Закон України «Про дошкільну освіту»



Дата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.
ТипЗакон



Закон України «Про дошкільну освіту» (2001 р.);

 • Закон України «Про дошкільну освіту» (2001 р.);

 • Положення про ДНЗ (2003 р.);

 • Положення про НВК «ДНЗ-ЗНЗ», «ЗНЗ-ДНЗ» (2003);

 • Положення про центр розвитку дитини (2009 р.);

 • Примірний статут ДНЗ (2003);

 • Типове положення про атестацію педагогічних працівників (2010 р.);

 • Примірне положення про батьківські комітети (раду) ДНЗ (2011 р.);



Інструктивно-методичні рекомендації «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку» (2011 р.);

 • Інструктивно-методичні рекомендації «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку» (2011 р.);

 • Інструктивно-методичні рекомендації «Організація роботи в ДНЗ у літній період» (2012 р.);

 • Інструктивно-методичний лист «Про розроблення програм для дошкільної освіти» (2013 р.);

 • Примірна інструкція з діловодства у ДНЗ

 • (2012 р.)



Відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" колегіальним постійно діючим органом управління дошкільним навчальним закладом є педагогічна рада, яка створюється в усіх дошкільних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності за наявності не менше трьох педагогічних працівників.

 • Відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" колегіальним постійно діючим органом управління дошкільним навчальним закладом є педагогічна рада, яка створюється в усіх дошкільних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності за наявності не менше трьох педагогічних працівників.



завідувач, вихователі-методисти, вихова-телі, вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктори з фізкультури, інструктори слухового кабінету, музичні керівники, керівники гуртків, медичні працівники, інші спеціалісти;

 • завідувач, вихователі-методисти, вихова-телі, вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктори з фізкультури, інструктори слухового кабінету, музичні керівники, керівники гуртків, медичні працівники, інші спеціалісти;

 • голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії;

 • представники громадських організацій, педагогічні працівники ЗНЗ, батьки.



Педагогічна рада є поліфункціональною, їй притаманні такі функції

 • Педагогічна рада є поліфункціональною, їй притаманні такі функції

 • (за Г.Селевко):

 • управлінська;

 • методична;

 • виховна;

 • соціально-педагогічна.



законодавчий;

 • законодавчий;

 • дорадчий;

 • діагностичний;

 • планово-прогностичний;

 • експертно-контрольний;

 • коригувальний.



інформаційний;

 • інформаційний;

 • узагальнювально-аналітичний;

 • розвивальний;

 • навчальний;

 • активізувальний.



індивідуально-формувальний;

 • індивідуально-формувальний;

 • колективно-утворювальний;

 • мотиваційно-цільовий;

 • світоглядний;

 • організаційно-виховний.



комунікативний;

 • комунікативний;

 • координаційно-інтегрувальний;

 • захисний.



оцінює результативність реалізації Державної програми та хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей;

 • оцінює результативність реалізації Державної програми та хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей;

 • розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу у ДНЗ;

 • визначає план роботи ДНЗ та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

 • затверджує заходи щодо зміцнення здоров'я дітей;

 • обговорює питання підвищення кваліфікації педагогів, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і ППД;



аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у ДНЗ;

 • аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у ДНЗ;

 • визначає шляхи співпраці ДНЗ з сім'єю;

 • розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників ДНЗ;

 • заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

 • затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;

 • розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільний навчальний заклад.



одноманітність тематики;

 • одноманітність тематики;

 • відсутність належної підготовки засідань;

 • поверховість обговорення визначених питань;

 • неконкретність рішень;

 • відсутність контролю за їх виконанням;

 • низька результативність роботи.



за терміном: планові та позапланові;

 • за терміном: планові та позапланові;

 • за цільовим спрямуванням:

  • науково-педагогічні,
  • психолого-педагогічні,
  • тематичні,
  • проблемні,
  • підсумкові,
  • настановні,
  • комбіновані;
 • за складом учасників: сталі, розширені, об'єднані, малі;

 • за формою організації: традиційні, нетрадиційні, модифіковані.



системний підхід до управління ДНЗ як складною динамічною соціально-педагогічною системою та керівництво роботою педагогічної ради як колегіального органу управління:

 • системний підхід до управління ДНЗ як складною динамічною соціально-педагогічною системою та керівництво роботою педагогічної ради як колегіального органу управління:

  • діагностування системи;
  • планування;
  • організаційного забезпечення розроблених планів, програм, прийнятих рішень;
  • координації;
  • контролю;
  • аналізу;
  • коригування;
  • визначення перспектив подальшого розвитку системи.


демократизації і гуманізації;

 • демократизації і гуманізації;

 • плановості;

 • науковості;

 • єдності теорії і практики;

 • перспективності;

 • наступності;

 • комплексності;

 • колегіальності;

 • оперативності й діловитості;

 • конкретності.



локально-модульна модель;

 • локально-модульна модель;

 • середньоперспективна модель;

 • стратегічна, довгострокова модель.



теоретичний;

 • теоретичний;

 • організаційний;

 • моніторинговий;

 • практичний;

 • аналітико-регулювальний.













Уніфіковану форму протоколу розроблено згідно з вимогами Національного стандарту України «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів» (ДСТУ 4163-2003), затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 № 55 (із змінами).

 • Уніфіковану форму протоколу розроблено згідно з вимогами Національного стандарту України «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів» (ДСТУ 4163-2003), затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 № 55 (із змінами).

 • Примірна інструкція з діловодства у ДНЗ

 • (МОНМС України від 01.10.2012 р.)



За оформлення та зберігання Книги протоколів засідань педагогічної ради відповідає завідувач ДНЗ (зберігається 10 років);

 • За оформлення та зберігання Книги протоколів засідань педагогічної ради відповідає завідувач ДНЗ (зберігається 10 років);

 • За матеріали засідань педагогічної ради відповідає вихователь-методист ДНЗ;

 • Вимоги щодо ведення протоколів засідань педагогічної ради у розділі ІІ «Документація управлінської діяльності» Примірної інструкції з діловодства у ДНЗ (п.2.43 – п. 2.53).



зміст пунктів рішення повинен повністю висвітлювати суть питання, що розглядається;

 • зміст пунктів рішення повинен повністю висвітлювати суть питання, що розглядається;

 • кількість рішень, які мають ухвалюватися на засіданні педради, залежить від кількості питань, зазначених у порядку денному;

 • поділяють на пункти і підпункти рішення, що містять кілька питань;

 • нумерація кожного пункту, підпункту рішення відбувається відповідно до порядкового номера питання порядку денного;

 • кожен пункт, підпункт рішення записують з абзацу;



зі всіх запропонованих під час обговорення пунктів рішення треба визначити більш доцільні, виконання яких під силу тим, кому вони адресовані (до 5-6 п.);

 • зі всіх запропонованих під час обговорення пунктів рішення треба визначити більш доцільні, виконання яких під силу тим, кому вони адресовані (до 5-6 п.);

 • терміни виконання рішень педагогічної ради зазвичай від 1,5 до 3 місяців, а іноді й до року;

 • якщо аналізують роботу закладу з певного напряму, то у першому пункті записують «Доповідь завідувача взяти до уваги»;

 • коли підсумовують діяльність ДНЗ за рік, півріччя, або якщо аналізують роботу закладу з певної теми, то у першому пункті записують «Роботу дошкільного навчального закладу за … вважати задовільною (незадовільною)»;



формулювання рішення доцільно починати з дієслова, але уникати таких слів та фраз, як «поліпшити», «удосконалити», «спонукати до активної діяльності з …», «домогтися кращих результатів», «активізувати діяльність роботи

 • формулювання рішення доцільно починати з дієслова, але уникати таких слів та фраз, як «поліпшити», «удосконалити», «спонукати до активної діяльності з …», «домогтися кращих результатів», «активізувати діяльність роботи

 • з …» тощо;

 • складники рішення порядку денного мають бути конкретними, лаконічними, розпорядчого характеру і відповідати на такі запитання:

 • кому, що зробити і в який термін.



Роботу навчального закладу з питання … вважати…

 • Роботу навчального закладу з питання … вважати…

 • Затвердити та впроваджувати у навчально-виховну роботу методичні рекомендації з теми…

 • Затвердити і впроваджувати програму (комплекс заходів)…

 • Опрацювати матеріали статті … (автор, назва, джерела).

 • Організувати огляд-конкурс (виставку дитячих робіт) … за темою…

 • Придбати дидактичні посібники (обладнання) …



Забезпечити методичний кабінет…

 • Забезпечити методичний кабінет…

 • Підготувати картотеку…

 • Систематизувати матеріали…

 • Створити інформаційний банк інноваційних технологій…

 • Скласти план самоосвіти з питань…

 • Розробити критерії визначення…

 • Розробити модель роботи дошкільного навчального закладу з…

 • Розробити, провести експертне оцінювання…

 • Звернутися з клопотанням…

 • Вивчити методику…



Організувати обговорення основних напрямів розвитку…

 • Організувати обговорення основних напрямів розвитку…

 • Затвердити програму науково-педагогічного дослідження з…

 • Приступити до реалізації інноваційного проекту (програми)…

 • Підготувати і провести семінар-практикум (консультацію, КВК тощо)…

 • Розробити систему цільових прогулянок, план проведення … тощо.

 • Вивчити (інтереси, потреби або якесь питання)…

 • Започаткувати проведення…



Рекомендувати…

 • Рекомендувати…

 • Практикувати проведення (заходи з дітьми або педагогами)…

 • Виготовити дидактичні ігри (нетрадиційні спортивне обладнання) для…

 • Організувати перегляд відеофільму…

 • Організувати колективний перегляд (взаємовідвідування) з питання…

 • Організувати роботу творчої (проблемної) групи з проблеми…

 • Розробити заходи щодо створення умов для…

 • Вивчити та узагальнити досвід … з питання…



Ознайомитися з досвідом роботи дошкільного навчального закладу №___ … (тема).

 • Ознайомитися з досвідом роботи дошкільного навчального закладу №___ … (тема).

 • Запросити для проведення тренінгу (консультації, лекції тощо – вказати назву) … (прізвище та посада запрошеного).

 • Оформити збірник…

 • Оформити інформаційний стенд…

 •  





Каталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка