Закон визначає особливості організаційних і правових засад утворення та діяльності молодіжних і дитячих громадських організацій та державні гарантії забезпечення їх діяльностіДата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.
ТипЗаконЦей Закон визначає особливості організаційних і правових засад утворення та діяльності молодіжних і дитячих громадських організацій та державні гарантії забезпечення їх діяльності.

 • Цей Закон визначає особливості організаційних і правових засад утворення та діяльності молодіжних і дитячих громадських організацій та державні гарантії забезпечення їх діяльності.

 • Стаття 1. Законодавство України про молодіжні та дитячі громадські організації.

 • Законодавство України про молодіжні та дитячі громадські організації надається з Конституції України (254к/96-ВР), Закону України "Про об'єднання громадян" (2460-12), цього Закону та інших нормативно-правових актів, прийнятих на їх виконання.

 • Стаття 3. Принципи утворення і діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій. Молодіжні та дитячі громадські організації утворюються і діють на засадах добровільності, рівноправності їх членів, самоврядування, законності та гласності, зокрема:молодіжні та дитячі громадські організації зобов'язані доводити до відома громадськості відомості про свою діяльність у формах, що не суперечать законодавству; інформація, що міститься у статтях, про склад керівних органів, про джерела матеріальних та інших надходжень, а також пов'язана з діяльністю молодіжних та дитячих громадських організацій, не є конфіденційною або іншою інформацією, яка охороняється законом. • Стаття 5. Членство в молодіжних та дитячих громадських організаціях.

 • Членами молодіжних та дитячих громадських організацій можуть бути громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

 • Членами молодіжних громадських організацій можуть бути особи віком від 14 до 28 років, членами дитячих громадських організацій - особи віком від 6 до 18 років.

 • Вступ неповнолітніх віком до 10 років до дитячих громадських організацій здійснюється за письмовою згодою батьків, усиновителів, опікунів або піклувальників. Особи старшого віку можуть бути членами молодіжних та дитячих громадських організацій за умови, якщо їх кількість у цих організаціях не перевищує третину загальної кількості членів.

 • Обмеження щодо кількості осіб, вік яких перевищує відповідно 28 та 18 років, у складі виборних органів не поширюється на спілки молодіжних та дитячих громадських організацій.

 • Стаття 7. Права молодіжних та дитячих громадських організацій Молодіжні та дитячі громадські організації, їх спілки користуються правами, наданими їм Законом України "Про об'єднання громадян", цим Законом, іншими законодавчими актами.

 • Молодіжні та дитячі організації та їх спілки не можуть утворюватися та вступати у виборчі блоки.

 • Молодіжні громадські організації можуть вступити у виборчі коаліції.

 • Членські внески і добровільні пожертвування, отримані від юридичних чи фізичних осіб, що спрямовуються на здійснення статутної діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій та їх спілок, не є об'єктом оподаткування. • Положення про товариство "Молода Просвіта”

 • І. Загальні положення

 • Учнівське товариство "Молода Просвіта" є - складовою частиною товариства "Просвіта", яке діє відповідно до Конституції України, чинного Законодавства і цього Положення.

 • Мета діяльності дитячого об'єднання "Молода Просвіта" - просвітницька робота серед учнівської молоді та населення.Завдання об'єднання:

 • Завдання об'єднання:

 • відродження кращих традицій "Просвіти" минулого і збагачення їх новим. Вивчення традицій, звичаїв, обрядів українського народу;

 • глибоке вивчення історії та культури України, рідного краю;

 • прищеплення любові до рідної мови;

 • виховання національної самосвідомості, шанобливого ставлення до батьків;

 • формування працелюбності, доброти, чесності, взаємодопомоги і самодисципліни;

 • залучення молоді до роботи в гуртках, клубах, читальнях, до корисних трудових справ, до активної участі в русі "Моя земля - земля моїх батьків";

 • через товариство "Молода Просвіта" навчити дітей української пісні, музики, танцю, звичаїв, історії, мови, культури, довести до їх свідомості трагедії сторінок української історії.Для виконання всіх статутних завдань у встановленому законодавством порядку товариство організовує:

 • Для виконання всіх статутних завдань у встановленому законодавством порядку товариство організовує:

  • лекції, тематичні вечори, вечори запитань і відповідей, круглі столи, диспути, - дискусії, семінари; науково-практичні конференції, виставки та екскурсії, навчальні ігри; свята української мови, українського народного мистецтва і культури, козацької слави, конкурси, аукціони тощо.
 • Об'єднання взаємодіє з товариством "Просвіта", з громадськими творчими спілками, національними товариствами, з державними органами, установами.

 • Товариство здійснює міжнародні зв'язки із закордонними просвітницькими, культурологічними, туристичними організаціями, науковими і культурними центрами і фондами, українцями з-за кордону.

 • Товариство проводить пошукову і дослідницьку роботу, поширює знання, веде іншу роботу на доброчинних засадах.До товариства входять індивідуальні та колективні члени.

 • До товариства входять індивідуальні та колективні члени.

 • Прийом у члени учнівського товариства здійснюють первинні осередки на підставі заяви вступника та з урахуванням вимог Положення товариства.

 • Члени учнівського товариства мають право:

   • вести лекційну та іншу просвітницько-інформаційну роботу; вільно відстоювати свої погляди;
   • одержувати від товариства "Молода Просвіта" інформацію, науково-довідкову літературу, періодичні видання, інші інформаційно- просвітницькі матеріали;
   • отримувати за активну працю заохочення;
   • об'єднуватися за інтересами;
   • звертатися до органів товариства у справі захисту своїх прав та інтересів;
   • обирати і бути обраним до керівних органів товариства;


вільно відстоювати свої погляди;

 • вільно відстоювати свої погляди;

 • одержувати від товариства "Молода Просвіта" інформацію, науково-довідкову літературу, періодичні видання, інші інформаційно- просвітницькі матеріали;

 • отримувати за активну працю заохочення;

 • об'єднуватися за інтересами;

 • звертатися до органів товариства у справі захисту своїх прав та інтересів;

 • обирати і бути обраним до керівних органів товариства;

 • виходити з товариства.Члени учнівського товариства зобов'язані:

 • Члени учнівського товариства зобов'язані:

 • дотримуватися вимог Положення товариства;

 • лекційну та іншу просвітницько-інформаційну діяльність проводити кваліфіковано, дбаючи про престиж товариства, інформувати про досягнення, об'єктивно висвітлювати стан справ;

 • з повагою ставитися до мови, культури і традицій, сприяти утвердженню української мови як державної у всіх ділянках суспільного життя.

 • Членові товариства видається посвідчення.

 • Виключення із членів товариства проводиться керівними органами первинних осередків за порушення вимог Положення.Основою учнівського товариства є Осередки працюють за завданням проводу. Вони мають свій часопис, де подається інформація про виконану роботу. У провід входять голови первинних осередків. Керує проводом наставник. Провід збирається один раз на місяць. На засідання систематично запрошуються члени, ветерани "Просвіти", які допомагають членам "Молодої Просвіти" в усіх їхніх справах.

  • Основою учнівського товариства є Осередки працюють за завданням проводу. Вони мають свій часопис, де подається інформація про виконану роботу. У провід входять голови первинних осередків. Керує проводом наставник. Провід збирається один раз на місяць. На засідання систематично запрошуються члени, ветерани "Просвіти", які допомагають членам "Молодої Просвіти" в усіх їхніх справах.
  • Осередки працюють за завданням проводу. Вони мають свій часопис, де подається інформація про виконану роботу. У провід входять голови первинних осередків. Керує проводом наставник. Провід збирається один раз на місяць. На засідання систематично запрошуються члени, ветерани "Просвіти", які допомагають членам "Молодої Просвіти" в усіх їхніх справах
  • Щороку товариство проводить два великих збори. Перший збір на початку навчального року, присвячений прийому п'ятикласників до товариства, другий - у травні - проводи випускників.


V. Керівні органи товариства.

   • V. Керівні органи товариства.
 • Найвищим керівним органом осередку є загальні збори. Вони вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше двох третин усіх його членів. Ухвали на загальних зборах приймають простою більшістю голосів.

 • Загальні збори обирають голову первинного осередку і скарбника.Учнівське товариство "Молода Просвіта" створюється з ініціативи дітей, виховників, керівництва навчально-виховни:х закладів.

 • Учнівське товариство "Молода Просвіта" створюється з ініціативи дітей, виховників, керівництва навчально-виховни:х закладів.

 • Товариство має атрибутику і символіку.  • Засідання проводу по черзі відбувається в кожному первинному осередку з метою ознайомлення з роботою осередків.


Вісті з осередків: результати проведених справ в осередках, планування нових, вирішення проблем, що виникають при цьому, відзначення кращих просвітян і винесення їм подяки через часопис "Молодої Просвіти".

 • Вісті з осередків: результати проведених справ в осередках, планування нових, вирішення проблем, що виникають при цьому, відзначення кращих просвітян і винесення їм подяки через часопис "Молодої Просвіти".

 • Ми зробили: підведення підсумків просвітянської справи, за яку відповідали члени проводу.

 • Плануємо зробити: згідно плану, який провід складає у вересні на навчальний рік, обговорюється, що і як зробити по запланованій справі, визначаються відповідальні за їх проведення.

 • Зустріч з цікавою людиною:

 • ветеранами ОУН-УПА;

 • ветеранами "Просвіти";

 • аматорами просвітницьких вистав, учасниками ювілейних свят "Просвіти";

 • народними умільцями.Член організації зобов'язаний:

  • Член організації зобов'язаний:
 • Бути вірним Богові і Україні.

 • Вивчати історію рідного краю. Вшановувати дні національно - визвольної боротьби, брати активну участь у підготовці і визначенні пам'ятних дат, національних і релігійних свят.

 • Боротись за утвердження української мови - найбільшого із скарбів нашої нації.

 • Боротись за утвердження української національної школи і національної видавничої справи.

 • Вести активну боротьбу з космополітизмом, носіями антидержавного і антинаціонального світогляду, з засиллям масової деградуючої людину культури, ворожим Україні інформаційним простором. Берегти і примножувати спадщину батьків - духовні скарби нашого народу.Виховувати в собі почуття українського солідаризму і побратимства, шанувати старших, допомагати молодшим. Бути дружнім, доброзичливим і вмілим організатором молоді. Згода будує - незгода руйнує.

 • Виховувати в собі почуття українського солідаризму і побратимства, шанувати старших, допомагати молодшим. Бути дружнім, доброзичливим і вмілим організатором молоді. Згода будує - незгода руйнує.

 • Вчитись і працювати наполегливо і жертовно. Україні потрібні високоосвічені і національно свідомі фахівці - патріоти.

 • Виховувати себе на засадах християнської моралі, не сплямувати національної, релігійної і особистої гідності. Дотримуватись культури поведінки і кодексу честі в повсякденному житті.

 • здоровому тілі - здоровий дух.

 • Дотримуватись законів Конституції України. Бути господарем на своїй землі.

 • Гідно нести і примножувати честь і славу товариства "Молода Просвіта".Ми всі родом з "Просвіти" історичної, матірної. Вийшовши на арену суспільного буття історична "Просвіта" стала матір'ю українських товариств. Вийшовши з однієї вітки - Галичини, "Просвіта" стала соборною, всенародною, почала діяти на всіх територіях де проживають українці.

 • Ми всі родом з "Просвіти" історичної, матірної. Вийшовши на арену суспільного буття історична "Просвіта" стала матір'ю українських товариств. Вийшовши з однієї вітки - Галичини, "Просвіта" стала соборною, всенародною, почала діяти на всіх територіях де проживають українці.

 • "Просвіта" - світська організація, проте мала найтісніші зв'язки з церквою, так як працювала і творила на основі християнської моралі, любові до свого народу, до кожного українця. Саме в "Просвіті " проявився солідаризм української нації і побратимство.

 • "Просвіта" увібрала в себе знання, працю і віру усіх поколінь української нації, їх політичну освіченість, мудрість і мужність. Запаливши смолоскипи науки, освіти, знання, світить вона прекрасною зорею для майбутніх поколінь. За її працею і жертовністю виростає нове, обновлене покоління, українська нація. Саме тоді, коли всі сили народу вичерпуються на арену боротьби виходить "Молода Просвіта", яка своїм непорочним ідеалізмом та безмежним пожертвуванням

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка