Задачі загальної освіти у XXI ст. (документи юнеско) Навчати: вчитисяДата конвертації17.06.2016
Розмір445 b.


Компетентнісний підхід у побудові моделі сучасного випускника (дошкільного закладу, початкової школи, базової школи, старшої школи) — шлях до успішної соціалізації особистості
Задачі загальної освіти у XXI ст. (документи ЮНЕСКО)

 • Навчати:

 • вчитися (вчитися пізнавати);

 • створювати (практична спрямованість);

 • жити (здоровий спосіб життя);

 • жити разом (культура людських відносин).Проект «Освіта світового класу» (США)

 • В його основі – «життєві ролі»,

 • які виконуватиме учень у ХХІ столітті.

 • Це такі ролі:

 • 1. Особистість, яка реалізувала себе.

 • 2. Особистість із прагненням підтримки інших.

 • 3. Людина, здатна до самоосвіти на протязі усього життя.

 • 4. Активний учасник культурного розвитку.

 • 5. Висококваліфікований працівник, професіонал, відповідальний і свідомий своїх дій.

 • 6. Інформований громадянин.

 • 7. Захисник навколишнього середовища.Розробка моделі випускника сприятиме визначенню:

 • системи стратегічних цілей і завдань навчально-виховного процесу;

 • визначенню й обґрунтуванню змісту освіти, адекватному як потребам особистості учня, так і соціальному замовленню (сукупності об'єктивних вимог, які суспільство висуває до учня та випускника як майбутнього повноправного учасника економічного, політичного, соціального, культурного життя, носія відповідної діяльності);

 • визначенню та розробці відповідних методів і прийомів, форм, засобів навчання й виховання, застосування яких забезпечить досягнення поставлених цілей і завдань, реалізацію визначеного змісту освіти;

 • системи мотивації та оцінювання навчально-пізнавальної діяльності, яка сприятиме найбільш ефективному здійсненню навчально-виховного процесу;

 • шляхів диференціації та індивідуалізації навчання, забезпечення профільного характеру старшої школи.

Три рівні життєвих результатів особистості

 • 1. Тактичний рівень (рівень найближчих життєвих результатів).

 • 2. Інтегрований рівень (рівень середньотривалих життєвих результатів).

 • 3. Стратегічний рівень (рівень довготривалих життєвих результатів).Особливості світосприймання

 • Висока прихільність дитини до дорослих

 • Домінування в житті дошкільника інтимно-особистісних контактів у порівнянні з діловими

 • Активне входження в соціальні ролі

 • Висока емоційна насиченість буття

 • Безпосередність, щирість, відкритість реагування на результати діяльності

 • Нездатність дитини довго концентрувати увагу на предметах

 • Освоєння довкілля через нерегламентовані види діяльності

 • Відносна свобода від серйозних обов'язківДошкільний заклад

 • Здійснює мотивацію на навчання, розвиток, саморозвиток особистості

 • Забезпечує набуття функціональної компетентності в процесі предметно-практичної діяльності

 • Сприяє соціально-моральному розвитку дитини в специфічних видах дитячої діяльностіБазовые качества личности

   • Ответственность
   • Рассудительность
   • Справедливость
   • Самообладание
   • Креативность
   • Самостоятельность
   • Трудолюбие
   • Человечность
   • Самолюбие
   • Наблюдательность
Випускник початкової школиВипускник основної та старшої школи

Життєві навички, що сприяють здоровому способові життя (компетенції життєздатності)Життєві навички, що сприяють фізичному здоров’юЖиттєві навички, що сприяють соціальному здоров’юЖиттєві навички, що сприяють духовному та психічному здоров’юКомпетентний випускник загальноосвітнього закладу повинен:

 • відображати образ кінцевого результату;

 • контролюватися, тобто мати критерії та показники їх досягнення.Критерії оцінювання випускника:Модель особистості компетентного випускникаЯкісні характеристики і загальні риси сучасного випускника школиВипускник початкових класів повинен:

 • на рівні, достатньому для продовження подальшої освіти, освоїти загальноосвітні програми з предметів шкільного навчального плану (тобто опанувати читання, письмо, рахунок, елементи теоретичного мислення);

 • опанувати навички навчальної діяльності, прості навички самоконтролю навчальних дій, культуру поведінки і мови, основи особистої гігієни і здорового способу життя;

 • аналізувати результати порівняння, об'єднувати предмети за загальною ознакою, розрізняти ціле і частини;

 • уміти вирішувати творчі завдання на рівні комбінацій та імпровізацій, виявляючи оригінальність і уяву;

 • вільно працювати з навчальними, художніми, науково-популярними текстами, доступними для сприйняття; визначати під час читання тему і головну думку тексту;

 • володіти пошуком, перетворенням, упорядкуванням інформації; використовувати комп'ютер;

 • встановлювати причини своїх помилок і труднощів, шляхи їх подолання;

 • уміти співпрацювати, домовлятися, оцінювати свій внесок і результат своєї діяльності.Випускник середніх класів повинен:

 • на рівні вимог державних освітніх стандартів засвоїти загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану;

 • на підвищеному рівні складності (або поглиблено) засвоїти загальноосвітні програми з основних предметів;

 • опанувати систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного);

 • оволодіти основами комп’ютерної грамотності;

 • знати свої громадянські права і вміти їх реалізувати;

 • оцінювати свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей;

 • дотримуватися правил культури поведінки і спілкування;

 • вести здоровий спосіб життя;

 • бути готовим до форм і методів навчання, використовуваних у старших класах.Випускник старших класів повинен:

 • засвоїти на рівні вимог державних освітніх стандартів загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану;

 • на підвищеному рівні складності (або поглиблено) засвоїти загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану;

 • на підвищеному рівні складності (або поглиблено) засвоїти загальноосвітні програми з основних предметів;

 • засвоїти зміст вибраного профілю навчання на рівні, що забезпечуватиме вступ до закладу вищої професійної освіти та подальше успішне навчання;

 • опанувати одну-дві іноземні мови на рівні поглибленого вивчення або базовому рівні;

 • опанувати основи комп'ютерної грамотності (програмування, навички технічного обслуговування);

 • ознайомитися з основами менеджменту, підприємництва;

 • уміти швидко знайти своє місце в системі соціально-економічних відносин;

 • оволодіти культурою інтелектуальної діяльності;

 • знати і поважати культуру України та інших народів;

 • поважати свою й чужу гідність;

 • поважати права, свободи інших людей;

 • дотримуватися правил культури поведінки і спілкування;

 • поважати свою працю та працю інших людей;

 • мати почуття соціальної відповідальності;

 • вести здоровий спосіб життя;

 • володіти навичками міжособистісного і міжнаціонального спілкування;

 • володіти способами отримання інформації;

 • прагнути духовного і соціального добробуту.Труднощі, які виникають у процесі моделювання випускника школи

   • пріоритетним усе ще залишається засвоєння учнями навчального плану або навчального предмета, а не успішність його подальшої життєдіяльності;
   • учням не вистачає соціальної практики;
   • школярі не готові до ризику та випробувань, пов’язаних із швидкоплинними процесами ХХІ століття;
   • недостатньо сформованим залишається напрям розвитку самотворчості, саморозвитку, самовизначення, самовдосконалення через відсутність стійкої до цього мотивації;
   • є значні недоліки в реалізації профільності й варіативності загальної середньої освіти.


Наші діти – це люди нового покоління, іншого інформаційного суспільства. Ми бачимо, що поступово ключові освітні компетенції перетворюються в засоби розвитку особистих якостей й особистих значень учнів.

 • Наші діти – це люди нового покоління, іншого інформаційного суспільства. Ми бачимо, що поступово ключові освітні компетенції перетворюються в засоби розвитку особистих якостей й особистих значень учнів.

 • Тому найважливіше визначитися: як виховувати та навчати компетентну особистість у школі.Формуються компетентності, якщо:

  • Навчання має діяльнісний характер.
  • Навчальний процес зорієнтовано на розвиток самостійності і відповідальності учня за результати своєї діяльності (для цього необхідно збільшити частку самостійних робіт творчого, пошукового, дослідницького і експериментального характеру).
  • Якщо створюються умови для набуття досвіду і досягнення мети.
  • Застосовуються такі технології викладання, в основі яких лежать самостійність і відповідальність учителя за результати своїх учнів (проектна методика, реферативний підхід, рефлексія, дослідження, проблемний метод, програмоване навчання, інтеграція).
  • Посилення практичної спрямованості шкільної освіти (через ділові, імітаційні ігри, творчі зустрічі, дискусії, круглі столи).
  • Якщо вчитель уміло управляє навчанням і діяльністю учня. Ще Дістервег казав, що «Поганий учитель підносить істину, хороший — учить її знаходити», а для цього він (хороший учитель) має сам володіти педагогічною компетентністю, тобто були заповзятливою, відповідальною, комунікабельною, творчою, самостійною людиною, здатною бачити і розв'язувати проблеми автономно і в групах, готовий і здатний постійно вчитися нового в житті, на робочому місці, працювати в команді, володіти методами діагностики свого предмета і психологічного розвитку дітей, бути культурним і привабливим.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка