Завдання, рішення яких підлягає алгоритмізаціїДата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.
#1446Ціль автоматизації - підвищити якість проектування, зменшити матеріальні витрати на нього, скоротити строки проектування й ліквідувати зріст кількості інженерно-технічних працівників, зайнятих проектуванням і конструюванням.

 • Ціль автоматизації - підвищити якість проектування, зменшити матеріальні витрати на нього, скоротити строки проектування й ліквідувати зріст кількості інженерно-технічних працівників, зайнятих проектуванням і конструюванням.

 • Науково обґрунтований розподіл функцій між людиною й ЕОМ має на увазі, що людина повинен вирішувати завдання, що носять творчий характер, а ЕОМ -

 • завдання, рішення яких підлягає алгоритмізації.САПР - система, що поєднує технічні засоби, математичне й програмне забезпечення, параметри й характеристики яких обирають із максимальним урахуванням особливостей завдань інженерного проектування й конструювання. У САПР забезпечується зручність використання програм за рахунок застосування спеціальних проблемно-орієнтованих мов і наявності інформаційно-довідкової бази.

 • САПР - система, що поєднує технічні засоби, математичне й програмне забезпечення, параметри й характеристики яких обирають із максимальним урахуванням особливостей завдань інженерного проектування й конструювання. У САПР забезпечується зручність використання програм за рахунок застосування спеціальних проблемно-орієнтованих мов і наявності інформаційно-довідкової бази.підсистема компонування виробів;

 • підсистема компонування виробів;

 • підсистема проектування складальних одиниць;

 • підсистема проектування деталей;

 • підсистема проектування схеми керування;

 • підсистема технологічного проектування.підсистема графічного відображення об'єктів проектування;

 • підсистема графічного відображення об'єктів проектування;

 • підсистема документування;

 • підсистема інформаційного пошуку й ін.методичне забезпечення - документи, у яких відбиті склад, правила відбору й експлуатації засобів автоматизації проектування;

 • методичне забезпечення - документи, у яких відбиті склад, правила відбору й експлуатації засобів автоматизації проектування;

 • лінгвістичне забезпечення - мови проектування, термінологія;

 • математичне забезпечення - методи, математичні моделі, алгоритми;

 • програмне забезпечення - документи з текстами програм, програми на машинних носіях й експлуатаційні документи;

 • технічне забезпечення - пристрої обчислювальної й організаційної техніки, засоби передачі даних, вимірювальні й інші пристрої і їхні сполучення;

 • інформаційне забезпечення - документи, які містять опис стандартних проектних процедур, типових проектних рішень, типових елементів, які комплектують вироби, матеріали й інші дані;

 • організаційне забезпечення - положення й інструкції, накази, штатний розклад й інші документи, що регламентують організаційну структуру підрозділів й їхню взаємодію з комплексом засобів автоматизації проектування.САПР –– людино-машинна система. Всі створені системи проектування

 • САПР –– людино-машинна система. Всі створені системи проектування

 • за допомогою ЕОМ є автоматизованими, важливу роль у них відіграє людина - інженер, що розробляє проект технічного засобу.

 • Людина в САПР повинна вирішувати, по-перше, всі завдання, які не формалізовані, по-друге, завдання, рішення яких людина здійснює на основі своїх евристичних здатностей більш ефективно, ніж сучасна ЕОМ на основі своїх обчислювальних можливостей. Чітка взаємодія людини й ЕОМ у процесі проектування - один із принципів побудови й експлуатації САПР.САПР –– ієрархічна система, що реалізує комплексний підхід до автоматизації всіх рівнів проектування. Ієрархія рівнів проектування відбивається в структурі спеціального програмного забезпечення САПР у вигляді ієрархії підсистем.

 • САПР –– ієрархічна система, що реалізує комплексний підхід до автоматизації всіх рівнів проектування. Ієрархія рівнів проектування відбивається в структурі спеціального програмного забезпечення САПР у вигляді ієрархії підсистем.

 • Слід особливо підкреслити доцільність забезпечення комплексного характеру САПР, тому що автоматизація проектування лише на одному з рівнів виявляється значно менш ефективною, чим повна автоматизація всіх рівнів. Ієрархічна побудова повинна бути не тільки у спеціальному програмному забезпеченні, але й в технічних засобів САПР, поділюваних на центральний обчислювальний комплекс й автоматизовані робочі місця проектувальників.САПР –– сукупність інформаційно-узгоджених підсистем. Цей дуже важливий принцип повинен відноситись не тільки до зв'язків між великими підсистемами, але й до зв'язків між більш дрібними частинами підсистем. Інформаційна узгодженість означає, що всі, або більшість можливих послідовностей завдань проектування обслуговуються інформаційно-погодженими програмами. Дві програми є інформаційно-погодженими, якщо всі ті дані, які являють собою об'єкт переробки в обох програмах, входять у числові масиви, не потребуючи змін при переході від однієї програми до іншої.

 • САПР –– сукупність інформаційно-узгоджених підсистем. Цей дуже важливий принцип повинен відноситись не тільки до зв'язків між великими підсистемами, але й до зв'язків між більш дрібними частинами підсистем. Інформаційна узгодженість означає, що всі, або більшість можливих послідовностей завдань проектування обслуговуються інформаційно-погодженими програмами. Дві програми є інформаційно-погодженими, якщо всі ті дані, які являють собою об'єкт переробки в обох програмах, входять у числові масиви, не потребуючи змін при переході від однієї програми до іншої.САПР відкрита система, яка розвивається. Існує, принаймні, дві вагомі причини, по яких САПР повинна бути системою, що змінюється в часі. Поперше, розробка настільки складного об'єкта, як САПР, забирає тривалий час, і економічно вигідно вводити в експлуатацію частини системи по ступені їхньої готовності. Уведений в експлуатацію базовий варіант системи надалі розширюється. По-друге, постійний прогрес техніки, проектованих об'єктів, обчислювальної техніки й обчислювальної математики призводить до появи нових, удосконалених математичних моделей і програм, які повинні заміняти старі, менш вдалі аналоги. Тому САПР повинна бути відкритою системою, тобто мати властивість зручного використання нових методів і засобів.

 • САПР — відкрита система, яка розвивається. Існує, принаймні, дві вагомі причини, по яких САПР повинна бути системою, що змінюється в часі. Поперше, розробка настільки складного об'єкта, як САПР, забирає тривалий час, і економічно вигідно вводити в експлуатацію частини системи по ступені їхньої готовності. Уведений в експлуатацію базовий варіант системи надалі розширюється. По-друге, постійний прогрес техніки, проектованих об'єктів, обчислювальної техніки й обчислювальної математики призводить до появи нових, удосконалених математичних моделей і програм, які повинні заміняти старі, менш вдалі аналоги. Тому САПР повинна бути відкритою системою, тобто мати властивість зручного використання нових методів і засобів.САПР –– спеціалізована система з максимальним використанням уніфікованих модулів. Вимоги високої ефективності й універсальності, як правило, суперечливі. Стосовно до САПР це положення зберігає свою силу. Високої ефективності САПР, що виражається насамперед малими часовими й матеріальними витратами при рішенні проектних завдань, домагаються за рахунок спеціалізації систем. Зрозуміло, що при цьому збільшується кількість різних САПР. Щоб знизити витрати на розробку багатьох спеціалізованих САПР, доцільно будувати їх на основі максимального використання уніфікованих складових частин. Необхідною умовою уніфікації є пошук загальних рис і положень у моделюванні, аналізі й синтезі різнорідних технічних об'єктів. Безумовно, може бути сформульований і ряд інших принципів, що підкреслює багатосторонність і складність проблеми САПР.

 • САПР –– спеціалізована система з максимальним використанням уніфікованих модулів. Вимоги високої ефективності й універсальності, як правило, суперечливі. Стосовно до САПР це положення зберігає свою силу. Високої ефективності САПР, що виражається насамперед малими часовими й матеріальними витратами при рішенні проектних завдань, домагаються за рахунок спеціалізації систем. Зрозуміло, що при цьому збільшується кількість різних САПР. Щоб знизити витрати на розробку багатьох спеціалізованих САПР, доцільно будувати їх на основі максимального використання уніфікованих складових частин. Необхідною умовою уніфікації є пошук загальних рис і положень у моделюванні, аналізі й синтезі різнорідних технічних об'єктів. Безумовно, може бути сформульований і ряд інших принципів, що підкреслює багатосторонність і складність проблеми САПР.Створення й розвиток САПР здійснюється самою проектною організацією із залученням (при необхідності) інших організацій-співвиконавців, у тому числі науково-дослідних інститутів і вищих навчальних закладів. Варто підкреслити, що створення САПР - складна й трудомістка робота, виконання якої під силу тільки великому висококваліфікованому колективу розробників.

 • Створення й розвиток САПР здійснюється самою проектною організацією із залученням (при необхідності) інших організацій-співвиконавців, у тому числі науково-дослідних інститутів і вищих навчальних закладів. Варто підкреслити, що створення САПР - складна й трудомістка робота, виконання якої під силу тільки великому висококваліфікованому колективу розробників.«Найменування й область застосування», де вказують повне наймену вання системи й коротку характеристику області її застосування;

 • «Найменування й область застосування», де вказують повне наймену вання системи й коротку характеристику області її застосування;

 • «Підстава для створення», де вказують найменування директивних документів, на підставі яких створюється САПР;

 • «Характеристика об'єктів проектування», де приводять відомості про призначення, склад, умови застосування об'єктів проектування;

 • «Мета й призначення», де надається мета створення САПР, її призначення й критерій ефективності її функціонування;

 • «Характеристика процесу проектування», де приводять загальний опис процесу проектування, вимоги до вхідної й вихідної інформації, а також вимоги до поділу проектних процедур (операцій), виконаних за допомогою неавтоматизованого й автоматизованого проектування;

 • «Вимоги до САПР», де перелічують вимоги до САПР у цілому й до складу її підсистем, до застосування в складі САПР раніше створених підсистем і компонентів і т.п.;

 • «Техніко-економічні показники», де оцінюють витрати на створення САПР, указують джерела одержання економії й очікувану ефективність від застосування САПР.Всі системи проектування, створені за допомогою сучасних засобів обчислювальної техніки, є автоматизованими. Найважливішу роль у цих системах грає людина-інженер, яка розробляє проект нових технічних засобів. Людина в САПР вирішує всі неформалізовані проектні завдання й завдання планування робіт. Сучасна САПР є інструментом висококваліфікованого інженера-проектувальника, тому тісна взаємодія людини й ЕОМ у процесі проектування — один з найважливіших принципів побудови й експлуатації САПР.

 • Всі системи проектування, створені за допомогою сучасних засобів обчислювальної техніки, є автоматизованими. Найважливішу роль у цих системах грає людина-інженер, яка розробляє проект нових технічних засобів. Людина в САПР вирішує всі неформалізовані проектні завдання й завдання планування робіт. Сучасна САПР є інструментом висококваліфікованого інженера-проектувальника, тому тісна взаємодія людини й ЕОМ у процесі проектування — один з найважливіших принципів побудови й експлуатації САПР.До комплексу засобів автоматизованого проектування входить інформаційне забезпечення, що являє собою сукупність документів, які описують стандартні проектні процедури, типові проектні рішення, типові елементи й комплектуючі вироби, матеріали й інші дані, а також файли й блоки даних на машинних носіях із записом зазначених документів. Головною метою створення інформаційного забезпечення САПР є розробка інформаційної системи, яка дозволяє правильно й швидко вирішувати проектні завдання. Це може бути досягнуто

 • До комплексу засобів автоматизованого проектування входить інформаційне забезпечення, що являє собою сукупність документів, які описують стандартні проектні процедури, типові проектні рішення, типові елементи й комплектуючі вироби, матеріали й інші дані, а також файли й блоки даних на машинних носіях із записом зазначених документів. Головною метою створення інформаційного забезпечення САПР є розробка інформаційної системи, яка дозволяє правильно й швидко вирішувати проектні завдання. Це може бути досягнуто

 • своєчасною видачею джерелу запиту повної й достовірної інформації для виконання певної частини проектно-конструкторського процесу.1. Наявність необхідної інформації для забезпечення як автоматизованих, так і ручних процесів проектування.

 • 1. Наявність необхідної інформації для забезпечення як автоматизованих, так і ручних процесів проектування.

 • 2. Можливість зберігання й пошуку інформації, яка являє результат ручних й

 • автоматизованих процесів проектування.

 • 3. Достатній обсяг сховищ інформації. Структура системи повинна допускати можливість нарощування ємності пам'яті разом з ростом обсягу інформації, яка підлягає зберіганню. Одночасно необхідно забезпечити компактність збереженої інформації й мінімальне зношування носіїв інформації.

 • 4. Достатня швидкодія системи інформаційного забезпечення.

 • 5. Можливість швидкого внесення змін і корегування інформації, доведення цих змін до споживача, а також одержання твердої копії документа.

 • При створенні інформаційного забезпечення САПР основна проблема полягає в перетворенні інформації, необхідної для виконання проектноконструкторських робіт над певним класом об'єктів, у форму, прийнятну й най-

 • більш раціональну для машинної обробки, і виводу інформації на ЕОМ у ви-

 • гляді, зручному для сприйняття людиною.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка