Законом України (від 21. 12. 10 №2818-vi) " Про Основні засади (стратегію) державної економічної політики України на період до 2020 року "Дата конвертації09.06.2016
Розмір445 b.
ТипЗаконЗаконом України (від 21.12.10 №2818-VI)

 • Законом України (від 21.12.10 №2818-VI)

 • Про Основні засади (стратегію) державної економічної політики України

 • на період до 2020 року

 • передбачено реформування до 2015 р. системи державного управління в галузі охорони та раціонального використання вод шляхом впровадження

 • інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом

Економічні інструменти управління водними ресурсамимають забезпечувати стимули для ефективного використання водних ресурсів, встановлення пріоритету водокористувачів і досягнення цілей управління при мінімальних витратах для суспільства.

 • Економічні інструменти управління водними ресурсамимають забезпечувати стимули для ефективного використання водних ресурсів, встановлення пріоритету водокористувачів і досягнення цілей управління при мінімальних витратах для суспільства.

 • Найбільш поширені екологічні інструменти:

 • плата за воду;

 • тарифи і субсидії;

 • ринок води (право на водокористування

 • набувається на аукціоні);

 • податки. • Економічні інструменти мають базуватися

 • на принципах: • користувач платить

 • • забруднювач платить

 • Серед сучасних економічних інструментів, які відповідають сутності ІУВР і ринковим умовам є платежі за екосистемні послуги (ПЕП).

 • ПЕП – один з найбільш інноваційних підходів, сут-ність якого полягає у створенні нових ринків, що перерозподіляють фінансові потоки на користь організацій, які зберігають ландшафти, біорізно-маніття, у тому числі і водні екосистеми. • Екосистема – це сукупність рослин, тва-рин, мікроорганізмів та середовище їх існу-вання, що функціонує як єдине ціле і дина-мічно розвивається.

 • Екосистеми, які пов’язані з водою – ліса, прісноводні водойми, пасовища, сільськогос-подарські землі, які виконують життєво важливі функції в гідрологічному циклі зав-дяки послугам, що ними забезпечуються.Екосистемний підхід в управлінні водними ресурсами – це стратегія комплексного управління земельними, вод-ними і живими ресурсами, яка забезпечує їх збереження і використання на справедливій основі.

 • Екосистемний підхід в управлінні водними ресурсами – це стратегія комплексного управління земельними, вод-ними і живими ресурсами, яка забезпечує їх збереження і використання на справедливій основі.

 • Цілі і завдання ЕСП:

 • - визначення допустимого антропогенного навантажен-

 • ня на водні екосистеми;

 • поєднання адміністративно-територіальних господар-

 • ських інтересів, інтересів різних категорій водокорис-

 • тувачів;

 • провадження регіональної водогосподарської політики,

 • пов’язаної з кількісним і якісним станом водних ресурсів;

 • формування і реалізація економічних механізмів водоко-

 • ристування, які відповідають ринковим умовам, забез-

 • печують раціональне використання водних ресурсів і

 • достатнє фінансування для управління ними.Екосистемні послуги (ЕП), які пов’язані з водою

 • Екосистемні послуги (ЕП), які пов’язані з водою

 • • Екосистемні послуги - всі ті вигоди, що отримують

 • люди від екосистем (забезпечен-

 • ня природними ресурсами, здоро-

 • вим середовищем існування,

 • іншими екологічно та економічно

 • значущими “продуктами”).

 • • Екосистемні послуги, пов’язані з водою – запобі-гання повеней, боротьба з ними і пом’якшення їх нас-лідків, регулювання стоку і запасів води, підвищення якості поверхневих і ґрунтових вод; запобігання ерозій-них процесів, стабілізація річкових берегів, покращення інфільтрації води і сприяння накопиченню води у ґрунті.Тенденції розвитку ЕП

 • Тенденції розвитку ЕП

 • Попит на ЕП постійно зростає, а спроможність екосистем щодо його забезпечення скорочується внаслідок деградації.

 • При цьому вартість екосистемних послуг не визначається і не враховується в процесі прийняття рішень щодо управління водними ресурсами.

 • Сутність платежів за екосистемні послуги полягає в створенні ринка екологічних послуг, які в даний час не мають вартості і вважаються безплатними.

 • Платежі за екосистемні послуги – компенсації, що виплачуються “постачальникам” ЕП їх “користувачами”. • Постачальники ЕП - суб’єкти господарювання (будь-

 • які) фізичні і юридичні особи), в

 • ході діяльності яких “виробля-

 • ються або підтримуються на

 • існуючому рівні певні екосистемні

 • послуги”).

 • Споживачі (користувачі) ЕП – суб’єкти господарювання,

 • що отримують користь, у тому числі й економічну,

 • від користування послугою та готові платити за неї.

 • Готовність споживачів платити за ту и іншу послугу

 • є необхідною умовою існування відповідного ринку.

Типи платежів за ЕП

 • Типи платежів за ЕП

 • В залежності від характеру відносин між продавцями і покупцями ЕП відрізняють 3 типи платежів:

 • • добровільні контрактні відносини;

 • • платежі населення;

 • • торгівля квотами.

 • 1) Добровільні контрактні відносини – угоди, які укладаються в процесі переговорів між приватними партнерами, або за участю державних організацій.

 • Такі схеми працюють на локальному рівні. • 2) Платежі населення – суть цього механізму в тому, що державна організація впроваджує додатковий податок або плату за використання водних ресурсів, які покладаються на всіх водокористувачів.

 • Збір цього податку здійснюють державні органи, відповідальні за водопостачання, охорону природи та ін.

 • 3) Торгівля квотами – суть його в тому, що держава встановлює ліміти на забруднення. Кожне підприємство має певну квоту на забруднення. Підприємства, якім не вистачає квот, можуть придбати частину квоти, яку бракує, у “екологічно-чистих” підприємств.Схема впровадження ПЕП

 • Схема впровадження ПЕП

 • 1.Провідна організація складає обґрунтування необхід-ності впровадження ПЕП (проект).

 • 2.Збирається робоча група (провідна організація, басей-нова рада, всі зацікавлені сторони) і проводяться дослід-ження:

 • • визначаються ЕСП (їх сутність);

 • визначається попит на ЕСП;

 • • визначаються ризики щодо надання послуг та природоохо-

 • ронні заходи, які сприятимуть покращанню їх якості;

 • • виявляються усі (окрім провідної організації) постачальники

 • аналогічних послуг та умови, на яких вони готові ці послуги

 • надавати і надалі;

 • • проводиться аналіз існуючої правової бази – наскільки

 • вона дозволяє впроваджувати платежі;

 • визначити, які ресурси необхідні для запуску механізму

 • ПЕП;

 • • визначити, які ресурси необхідні для запуску механізму ПЕП; • • оцінити вартість майбутньої послуги;

 • • продумати інституційний механізм збору та перерозподілу

 • платежів: хто із кого буде їх збирати, хто і як буде відпові-

 • дати за розподіл платежів між постачальниками послуг, хто

 • і як буде робити моніторинг.

 • 3.Члени робочої групи залучають у переговорний процес усі зацікавлені сторони.

 • 4.Скласти технічне завдання для проведення більш детальних досліджень, задача яких – переконати ключових водокористувачів вступити в проект.

 • 5.Члени робочої групи знайомлять водокористувачів з результатами можливості надання ПЕП, проводять пере-говори щодо укладання угоди.

 • 6.Використовуються заходи, що визначені у договорі. Робоча група веде контроль за діяльністю та вносить необхідні зміни у план дій. • Переваги від ПЕП

 • для держави:

 • • посилення державно-приватного партнерства;

 • • підвищення ефективності реалізації природоохоронних про-грам і заходів;

 • • додаткове джерело фінансування водоохоронних заходів;

 • • додаткова можливість щодо освіти зацікавлених сторін про економічну і екологічну цінність екосистем.

 • для місцевого населення:

 • • поглиблення розуміння екосистемних послуг;

 • • підвищення стійкості екологічних проектів;

 • • можливість покращення добробуту місцевого населення.

 • для бізнесу:

 • • економічна вигідність;

 • • імідж;

 • • використання ринкового механізму.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка