії сільського господарства Волині, шанобливо схилив голову гість з далекої Японії

 • – Шихан Масахіко Танака. Що змусило знаменитого спортсмена стати на коліно перед

 • образом січовика?Відповідь дає книга і не тільки на це запитання, але й на ряд інших:

 • Хто такі козаки? Які їх звичаї і обряди? Якою була їх бойова підготовка, адже козаків

 • запрошували, як спецвійська, у різні європейські країни.

 • Яворницький, Д. І.

 • Історія запорозьких козаків :у 3-х т. - К. : Наукова думка, 1990. - (Пам'ятки

 • історичної думки України).

 • Т. 1- К. : Наукова думка, 1990. - 578 с.

 • Перший том містить розгорнуту характеристику запорізьких вольностей, гідрографії,

 • природних умов і ресурсів краю. Докладно описана історія і топографія восьми січей,

 • склад і адміністративно-територіальний уклад Запоріжжя, органи влади і судочинство,

 • розвиток школи. Окремі розділи присвячені одягу, побуту і заняттям, озброєнню

 • козаків, їх стратегії та тактиці.

 • Книга буде цікава широкому колу читачів.

 • Палій, А.

 • Козацька спадщина : документальні нариси / А. Палій, М. Гордієнко.

 • Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 2008. – 287 с.

 • «Козацька спадщина» допоможе читачеві заново відкрити і переосмислити, здається,

 • уже досить знайомі події в історії України. Йдеться у ній про останні сторінки історії

 • запорозького козацтва, про ліквідацію Запорозької Січі, про роль козаків та інших

 • вождів у російсько-турецькій війні. Нариси розкривають сутність політики російського

 • царату та ліквідацію козацьких вольностей, а разом – і автономії України, і так уже

 • доволі обмеженої на той час. Чимало цікавих подробиць знайде читач, знайомлячись

 • з історією переселення козаків – запорожців на Кубань, за Дунай. Солідний список

 • літератури у кінці видання зорієнтує допитливого читача на шляху до більш

 • поглибленого вивчення теми.Найяскравіші постаті козацької доби • Гетьмани України . - Харків : Промінь, 2007 .— 248 с.

 • Українська Гетьманська держава за роки свого існування мала 17 гетьманів.

 • Діяти цим гетьманам довелося в найскладніших, найтяжчих, іноді найтрагічніших

 • для України історичних умовах. У книжці надається правдивий і об’єктивний

 • життєпис гетьманів, а також інших найвищих військових керівників українського

 • козацтва.

 •  

 • Сушинський, Б. І. Козацькі вожді України: Історія України в образах її вождів

 • та полководців XV-XIX ст.: історичні есе у 2-х т.. - Одеса : ВМВ, 2004. -

 • (Бібліотечна серія „Козацька Україна).

 • Унікальне видання, в якому подаються історико-літературні есе про відомих,

 • маловідомих, або й зовсім невідомих широкому загалу — всього 205 імен –

 • військових діячів України, через долю яких пізнаємо мужню, трагічну і, водночас,

 • славну півтисячолітню історію нашої Вітчизни.

 • Характерною ознакою есе є те, що письменник відходить від традиційних "виразно

 • класових”, а отже, упереджених оцінок діянь багатьох українських полководців.

 • Об'єктивно аналізуючи військову та політичну ситуації, в яких їм доводилося діяти,

 • автор вступає в полеміку з деякими істориками, знімаючи з українських лицарів

 • давнє тавро "зрадників”, "відступників”, відкидаючи неприпустимий тон зверхності

 • при оцінці ролі в нашій історії окремих її постатей.

 • Видання розраховано на студентів, викладачів, усіх, хто цікавиться

 • історією України.

 • Гуржій О.І.

 • Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. - К.: Україна, 2004. - 192 с.: іл.

 • У книжці висвітлена політична і військова діяльність славетного гетьмана

 • реєстрового козацтва кінця ХVІ - перших десятиліть ХVІІ ст. Петра Конашевича-

 • Сагайдачного. Показано роль запорозького війська у боротьбі з Османською

 • імперією, у походах на Кафу, Москву, знаменитій битві під Хотином. • Журавльов Д.

 • Мазепа: Людина, політик, легенда. - Харків : Фоліо, 2007. - 382 с. (Історичне

 • досьє).

 • Іван Мазепа – одна з тих знакових постатей української історії, життя та вчинки

 • котрих і сьогодні викликають гарячі суперечки фахових істориків, аматорів і людей

 • взагалі далеких від історичних перипетій. Політичний діяч, військовий, меценат,

 • просвітянин, дипломат, блискучий світський кавалер, обдарований поет і музикант

 • серед усіх українських гетьманів…

 • Можливо Вам вдасться створити свій власний образ Мазепи після знайомства з

 • цією книгою.

 • Гурій О.

 • Іван Скоропадський. - К.: Видавничий дім "Альтернативи", 2004. –

 • 312 с.: іл.

 • Постать Івана Скоропадського донині залишається мало дослідженою у вітчизняній

 • та зарубіжній історіографії. Вперше розглянуто питання про формування державної

 • ідеї у свідомості вищої посадової особи в Гетьманщині поч. ХVІІІ ст.

 • Характеризується міжнародна діяльність гетьмана, участь у війнах і походах на чолі

 • козацьких загонів, висвітлено трагічні сторінки взаємовідносин І. Скоропадського та

 • Петра І.

 • Крупницький Б.Д.

 • Гетьман Данило Апостол і його доба. - К.: Україна, 2004. - 288 с.: іл.

 • Книга присвячена гетьману Данилу Апостолу (1654-1734), непересічній постаті у

 • вітчизняній історії, відважному воїнові, розумному адміністраторові, тямущому

 • господареві. • Кулиняк Д.  І.  

 • "Од Калниша вісті..."  -    К.:  ВАТ "Видавництво "Київська правда", 2004.   -   344 с.

 • В літературі нашого часу повість відомого українського письменника Данила Кулиняка "Од

 • Калниша вісті... " — найповніше документальне дослідження, виразне публіцистично -

 • художнє висвітлення 112-річного життєвого шляху Петра Калниша та складної епохи, на

 • яку припала діяльність подвижника. На сторінках твору допитливий читач знайде чимало

 • нових відповідей на багато болючих питань складного розвитку і становлення

 • державництва України. До книги включено також: цикли віршів та поеми з історії України.

 • Кравцевич-Рожнецкий В.

 • Амбассадор казацкого народа. К. Изд-во Европ. Ун-та. 2004. 406с.

 • Григорій граф Орлик де Лазіскі Дентевіль - одна з найвидатніших постатей української

 • військової історії початку XVIII століття. Розвідник міжнародного класу, він був настільки

 • самобутній і талановитий, артистичний в перевтіленні, що російська зовнішня розвідка

 • тридцять вісім років не могла його викрити. Все життя цієї людини була присвячена тому,

 • щоб українська Козацька нація здобула свою державність.

 • Книга призначена для широкого кола читачів, які цікавляться українською військовою

 • історією.Козацтво в художній літературі

 • Загребельний П.

 • Я, Богдан (сповідь у славі): роман. - Х.: Фоліо, 2001.- 654с.

 • Історико-філософський роман про Богдана Хмельницького, написаний у формі

 • сповіді-монологу. Павло Загребельний, виписуючи психологічний образ видатного

 • полководця, тонкого дипломата, не приховує нічого: ні слави, ні хули, ні звитяг,

 • ані програшів. Твір оптимістичний, проте наскрізь пройнятий пекучим болем за

 • кожну краплю крові, пролитої народом за волю Української держави.

 • Куліш П.

 • Чорна рада: Хроніка 1663 року та оповідання. - К.: Веселка, 1990.- 256с.

 • «Чорна рада» – перший український історичний роман. Він написаний майстерно і

 • цікаво. Йдеться про складний період історії України по смерті Богдана

 • Хмельницького, зокрема про запеклу боротьбу за владу кількох претендентів на

 • гетьманську булаву. Дуже приваблива друга сюжетна лінія – це кохання молодого

 • Козака Петра Шраменка до дівчини Лесі. А загалом, з роману легко уявити якими

 • були козаки, побут, уподобання, цінності тодішніх українців. • Рибак Н.

 • Переяславська Рада: у 2 т: .- К.: Дніпро., 1979

 • Двотомна епопея “Переяславська Рада” (книги 1—2, 1948—1953) — один із кращих творів

 • української історичної прози, присвячених національно-визвольній війні українського

 • народу під проводом Богдана Хмельницького.

 • Корбач І. М.

 • Сотники: Історичний роман - хроніка. — К.: Укр. центр духов. культури, 1995, 299 с:

 • (Український історичний роман).

 • Помер останній козацький гетьман Д. Апостол. Україною стали правити царські генерали.

 • Козацька старшина, налякана справою П. Полуботка, запобігає перед Петербургом, дбає

 • про своє багатство, поневолює козаків і селян, шукає дворянства, творить беззаконня,

 • займається хабарництвом. Історія України в багатьох випадках майже детективна. І в тому,

 • що в середині XVIII ст. козацький сотник виступив проти, кажучи по сучасному, мафії

 • козацької старшини, відчувається деякий перегук з сьогоденням.

 • В центрі роману - хроніки доля сім'ї Менського сотника Івана Сахновського та

 • Генеральногописаря Малоросійської Колегії Андрія Безбородька, батька майбутнього

 • світлішого князя російської імперії. Події відбуваються в Глухові, Петербурзі, Менській та

 • інших козацьких сотнях Чернігівського полку.

 • Іваничук Р.І.

 • Мальви; Орда: Романи / Худож.- ілюстратор С. В. Кривенченко; Худож.- оформлювач

 • А.С. Ленчик. — Харків: Фоліо, 2006. — 415 с. — (Українська література).

 • Роман Іваничук — відомий український письменник, лауреат премії ім. А. Головка і

 • Національної премії України ім. Т. Шевченка.

 • Перший історичний роман «Мальви» (1968) приніс письменнику величезний успіх у

 • читачів і шалену партійну критику. Він зображує події мало або й зовсім не висвітленій в

 • українській літературі. Автор розповідає про історію життя української полонянки Марії та

 • її дітей, котрі, як і мати, потрапляють у турецьку й татарську неволю. Повстання Богдана

 • Хмельницького розбудило до життя затурканих басурманством юнаків і дівчину, яких автор

 • символічно називає мальвами.

 • У романі «Орда» (1992) відтворені події мазепинської доби в історії України — зруйнування

 • гетьманської столиці Батурина

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка