Закон України „Про освіту"// Освіта. 1995. 5-12 березня. Закон України „Про освіту"Дата конвертації27.05.2016
Розмір445 b.
ТипЗакон

Закон України „Про освіту”// Освіта. – 1995. – 5-12 березня.

 • Закон України „Про освіту”// Освіта. – 1995. – 5-12 березня.

 • Даниленко Л.І. Сучасні наукові піходи до управління загально-освітнім навчальним закладом: конспект лекцій для слухачів курсів підвищення кваліфікації керівників загально-освітніх навчальних закладів. К:ЦІППО, 2004. – 39 с.

 • Дмитренко Г. А. Стратегічний менеджмент у системі освіти: Навч. посібник. — К.: МАУП, 1999.

 • Психологія управління: Навчальний посібник для підготовки магістрів усіх форм навчання / В.Я. Галаган, В.Ф. Орлов, О.М. Отич. – К.: КУЕТТ, 2005. – 240 с.ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

 • ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

 • поняття "управління", "менеджмент", "керівництво",

 • сутність і зміст управління освітою,

 • система управління та її основні елементи (органи управління),

 • наукова організація управлінської праці,

 • методи роботи органів управління,

 • ефективність управління освітою.Теорія управління освітою - сукупність знань про управління, його закони (закономірності) та принципи, організаційні форми та методи функціонування системи управління освітою.

 • Теорія управління освітою - сукупність знань про управління, його закони (закономірності) та принципи, організаційні форми та методи функціонування системи управління освітою.

 • Основними завданнями теорії управління освітою є:

 • виявлення і дослідження об'єктивних законів (закономірностей) управління та формулювання на їх основі основних принципів управління;

 • розкриття основних суперечностей у галузі управління;

 • виявлення проблем і визначення найефективніших напрямів подальшого вдосконалення та розвитку системи управління, організаційних форм і методів управління;

 • вивчення та узагальнення досвіду управління освітою; розробка методів дослідження проблем розвитку управління освітою, критеріїв і методів оцінки ефективності управління.Управління є суспільною формою самоорганізації та саморегуляції розвитку як доцільна та певним способом усвідомлювана діяльність.

 • Управління є суспільною формою самоорганізації та саморегуляції розвитку як доцільна та певним способом усвідомлювана діяльність.

 • Менеджмент – це професійне управління, керівництво, в якому враховуються психофізіологічні та соціально-психологічні особливості людей, їх інтелект, інтереси, мотиви тощо.

 • Соціальне управління:

 • – систематично здійснюваний свідомий, цілеспрямований вплив людей на суспільну систему в цілому чи на її окремі ланки на підставі пізнання й використання властивих системі об'єктивних закономірностей і тенденцій в інтересах забезпечення її оптимального функціонування та розвитку, досягнення поставленої мети.

Управління навчальним закладом – це доцільна, активна взаємодія керівника з іншими учасниками педагогічного процесу, технічним (обслуговуючим) персоналом та громадськістю, спрямована на координацію та узгодження зусиль, впорядкування педагогічної системи та переведення її на більш високий якісний рівень.

 • Управління навчальним закладом – це доцільна, активна взаємодія керівника з іншими учасниками педагогічного процесу, технічним (обслуговуючим) персоналом та громадськістю, спрямована на координацію та узгодження зусиль, впорядкування педагогічної системи та переведення її на більш високий якісний рівень.

 • Менеджер освіти - керівник, який володіє професійними знаннями та вміннями для реалізації ефективного управління в освіті.Управління здійснюється шляхом впливу однієї системи, що управляє, на іншу – керовану, на процеси, що протікають в ній, за допомогою інформаційних сигналів або управлінських дій.

 • Управління здійснюється шляхом впливу однієї системи, що управляє, на іншу – керовану, на процеси, що протікають в ній, за допомогою інформаційних сигналів або управлінських дій.

 • керована система – форма організації людей і матеріальних засобів для вирішення певних соціально значущих завдань;

 • об’єкт управління – це люди, організовані в колектив для вирішення певних соціально значущих завдань;

 • суб’єкт управління – це керівник (орган управління) даного колективу. • Система управління – це множина поєднаних у ціле елементів, відносин, зв’язків і взаємодій між ними та навколишнім середовищем, що утворюють властиву даній системі якісну визначеність.

 • Будь-який елемент даної системи може, у свою чергу, розглядатися як підсистема, що складається з окремих елементів, що також можуть бути піддані подальшому поділу.

 • Елемент управління – неподільна частина, яка лежить в основі побудови системи управління. Неподільність елемента розглядається як недоцільність врахування в межах системи його внутрішньої будови.Структура системи управління – сукупність його елементів, зв’язків і структурних відносин між ними.

 • Структура системи управління – сукупність його елементів, зв’язків і структурних відносин між ними.

 • Стан системи управління – це сукупність станів її елементів, відносин, зв’язків та взаємодій між ними і середовищем в певний момент часу.

 • Рух системи управління – це процес зміни її станів, якому відповідають поняття: “поведінка”, “життя”, “функціонування”.

 • Якість – множина істотних властивостей системи управління, які утворюють єдність.

 • Критерій якості – це ознака або правило, за допомогою якого визначаються припустимі значення показників істотних властивостей системи управління загалом або її компонентів. (“ЕФЕКТИВНІСТЬ”).

 • Ефективність системи управління - ступінь відповідності досягнутих результатів діяльності вихідним вимогам або можливих цілей.Стан елемента управління – це просторова впорядкована характеристика елемента в певний момент часу, що виявляється в його відносинах і взаємодіях з навколишнім середовищем.

 • Стан елемента управління – це просторова впорядкована характеристика елемента в певний момент часу, що виявляється в його відносинах і взаємодіях з навколишнім середовищем.

 • Відносини в системі управління – сукупність відповідності станів елементів системи один одному, які визначають необхідність і характер взаємодій між ними.

 • Зв’язки під час управління – це сукупність взаємозалежних умов, що забезпечують можливість взаємодії елементів системи управління між собою і з навколишнім середовищем.

збір, обробка інформації, аналіз, оцінка умов – діагноз; - науково обґрунтоване передбачення ймовірного стану, тенденцій, особливостей розвитку об'єкта управління – прогнозування;

 • збір, обробка інформації, аналіз, оцінка умов – діагноз; - науково обґрунтоване передбачення ймовірного стану, тенденцій, особливостей розвитку об'єкта управління – прогнозування;

  • цілепокладання; - вироблення і ухвалення управлінського рішення; - розробка системи заходів для досягнення мети – планування; - доведення до виконавців завдань, добір і розміщення сил, мобілізація виконавців на виконання рішення – організація; - забезпечення функціонування системи управління шляхом налагодження оптимальних зв'язків – регулювання;
 • - активізація діяльності виконавців – стимулювання;

 • одержання, обробка, аналіз, узагальнення, систематизація даних про хід реалізації завдань, перевірка – облік і контроль;

 • - коригування. • єдності об'єкта і суб'єкта управління як частин однієї системи, що взаємодіють;

 • пропорційності структури і потужності ланок об'єкта і суб'єкта управління (керівної та керованої підсистем єдиної системи);

 • співвідносності структур об'єкта і суб'єкта управління (керівної та керованої підсистем)

 • оптимального співвідношення централізації і децентралізації • Принцип законності

 • Принцип об'єктивності

 • Принцип комплексності

 • Принцип системності

 • Гласність в управлінні

 • Принцип поєднання єдиноначальності та колегіальностіВзаємозв'язок категорій теорії управління

 • Взаємозв'язок категорій теорії управліннянаукового управління: Ф. Тейлор;

 • наукового управління: Ф. Тейлор;

 • адміністративного управління: А. Файоль;

 • управління з позицій психології та відносин: адаптації, глобальної стратегії, цільової орієнтації;

 • управління з позиції науки про поведінку;

 • управління як процес;

 • ситемний підхід;

 • ситуаційний підхід;

 • синергетичний підхід тощо.Компоненти управління: гностичний, проектовний, конструктивний, організаторський, комунікативний.

 • Компоненти управління: гностичний, проектовний, конструктивний, організаторський, комунікативний.

 • Гностичний компонент пов’язаний із отриманням інформації про всі аспекти функціонування педагогічної системи.

 • На підгрунті вихідної інформації відбувається оновлення старих і створення нових планів і програм навчання і виховання - і це складає проектувальний компонент управління.ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФУНКЦІЇ

 • ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФУНКЦІЇ

 • загально-організаційна;

 • матеріально-технічного забезпечення;

 • фінансово-економічна;

 • обліку та контролю;

 • коригування;

 • правового забезпечення;

 • соціального забезпечення та соціального захисту учасників системи;

 • мотивації.Засоби управління освітою

 • Засоби управління освітою

 • інформація для цілепокладання (функції прогнозування, планування та ін.);

 • ресурси, необхідні для нормальної діяльності та розвитку (фінансування, матеріальне-технічне забезпечення, стимулювання, кадрове забезпечення та ін.);

 • елементи впорядкованості та узгодженості в діяльності (керівництво, координація, організація, регулювання, контроль та ін.);

 • зусилля щодо первісного формування та наступного вдосконалення в органічному поєднанні з заходами щодо керівних суб'єктів (організаційне проектування, організаційний розвиток та ін.).Роздержавлення навчального закладу, зруйнування монополії держави на освіту.

 • Роздержавлення навчального закладу, зруйнування монополії держави на освіту.

 • Чітке розмежування функцій між центральними, регіональними і місцевими органами управління.

 • Самостійність освітянських закладів у виборі стратегії свого розвитку, організації і методів роботи та юридична, фінансова й економічна самостійність.

 • Автономізація управління – передача частини обов’язків, а також і відповідальності громадським органам, педагогам, батькам, учням. В основі – принцип егалітарності, довіри до людей.

 • Колегіальність щодо підготовки важливих рішень, розв’язання складних проблем.

 • Розвиток ініціативи та творчості в колективі.Створення умов для студентів щодо вибору різних варіантів навчальних курсів, навчальної діяльності, для диференціації навчально-виховного процесу, для індивідуалізації освітніх послуг. Розвиток адаптивного мислення.

 • Створення умов для студентів щодо вибору різних варіантів навчальних курсів, навчальної діяльності, для диференціації навчально-виховного процесу, для індивідуалізації освітніх послуг. Розвиток адаптивного мислення.

 • Гласність усіх процесів, що відбуваються в навчальному закладі, змін через наради, збори, звіти, оголошення тощо.

 • Створення умов для розвитку студентського самоуправління, системи соціального захисту молоді.

 • Переведення стосунків у площину співробітництва, відмова від формули «Начальник завжди правий!» Етика, культура управлінської діяльності, демократичний стиль.

 • Виборність директора та його звітність перед колективом.

 • Створення умов для конструктивної критики та самокритики. Поважне ставлення до думки іншого.

 • Планування та організація роботи з кадрами на основі діагностики рівня професійної компетентності.Розробка і запровадження системи стимулювання викладачів.

 • Розробка і запровадження системи стимулювання викладачів.

 • Максимальна відкритість під час оцінки діяльності працівників.

 • Розвиток соціального захисту педагогів. Активізація ролі профспілкового життя.

 • Залучення батьків до створення та розподілу ресурсів закладу, до ремонту, до вироблення оптимального режиму дня, врахування думок про стратегію розвитку навчального закладу, про якість роботи колективу, заохочування до спільного навчання і виховання студентів; стимулювання здорових сімейних стосунків тощо.Напрями розвитку управління освітою мають адекватно враховувати процеси, що відбуваються в Україні, у тому числі процеси реформування системи державного управління. Це вимагає розв'язання таких важливих завдань:

 • Напрями розвитку управління освітою мають адекватно враховувати процеси, що відбуваються в Україні, у тому числі процеси реформування системи державного управління. Це вимагає розв'язання таких важливих завдань:

 • розробки стратегічних напрямів розвитку освіти;

 • створення досконалої нормативно-правової бази функціонування СО та органів управління нею;

 • удосконалення мережі ПТНЗ, структури підготовки фахівців та ефективності їх використання;

 • забезпечення якості підготовки фахівців;

 • вирішення питань фінансового забезпечення ПТНЗ та органів управління освітою;

 • забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу та іншого персоналу, задіяного в СО;

 • кадрове забезпечення СО, особливо якісного комплектування органів управління освітою;

 • розширення міжнародної співпраці у сфері освіти.

Каталог: images -> content -> institutes -> cipo -> kaf UPOP -> metod material
metod material -> На межі ХХІ століття розвиток світової цивілізації став визначатися трьома основними факторами
metod material -> Інклюзивна освіта відповідно до Саламанської Декларації та
metod material -> Когнітивний або пізнавальний домен (сфера) – знання та вміння
cipo -> Поява нових інформаційно-комунікаційних технологій; поява нових інформаційно-комунікаційних технологій
metod material -> Професійна компетентністюь здатність керівника навчального закладу ефективно здійснювати свою професійну діяльність
cipo -> Керівники освітніх організацій мусять бути готовими до впровадження інновацій в освітній процес відповідно до вимог сьогодення, володіти механізмами регулювання в трансформаційні періоди, які б сприяли як розвитку освітньої організації


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка