Закон України «Про бухгалтерський облік І фінансову звітність в Україні» від 16. 07. 99 р. №996 ХІV. Голов С. Ф., Костюченко В. МДата конвертації24.12.2016
Розмір445 b.
#11377
ТипЗакон


Дисципліна

 • Дисципліна

 • “Облік в зарубіжних країнах”

 • Викладач: Душко Володимир Іванович

 • Всього годин – 72 години

 • з них:

 • лекцій – 16 годин

 • практичних (семінарських) – 16 годин

 • самостійна робота студентів – 40 годин


Література:

 • Література:

 • Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16. 07. 99 р. № 996 — ХІV.

 • Голов С. Ф., Костюченко В. М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі: Практ. посіб. — К.: Лібра, 2001. — 840 с.

 • Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000: Пер. з англ. — К.: ФПБАУ, 2000. — 1268 с.

 • Бутинець Ф. Ф., Горецька Л. Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Навч. посіб. — Житомир: Рута, 2002. — 544 с.

 • Голов С. Ф. Управлінський облік: Підручник. — К.: Лібра, 2003. — 704 с.

 • Добровський В. М., Гнилицька Л. В., Коршикова Р.С. Управлінський облік: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 235 с.

 • Друри К. Управленческий и производственный учет: Пер. с англ. — М.: Аудит, 2002. — 873 с.

 • Кочерга С.В., Пилипенко К.А. Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах: Навч. посіб. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 216 с.

 • Нидлз Б. и др. Принципы бухгалтерского учета: Пер. с англ. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 496 с.

 • Хорнгрен Ч. Т., Фостер Д. Бухгалтерский учет: управленческий аспект: Пер. с англ. — М.: Финансы и статистика, 1995. — 416 с.

 • Энтони Р., Рис Дж. Учет: ситуации и примеры: Пер. с англ. — М.: Финансы и статистика, 1993. — 560 с.ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТІ ПРИНЦИПИ Й СИСТЕМИ ОБЛІКУ

 • ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТІ ПРИНЦИПИ Й СИСТЕМИ ОБЛІКУ

 • Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку.

 • Міжнародні та національні стандарти бухгалтерського обліку.

 • Фінансовий та управлінський облік, принципи їх побудови.

 • Технологічний процес і процедури фінансового обліку. • 1. Загальноприйняті принципи бухгалтерського облікуБухгалтерський облік — це система збирання, вимірювання, обробки, інтерпретації та передачі інформації про господарську діяльність підприємства, установи, організації внутрішнім і зовнішнім користувачам для прийняття оптимальних рішень.

 • Бухгалтерський облік — це система збирання, вимірювання, обробки, інтерпретації та передачі інформації про господарську діяльність підприємства, установи, організації внутрішнім і зовнішнім користувачам для прийняття оптимальних рішень.Принципи — це базові концепції, що лежать в основі відображення в обліку та звітності господарської діяльності підприємства, його активів, зобов’язань, капіталу, доходів, витрат, фінансових результатів.

 • Принципи — це базові концепції, що лежать в основі відображення в обліку та звітності господарської діяльності підприємства, його активів, зобов’язань, капіталу, доходів, витрат, фінансових результатів.Світова практика виробила такі принципи бухгалтерського обліку, загальноприйняті для всіх країн:

 • Світова практика виробила такі принципи бухгалтерського обліку, загальноприйняті для всіх країн:Принцип автономності підприємства — кожне підприємство (фірма) розглядається як самостійна господарська одиниця, відокремлена від своїх власників та інших підприємств. Рахунки підприємства мають бути відокремлені від рахунків його власників. Зобов’язання та кошти власника не повинні відображуватись в обліку й звітності підприємства.

 • Принцип автономності підприємства — кожне підприємство (фірма) розглядається як самостійна господарська одиниця, відокремлена від своїх власників та інших підприємств. Рахунки підприємства мають бути відокремлені від рахунків його власників. Зобов’язання та кошти власника не повинні відображуватись в обліку й звітності підприємства.Принцип безперервності діяльностіозначає, що підприємство постійно функціонує й продовжуватиме в майбутньому свою діяльність необмежений період часу. Виходячи з цього, господарські засоби включаються до балансу за їх фактичною собівартістю, а не за ринковою ціною. У звіт про прибутки включають доходи й витрати, зумовлені нормальною поточною діяль­ністю підприємства.

 • Принцип безперервності діяльностіозначає, що підприємство постійно функціонує й продовжуватиме в майбутньому свою діяльність необмежений період часу. Виходячи з цього, господарські засоби включаються до балансу за їх фактичною собівартістю, а не за ринковою ціною. У звіт про прибутки включають доходи й витрати, зумовлені нормальною поточною діяль­ністю підприємства.Принцип двосторонності полягає в тому, що засоби підприємства відображають у двох напрямах: з одного боку — за їх речовим складом, а з іншого — за джерелами їх формування, що може бути виражене формулою:

 • Принцип двосторонності полягає в тому, що засоби підприємства відображають у двох напрямах: з одного боку — за їх речовим складом, а з іншого — за джерелами їх формування, що може бути виражене формулою:

 • Господарські засоби = Зобов’язання + Власний капіталПринцип грошового вимірювання означає, що в бухгалтерському обліку відображають явища, дані, які можуть бути виражені в грошовому вимірі.

 • Принцип грошового вимірювання означає, що в бухгалтерському обліку відображають явища, дані, які можуть бути виражені в грошовому вимірі.Принцип собівартості.

 • Принцип собівартості.

 • У бухгалтерському обліку відображають собівартість (первісну, історичну тощо) засобів, а не їх ринкову вартість.Принцип нарахування регулює момент визнання доходів і витрат. Згідно з цим принципом доходи й витрати відображають в обліку в тому періоді, в якому вони були нараховані, тобто зроблені чи здійснені, незалежно від того, коли фактично було отримано чи сплачено гроші. Альтернативним методом є касовий метод, за яким доходи визначають з часу надходження грошей, а витрати — з моменту сплати грошей.

 • Принцип нарахування регулює момент визнання доходів і витрат. Згідно з цим принципом доходи й витрати відображають в обліку в тому періоді, в якому вони були нараховані, тобто зроблені чи здійснені, незалежно від того, коли фактично було отримано чи сплачено гроші. Альтернативним методом є касовий метод, за яким доходи визначають з часу надходження грошей, а витрати — з моменту сплати грошей.Принципи реалізації. Згідно з цим принципом доходи від реалізації продукції, робіт, послуг обліковують, коли виконано договірні зобов’язання й надіслано рахунок клієнтові. Іншими словами, час реалізації та визначення доходу від реалізації є момент відвантаження продукції й переходу права власності на неї від постачальника до клієнта.

 • Принципи реалізації. Згідно з цим принципом доходи від реалізації продукції, робіт, послуг обліковують, коли виконано договірні зобов’язання й надіслано рахунок клієнтові. Іншими словами, час реалізації та визначення доходу від реалізації є момент відвантаження продукції й переходу права власності на неї від постачальника до клієнта.Принцип консерватизму (передбачливості, обережності). Згідно з цим принципом доходи обліковують, коли можливість їх отримання стає цілком визначеною подією, фактом, у той час як витрати та втрати повинні відображатися, коли їх здійснення є ймовірною, можливою подією. В основу цього по­кладено принцип оцінки об’єктів обліку, який дає змогу уникнути завищення оцінки активів і доходів, а також недооцінки зобов’язань і витрат.

 • Принцип консерватизму (передбачливості, обережності). Згідно з цим принципом доходи обліковують, коли можливість їх отримання стає цілком визначеною подією, фактом, у той час як витрати та втрати повинні відображатися, коли їх здійснення є ймовірною, можливою подією. В основу цього по­кладено принцип оцінки об’єктів обліку, який дає змогу уникнути завищення оцінки активів і доходів, а також недооцінки зобов’язань і витрат.Принцип матеріальності, або суттєвості, означає, що в бухгалтерському обліку відповідно до вимог загальноприйнятих принципів мають бути відображені всі важливі, суттєві події, господарські операції. Водночас незначні, несуттєві події та факти можуть бути відображені в обліку та звітності з відхиленням від загальноприйнятих принципів.

 • Принцип матеріальності, або суттєвості, означає, що в бухгалтерському обліку відповідно до вимог загальноприйнятих принципів мають бути відображені всі важливі, суттєві події, господарські операції. Водночас незначні, несуттєві події та факти можуть бути відображені в обліку та звітності з відхиленням від загальноприйнятих принципів.Принцип відповідності — це розмежування доходів і витрат між періодами та узгодження (відповідності) доходів звітного періоду з витратами, завдяки яким одержано ці доходи. Він має велике значення в правильному визначенні фінансових результатів звітного періоду.

 • Принцип відповідності — це розмежування доходів і витрат між періодами та узгодження (відповідності) доходів звітного періоду з витратами, завдяки яким одержано ці доходи. Він має велике значення в правильному визначенні фінансових результатів звітного періоду.Принцип постійності вимагає від підприємства застосування обраної облікової політики впродовж тривалого часу. Зміни обраних методів обліку та оцінювання мають бути обґрунтовані й докладно описані в додатку до фінансової звітності.

 • Принцип постійності вимагає від підприємства застосування обраної облікової політики впродовж тривалого часу. Зміни обраних методів обліку та оцінювання мають бути обґрунтовані й докладно описані в додатку до фінансової звітності.Принцип періодичності, або облікового періоду, визначає можливість і необхідність поділу безперервної діяльності підприємства на звітні періоди для складання необхідної звітності й виявлення результатів діяльності.

 • Принцип періодичності, або облікового періоду, визначає можливість і необхідність поділу безперервної діяльності підприємства на звітні періоди для складання необхідної звітності й виявлення результатів діяльності.Принцип превалювання сутності над формою означає, що операції та події мають обліковуватись і подаватись у звітності відповідно до їх економічної сутності, а не лише на підставі юридичної форми.

 • Принцип превалювання сутності над формою означає, що операції та події мають обліковуватись і подаватись у звітності відповідно до їх економічної сутності, а не лише на підставі юридичної форми.Принцип повноти висвітлення:

 • Принцип повноти висвітлення:

 • у фінансовій звітності підприємства має відбиватися вся необхідна інформація про фактич­ні та потенційні результати господарських операцій і подій, які можуть вплинути на рішення, що приймаються на її основі. • 2. Міжнародні та національні стандарти бухгалтерського облікуСтандарт бухгалтерського обліку — це нормативно-правовий документ, що визначає правила та процедури ведення бухгалтерського обліку й складання фінансової звітності.

 • Стандарт бухгалтерського обліку — це нормативно-правовий документ, що визначає правила та процедури ведення бухгалтерського обліку й складання фінансової звітності.Для чого необхідні єдині стандарти?

 • Для чого необхідні єдині стандарти?

 • інвестори шукають об’єкти для інвестування в усьому світі;

 • компанії намагаються позичити кошти з найнижчим відсотком у будь-якій країні;

 • злиття підприємств, розміщених у сусідніх країнах;

 • відмінності в системах бухгалтерського обліку можуть повністю заплутати порівняння фінансової звітності.Що таке Комітет з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (КМСБО)?

 • Що таке Комітет з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (КМСБО)?

 • незалежний орган, який розпочав свою роботу в 1973 р.;

 • завдання: удосконалити та гармонізувати єдині стандарти бухгалтерського обліку у світовому масштабі;

 • місцезнаходження: Лондон;

 • учасники та спонсори: 153 професійних бухгалтерських організації зі 112 країн світу.Проміжні цілі КМСБО:

 • Проміжні цілі КМСБО:

 • прийняття та застосування МСБО мультинаціональними компаніями для позичання капіталу в сусідніх країнах;

 • надання основних стандартів бухгалтерського обліку країнам, які вирішили не розробляти свої власні стандарти.Переваги МСБО для українських укладачів стандартів:

 • Переваги МСБО для українських укладачів стандартів:

 • обмін ідеями;

 • леверидж ресурсів;

 • створення фундаменту для національних стандартів;

 • глобальна конвергенція;

 • високий рівень довіри до національних стандартів.За роки своєї діяльності КМСБО розроблено й видано 41 міжнародний стандарт бухгалтерського обліку. Значну частину з них переглянуто та вдосконалено з урахуванням практики застосування. МСБО не визначають методики й техніки бухгалтерського обліку. Вони окреслюють передусім методи оцінки та вимоги до подання інформації у фінансових звітах про різні об’єкти бухгалтерського обліку.

 • За роки своєї діяльності КМСБО розроблено й видано 41 міжнародний стандарт бухгалтерського обліку. Значну частину з них переглянуто та вдосконалено з урахуванням практики застосування. МСБО не визначають методики й техніки бухгалтерського обліку. Вони окреслюють передусім методи оцінки та вимоги до подання інформації у фінансових звітах про різні об’єкти бухгалтерського обліку. • 3. Фінансовий та управлінський облік, принципи їх побудовиФінансовий облік — це сукупність правил і процедур, що забезпечують підготовку, оприлюднення інформації про результати діяльності підприємства (установи, організації) та його фінансовий стан відповідно до вимог законодавчих актів і стандартів бухгалтерського обліку.

 • Фінансовий облік — це сукупність правил і процедур, що забезпечують підготовку, оприлюднення інформації про результати діяльності підприємства (установи, організації) та його фінансовий стан відповідно до вимог законодавчих актів і стандартів бухгалтерського обліку.

 • За даними фінансового обліку складають фінансову (бухгалтерську) звітність підприємства, інформація якої не є комерційною таємницею й призначена як для внутрішніх, так і зовнішніх користувачів.Організація фінансового обліку повинна забезпечити:

 • Організація фінансового обліку повинна забезпечити:

 • суцільне, повне й безперервне відображення всіх господарських операцій, що відбулися за звітний період;

 • складання встановленої фінансової (бухгалтерської) звітності;

 • постачання користувачів необхідною та достовірною інформацією.

 • .Управлінський облік — це сукупність методів і процедур, що забезпечують підготовку й надання інформації для планування, контролю й прийняття рішень на різних рівнях управління підприємством, установою, організацією.

 • Управлінський облік — це сукупність методів і процедур, що забезпечують підготовку й надання інформації для планування, контролю й прийняття рішень на різних рівнях управління підприємством, установою, організацією.

Управлінський облік — це сукупність методів і процедур, що забезпечують підготовку й надання інформації для планування, контролю й прийняття рішень на різних рівнях управління підприємством, установою, організацією.

 • Управлінський облік — це сукупність методів і процедур, що забезпечують підготовку й надання інформації для планування, контролю й прийняття рішень на різних рівнях управління підприємством, установою, організацією.Отже, управлінський облік — це внутрішній облік, який ведеться для задоволення потреб керівництва всього підприємства та його структурних підрозділів в аналітичній інформації. Основ­ними об’єктами управлінського обліку є витрати й доходи, які було вже відображено у фінансовому обліку загалом по підприємству

 • Отже, управлінський облік — це внутрішній облік, який ведеться для задоволення потреб керівництва всього підприємства та його структурних підрозділів в аналітичній інформації. Основ­ними об’єктами управлінського обліку є витрати й доходи, які було вже відображено у фінансовому обліку загалом по підприємству • 4. Технологічний процес і процедури фінансового облікуДля відображення господарських операцій застосовують систему рахунків фінансового обліку.

 • Для відображення господарських операцій застосовують систему рахунків фінансового обліку.

 • Усю сукупність рахунків можна поділити на дві групи:

 • Балансові (реальні) рахунки.

 • Номінальні (тимчасові) рахунки (рис. 1.1).

Балансові рахунки мають залишки на кінець звітного періоду, на їх основі складається баланс підприємства. Своєю чергою, їх поділяють на такі підгрупи:

 • Балансові рахунки мають залишки на кінець звітного періоду, на їх основі складається баланс підприємства. Своєю чергою, їх поділяють на такі підгрупи:

  • Рахунки активів. На цих рахунках, які є активними, відображають наявність і зміну (рух) різноманітних активів підприємства.
  • Рахунки зобов’язань. На цих рахунках, які є пасивними, відображають наявність та зміну заборгованості підприємства (короткострокові та довгострокові).
  • Рахунки власного капіталу. На цих рахунках, які також є пасивними, відображають наявність і зміну власного капіталу підприємства за звітний період.


Номінальні (тимчасові) рахунки призначено для обліку витрат підприємства за їх елементами та доходів за видами. Своєю чергою, номінальні рахунки поділяють на такі підгрупи:

 • Номінальні (тимчасові) рахунки призначено для обліку витрат підприємства за їх елементами та доходів за видами. Своєю чергою, номінальні рахунки поділяють на такі підгрупи:

  • Рахунки витрат. Це активні рахунки, які використовують для обліку, накопичення витрат за їх елементами впродовж звітного періоду. Наприкінці звітного періоду витрати з цих рахунків переносять на рахунок фінансових результатів, після чого їх закривають.
  • Рахунки доходів. Вони є пасивними й призначені для обліку, накопичення доходів за їх видами впродовж звітного періоду. Наприкінці звітного періоду доходи з цих рахунків переносять на рахунок фінансових результатів, після цього їх закри­вають.


Технологічний процес фінансового обліку передбачає такі етапи:

 • Технологічний процес фінансового обліку передбачає такі етапи:

 • Ідентифікація та аналіз господарських операцій.

 • Відображення операцій у Журналі реєстрації та інших допоміжних регістрах.

 • Розноска операцій у Головній книзі.

 • Складання перевірочного (або оборотного) балансу за звітний період.

 • Здійснення трансформаційних записів, зв’язаних з розмежуванням доходів / витрат між звітними періодами.

 • Закриття номінальних рахунків з відповідними записами в Журналі реєстрації та Головній книзі.

 • Підготовка фінансової звітності.Контрольні запитання:

 • Контрольні запитання:

 • Сутність і призначення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

 • Сутність і призначення національних стандартів бухгалтерського обліку.

 • У чому полягає сутність фінансового обліку?

 • Назвіть користувачів інформації фінансового обліку.

 • У чому полягає сутність управлінського обліку?

 • Назвіть користувачів інформації управлінського обліку.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка