Закон України №1193-vii «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру»



Дата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.
ТипЗакон


Зміни законодавства в

 • Зміни законодавства в

 • сфері технічного регулювання


Верховною Радою України 09.04.2014 прийнято Закон України № 1193-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру».

 • Верховною Радою України 09.04.2014 прийнято Закон України № 1193-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру».

 • Пунктом 38 розділу І виключено статті 4-9 Декрету Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію», тобто скасовано положення Декрету, якими було передбачено, зокрема обов’язкові вимоги стандартів та державна реєстрація стандартів та технічних умов



Верховною Радою України 05 червня 2014 року прийнято Закон України № 1315-VII

 • Верховною Радою України 05 червня 2014 року прийнято Закон України № 1315-VII

 • « Про стандартизацію », який набрав чинності 03 січня 2015 року

 • З 03 січня 2015 року втратив чинність Закон України від 17 травня 2001 року № 2408-III

 • « Про стандартизацію »







Законом передбачено:

 • Законом передбачено:

 • удосконалення правових та організаційних засад національної стандартизації:

 • запроваджуються два рівня стандартизації залежно від суб’єкта стандартизації, який приймає стандарти:  національні стандарти, прийняті національним органом стандартизації та стандарти і технічні умови, прийняті підприємствами, установами та організаціями (далі – підприємства);

 • відміняється галузева стандартизація, у зв’язку з чим, протягом 15 років центральні органи виконавчої влади мають право у відповідних сферах діяльності та в межах своїх повноважень перевіряти, переглядати свої галузеві стандарти з метою переведення їх на національний рівень або на рівень підприємств чи скасовування;

 • не допускається погодження проектів національних стандартів з державними органами;

 • скасовується обов’язковість застосування національних стандартів. Національні стандарти застосовуються на добровільній основі, за винятком випадків, коли обов’язковість їх застосування встановлена нормативно-правовими актами. Забезпечується вільний доступ до текстів національних стандартів, застосування яких відповідно до законодавства є обов'язковим, шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті національного органу стандартизації









Національний орган стандартизації не може мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності.

 • Національний орган стандартизації не може мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності.

 • 2. До повноважень національного органу стандартизації належить:

 • 1) організація та координація діяльності щодо розроблення, прийняття, перевірки, перегляду, скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них;

 • 2) прийняття, скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них відповідно;

 • 3) вжиття заходів щодо гармонізації національних стандартів та кодексів усталеної практики з відповідними міжнародними, регіональними стандартами та кодексами усталеної практики;

 • 4) розроблення за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, національних стандартів та змін до них щодо:

 • процедур розроблення, прийняття, перевірки, перегляду, скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них;

 • критеріїв, форми і процедур розгляду пропозицій щодо проведення робіт з національної стандартизації;

 • процедур створення, діяльності та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації;

 • 5) забезпечення відповідності національних стандартів та кодексів усталеної практики законодавству;

 • 6) забезпечення адаптації національних стандартів та кодексів усталеної практики до сучасних досягнень науки і техніки;



 • 7) підготовка та затвердження програми робіт з національної стандартизації;

 • 8) прийняття рішень щодо створення та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації, визначення сфери їх діяльності;

 • 9) координація діяльності технічних комітетів стандартизації;

 • 10) участь у підготовці міжнародних, регіональних стандартів та кодексів усталеної практики, що розробляються відповідними міжнародними та регіональними організаціями стандартизації, членом яких є національний орган стандартизації чи з якими він співпрацює згідно з положеннями таких організацій або відповідними договорами, а також забезпечення врахування інтересів України під час провадження зазначеної діяльності;

 • 11) забезпечення та сприяння співробітництву у сфері стандартизації між виробниками, постачальниками, споживачами продукції та відповідними державними органами;

 • 12) заохочення суб’єктів малого і середнього підприємництва до участі в розробленні національних стандартів та кодексів усталеної практики, забезпечення доступу зазначених суб’єктів до текстів таких документів;

 • 13) підготовка щорічного звіту про свою діяльність, внесення його після схвалення керівною радою на розгляд до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації, та оприлюднення на офіційному веб-сайті не пізніше п’яти робочих днів з дня схвалення цього звіту керівною радою, але не пізніше 1 квітня наступного за звітним року.



Стаття 13. Керівна рада національного

 • Стаття 13. Керівна рада національного

 • органу стандартизації

 • Керівна рада є дорадчо-наглядовим органом національного органу стандартизації та формується на паритетних засадах з представників:

 • 1) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації, інших центральних органів виконавчої влади та державних органів;

 • 2) наукових установ, навчальних закладів, науково-технічних та інженерних товариств (спілок);

 • 3) громадських об’єднань суб’єктів господарювання (у тому числі суб’єктів малого і середнього підприємництва), організацій роботодавців та їх об’єднань;

 • 4) громадських організацій споживачів (об’єднань споживачів);

 • 5) інших громадських об’єднань та професійних спілок.

 • Члени керівної ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.



Повноваження керівної ради національного

 • Повноваження керівної ради національного

 • органу стандартизації

 • Підготовка пропозицій щодо:

 • – формування державної політики у сфері стандартизації;

 • – здійснення контролю за дотриманням національним органом стандартизації процедур у сфері стандартизації;

 • – процедур у сфері стандартизації;

 • – приєднання до міжнародних та регіональних організацій стандартизації, укладення договорів про співробітництво та проведення робіт у сфері стандартизації з національними органами стандартизації інших держав

 • Схвалення проектів:

 • – рішень щодо створення та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації, визначення сфери їх діяльності;

 • – програми робіт з національної стандартизації;

 • – щорічного звіту про діяльність національного органу стандартизації

 • Моніторинг та оцінка діяльності технічних комітетів стандартизації

 • Здійснення нагляду за виконанням національним органом стандартизації його повноважень (стаття 13)



Стаття 14. Комісія з апеляцій

 • Стаття 14. Комісія з апеляцій

 • 1. Будь-яка заінтересована сторона або технічний комітет стандартизації має право звернутися до комісії з апеляцій шляхом подання апеляції, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю національного органу стандартизації були порушені процедури у сфері стандартизації.

 • Предметом апеляції не може бути зміст національного стандарту, кодексу усталеної практики чи його проекту.

 • Подання апеляції не обмежує права заявника на звернення до суду.

 • 2. У разі якщо комісія з апеляцій визнає, що рішення, дія чи бездіяльність національного органу стандартизації порушує процедури у сфері стандартизації, вона приймає рішення про підтримання апеляції, в якому рекомендує національному органу стандартизації усунути виявлені порушення.

 • Рішення комісії з апеляцій надається сторонам у письмовій формі.

 • 3. Рішення комісії з апеляцій може бути оскаржене в судовому порядку.

 • 4. Комісія з апеляцій не має статусу юридичної особи.

 • До складу комісії з апеляцій не можуть входити працівники національного органу стандартизації. Член комісії з апеляцій не може брати участь у розгляді апеляції в разі, якщо він перебував або перебуває у службовій чи іншій залежності від осіб, які є сторонами апеляції, або за наявності інших обставин, що викликають сумнів у неупередженості такого члена.

 • 5. Комісія з апеляцій подає на розгляд керівної ради щорічний звіт про свою діяльність.

 • 6. Положення про комісію з апеляцій, її склад та порядок розгляду апеляцій затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації.



Технічні комітети стандартизації

 • Технічні комітети стандартизації

 • Визначено нові положення щодо технічних комітетів стандартизації, а саме:

 • технічним комітетом стандартизації є форма співробітництва заінтересованих юридичних та фізичних осіб з метою організації і виконання робіт з міжнародної, регіональної, національної стандартизації у визначених сферах діяльності та за закріпленими об’єктами стандартизації (стаття 15)

 • технічні комітети стандартизації не мають статусу юридичної особи (стаття 15)

 • роз’яснення щодо положень національних стандартів надають відповідні технічні комітети стандартизації, а в разі їх відсутності – національний орган стандартизації (стаття 15)



Стаття 16. Підприємства, установи та організації, що здійснюють стандартизацію

 • Стаття 16. Підприємства, установи та організації, що здійснюють стандартизацію

 • 1. Підприємства, установи та організації мають право у відповідних сферах діяльності та з урахуванням своїх господарських і професійних потреб організовувати та виконувати роботи із стандартизації.

 • 2. Стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови, прийняті підприємствами, установами та організаціями, застосовуються на добровільній основі.



Стаття 17. Основні засади розроблення національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них

 • Стаття 17. Основні засади розроблення національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них

 • У разі прийняття європейського стандарту як національного забезпечується ідентичність національного стандарту відповідному європейському стандарту.

 • З дня набрання чинності національним стандартом, що є ідентичним європейському стандарту, повинен бути скасований національний стандарт, положення якого суперечать положенням відповідного національного стандарту, що є ідентичним європейському стандарту.



Центральні органи виконавчої влади та інші державні органи не визначені як суб’єкти стандартизації

 • Центральні органи виконавчої влади та інші державні органи не визначені як суб’єкти стандартизації

 • Замовниками послуг з виконання робіт з національної стандартизації за рахунок коштів Державного бюджету України є центральні органи виконавчої влади (стаття 29)



Стаття 21. Прийняття і скасування національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них

 • Стаття 21. Прийняття і скасування національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них

 • У разі прийняття європейського стандарту як національного забезпечується ідентичність національного стандарту відповідному європейському стандарту (стаття 17)

 • З дня набрання чинності національним стандартом, що є ідентичним європейському стандарту, повинен бути скасований національний стандарт, положення якого суперечать положенням відповідного національного стандарту, що є ідентичним європейському стандарту (стаття 17)

 • Проекти національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них не підлягають погодженню з центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами (стаття 21)



Стаття 23. Застосування національних стандартів та кодексів усталеної практики

 • Стаття 23. Застосування національних стандартів та кодексів усталеної практики

 • 1. Національні стандарти та кодекси усталеної практики застосовуються безпосередньо чи шляхом посилання на них в інших документах.

 • 2. Національні стандарти та кодекси усталеної практики застосовуються на добровільній основі, крім випадків, якщо обов’язковість їх застосування встановлена нормативно-правовими актами.

 • 3. Національний орган стандартизації забезпечує розміщення на офіційному веб-сайті текстів національних стандартів та кодексів усталеної практики, обов’язковість застосування яких установлена нормативно-правовими актами, не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня набрання ними чинності з безоплатним доступом до них.



Стаття 26. Використання коштів, одержаних від реалізації стандартів, кодексів усталеної практики та каталогів

 • Стаття 26. Використання коштів, одержаних від реалізації стандартів, кодексів усталеної практики та каталогів

 • Кошти, одержані від реалізації національних, регіональних, міжнародних стандартів, кодексів усталеної практики та розроблених національним органом стандартизації каталогів, у повному обсязі спрямовуються на виконання робіт з національної стандартизації та розвиток науково-технічної бази.



Міжнародне співробітництво

 • Міжнародне співробітництво

 • Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації, представляє інтереси України в міжурядових організаціях стандартизації, укладає міжнародні договори України про співробітництво та проведення робіт у сфері стандартизації з такими організаціями та відповідними урядовими і міжурядовими органами інших держав відповідно до Закону України “Про міжнародні договори України“ (стаття 27).

 • Національний орган стандартизації представляє інтереси України в міжнародних та регіональних організаціях стандартизації, приймає рішення про приєднання до них, укладає договори про співробітництво та проведення робіт у сфері стандартизації з національними органами стандартизації інших держав (стаття 27).

 • Національний орган стандартизації вживає заходів щодо виконання зобов’язань, узятих за результатами участі в міжнародних та регіональних організаціях стандартизації (стаття 27).



Внесено зміну до Господарського Кодексу України стосовно національних класифікаторів (стаття 259)

 • Внесено зміну до Господарського Кодексу України стосовно національних класифікаторів (стаття 259)

 • Складовою частиною національної системи класифікації є національні класифікатори.

 • Національні класифікатори та процедури їх розроблення затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку)

 • Національні класифікатори виключено із нормативних документів



Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про стандартизацію“, яким пропонується внести зміни до 125 законів України

 • Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про стандартизацію“, яким пропонується внести зміни до 125 законів України



Типові зміни, що вносяться до законів України

 • Типові зміни, що вносяться до законів України

 • Виключення положень щодо погодження нормативних документів з центральними органами виконавчої влади;

 • Виключення положень щодо обов'язковості застосування нормативних документів;

 • Виключення положень, що передбачають відповідальність за недотримання вимог стандартів;

 • Виключення положень, які передбачають розроблення центральними органами виконавчої влади нормативних документів;

 • Встановлення обов'язкових вимог до продукції, процесів, послуг у нормативно-правових актах, а не у добровільних до застосування нормативних документах.































Адаптація національних вимог щодо розроблення та застосування технічних регламентів та оцінки відповідності до європейських вимог та вимог СОТ

 • Адаптація національних вимог щодо розроблення та застосування технічних регламентів та оцінки відповідності до європейських вимог та вимог СОТ

 • Узгодження норм чинного законодавства у сфері оцінки відповідності шляхом консолідації в одному законодавчому акті положень двох Законів України

 • Сприяння здійсненню дерегуляції шляхом переходу від обов’язкової сертифікації продукції до системи оцінки відповідності





Визначення терміну “технічний регламент”

 • Визначення терміну “технічний регламент”

 • Запровадження перехідних періодів застосування технічних регламентів

 • Вимоги до органів з оцінки відповідності та їх обов’язки

 • Порядок призначення органів з оцінки відповідності























Внесено зміни до таких законодавчих актів України :

 • Внесено зміни до таких законодавчих актів України :

 • Декрету Кабінету Міністрів України “Про стандартизацію і сертифікацію”

 • (крім іншого, скасування обов’язкової сертифікації продукції з 1 січня 2018 року)

 • Кодексу України про адміністративні правопорушення

 • Кодексу цивільного захисту населення України

 • Законів України:

 • “Про захист прав споживачів”

 • “Про пестициди і агрохімікати”

 • “Про туризм”

 • “Про страхування”

 • “Про трубопровідний транспорт”

 • “Про питну воду та питне водопостачання”

 • “Про зерно та ринок зерна в Україні”

 • “Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них”

 • “Про захист прав покупців сільськогосподарських машин”



“Про Дозвільну систему у сфері господарської діяльності”

 • “Про Дозвільну систему у сфері господарської діяльності”

 • “Про реабілітацію інвалідів України”

 • “Про хімічні джерела струму”

 • “Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України”

 • “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”

 • “Про загальну безпечність нехарчової продукції”

 • “Про Перелік документів дозвільного харатеру у сфері господарської діяльності”

 • “Про метрологію та метрологічну діяльність”

 • “Про стандартизацію”





- створити законодавче підґрунтя для приведення українських технічних регламентів і процедур оцінки відповідності у повну відповідність до вимог Угоди СОТ про технічні бар'єри у торгівлі та актів законодавства ЄС

 • - створити законодавче підґрунтя для приведення українських технічних регламентів і процедур оцінки відповідності у повну відповідність до вимог Угоди СОТ про технічні бар'єри у торгівлі та актів законодавства ЄС

 • - створити умов для розроблення та застосування українських технічних регламентів на основі директив Нового і Глобального підходу та – ширше – на основі Нових законодавчих рамок для реалізації продукції

 • - визначити кінцеву дату скасування обов’язкової сертифікації продукції згідно Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.1993 № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію”



31 нормативно-правові акти, з яких:

 • 31 нормативно-правові акти, з яких:

 • 16 постанов Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінекономрозвитку;

 • 1 постанова Кабінету Міністрів України, розробником якої є Мінфін та ДФС;

 • 9 наказів Мінекономрозвитку з державною реєстрацією у Міністерстві юстиції України;

 • 5 наказів Мінекономрозвитку

 • З метою планування робіт з розроблення зазначених нормативно-правових актів департаментом технічного регулювання розроблено відповідний План-графік



 • 10 постанов Кабінету Міністрів України:

 • Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання;

 • Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 червня 2012 р. N 708 (щодо правил розроблення технічних регламентів);

 • Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності;

 • Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення;

 • Про затвердження спеціальних вимог до призначених органів;



 • Про затвердження Порядку призначення органів з оцінки відповідності;

 • Про затвердження Порядку здійснення моніторингу відповідності вимогам до національного органу України з акредитації;

 • Про затвердження Порядку призначення органів з сертифікації в державній системі сертифікації;

 • Про внесення змін до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю;

 • Про внесення змін до Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України



 • 3 накази Мінекономрозвитку:

 • Про затвердження Порядку формування та ведення бази даних про технічні регламенти;

 • Про затвердження форми заявки на призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації;

 • Про затвердження Положення про апеляційну комісію з розгляду апеляцій на рішення призначених органів і визнаних незалежних організацій та порядку розгляду нею апеляцій



 • Проекти постанов Уряду:

 • Щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.2008 № 446 «Про затвердження Порядку митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов’язковій сертифікації в Україні, і визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

 • Щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 436 «Про затвердження переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України»

 • Проекти наказів Мінекономрозвитку:

 • Про затвердження Порядку формування та ведення реєстру призначених органів і визнаних незалежних організацій;

 • Про затвердження Порядку формування та ведення баз даних, одержаних органом, що призначає, від призначених органів;



 • Про затвердження вимог до призначених органів з сертифікації в державній системі сертифікації;

 • Про затвердження вимог до змісту інформації про прийняті рішення щодо видачі, відмови у видачі, анулювання, призупинення дії сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання відповідності, яка подається для включення до Реєстру державної системи сертифікації, та порядку ведення Реєстру;

 • Про затвердження порядку присвоєння органами із сертифікації реєстраційних номерів виданим ними сертифікатам відповідності та свідоцтвам про визнання відповідності;

 • Про затвердження переліку питань для здійснення планових заходів моніторингу призначених органів і визнаних незалежних організацій та уніфікованих форм актів;

 • Про затвердження переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності органів з оцінки відповідності спеціальним вимогам до призначених органів і визнаних незалежних організацій;

 • Про затвердження методичних рекомендацій щодо формування переліків національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об’єктів вимогам технічних регламентів



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

 • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!



Каталог: tl files -> data -> content -> materials%20library -> 10%20ljutogo%202016r
data -> Основная цель — обеспечить свободный оборот безопасных пищевых продуктов и кормов в ес, здоровье и благополучие граждан
data -> Резолюція Ради за 7-е травня 1985 р про новий підхід до технічної гармонізації й норм (85/C 136/01), тзв. Новий підхід
data -> Основні правила доступу продукції з третьої країни
data -> Маркування ce – знак, яким виробник засвідчує, що виріб відповідає основним вимогам гармонізованих стандартів єс, які регулюють його нанесення
tl files -> Вплив Абортів на Суспільство Шері Гавлик
10%20ljutogo%202016r -> Угода про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (асаа)


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка