Закон України "Про громадянство" 18. 01. 2001р. Загальна Декларацію прав людини 10 грудня 1948 р. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права людини 16 грудня 1966 р.Дата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.
#2991
ТипЗаконКонституційно-правовий статус: поняття, принципи.

 • Конституційно-правовий статус: поняття, принципи.

 • Поняття, ознаки та принципи громадянства

 • Класифікація прав та свобод громадян.

 • Громадянські права.

 • Політичні права і свободи громадян України.

 • Соціально-економічні та культурні права і свободи.

 • Система обов’язків громадян України.

 • Гарантії здійснення права і свободи громадян України.Конституція України.

 • Конституція України.

 • Коментар до Конституції України.

 • Закон України “Про громадянство” 18.01.2001р.

 • Загальна Декларацію прав людини 10 грудня 1948 р.

 • Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права людини 16 грудня 1966 р. (ратифіковано 1991 р).

 • Міжнародний пакт про громадянські, політичні права людини 16 грудня 1966 р. ( ратиф.1976)

 • Європейська конвенція про захист прав та основних свобод людини і громадян 4 листопада 1950 р. (ратифіковано 17 липня 1997 р.)

 • Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 р. (чинна для України з вересня 1991 р.)юридично закріплене становище особи в державі та суспільстві, можливість мати, володіти, користуватися і розпоряджатися економічними, політичними, культурними та іншими соціальними цінностями, благами; користуватися свободою дій і поведінки в межах конституції та інших законів.

 • юридично закріплене становище особи в державі та суспільстві, можливість мати, володіти, користуватися і розпоряджатися економічними, політичними, культурними та іншими соціальними цінностями, благами; користуватися свободою дій і поведінки в межах конституції та інших законів.Громадянство

 • Громадянство

 • Правосуб’єктність

 • Принципи правового статусу

 • Конституційні права та свободи

 • Конституційні обов’язки

 • Гарантії прав і свободНевід’ємне право людини

 • Невід’ємне право людини

 • Постійний (стійкий) зв’язок

 • Двосторонній зв’язок

 • Правовий зв’язок

 • Документально підтверджений зв’язкок

 • Поширення на особу суверенної влади держави в середині країни і за її межамизагальні:

 • загальні:

 • повновладдя народу (ст. 5 Конституції)

 • демократизму (ст. 1,3 Конституції)

 • інтернаціоналізму (ст. 10,11,24,26)

 • повага до норм права,

 • втілення в інститут громадянства ознак суверенітету держави (ст. 1,2,4, 25),

 • поєднання інтересів суспільства, держави, особи (ст. 2, ІІ Розділ)

 • пріоритету норм міжнародного права (ст. 9)принцип єдиного громадянства ст.4 К. – (виключає можливість існування громадянства адмін-териоріальних одиниць, особа визнається лише громадянином України);

 • принцип єдиного громадянства ст.4 К. – (виключає можливість існування громадянства адмін-териоріальних одиниць, особа визнається лише громадянином України);

 • запобігання виникненню випадків безгромадянства;

 • неможливості позбавлення громадянина громадянства

 • визнання права громадянина України на зміну громадянства;

 • невизнання автоматичної втрати та набуття громадянства внаслідок укладення шлюбу (Конвенція про громадянство заміжньої жінки 1957 р.)

 • рівності перед законом незалежно від підстав набуття громадянства

 • збереження громадянства України незалежно від місця проживання громадянина України.

 • принцип не видачі громадян України іноземним державам (ст. 25 Конституції)

 • свобода і добровільність вибору громадянства (ст. 25 Конституції)Філіація – набуття громадянства за народженням (право крові + право ґрунту)

 • Філіація – набуття громадянства за народженням (право крові + право ґрунту)

 • Укорінення – натуралізація (індивідуально за заявами, в силу правонаступництва держав)

 • Репатріація (реінтеграція) (повертання на батьківщину та відновлення в громадянстві).

 • Оптація – вибір громадянства за бажанням.

 • Трансфертавтоматична зміна громадянства разом із передачею території.паспорт громадянина України,

 • паспорт громадянина України,

 • свідоцтво про належність до громадянства,

 • паспорт громадянина України для виїзду за кордон,

 • тимчасове посвідчення громадянина України,

 • проїзний документ дитини,

 • дипломатичний паспорт,

 • службовий паспорт,

 • посвідчення особи моряка,

 • посвідчення члена екіпажу,

 • посвідчення особи на повернення в Україну.за народженням

 • за народженням

 • за територіальним походженням

 • внаслідок прийняття до громадянства

 • внаслідок поновлення у громадянстві

 • внаслідок усиновлення

 • внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

 • внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

 • у зв'язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

 • внаслідок встановлення батьківства

 • за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України.внаслідок виходу з громадянства

 • внаслідок виходу з громадянства

 • внаслідок втрати громадянства

 • за підставами, передбаченими міжнародними договорамиРівності прав і свобод осіб (ст.24, ч.2 ст.3, ч. 3 ст.8 Конституції)

 • Рівності прав і свобод осіб (ст.24, ч.2 ст.3, ч. 3 ст.8 Конституції)

 • Принцип невідчужуваності та непорушності основних природних прав, свобод людини (ст. 21 К)

 • Принцип гарантованості прав і свобод (ст. 3, 22, 24, 55-63, ч.2 ст.102)

 • Гуманістична спрямованість основ правового статусу (ст. 3, ч.2 ст. 28, ч.3 ст. 51, ст. 59, 62)

 • Загальнодоступність прав і свобод (ст. 49, 71)

 • Заборона незаконного обмеження конституційних прав і свобод громадян України (ст. 22,23, 64, 157)

 • Закріплення в національному праві прав і свобод, встановлених нормами міжнародного права. (ст. 9, 55)

 • Принцип єдності прав і обов'язків людини і громадянина (ст. 23, 66)

 • Поєднання індивідуальних інтересів особи з інтересами інших осіб, держави і суспільства. (ст. 23, 64)загальний (конституційний) статус

 • загальний (конституційний) статус

 • індивідуальний статус громадянина

 • спеціальний (родовий) статус певної категорії громадян

 • статус осіб, що працюють чи мешкають в різних екстремальних умовах чи особливих регіонах

 • статус іноземців, осіб без громадянства, осіб з подвійним громадянством, біженців.

 • статус громадянина, що перебуває за кордоном

 • статус юридичної особи

 • галузеві статуси

 • професійні та посадові статусице встановленні Українською державою, закріплені в її Конституції певні можливості, які дозволяють кожному громадянину обирати вид своєї поведінки, користуватися економічними, соціально-політичними свободами та соціальними благами як в особистих, так і в суспільних інтересах.

 • це встановленні Українською державою, закріплені в її Конституції певні можливості, які дозволяють кожному громадянину обирати вид своєї поведінки, користуватися економічними, соціально-політичними свободами та соціальними благами як в особистих, так і в суспільних інтересах.

 • Права – надані громадянину законом можливостіКонституційне право – це юридичні можливості задоволення особистих потреб та інтересів. (для їх реалізації необхідні позитивні дії з боку держави)

 • Конституційне право – це юридичні можливості задоволення особистих потреб та інтересів. (для їх реалізації необхідні позитивні дії з боку держави)

 • Конституційні свободи – це можливість, незалежного вибору того чи іншого рішення, спроможність людини діяти відповідно до своїх інтересів.(невтручання у внутрішній світ людини)

 • Конституційний обов’язок – це міра обов’язкової поведінки якої кожний повинен дотримуватися для забезпечення нормального функціонування інших суб’єктів.За обсягом

 • За обсягом

 • Загальні (право на відпочинок)

 • Особливі (жінок, дітей)

 • В залежності від черговості включення їх до конституцій

 • Права першого покоління (громадянські і політичні - буржуазна революція)

 • Права другого покоління (соціально-економичні - соціалістичні вчення)

 • Права третьего покоління (колективні, солідарні права)Мають 2 групи:

 • Мають 2 групи:

 • права і свободи, які захищають від свавілля інших осіб

 • права і свободи, які захищають від свавілля з боку держави

 • Більшість носить абсолютний характер (є не лише невідчужуваними, але й не підлягають обмеженню)

 • на життя Ст.27

 • на вільний розвиток своєї особистості Ст. 23

 • на повагу до гідності кожної людини Ст. 28

 • на свободу і особисту недоторканість Ст. 29

 • на недоторканість житла Ст. 30

 • на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції С. 31

 • на невтручання в особисте та сімейне життя С. 32

 • на свободу пересування, вільного вибору місця проживання С. 33.

 • на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань та на інформацію Ст.34

 • на свободу світогляду і віросповідання Ст. 35на свободу об’єднань у політичні партії та громадські організації Ст. 36

 • на свободу об’єднань у політичні партії та громадські організації Ст. 36

 • право брати участь в управлінні державними справами С. 38

 • брати участь у Всеукраїнському і місцевому референдумах Ст. 38

 • право обирати і бути обраним Ст. 38

 • право збиратися мирно без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації Ст.39

 • право направляти індивідуальні і колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових та службових осіб цих органів Ст.40

 • На свободу слова Ст. 34право на приватну власність Ст.41

 • право на приватну власність Ст.41

 • право на підприємницьку діяльність Ст.42

 • право на користування об’єктами права суспільної власності Ст.13, 14, 41

 • право на результати своєї інтелектуальної власності Ст. 41право на працю Ст.43

 • право на працю Ст.43

 • право на страйк Ст.44

 • право на відпочинок Ст.45

 • право на соціальний захист Ст. 46

 • право на житло Ст.47

 • право на достатній життєвий рівень ст. 48.

 • право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування Ст.49

 • право на шлюб, сім’ю Ст 50 –52.

 • право на освіту Ст.53

 • право на безпечне для життя і здоров’я довкілля ст. 50свобода літературної, художньої, наукової, технічної творчості та захист інтелектуальної власності Ст.54

 • свобода літературної, художньої, наукової, технічної творчості та захист інтелектуальної власності Ст.54

 • право на результати своєї інтелектуальної творчої діяльності Ст.54

 • право на захист авторських прав Ст. 54

 • право на участь у культурному житті та користування культурною спадщиною України Ст. 54захист Вітчизни Ст. 65

 • захист Вітчизни Ст. 65

 • шанування державної символіки Ст. 65.

 • не заподіяння шкоди природі, культурні спадщини, відшкодування завданих збитків Ст.66.

 • охорона культурної спадщини ст. 66

 • сплачувати податки і збори в порядку і розмірах встановлених законом Ст.67.

 • неухильно додержуватися Конституції та законів Ст. 68

 • не посягати на права й свободи, честі і гідності інших людей Ст. 68.

 • набуття повної загальної середньої освіти ст. 53

 • утримувати дітей до їх повноліття Ст. 51

 • піклуватися про своїх непрацездатних батьків ст. 51Загальні:

 • Загальні:

 • Економічні -

 • спосіб виробництва

 • економічний лад країни

 • свобода підприємницької діяльності

 • економічна свобода громадян

 • Організаційні – організація всіх державних органів на здійснення державної політики

 • Політичні – влада - народу, право на об’єднання, референдуми, вибори.1. загальносоціальні (ідеологічні, політичні, економічні, власне соціальні та організаційні гарантії)

 • 1. загальносоціальні (ідеологічні, політичні, економічні, власне соціальні та організаційні гарантії)

 • 2. правові (юридичні):

 • за змістом (матеріальні, процесуальні, організаційні),

 • за рівнем юридичного статусу (міжнародно-правові та національні, конституційні та галузеві),

 • за основним суб’єктом їх забезпечення (державні, міжнародні, гарантії, які забезпечуються державою за участю відповідних об’єднань громадян та гарантії, які забезпечуються державою за участю самих громадян)

 • юридична відповідальністьКонституція України є гарантом прав людини проголошуючи правову, демократичну державу (ст. 1) та визначаючи широке коло конституційних прав і свобод (Розділ ІІ).

 • Конституція України є гарантом прав людини проголошуючи правову, демократичну державу (ст. 1) та визначаючи широке коло конституційних прав і свобод (Розділ ІІ).

 • права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави (ст. 3), що покладає на державу відповідальність за свої дії.

 • утвердження і забезпечення прав і свобод людини проголошено головним обов’язком держави (ст. 3).

 • норми Конституції є нормами прямої дії Ст. 8

 • принцип неможливості зворотної дії в часі законів та інших нормативно-правових актів, що погіршують становище людини С. 58.

 • адміністративно-правові способи захисту прав людини Ст. 40Парламент України Ст. 92

 • Парламент України Ст. 92

 • інститут Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ст. 55

 • Президент України Ст. 102

 • Кабінет Міністрів України Ст. 166

 • Конституційний суд Ст. 147

 • суди загальної юрисдикції Ст. 55

 • Прокуратура Ст. 121

 • Адвокатура Ст. 59

 • місцеві державні адміністрації Ст. 119

 • органи місцевого самоврядування Ст. 143судовий захист прав і свобод (ст. 55):

 • судовий захист прав і свобод (ст. 55):

 • ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності (ст. 61),

 • презумпція невинуватості (ст. 62),

 • обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях (ст. 62),

 • право не свідчити проти себе, членів сім’ї чи близьких родичів (ст. 63).

 • Охорона законом прав потерпілого від правопорушень і зловживань владою.

 • право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди завданої безпідставним засудженням (ст. 62)

 • та незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами (ст. 56).

 • Право на правову допомогу (ст. 59). допомога надається безкоштовно. Правова допомога надається особі при отримані юридичної інформації (тлумачення норм, правові знання, юридична освіта), при реалізації прав і свобод, при їх захисті.Суб'єкти звернення:

 • Суб'єкти звернення:

 • будь-яка держава-учасниця Конвенції

 • особа

 • неурядова організація чи група осіб

 • юридичні особи, в тому числі церква та ЗМІ

 • Процедура:

 • юрисдикція Європейського суду з прав людини повинна бути визнана державою

 • вичерпані всі внутрішньодержавні засоби захисту свого права.

 • держава зобов'язана довести, що такі засоби є ефективними.

 • правило 6 місяців

 • Умови неприйнятності скарги (анонімні скарги, справи, які раніше вже розглядалися Судом, скаргу, яка є предметом розгляду в іншому міжнародному органі, скарги, що несумісні з положеннями Конвенції, явно необґрунтовані чи такі, які є зловживанням правом на подання заяви).

 • Дружнє врегулювання

 • Судочинство для заявників є безкоштовним. Суд може надати заявнику грант на оплату послуг адвоката, якщо заявник не має достатніх коштів.сторони (заявник, його представник, держава проти якої подано заяву)

 • сторони (заявник, його представник, держава проти якої подано заяву)

 • викладення фактів (коротка суть самої справи)

 • порушення Конвенції (визначаються конкретні права, гарантовані Конвенцією та Протоколами до неї, які на думку заявника, порушені, з посиланням на відповідні статті, та наводяться аргументи)

 • виконання положення п.1 ст.35 Конвенції (дається перелік офіційних рішень у справі, із зазначенням дати кожного документа, та інстанції, яка його видала, а також коротка інформація про зміст кожного документа. Вказується також, чи існують інші інстанції, до яких може звернутися заявник, і чому він не використав таку можливість)

 • предмет заяви (вказується, на які результати очікує заявник)

 • процедури в інших міжнародних інстанціях (зазначається, чи надсилалися скарги, які є предметом цієї заяви, в інші міжнародні інстанції)

 • список документів (вказується, які документи (виключно в копіях) додаються до заяви)

 • декларація та підпис (зміст декларації6 «Я свідомо заявляю, що усі представлені у цій заяві відомості є точними.)Справа першочергово розглядається Комітетом з 3 суддів

 • Справа першочергово розглядається Комітетом з 3 суддів

 • Палата - складається з 7 суддів.

 • Велика палата - складається з 17 суддів.

 • Контроль за виконанням рішень Європейського суду з прав людини здійснює Комітет міністрів Ради Європи.Каталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка