Закон України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць" Постанова Кабінету Міністрів України від 14. 08. 2013 №715Дата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.
ТипЗакон


Дорожня карта

 • отримання суб'єктами господарювання державної підтримки, передбаченої законодавством України, для реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки


Нормативно-правова основа стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць

 • Закон України “Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць“

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 № 715 “Про затвердження Порядку відбору, схвалення і реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки та вимог до таких проектів”

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 № 843-р “Про затвердження переліку пріоритетних галузей економіки”Критерії відбору інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки

 • Для отримання державної підтримки інвестиційний проект має відповідати таким критеріям:

 • загальна кошторисна вартість проекту має перевищувати суму, еквівалентну:

  • 3 мільйонам євро - для суб’єктів великого підприємництва
  • 1 мільйону євро - для суб’єктів середнього підприємництва
  • 500 тисячам євро - для суб’єктів малого підприємництва
 • кількість створених нових робочих місць для працівників, які безпосередньо задіяні у виробничих процесах, має перевищувати:

  • 150 - для суб’єктів великого підприємництва
  • 50 - для суб’єктів середнього підприємництва
  • 25 - для суб’єктів малого підприємництва
 • середня заробітна плата працівників має бути не менш як у 2,5 раза вища за розмір мінімальної заробітної платиВИМОГИ до інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки

 • Інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки повинні відповідати таким вимогам:

 • реалізація проекту передбачається:

 • - у пріоритетній галузі економіки, визначеній Кабінетом Міністрів України

 • - на новоствореному або діючому підприємстві, на якому буде проведено реконструкцію або модернізацію

 • реалізація проекту передбачає:

 • - виділення окремого структурного підрозділу, на якому планується реалізація інвестиційного проекту

 • - досягнення протягом двох років з дня державної реєстрації інвестиційного проекту у пріоритетній галузі економіки показників, установлених частиною другою статті 4 Закону України “Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць”ПЕРЕЛІК пріоритетних галузей економіки

 • (затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 № 843-р)

 • Агропромисловий комплекс

 • виробництво, зберігання харчових продуктів, в тому числі дитячого харчування, а також виробництво біопалива, з орієнтацією на імпортозаміщення

 • Житлово-комунальний комплекс

 • створення об’єктів поводження з відходами (побутовими, промисловими та відходами, які утворилися в результаті добування та перероблення корисних копалин і виробництва електричної та теплової енергії);

 • будівництво, реконструкція і технічне переоснащення у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення

 • Машинобудівний комплекс

 • виробництво нових та імпортозаміщуючих видів комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, машин і устатковання, електричного устатковання, автотранспортних та інших транспортних засобів

 • Транспортна інфраструктура

 • будівництво, реконструкція і технічне переоснащення у сфері транспортної інфраструктури

 • Курортно-рекреаційна сфера і туризм

 • будівництво курортно-рекреаційних об’єктів та об’єктів туристичної інфраструктури

 • Переробна промисловість

 • імпортозаміщуюче металургійне виробництвоМеханізм відбору, схвалення та реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки

 • Етап 1

 • Суб’єкти господарювання, що мають намір взяти участь у відборі інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки подають Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям заяву разом із відповідними документамиМеханізм відбору, схвалення та реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки

 • Перелік документів, які подаються для відбору:

 • висновки незалежних експертних організацій (за наявності)

 • копія інвестиційного проекту, що прошита, пронумерована, засвідчена підписом уповноваженої особи суб’єкта господарювання, а також скріплена печаткою (для юридичної особи). Проект готується відповідно до наказу Мінекономрозвитку від 19.06.2012 № 724

 • довідка про відсутність у суб’єкта господарювання простроченої заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів)

 • документ про відсутність стосовно суб’єкта господарювання порушеної справи про банкрутство

 • довідка про відсутність у суб’єкта господарювання простроченої заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове, державне соціальне страхування

 • виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємцівМеханізм відбору, схвалення та реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки

 • Для участі у відборі не допускаються інвестиційні проекти, якщо:

 • суб’єкти господарювання, які їх реалізують, визнані банкрутами, перебувають у стадії припинення, мають прострочену заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов’язкове, державне соціальне страхування, а також із заробітної плати або щодо яких порушено справу про банкрутство

 • такі проекти не відповідають затвердженим Кабінетом Міністрів України вимогам до інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економікиМеханізм відбору, схвалення та реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки

 • Етап 2

 • Перевірка Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями поданих інвестиційних проектів та їх відбір для подання на розгляд Кабінету Міністрів України або відхилення та повернення з обґрунтуванням причин

 • Для участі у відборі допускаються інвестиційні проекти суб'єктів господарювання, які відповідають Вимогам до інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економікиМеханізм відбору, схвалення та реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки

 • Подані суб’єктами господарювання заяви разом з документами перевіряються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями протягом п’яти робочих днів з дати їх надходження та у разі їх невідповідності повертаються суб’єкту господарювання

 • Суб’єкт господарювання після доопрацювання повернутих документів може повторно подати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській держадміністрації заяву разом з документами, передбаченими, зазначивши результати попереднього розгляду і вжиті заходиМеханізм відбору, схвалення та реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки

 • Етап 3

 • Відбір здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями з урахуванням Вимог до інвестиційних проектів на регулярній основі, але не рідше одного разу в тиждень

 • (у разі наявності відповідних пропозицій суб’єктів господарювання)Механізм відбору, схвалення та реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки

 • Етап 4

 • Подання Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями відібраних інвестиційних проектів до Мінекономрозвитку разом із заявами суб'єктів господарювання та документами, які до них додаються

 • (не пізніше, ніж на третій календарний день після проведення відбору)

 •  

 • Мінекономрозвитку у п’ятнадцятиденний строк з дня надходження від Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій відібраних інвестиційних проектів та документів розглядає їх та подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо схвалення інвестиційних проектів (проект рішення, погоджений із заінтересованими органами виконавчої влади)Механізм відбору, схвалення та реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки

 • Етап 5

 • Після схвалення Кабінетом Міністрів України інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки Мінекономрозвитку протягом п’яти робочих днів здійснює їх державну реєстрацію шляхом внесення відомостей про ці проекти до Державного реєстру інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, який розміщується на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку

 • Після державної реєстрації інвестиційних проектів Мінекономрозвитку повідомляє у дводенний строк Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські держадміністрації про схвалення Кабінетом Міністрів України зазначених проектів та їх державну реєстраціюОтримання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки

 • Після схвалення Кабінетом Міністрів України інвестиційного проекту суб’єкт господарювання набуває право на отримання державної підтримки:

 • за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів

 • оподаткування прибутку, отриманого від реалізації інвестиційних проектів:

 • До 01.01.2018 - 0 %;

 • З 01.01.2018 до 01.01.2023 - 8 %;

 • З 01.01.2023 - 16 %

 • *(звичайна ставка податку на прибуток з 1 січня 2013 року - 19%, з 1 січня 2014 року - 16%)

 • надання до 31.12.2022 включно митному органу податкового векселя на суму податкового зобов'язання з ПДВ строком на 60 днів для ввезення в Україну устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, що звільняються від оподаткування ввізним митом

 • звільнення до 01.01.2018 від оподаткування ввізним митом устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього за умови, що зазначені товари:

 • а) не є підакцизними;

 • б) виготовлені не більше трьох років до моменту державної реєстрації інвестиційного проекту та не були у використанні;

 • в) не виробляються в Україні та не мають аналогів в Україні

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка