Закон України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць" Постанова Кабінету Міністрів України від 14. 08. 2013 №715Дата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.
ТипЗаконПодатковий кодекс України (підрозділ 3, пункт 29 підрозділу 4 розділу ХХ)

 • Податковий кодекс України (підрозділ 3, пункт 29 підрозділу 4 розділу ХХ)

 • Митний кодекс України (підпункт 10 пункту 4 розділу ХХІ)

 • Закон України “Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць”

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 № 715 “Про затвердження Порядку відбору, схвалення і реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки та вимог до таких проектів”

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 № 843-р “Про затвердження переліку пріоритетних галузей економіки”Для отримання державної підтримки інвестиційний проект має відповідати таким критеріям:

 • Для отримання державної підтримки інвестиційний проект має відповідати таким критеріям:

 • загальна кошторисна вартість проекту має перевищувати суму, еквівалентну:

  • 3 мільйонам євро - для суб’єктів великого підприємництва
  • 1 мільйону євро - для суб’єктів середнього підприємництва
  • 500 тисячам євро - для суб’єктів малого підприємництва
 • кількість створених нових робочих місць для працівників, які безпосередньо задіяні у виробничих процесах, має перевищувати:

  • 150 - для суб’єктів великого підприємництва
  • 50 - для суб’єктів середнього підприємництва
  • 25 - для суб’єктів малого підприємництва
 • середня заробітна плата працівників має бути не менш як у 2,5 раза вища за розмір мінімальної заробітної платиІнвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки повинні відповідати таким вимогам:

 • Інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки повинні відповідати таким вимогам:

 • реалізація проекту передбачається:

 • - у пріоритетній галузі економіки, визначеній Кабінетом Міністрів України

 • - на новоствореному або діючому підприємстві, на якому буде проведено реконструкцію або модернізацію

 • реалізація проекту передбачає:

 • - виділення окремого структурного підрозділу, на якому планується реалізація інвестиційного проекту

 • - досягнення протягом двох років з дня державної реєстрації інвестиційного проекту у пріоритетній галузі економіки показників, установлених частиною другою статті 4 Закону України “Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць”(затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 № 843-р)

 • (затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 № 843-р)

 • Агропромисловий комплекс

 • виробництво, зберігання харчових продуктів, в тому числі дитячого харчування, а також виробництво біопалива, з орієнтацією на імпортозаміщення

 • Житлово-комунальний комплекс

 • створення об’єктів поводження з відходами (побутовими, промисловими та відходами, які утворилися в результаті добування та перероблення корисних копалин і виробництва електричної та теплової енергії);

 • будівництво, реконструкція і технічне переоснащення у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення

 • Машинобудівний комплекс

 • виробництво нових та імпортозаміщуючих видів комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, машин і устатковання, електричного устатковання, автотранспортних та інших транспортних засобів

 • Транспортна інфраструктура

 • будівництво, реконструкція і технічне переоснащення у сфері транспортної інфраструктури

 • Курортно-рекреаційна сфера і туризм

 • будівництво курортно-рекреаційних об’єктів та об’єктів туристичної інфраструктури

 • Переробна промисловість

 • імпортозаміщуюче металургійне виробництвоЕтап 1

 • Етап 1

 • Суб’єкти господарювання, що мають намір взяти участь у відборі інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки подають Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям заяву разом із відповідними документами

 • Форма заяви для участі у відборі інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки та інструкція щодо її заповнення затверджені наказом Мінекономрозвитку від 12.12.2013 № 1475 (зареєстровано в Мін’юсті 27.12.2013 за № 2221/24753)

 • Форма реєстраційної картки інвестиційного проекту у пріоритетній галузі економіки затверджена наказом Мінекономрозвитку від 12.12.2013 № 1474 (зареєстровано в Мін’юсті 27.12.2013 за № 2220/24752)

 • Якщо для реалізації проекту передбачається ввезення обладнання та устаткування, а також комплектуючих до нього, суб'єкт господарювання готує відповідний перелік товарів, який також має міститися у бізнес-плані проекту (з урахуванням вимог підпункту 10 пункту 4 розділу ХХІ Митного кодексу України)Перелік документів, які подаються для відбору:

 • Перелік документів, які подаються для відбору:

 • висновки незалежних експертних організацій (за наявності)

 • копія інвестиційного проекту, що прошита, пронумерована, засвідчена підписом уповноваженої особи суб’єкта господарювання, а також скріплена печаткою (для юридичної особи). Проект готується відповідно до форми, затвердженої наказом Мінекономрозвитку від 19.06.2012 № 724

 • довідка про відсутність у суб’єкта господарювання простроченої заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів)

 • документ про відсутність стосовно суб’єкта господарювання порушеної справи про банкрутство

 • довідка про відсутність у суб’єкта господарювання простроченої заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове, державне соціальне страхування

 • виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємцівДля участі у відборі не допускаються інвестиційні проекти, якщо:

 • Для участі у відборі не допускаються інвестиційні проекти, якщо:

 • суб’єкти господарювання, які їх реалізують, визнані банкрутами, перебувають у стадії припинення, мають прострочену заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов’язкове, державне соціальне страхування, а також із заробітної плати або щодо яких порушено справу про банкрутство

 • такі проекти не відповідають затвердженим Кабінетом Міністрів України вимогам до інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економікиЕтап 2

 • Етап 2

 • Перевірка Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями поданих інвестиційних проектів та їх відбір для подання на розгляд Кабінету Міністрів України або відхилення та повернення з обґрунтуванням причин

 • Для участі у відборі допускаються інвестиційні проекти суб'єктів господарювання, які відповідають Вимогам до інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економікиПодані суб’єктами господарювання заяви разом з документами перевіряються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями протягом п’яти робочих днів з дати їх надходження та у разі їх невідповідності повертаються суб’єкту господарювання

 • Подані суб’єктами господарювання заяви разом з документами перевіряються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями протягом п’яти робочих днів з дати їх надходження та у разі їх невідповідності повертаються суб’єкту господарювання

 • Суб’єкт господарювання після доопрацювання повернутих документів може повторно подати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській держадміністрації заяву разом з відповідними документами, зазначивши результати попереднього розгляду і вжиті заходиЕтап 3

 • Етап 3

 • Відбір здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями з урахуванням Вимог до інвестиційних проектів на регулярній основі, але не рідше одного разу в тиждень

 • (у разі наявності відповідних пропозицій суб’єктів господарювання)Етап 4

 • Етап 4

 • Подання Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями відібраних інвестиційних проектів до Мінекономрозвитку разом із заявами суб'єктів господарювання та документами, які до них додаються

 • (не пізніше, ніж на третій календарний день після проведення відбору)

 •  

 • Мінекономрозвитку у п’ятнадцятиденний строк з дня надходження від Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій відібраних інвестиційних проектів та документів розглядає їх та подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо схвалення інвестиційних проектів (проект рішення, погоджений із заінтересованими органами виконавчої влади)Етап 5

 • Етап 5

 • Після схвалення Кабінетом Міністрів України інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки Мінекономрозвитку протягом п’яти робочих днів здійснює їх державну реєстрацію шляхом внесення відомостей про ці проекти до Державного реєстру інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, який розміщується на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку

 • Після державної реєстрації інвестиційних проектів Мінекономрозвитку повідомляє у дводенний строк Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські держадміністрації про схвалення Кабінетом Міністрів України зазначених проектів та їх державну реєстраціюСуб’єкт господарювання набуває право на застосування передбачених Податковим і Митним кодексами особливостей оподаткування:

 • Суб’єкт господарювання набуває право на застосування передбачених Податковим і Митним кодексами особливостей оподаткування:

 • після схвалення Кабінетом Міністрів України інвестиційного проекту :

 • оподаткування прибутку, отриманого від реалізації інвестиційних проектів:

 • До 01.01.2018 - 0 %;

 • З 01.01.2018 до 01.01.2023 - 8 %;

 • З 01.01.2023 - 16 %

 • *(звичайна ставка податку на прибуток з 1 січня 2013 року - 19%, з 1 січня 2014 року - 16%)

 • у разі затвердження Кабінетом Міністрів України порядку ввезення, переліку та обсягів товарів, що ввозяться для реалізації інвестиційного проекту одночасно із схваленням такого проекту :

 • надання до 31.12.2022 включно митному органу податкового векселя на суму податкового зобов'язання з ПДВ строком на 60 днів для ввезення в Україну устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, що звільняються від оподаткування ввізним митом

 • звільнення до 01.01.2018 від оподаткування ввізним митом устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього за умови, що зазначені товари:

 • а) не є підакцизними;

 • б) виготовлені не більше трьох років до моменту державної реєстрації інвестиційного проекту та не були у використанні;

 • в) не виробляються в Україні та не мають аналогів в УкраїніУ разі виявлення суб’єктом господарювання бажання отримати державну підтримку для реалізації інвестиційного проекту у пріоритетній галузі економіки за рахунок коштів державного чи місцевого бюджетів, відповідний проект повинен бути включений також до Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій у порядку, встановленому статтею 12-2 Закону України "Про інвестиційну діяльність"

 • У разі виявлення суб’єктом господарювання бажання отримати державну підтримку для реалізації інвестиційного проекту у пріоритетній галузі економіки за рахунок коштів державного чи місцевого бюджетів, відповідний проект повинен бути включений також до Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій у порядку, встановленому статтею 12-2 Закону України "Про інвестиційну діяльність"

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка