Засадничі принципи неперервної валеологічної освіти в україні т.Є. БойченкоДата конвертації14.12.2016
Розмір445 b.
#10457


ЗАСАДНИЧІ ПРИНЦИПИ НЕПЕРЕРВНОЇ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

 • Т.Є. Бойченко,

 • кандидат педагогічних наук, доцент,

 • професор кафедри філософії і освіти дорослих, проректор з наукової роботи – директор НДІППО ДВНЗ “УМО”

 • НАПН України


Інформаційні блоки повідомлення

 • Сучасне наповнення принципу науковості

 • Особливе значення принципу превентивності

 • Принцип наступності як запорука неперервності валеологічної освіти

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ безперервної валеологічної освіти в Україні:

 • науковість

 • доступність

 • безперервність

 • практична цілеспрямованість

 • системність

 • наскрізністьФормулювання принципу науковості у Концепції неперервної валеологічної освіти (1994 р.)

 • «Знання про здоров’я людини мають, по-перше, об’єктивно відображати сутнісні характеристики реального стану здоров’я окремих людей, груп, етно-соціальних спільнот, народу України в цілому; по-друге, робити це у системній і доказовій формі. Водночас не слід забувати й про те, що дотримання вимог науковості аж ніяк не означає обмеження системи валеологічних знань сферою лише наукових, а становить усю сукупність позанаукових знань про здоров’я людини, зокрема нагромаджених віковим народним досвідом»Визначення здоров’я - І

 • Здоров’я – це стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб і фізичних вад

 • (ВООЗ, 1948 р.)Сутність здоров’я розкривається при аналізі цього поняття за різними підходами

 • феноменологічним;

 • онтологічним;

 • гносеологічним;

 • холістичним;

 • детерміністським;

 • герменевтичним.Людина як феномен має атрибути (розум, совість тощо), які, в свою чергу, теж є феноменами.

 • Таким атрибутом є й здоров’я – багатомірний і водночас цілісний феномен взаємоузгодженої життєдіяльності людини.

 • Цей феномен може розглядатися як стан, явище і процес.За онтологічним підходом, буття людини базується на оздоровчому імперативі, який має процесуальний характер.

 • Процесуальний ланцюг не обмежується лише збереженням і зміцненням здоров’я, бо розпочинається з моменту зародження людини на ембріональній стадії.

 • Саме тому повний ланцюжок процесів, які відбуваються у здоров’ї як феномені, нині має такий вигляд: формування, збереження, зміцнення, використання (або споживання), відновлення та його передачі (ФЗЗВВП) здоров’я через його фізичну, психічну, соціальну та духовні складові.Холістичний підхід підкреслює цілісність здоров’я та взаємозв’язок і взаємозумовленість усіх його складових – фізичної, психічної, соціальної та духовної.

 • За його допомогою усвідомлюється рівноправність усіх цих складових за умов гомеостазу (рівноваги) та їх ієрархізація при порушенні рівноваги в організмі людини та можливість саморегуляції як властивості живої (функціональної) системи.

 • Підстави для твердження: положення теорії функціональних систем П.К. АнохінаГносеологічний аналіз дозволяє визначити суб’єкта (носія) здоров’я

 • Суб’єктом здоров’я є:

 • людина;

 • група людей;

 • спільнота;

 • суспільство загалом.ДЕТЕРМІНІСТСЬКИЙ підхід дає можливість визначити причинно-наслідкові зв’язки ФЗЗВВП здоров’я, здійснити квантифікативний його аналіз, встановити взаємозв’язки між його складовими

 • За його допомогою:

 • визначають кількісну характеристику здоров’я загалом та його кожної складової;

 • встановлюють закономірності взаємозав’язку його кількісних параметрів;

 • встановлюють шляхи і методи моніторингу здоров’я;

 • здійснюють поточний та довгостроковий аналіз стану індивідуального здоров’я, здоров’я груп людей, спільнот та суспільства загалом;

 • розробляють короткостроковий та перспективний прогноз кількісної характеристики здоров’яГерменевтичний підхід дозволяє зрозуміти його цілісну сутність і сформулювати дедуктивне визначення здоров’я та його індуктивний ряд: здоров’я – цілісний і водночас багатомірний феномен взаємоузгодженої життєдіяльності людини.

 • Він розкривається через стани, явища і процеси ФЗЗВВП фізичної, психічної, соціальної та духовної складових здоров’я людини, групи людей, спільноти та суспільства загалом.Здоров’я людини – багатомірний і водночас цілісний феномен гармонійної життєдіяльності людини.Критерії визначення здоров’я як категорії

 • Онтологічний: здоров’я є необхідною умовою буття людини, що виявляється через оздоровчу стратегію функціонування організму людини і виявляється в оздоровчому імперативі.

 • Лінгвістичний: слово “здоров’я” є в усіх мовах світу.

 • Діяльнісний: щоденне життя людини відбувається як низка застережних дій на основі безумовних та умовних рефлексів.

 • Когнітивний: продукування людством знання про здоров’я в вигляді різнорівневих блоків інформації – ідей, гіпотез, концепцій, законів, закономірностей, принципів, теорій, методів, методик.

 • Епістемологічний: Здоров’я є предметом вивчення таких наук, як медицина, антропологія, соціологія, психологія, педагогіка і, насамперед, валеологія.Формулювання принципу превентивності у Концепції неперервної валеологічної освіти (1994 р.)

 • Превентивність — характерний, особливо для валеології, принцип, який полягає в тому, що знання, які можуть знадобитися людині в конкретний момент її життя (в екстремальних чи циклічно повторюваних умовах), суб’єкт навчання одержує упереджувально.Принцип превентивності, іманентний валеологічній освіті,

 • уможливлює відповідь на питання «коли?»;

 • упливає на необхідність вчасного, попереднього подання тієї чи іншої інформації всім учасникам навчально-виховного процесу, а особливо – учням з урахуванням їх віку, психологічної готовності до сприйняття важливої не лише для збереження рівня їх здоров’я, а часом навіть і життя;

 • регламентує вибір елементів змісту освіти та структурування навчальних програм.Превентивність (від лат. prae-venio – упереджувати) відображає ідею І.І. Брехмана про навчання здоров’ю.

 • Превентивність (від лат. prae-venio – упереджувати) відображає ідею І.І. Брехмана про навчання здоров’ю.

 • Поняття превентивності тісно пов’язане з профілактикою. Останній термін є усталеним для різних галузей знання, особливо для медицини.

 • Сутність поняття профілактики можна вивести від:

 • – латинського слова prōficio – іти попереду, допомагати, приносити користь, бути корисним;

 • – складного словоутворення, що містить в основі philo – любити, бути приязним.

 • Якщо прийняти перший варіант значення суті профілактики, вона означає застережні дії.

 • Саме тому поняття «профілактика» і «превентивність», з певними засторогами, є синонімами.КРИТЕРІЇ визначення поняття “профілактика” як категорії:

 • Щоб стати одним із засадничих принципів розбудови системи галузі знань, профілактика має розумітися не лише як система застережних дій.

 • Профілактика, як і здоров’я, має розглядатися як філософська категорія, що уможливлює її використання на різних методологічних рівнях – світоглядному, загальнотеоретичному, спеціальнонауковому.У ЛЮДИНИ ІНСТИНКТИВНИЙ ОЗДОРОВЧИЙ КОНТРОЛЬ ВИЯВЛЯЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ ОЗДОРОВЧИЙ ІМПЕРАТИВ.

 • Безумовно-рефлекторні оздоровчі реакції людини реалізуються:

 • · на підкірковому та спинномозковому рівнях;

 • · через:

 • відчуття болю;

 • пошук води;

 • потребу в солі під час вагітності;

 • відтворення роду (вибір шлюбного партнера, створення умов для вирощування дітей, догляд за дитиною); базується на репродуктивному інстинкті;

 • рогівковий і зіничний, сухожильні рефлекси (колінний, ахілів, п’ятковий, періодонтальний тощо);

 • адаптивні процеси до змін в довкіллі та при гомеостазі.ОЗНАКИ БЕЗУМОВНО-РЕФЛЕКТОРНИХ ОЗДОРОВЧИХ РЕАКЦІЙ ЛЮДИНИ:Народи світу про профілактику

 • Мий зуби, коли миєш руки, то матимеш зуби, поки будуть руки (швед.)

 • Від звички зловживання – один крок (колумб.)

 • Коли рот жує, живіт радіє (баск.)

 • Хвороби через рот проникають (яп.)

 • Здоров’я – основа всього (перс.)

 • До дому, де не буває сонця, вчащає лікар (грецьк.)

 • Хто за жабою йде, той до ями впаде (італ.)

 • Годуй лише м’ясом сьогоднішнім, хлібом учорашнім і вином торішнім, — я скажу лікарям: “Бувайте!”(баскс.)

 • Як хочеш здоров’я мати, мусиш рано вставати, а звечора лягати (укр.)

Профілактика – одна з наріжних форм людського мислення

 • Ідеї

 • Категорії

 • Закони

 • Закономірності

 • Гіпотези

 • Теорії

 • Концепції

 • Методи

 • Засоби

 • МетодикиПрофілактика має значення категорії, яка відповідає необхідним критеріям

 • Профілактика – це:

 • *основний, загальний рід буття людини;

 • *мовна одиниця, певна лексема, яка відображає це буття;

 • *одна з найзагальніших форм людської діяльності”

 • *одна з наріжних форм людського мислення, що функціонує неусвідомлено, стихійно;

 • *основоположне, фундаментальне, найзагальніше поняття галузі знань.МЕТОДОЛОГІЧНІ РІВНІ АНАЛІЗУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕРМІНУ “ПРОФІЛАКТИКА”

 • 1. Світоглядно-методологічний

 • (категорії, поняття,закони)

 • 2. Загальнотеоретичний

 • (теорії, гіпотези, принципи)

 • 3. Спеціальнонауковий

 • (методи, методики, засоби) • Поняття профілактики – полісемантичне

 • Профілактика – філософська категорія (гносеологічне значення терміну).

 • Профілактика – застереження від хвороб (етимологічне значення терміну).

 • Профілактика – це комплекс організаційних, діагностичних, застережних заходів, спрямованих на усунення причин, чинників ризику захворювань з метою збереження здоров’я (холістичний, комплексний підхід).

 • Профілактика – це дії людини, спрямовані на збереження здоров’я, однієї з найбільших цінностей кожної особистості, групи людей, спільноти, людського суспільства (цивілізаційний підхід).

 • Профілактика – засаднича складова діяльності лікаря, спрямована на збереження здоров’я (діяльнісний підхід).“Принцип доцільності організації дій містить у собі принцип своєчасності проведення кожної дії окремо й узгодження їх за часом у комплексі”.

 • Старіш О.Г. Системологія: Підручник / О.Г. Старіш. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С. 78.КОМПЕТЕНТНІСТЬ – здатність успішно відповідати на індивідуальні та соціальні потреби, діяти, виконувати поставлені завдання

   •       
   • Компетентності будуються на
   • комбінації пізнавальних ставлень та практичних навичок, цінностей, емоцій, поведінкових компонентів, знань та умінь


Здоров’язбережувальна компетентність (від лат. competentia – коло питань) – здатність особистості успішно відповідати на індивідуальні та соціальні потреби, діяти в конкретних умовах, виконувати поставлені завдання щодо здоров’я власного та інших.

 • Здоров’язбережувальна компетентність формується і розвивається на комбінації пізнавальних ставлень та практичних навичок людини, її цінностей, емоцій, поведінкових компонентів, знань та умінь, спрямованих на підвищення рівня здоров’я людини.ОСНОВНІ ОЗНАКИ здоров’язбережувальної компетентності як ключової

 • Поліфункціональність: ця компетентність дозволяє вирішувати проблеми здоров’язбереження людини, групи людей, спільноти та суспільства у просторі всіх чотирьох складових здоров’я – фізичній, соціальній, психічній та духовній.

 • Надпредметність і міждисциплінарність: інформація про ФЗЗВВП здоров’я має місце в усіх ланках неперервної валеологічної освіти (дошкілля, шкільна ланка, додипломна, післядипломна, освіта для дорослих).

 • Багатовимірність: зумовлена сутністю здоров’я людини як багатомірного і цілісного феномена.

 • Забезпечення широкої сфери розвитку особистості: вивчення шляхів і засобів ФЗЗВВП здоров’я, особливо її духовної складової, має особистісне спрямування.Досягти здоров’язбережувальної компетентності учні можуть, набуваючи життєвих навичок-компетенцій. Це уможливлює адаптивну й позитивну поведінку особистості, спрямовує її на ефективне вирішення вимог і викликів щоденного життя без втрат для здоров’я.

 • Життєві навички-компетенції, необхідні для ФЗЗВВП здоров’я людини, групи людей, спільноти, суспільства, можна групувати за:

 • складовими здоров’я: фізичною, соціальною, психічною та духовно;

 • на життєві та спеціальні ?Основні життєві навички-компетенції, яких можна набути на уроках основ здоров’я:

 • вибір;

 • прийняття рішення;

 • вирішення проблеми;

 • творче та критичне мислення;

 • ефективне спілкування;

 • самооцінка та почуття гідності;

 • опір тиску;

 • вибудовування міжособистісних відносин;ЕТАПИ ІНТЕРИОРИЗАЦІЇ ЗНАНЬ (набуття компетенції)

Формулювання принципу наступності відсутнє у Концепції неперервної валеологічної освіти. Зазначається лише принцип наскрізності (1994 р.)

 • Іншими, не менш важливими принципами групування освітніх валеологічних знань є системність і наскрізність у розгляді проблем людини та її здоров’я, природних та соціальних умов ФЗЗСВА здоров’я усіх громадян України та кожного зокрема у цілісному, логічному зв’язку, послідовне структурування валеологічних знань та їх системний виклад.Основні ланки неперервної валеологічної освіти в Україні

 • дошкільна

 • шкільна

 • додипломна

 • післядипломнаДля реалізації принципу наступності неперервної валеологічної освіти у дошкіллі необхідно:

 • розробити стандарт (базовий компонент) з урахуванням стандарту для початкової ланки загальноосвітньої середньої школи

 • створити програму відповідно до вікових вимог:

 • формування ЗЗК дітей дошкільного віку має мати пропедевтичний характер

 • бути спрямованим на оволодіння елементарними знаннями про здоров’я та найпростішими уміннями його збереження і зміцнення

 • розробити навчально-методичний комплект:

 • - посібники для дошкільнят, вихователів, методистів, батьків

 • - створити ресурсні матеріали (макети, муляжі, мультфільми, картки тощо)Принцип наступності неперервної валеологічної освіти в загальноосвітній школі реалізується за рахунок:

 • наступності побудови структури стандартів початкової та основної ланок загальноосвітньої школи

 • наступності у розробленні програм для початкової та основної ланок загальноосвітньої школи:

 • збереження наскрізних ліній

 • урахування компетентнісного підходу на основі вікової характеристики учнів

 • створення та удосконалення навчально-методичного комплекту для учнів 1-9 класів, учителів та методистів основ здоров’я

 • Необхідне програмне та методичне забезпечення:

 • типова та варіативні програми, навчальні посібники для 10-11 класів (факультативні курси)

 • ресурсні матеріали для учнів 1-9 класів, 10-11 класів (плакати, роздатковий матеріал, кіно-, відео- аудіоматеріали

 • науково-методичні посібники для вчителів та методистів

 • методичні та науково-популярні матеріали для батьківВ основі програми формування ЗЗК учнівської молоді – сутність поняття “модельно-репрезентативні рівні”, за якого пізнавальний розвиток учнів відбувається від оволодіння елементарними основами валеологічного знання, оволодіння початковими навиками та уміннями валеологічного характеру через валеологічні самопізнання, самоідентифікацію, самовдосконалення і самореалізацію до практичного валеологічного самовизначення, формування валеологічної свідомості відповідно до запитів сучасності і запровадження в сфері практичної життєдіяльності системи валеологічно доцільної поведінки.За такого підходу у шкільна ланка формування ЗЗК мала мати три основні етапи. Однак, у зв’язку з вивченням предмета «Основи здоров’я» лише у 1-9 класах, це відбувається лише на першому та другому етапах.

  • За такого підходу у шкільна ланка формування ЗЗК мала мати три основні етапи. Однак, у зв’язку з вивченням предмета «Основи здоров’я» лише у 1-9 класах, це відбувається лише на першому та другому етапах.
  • На першому етапі (1-4 класи) здійснюється оволодіння учнями елементарними основами валеологічного саморозвитку і формування початкових навичок та вмінь валеологічного характеру.
  • На другому етапі (5-9 класи) відбувається спрямування учнів на реалізацію завдань валеологічних самоідентифікації, самовдосконалення і самореалізації, самопізнання, пов’язаного з оволодінням сучасними теоретичними і прикладними основами валеологічного саморозвитку; пізнання теоретичних засад основ здоров’я органічно пов’язане із розв’язанням індивідуальних потреб збереження і зміцнення здоров’я.


За відсутності валеологічної освіти у 10-11 класах третій модельно-репрезентативний рівень реалізуєтьться лише в умовах міжпредметних зв’язків та при вивченні факультативних курсів.

 • Він має бути скерований на валеологічне самовизначення, формування відповідно до запитів сучасності валеологічної свідомості і запровадження в сфері практичної життєдіяльності випускника школи системи валеологічно доцільної поведінки.

 • Оскільки ця ланка шкільної освіти реалізується неповно, цей етап може бути надолужений під час навчання у ВНЗПринцип наступності неперервної валеологічної освіти у ланці ВНЗ реалізується за рахунок:

 • здоров’збережувальну компетентість продовжують розвивати за різними програмами переважно студенти гуманітарного профілю (майбутні педагоги – обов’язково).

 • Необхідні:

 • стандарт додипломної валеологічної освіти, що базуватиметься на сучасному розумінні здоров’я

 • типова програма для різних напрямів підготовки студентів

 • варіативні програми з урахуванням профілю ВНЗ

 • навчально-методичні комплекти з урахування спеціалізації студентської молоді

 • ресурсні матеріали для студентів, викладачівстандарт валеологічної складової з урахуванням сучасного визначення здоров’я та змісту ЗЗК педагогічних кадрів

 • стандарт валеологічної складової з урахуванням сучасного визначення здоров’я та змісту ЗЗК педагогічних кадрів

 • типову програму для вчителів, методистів основ здоров’я, керівників навчальних установ

 • навчальну та методичну літературу

 • ресурсні матеріалиВИСНОВКИ

 • Урахування засадничих принципів неперервної валеологічної освіти є основою для ефективної реалізації формування здорового способу життя усіх суб’єктів освітнього і просвітнього процесу

 • 2. Необхідне подальше розроблення усіх принципів неперервної валеологічної освіти у комплексі

 • 3. Задля підвищення ефективності формування і розвитку ЗЗК усіх учасників освітнього процесу необхідним є створення стандарту валеологічної освіти для усіх її ланок, програм типової та варіативних, удосконалення навчально-методичних комплектів валеологічного характеру, належних ресурсних матеріалів • Шукайте – і знайдете

 • Біблійна мудрість

 • «Якщо невинність ґрунтується на незнанні, то гіршого засобу захисту не вигадаєш»

 • Лоіс Макмастер Буджолд

 • Учи тоді, коли впоперек лавки лежить.

 • Українська приказка

 • Істина – одна.

 • Та кожний дивиться на неї з свого боку.

 • Т. Бойченко

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка