Загальне формулювання завдань мр без зазначення конкретних бажаних результатів; Загальне формулювання завдань мр без зазначення конкретних бажаних результатівДата конвертації22.12.2016
Розмір445 b.

Загальне формулювання завдань МР без зазначення конкретних бажаних результатів;

 • Загальне формулювання завдань МР без зазначення конкретних бажаних результатів;

 • Відсутність системи у веденні МР, випадковість та не обгрунтованість вибору проблеми і теми МР;

 • Відсутність врахування особливостей педагогічних працівників конкретного закладу при виборі форм організації МР;

 • Відсутність адресної практичної спрямованості методичної роботи;

 • Відсутність діагностично-прогностичного підходу при організації МР та надання диференційованої допомоги з метою розв’язання конкретних проблем

 • і задоволення потреб кожного педагога.Науково-методична робота – один із важелів управління навчально-виховним процесом,

 • Науково-методична робота – один із важелів управління навчально-виховним процесом,

 • який має бути спрямованим на розвиток у викладачів вимогливості до себе, бажання пошуку раціональних методів роботи.

 • Цілеспрямовано здійснювана методична робота

 • є обов’язковим компонентом педагогічної праці кожного викладача, майстра виробничого навчання та вихователя, а також є тією рушійною силою, яка потребує постійного оновлення знань педагогів, спонукає їх до самоосвіти і самовдосконалення. • Методична робота – це систематична, цілеспрямована, колективна й індивідуальна діяльність педагогів

 • з підвищення наукового та загально­культурного рівня, вдосконалення психолого-педагогічної підготовки

 • і професійної майстерності

 • викладачів.Основним керівним документом з питань організації методичної роботи є рекомендації щодо організації цієї діяльності з педагогічними кадрами в установах освіти України (Основні документи про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами, розроблені Науково-методичним центром середньої освіти МОН України).

 • Основним керівним документом з питань організації методичної роботи є рекомендації щодо організації цієї діяльності з педагогічними кадрами в установах освіти України (Основні документи про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами, розроблені Науково-методичним центром середньої освіти МОН України).

 • У даний пакет документів також входять рекомендації щодо організації методичної роботи з педагогічними працівниками у закладах освіти. • створення належних умов для роботи з педагогічними кадрами;

 • координація і розвиток в оптимальному режимі всіх форм методичної роботи, одержання зворотної інформації про її результативність;

 • ефективне впровадження сучасних досягнень педагогічної науки і кращого педагогічного досвіду в практику навчально-виховного процесу;

 • систематизація та упорядкування інформаційного потоку із професійних, галузевих, педагогічно-психологічних сфер знань;

 • 5) розробка і удосконалення інноваційних технологій навчання.Змістом методичної роботи є комплекс культурологічних, методологічних, педагогічних та методичних проблем, вирішення яких забезпечує досягнення визначених цілей та завдань.

 • Змістом методичної роботи є комплекс культурологічних, методологічних, педагогічних та методичних проблем, вирішення яких забезпечує досягнення визначених цілей та завдань.

 • Зміст методичної роботи визначається її метою, яка випливає з конкретних завдань, що стоять перед навчальним закладом.Функція планування

 • Функція планування

 • Організаційна функція

 • Діагностична функція

 • Прогностична функція

 • Моделююча функція

 • Компенсаторна функція

 • Відновлювальна функція

 • Коригуюча функція

 • Координуюча функція

 • Пропагандистська функція

 • Контрольно-інформаційна функція

 • Інтегративна функціяМає оволодіти знаннями:

 • Має оволодіти знаннями:

 • - з основ методичної роботи і методики педагогічних досліджень;

 • - сучасних досягнень техніки, психолого-педагогічної, методичної науки і досвіду роботи педагогічних колективів інших ЗНЗ як свого регіону, так і України;

 • щодо потреб і вимог до створення системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

 • Має вміти:

 • - вивчати і аналізувати роботу членів колективу;

 • провести анкетування, тестування, статистичну обробку даних;

 • описати педагогічний факт або явище;

 • вміти написати реферат, підготувати рецензію на статтю, книгу;

 • - вміти узагальнити досвід свій і своїх колег, підготувати науково-методичну доповідь, звіт тощо.

Кожний педагогічний колектив має обрати оптимальний (за змістом і формою) варіант науково-методичної роботи, виходячи з директивних і нормативних документів, перспектив розвитку навчального закладу, умов і специфіки її роботи, стану навчально-виховного процесу та окремих напрямів діяльності,

 • Кожний педагогічний колектив має обрати оптимальний (за змістом і формою) варіант науково-методичної роботи, виходячи з директивних і нормативних документів, перспектив розвитку навчального закладу, умов і специфіки її роботи, стану навчально-виховного процесу та окремих напрямів діяльності,

 • враховуючи якісний склад педагогічних кадрів, традиції колективу,

 • його запити та інтереси.обрана проблема повинна бути актуальною саме для даного ЗНЗ, в даний момент, відповідати її особливостям;

 • обрана проблема повинна бути актуальною саме для даного ЗНЗ, в даний момент, відповідати її особливостям;

 • проблема має бути актуальною для конкретного колективу викладачів та співзвучною сучасним педагогічним ідеям;

 • проблема має бути комплексною, охоплювати як навчальну, так і виховну роботу;

 • програму роботи над проблемою має складати колегіально весь педагогічний колектив, усі педагоги мають взяти участь в її реалізації;

 • має бути діалектичний зв’язок єдиної науково-методичної проблеми з проблемами, над вирішенням яких працюють педагогічні колективи області;

 • проблема має пронизувати всі ділянки методичної роботи;

 • однією з умов ефективного вирішення проблеми є тематична самоосвіта викладачів;

 • у ЗНЗ потрібно виробити систему традицій, технологій, спрямованих на вирішення проблеми;

 • у ході роботи над проблемою слід постійно здійснювати аналіз проміжних результатів.Актуальність;

 • Актуальність;

 • Співзвучність потребам педагогів;

 • Комплексність;

 • Проблема - результат колегіальної діяльності методичних комісій методичної ради, адміністрації;

 • Спирання на науково-методичну проблему району;

 • Наскрізність створення системи роботи, спрямованої на вирішення проблеми.Тема не повинна мати громіздку назву.

 • Тема не повинна мати громіздку назву.

 • Ураховує ключові завдання розвитку системи освіти у Кіровоградській області

 • Наприклад: “Створення умов для мережної організації надання інтегрованої допомоги педагогічним працівникам в удосконаленні професійного рівня

 • з метою покращення якості навчання учнів”Рівень готовності педагогічного колективу;

 • Рівень готовності педагогічного колективу;

 • Наявність позитивної мотивації основної маси педагогів, і, в першу чергу, адміністрації закладу;

 • Можливість отримати наукову допомогу та підтримку, наукове керівництво та консультування;

 • Потреби, пов’язані з практичною діяльністю ЗНЗ, зокрема організацією навчально-виховного процесу.

 • Наявність певної матеріальної бази, потрібної для реалізації нових ідей.аналіз методичних проблем;

 • аналіз методичних проблем;

 • вивчення різноманітних джерел;

 • вивчення існуючого досвіду роботи;

 • типологізація засобів вирішення;

 • розробку методичної підтримки;

 • створення картотеки з основних питань методики і дидактики стосовно обраної проблеми;

 • побудова моделі нового виду діяльності;

 • введення нової моделі у повсякденну роботу;

 • вироблення методичних рекомендацій.

Результативність - рівень освіченості, вихованості та розвитку учнів, які зростають і навчаються (без надмірного навантаження) у певних конкретних педагогів.

 • Результативність - рівень освіченості, вихованості та розвитку учнів, які зростають і навчаються (без надмірного навантаження) у певних конкретних педагогів.

 • Раціональні затрати часу на науково-методичну роботу як зростання майстерності педагогів без перевантаження різними видами діяльності.

 • Зростання задоволення викладачів своєю працею, створення у ЗНЗ творчої атмосфери та морально-психологічного клімату, в умовах яких посилюється мотивація творчості, ініціативність та успішність праці педагогів.План методичної роботи складається

 • План методичної роботи складається

 • на поточний навчальний рік і спрямовується

 • на поліпшення науково-теоретичної, методичної

 • та практичної підготовки педагогічних кадрів закладу.

 • У ньому мають бути відображені результативність і підсумки методичної роботи за попередній навчальний рік, зокрема, стан виконання навчальних програм, рівень і якість навчальних досягнень учнів тощо.

 • План має містити завдання методичних комісій на поточний навчальний рік, основні напрями їх роботи, що випливають із завдань розбудови національної системи освіти, аналізу стану навчально-виховного процесу і стану освіти в навчальному закладі, а також перелік засідань.

 • Проблеми методичної роботи мають розв'язуватися в контексті нового погляду на особистість педагога..

 • Аналіз результатів діагностування роботи, яке бажано проводити щорічно в квітні – травні, допомагає планувати методичну роботу у закладі, планувати конкретні шляхи її вдосконалення.

 • Якщо педагог навчився правильно аналізувати свою діяльність, він вже зробив крок до підвищення педагогічної майстерності.Психолого-педагогічна підготовка колективу.

 • Психолого-педагогічна підготовка колективу.

 • 2. Теоретичне обґрунтування науково-методичної проблеми закладу.

 • Теоретична підготовка до впровадження теми.

 • Творчий етап.

 • Поточний аналіз та управління процесом впровадження.

 • 6. Підбиття підсумків роботи.

 • - поточні й перспективні завдання, які стоять перед навчальним закладом;

 • результати діагностування педагогівів, зокрема виявлені при цьому труднощі у їхній роботі;

 • кількісний і якісний склад педагогічного колективу;

 • традиції закладу;

 • форми, методи і напрями методичної роботи, їх поєднання;

 • наявність часу для здійснення наміченого;

 • матеріальні, морально-психологічні та інші умови (техніка, мікроклімат, зацікавленість викладачів тощо);

 • професійний і інтелектуальний потенціали для виконання програми дій з педагогічним колективом.

 • На цій основі визначається поточний і перспективний зміст методичної роботи з колективом.а) керівництво роботою методичних комісій закладу та координацію їхньої діяльності;

 • а) керівництво роботою методичних комісій закладу та координацію їхньої діяльності;

 • б) вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу кадрами з відповідною базовою і повною вищою педагогічною освітою;

 • в) створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;

 • г) проведення системи методичних заходів, спрямованих на розвиток. творчих можливостей педагогів, виявлення перспективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні;

 • ґ) залучення педагогів, авторів методичних винаходів і раціональних педагогічних пропозицій у галузі методики навчання і виховання до навчально-методичної та дослідної роботи;

 • д) апробація та впровадження освітніх технологій та систем;

 • е) аналіз умов забезпечення психофізичного здоров'я учнів, стану викладання предметів і навчальних курсів та учнів, стану викладання предметів і навчальних курсів та вироблення рекомендацій щодо приведення їх у відповідність до встановлених державними стандартами освіти вимог;

 • є) створення умов для збереження, систематичного поповнення та ефективного використання педагогічними працівниками закладу методичного фонду літератури, дискет, аудіо та відеоматеріалів;

 • ж) координація індивідуального змісту методичної роботи освітнього закладу зі змістом діяльності методичних, науково-методичних установ.

Педагогічна рада;

 • Педагогічна рада;

 • Інструктивно-методичні наради;

 • Теоретичні та практичні семінари;

 • Школи професійної майстерності та передового педагогічного досвіду;

 • Конференції;

 • Педагогічні читання;

 • Предметні та тематичні тижні;

 • Методичні виставки;

 • Огляд методичної літератури;

 • “Круглий стіл “

Кожен педагог може брати участь не більше, ніж в одній постійно діючій формі методичної роботи. Він є учасником таких колективних форм методичної роботи, які найбільш повно відповідають рівню його професійної підготовки, досвіду практичної роботи. Педагог бере участь у засіданнях не більш як один раз на місяць.

 • Кожен педагог може брати участь не більше, ніж в одній постійно діючій формі методичної роботи. Він є учасником таких колективних форм методичної роботи, які найбільш повно відповідають рівню його професійної підготовки, досвіду практичної роботи. Педагог бере участь у засіданнях не більш як один раз на місяць.

 • Педагогічні працівники, які навчаються у вузах або на курсах без відриву від виробництва, звільняються на період навчання від участі в методичній роботі.

 • Директори ЗНЗ та їх заступники беруть участь у роботі методичних комісій, як і педагоги, – за фахом.наявних директивних і нормативних документів, перспектив розвитку навчального закладу;

 • наявних директивних і нормативних документів, перспектив розвитку навчального закладу;

 • стану навчально-виховного процесу та наслідків окремих напрямів діяльності навчального закладу, у тому числі ефективності науково-методичної роботи;

 • діагностуванням діяльності педагогічних кадрів навчального закладу, їх особистих якостей, наслідків роботи;

 • умов і специфіки функціонування навчального закладу, особливостей навчального року (тип навчального закладу, традиції, специфіка тощо);

 • якісного складу педагогічних кадрів, їх запитів, інтересів тощо.

 • Зміст роботи методичної формування повинен мати переважно навчально-методичний характер.

 • На засіданнях МК повинні розглядатися нормативно-правові документи щодо організації навчально-виховного процесу в закладах освіти, актуальні проблеми методики викладання навчальних дисциплін, проведення навчально-виховних занять у навчальному закладі, позакласних заходів тощо.вступ, у якому аналізується робота за минулий навчальний рік і намічаються основні завдання на наступний;

 • вступ, у якому аналізується робота за минулий навчальний рік і намічаються основні завдання на наступний;

 • організація роботи засідань методичних комісій;

 • удосконалення методичної майстерності викладачів, членів МК;

 • контроль за якістю знань, умінь та навичок учнів;

 • організація позакласної роботи;

 • удосконалення навчально-матеріальної бази;

 • графік проведення членами методичної комісії відкритих уроків;

 • проблеми, над розв'язанням яких працюють члени МК.

підготовчий етап. Аналіз практики, якісного складу наявних педагогічних кадрів. Визначення науково-методичної теми. Розподіл обов'язків та питань для кожного члена групи;

 • підготовчий етап. Аналіз практики, якісного складу наявних педагогічних кадрів. Визначення науково-методичної теми. Розподіл обов'язків та питань для кожного члена групи;

 • науково-методична підготовка. Психологічна підготовка для сприйняття нового. Вивчення наявної науково-педагогічної та методичної літератури з визначеної проблеми, засвоєння передового досвіду, з'ясування сутності того, що впроваджується;

 • складання програми діяльності. Визначення конкретних цілей і завдань групи. Розробка моделей, рекомендацій, порад щодо застосування на практиці існуючого досвіду. Розробка змісту діяльності творчої групи;

 • окреслення шляхів розв'язання проблеми. Колективне обговорення висунутих гіпотез. Випробувальне впровадження кращого педагогічного досвіду з даної проблеми;

 • аналіз і підсумок результатів. Апробація набутого досвіду на основі нових педагогічних ідей, рекомендацій, розроблених творчою групою. Узагальнення передового педагогічного досвіду;

 • запровадження досвіду творчої групи в масову практику. Поширення набутого досвіду (виступ із лекціями, пропаганда в пресі), надання допомоги викладачам, які зацікавились ідеями творчої групи. Вивчення перспективи подальшого існування наробок цієї групи.Це одна з форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, поширення і впровадження кращого педагогічного досвіду, а також джерело формування педагогічної майстерності.

 • Це одна з форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, поширення і впровадження кращого педагогічного досвіду, а також джерело формування педагогічної майстерності.

 • Керівникові ШПД можна порекомендувати такі форми роботи:

 • відвідування учнями уроків (позакласних заходів) у нього з метою вивчення форм і методів його роботи;

 • відвідування керівником ШПД занять слухачів;

 • практичні заняття, метою яких є ознайомлення слухачів з матеріалами, використаними наставником під час підготовки і проведення уроку (виховного заходу) та розробка слухачем школи ППД своїх уроків (виховних заходів);

 • виконання слухачами окремих завдань керівника ШПД з вивчення методичної літератури, виготовлення дидактичних матеріалів тощо;

 • співбесіди з членами групи з метою коментування особливостей своїх уроків (виховних заходів) і позакласних занять з учнями.Відкритий урок у навчальному закладі – загальноприйнятий методичний захід, на якому відбувається показ кращого досвіду, пропаганда нових педагогічних надбань і актуальних питань методики (наприклад, розвиток пізнавальної самостійності учнів, комплексне використання засобів навчання тощо). Без відкритого уроку (виховного заходу) неможливо здійснити поширення і впровадження передового педагогічного досвіду.

 • Відкритий урок у навчальному закладі – загальноприйнятий методичний захід, на якому відбувається показ кращого досвіду, пропаганда нових педагогічних надбань і актуальних питань методики (наприклад, розвиток пізнавальної самостійності учнів, комплексне використання засобів навчання тощо). Без відкритого уроку (виховного заходу) неможливо здійснити поширення і впровадження передового педагогічного досвіду.

 • Треба знати, що відкритий урок – добровільний крок педагога

 • (крім серії відкритих уроків під час атестації і за підсумками стажування педагога).

 • Кількість відкритих уроків протягом навчального року не повинна перевищувати 10–12 (не враховуючи уроків, які проводять педагоги, що атестуються), бо до них готуються, їх обговорюють і викладачі, і керівники ЗНЗ.

 • У кращих директорів і їх заступників усі уроки відкриті.Важливо, щоб взаємовідвідування уроків не перетворилося на формальну справу або не набуло негативного забарвлення.

 • Важливо, щоб взаємовідвідування уроків не перетворилося на формальну справу або не набуло негативного забарвлення.

 • Кожен член педагогічного колективу має знайти для себе відповіді на питання, які його в даний момент цікавлять. До речі, ведення книги взаємовідвідування не передбачено нормативними документами, тому не обов'язково вимагати від викладача її заповнення.Одним з основних завдань педагогічної ради є створення дружнього, працездатного педагогічного колективу, в якому кожен почував би себе відповідальним не тільки за доручену йому роботу,

 • Одним з основних завдань педагогічної ради є створення дружнього, працездатного педагогічного колективу, в якому кожен почував би себе відповідальним не тільки за доручену йому роботу,

 • а й за всю діяльність ЗНЗ.

 • Педагогічна рада - постійно діючий колегіальний орган самоврядування педагогічних працівників.

 • Основною метою її створення є об'єднання зусиль колективу з підвищення рівня навчально-виховної роботи, використання на практиці досягнень педагогічної науки та передового педагогічного досвіду. • підвищенні науково-теоретичного і науково-методичного рівня викладання основ наук;

 • прогнозуванні розвитку ЗНЗ на перспективу (стратегічне планування);

 • впровадженні нових психолого-педагогічних ідей, результатів дослідно-експериментальних досліджень та передового педагогічного досвіду в практику роботи навчального закладу;

 • розгляді проблем ефективності викладання основ наук, якості знань, умінь і навичок учнів;

 • розробці проблем виховання учнів;

 • розгляді перспективних та поточних планів роботи тощо.

На першому етапі педагог має всебічно ознайомитися з висвітленням обраної ним теми в науці, зіставити особистий досвід із досвідом колег чи висвітленим у літературі.

 • На першому етапі педагог має всебічно ознайомитися з висвітленням обраної ним теми в науці, зіставити особистий досвід із досвідом колег чи висвітленим у літературі.

 • Другий етап – конструювання нового досвіду на основі кращих досягнень науки і практики викладання, а також перевірка його ефективності, аналіз отриманих результатів викладання.Методична індивідуальна тема (проблема), над якою працює викладач ЗНЗ, повинна враховувати:

 • Методична індивідуальна тема (проблема), над якою працює викладач ЗНЗ, повинна враховувати:

 • єдину педагогічну тему навчального закладу;

 • науково-методичну тему, над якою працює методична комісія (творча група), членом якої він являється;

 • ті стратегічні завдання, що передбачені на районному рівні.«Використання інноваційних технологій» (не вказано назву предмета; абстрактність теми);

 • «Використання інноваційних технологій» (не вказано назву предмета; абстрактність теми);

 • «Забезпечення освітніх потреб і реалізація нахилів учнів шляхом впровадження допрофільного, профільного навчання та профорієнтаційної роботи в умовах сільської школи» (громіздка; невідповідність суті заочного навчання);

 • «Шляхи підвищення дидактичної компетентності педагога» (відсутній учень та дія);

 • «Удосконалення навчально-виховного процесу шляхом впровадження нових технологій на засадах компетентнісного підходу в умовах навчання» (тавтологічність)Неможливість викладачем назвати тему;

 • Неможливість викладачем назвати тему;

 • «Інновації при викладанні хімії, біології» (абстрактність та помилковість);

 • «Особистісно-орієнтований підхід до розвитку виховання і навчання учнів через впровадження нових освітніх технологій»; «Науково-методичний супровід в навчально-виховному процесі, що покращує всебічний розвиток учнів»; «Особистісно-орієнтований урок, інтерактивні форми і методи роботи як засіб розвитку індивідуальності дитини»; «Інтерактивні методи і форми роботи як засіб розвитку індивідуальності дитини»; «Розвиток мережної взаємодії між об'єктами навчання» (набір фраз).1. Обґрунтування доцільності вибору індивідуальної теми (проблеми), виходячи з науково-методичної теми (проблеми) ПТНЗ.

 • 1. Обґрунтування доцільності вибору індивідуальної теми (проблеми), виходячи з науково-методичної теми (проблеми) ПТНЗ.

 • 2. Короткий аналіз літератури з даної теми.

 • 3. Опис особистого досвіду в рамках обраної теми.

 • 4. Вплив роботи над темою на наслідки і результати особистої педагогічної діяльності з конкретного предмету (дисципліни тощо).

 • 5. Висновки з результату індивідуальної роботи над науково-методичною темою (проблемою).

 • Успіх буде там,

 • де весь педагогічний колектив

 • і кожен викладач дотримуються принципів взаємодії, де буде висока працездатність, творчість і довіра.

Методична робота у ЗНЗ

 • Методична робота у ЗНЗ

 • — це цілісна, заснована на досягненнях науки

 • та передового педагогічного досвіду і на конкретному аналізі навчально-виховного процесу система взаємозалежних дій та заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації до професійної майстерності кожного викладача, на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу, закладу в цілому, а зрештою на удосконалення навчально-виховного процесу, досягнення оптимального рівня освіти, виховання і розвитку конкретних учнів.Планування методичної роботи базується на основі діагностики, аналізу інформації про стан професійної компетентності педагогічних працівників, їхніх потреб та пропозицій.

 • Планування методичної роботи базується на основі діагностики, аналізу інформації про стан професійної компетентності педагогічних працівників, їхніх потреб та пропозицій.

 • Моделювання динамічної структури, змісту й форм методичної роботи відбувається з урахуванням результатів аналізу, освітніх потреб суспільства,

 • методичної проблеми ЗНЗ.1. Методична робота має відносно безперервний, постійний, повсякденний характер.

 • 1. Методична робота має відносно безперервний, постійний, повсякденний характер.

 • 2. Дозволяє в найтісніший спосіб зв'язувати зміст і характер методичної роботи з проблемами, ходом і результатами реального навчально-виховного процесу, змінами в якості знань, умінь і навичок учнів, у рівні їхньої вихованості і розвиненості.

 • 3. Дає можливість її організаторам глибоко, протягом тривалого часу, вивчати діяльність та особистісні якості конкретних викладачів та майстрів в/н, виявляти недоліки й утруднення в їхні діяльності, а також прогресивні тенденції, паростки передового досвіду, педагогічного новаторства, що дозволяє зробити ріст педагогічної майстерності викладачів більш керованим процесом.

 • 4. Методична робота в навчальному закладі проходить у живому, конкретному педагогічному колективі, що розвивається та єдність і згуртованість якого створюють особливо сприятливі умови для роботи.

 • 5. Вона надає кожному викладачеві, майстру виробничого навчання реальну можливість брати участь не тільки в реалізації готових програм підвищення кваліфікації, але й бути ак­тивним учасником у їх плануванні, розробці.

 • 6. Безпосередній зв'язок методичної роботи в ліцеї з навчально-виховною роботою, з конкретними учнями допомагає скоротити відстань між навчанням викладачів роботи по-новому та її результатами, позитивними зрушеннями в розвитку особистості учнів, дозволяє краще бачити й оцінювати ефективність перепідготовки кадрів.заходи з аналітичної, організаційної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та покращення НВП;

 • заходи з аналітичної, організаційної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та покращення НВП;

 • підвищення ефективності навчально-виробничого процесу;

 • оновлення змісту професійно-технічної освіти;

 • розробка навчально-планувальної документації;

 • планування роботи педагогічної ради, методичних комісій, методичного кабінету ЗНЗ тощо;

 • заходи щодо підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних працівників у системі післядипломної освіти, стажування на виробництві і у навчальних закладах та контролю за періодичністю навчання.Одним із обов’язків педагогічних працівників є постійне підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної і професійної культури. Цьому значною мірою допомагає організація методичної роботи з викладачами, що сприяє розв’язанню актуальних проблем навчально-виховного процесу. У діяльності методичних комісій, творчих груп використовуються як теоретичні, так і практичні форми роботи.

 • Одним із обов’язків педагогічних працівників є постійне підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної і професійної культури. Цьому значною мірою допомагає організація методичної роботи з викладачами, що сприяє розв’язанню актуальних проблем навчально-виховного процесу. У діяльності методичних комісій, творчих груп використовуються як теоретичні, так і практичні форми роботи.

 • До теоретичних форм відносяться спільне вивчення навчальних програм; ознайомлення з підручниками, посібниками, з новинками психолого-педагогічної і методичної літератури; вибір оптимальних форм, методів і прийомів навчальної діяльності на уроці.

 • Змістом методичної роботи з педагогічними працівниками є вдосконалення форм і методів навчання та виховання, організації позакласної та позашкільної виховної роботи, взаємозв’язку ПТНЗ і сім’ї, впровадження в практику роботи досягнень педагогічної науки і передового педагогічного досвіду, здійснення внутрішнього контролю і надання методичної допомоги в роботі педагогічного составу.

 • Центром становлення педагогів є методичний кабінет, який повинен бути організований у кожному ЗНЗ. При методкабінеті може створюватись методрада, що затверджується педагогічною радою на початку навчального року.Дякую за увагу

 • Дякую за увагу

 • та щиро бажаю Вам

 • і Вашим колегам

 • успіхів та творчого натхнення!

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка