Знання, уміння і навички визначеного рівня кваліфікації; Професійна компетентністьДата конвертації01.01.2017
Розмір445 b. • Знання, уміння і навички визначеного рівня кваліфікації;

 • Професійна компетентність;

 • Конкурентна спроможність.Система понять, засвоєних учнем.

 • Система понять, засвоєних учнем.

 • Загальний обсяг і якість знань, які мають бути засвоєні в процесі навчання, визначаються навчальними програмами теоретичних дисциплін, а обсяг знань з професії – кваліфікаційними характеристиками.Здатність людини продуктивно, з належною якістю у визначений нормою час виконувати професійну роботу.

 • Здатність людини продуктивно, з належною якістю у визначений нормою час виконувати професійну роботу.

 • Будь – яке уміння включає в себе уявлення, поняття, знання та навички, розподіл та переключення уваги, сприймання, мислення, самоконтролю і регулювання процесу діяльності. • Здатність людини в процесі цілеспрямованої діяльності виконувати її складові окремі дії автоматично, без спеціально спрямованої на них уваги.Системність і послідовність навчання;

 • Системність і послідовність навчання;

 • Усвідомлене та активне застосування З,У,Н у продуктивній виробничій діяльності;

 • Принцип випереджаючого навчання;

 • Доступність та посильність навчання;

 • Пізнавально-творчий, розвиваючий характер навчання;

 • Індивідуальний та диференційний підхід у навчанні професії;

 • Поєднання наочності з розвитком абстрактного мислення.Навчальна мета передбачає:

 • Навчальна мета передбачає:

 • Засвоєння та усвідомлення З,У,Н за обраним фахом;

 • Формування, закріплення і розвиток умінь та навичок планування і здійснення виробничого процесу;

 • Формування і розвиток умінь і навичок для розв'язання навчально-виробничих завдань;

 • Формування готовності до оволодіння сучасними технологіями виробництва.Сформувати знання в учнів...

 • Сформувати знання в учнів...

 • Вивчити...

 • Поглибити знання учнів про ...

 • Сформувати у учнів уміння ...

 • Сформувати активну позицію учнів щодо ...

 • Навчити застосовувати ... при вирішенні ...

 • Сформувати в учнів уявлення про ...

 • Удосконалювати вміння ...

 • Узагальнити, систематизувати і закріпити знання з ...

 • Закріпити отримані знання з теми ...

 • Активізувати розумову діяльність учнів

 • Перевірити знання учнів з теми ...

 • Підвищити рівень інформованості про ...

 • Формування навичок дослідницької роботи

 • Підвищувати якість знань з теми ...Розвиваюча мета передбачає формування:

 • Розвиваюча мета передбачає формування:

 • Раціональне мислення та творчість;

 • Пізнавальну активність та самостійність;

 • Уваги, спостережливості;

 • Критичного, аналітичного та логічного мислення;

 • Вміння та навички самовдосконалення в обраній професії;

 • Звички планувати та контролювати свою працю.Розвивати вміння та навички самостійного пошуку інформації та роботи з додатковими джерелами інформації, систематизувати та аналізувати навчальний матеріал;

 • Розвивати вміння та навички самостійного пошуку інформації та роботи з додатковими джерелами інформації, систематизувати та аналізувати навчальний матеріал;

 • Розвивати вміння учнів спілкуватися та працювати в команді;

 • Активізувати розумову діяльність учнів: сформувати уміння учнів генерувати ініціативність, комунікативні якості;

 • Розвивати творче мислення й уміння аргументувати свою точку зору;

 • Удосконалювати навички ...

 • Розвивати пізнавальний інтерес, навички роботи в групі;

 • Розвивати навички самооцінювання;

 • Розвивати вміння працювати в групі, підпорядковувати власні інтереси досягненню загальної мети;

 • Розвивати здібності самостійного і колективного аналізу інформації;розвивати комунікативні якості, творчу уяву, уміння захищати власну ідею;

 • Розвивати: логічне і системне мислення, комунікабельність, відповідальність за роботу в команді;

 • Уміння самостійної роботи з навчальним матеріалом;

 • Навички продуктивного співробітництва;

 • Розвивати просторову уяву і логічне мислення при вирішенні практичних задач;Розвивати логічне мислення;

 • Розвивати логічне мислення;

 • Залучити учнів до поглибленого осмислення поставлених завдань;

 • Розвивати вміння аналізувати інформацію;

 • Сприяти розвитку мовлення, пам’яті;

 • Розвивати творчість, ініціативу, уміння прийняти рішення;

 • Формувати творче мислення;

 • Розвивати навички конструктивної взаємодії в команді;

 • Розвивати логічне і технічне мислення;

 • Розвивати ініціативу, творчість, уміння вирішувати проблеми;

 • Розвинути у учнів творчу активність;

 • Розвивати вміння вирішувати проблеми;

 • Розвивати морально – етичні якості;

 • Розвивати кмітливість і пам'ять;

 • Розвивати творче мислення, комунікабельність;розвивати якості критичної оцінки;розвивати в учнів самостійність і почуття відповідальності за виконання прийнятих рішень;

 • Розвивати в учнів впевненість, ініціативність.Виховна мета спрямована на виховання:

 • Виховна мета спрямована на виховання:

 • Культури навчального процесу;

 • Повага до праці, обраної професії;

 • Моральних якостей учнів як особистостей;

 • Дисципліни, сумлінності, відповідальності, ініціативи. • Виховувати відповідальність за результати своєї роботи в групі;

 • Виховувати естетичне сприйняття;

 • Виховувати інтерес до...

 • Виховувати прагнення до поглиблення та вдосконалення знань;

 • Виховувати почуття взаємовідповідальності;

 • Виховувати почуття відповідальності за результати спільної роботи, уміння працювати в групі;

 • Виховувати самостійність, ініціативу, уміння відстоювати свою думку;

 • Виховувати повагу до своєї професії;

 • Виховувати любов до майбутньої професії;

 • Виховувати культуру спілкування;

 • Формувати культуру полеміки, толерантності, навички групової роботи;

 • Виховувати прагнення до успіху;

 • Виховувати впевненість у собі, почуття взаємодопомоги;

 • Виховувати ініціативність, підприємливість, активну життєву позицію;

 • Виховувати потребу у творчості, удосконаленні естетичного смаку;

 • Виховувати почуття відповідальності. • це основні способи діяльності майстра та учнів ПТНЗ, завдяки яким учні оволодівають знаннями, уміннями і навичками, професійною майстерністю, розвивають творчі здібності, розумові і фізичні сили.За джерелом інформації

 • За джерелом інформації

 • - словесні;

 • - наочні;

 • - практичні;

 • - вправи.

Урок – динамічна форма організації навчального процесу певного складу учнів під керівництвом майстра виробничого навчання, яка включає зміст, форми, методи і засоби навчання для вирішення завдань освіти, виховання і розвитку учнів в процесі навчання. Це педагогічний витвір, який відрізняється цілісністю, внутрішнім взаємозв'язком всіх структурних елементів, єдиною логікою діяльності майстра виробничого навчання і учнів.

 • Урок – динамічна форма організації навчального процесу певного складу учнів під керівництвом майстра виробничого навчання, яка включає зміст, форми, методи і засоби навчання для вирішення завдань освіти, виховання і розвитку учнів в процесі навчання. Це педагогічний витвір, який відрізняється цілісністю, внутрішнім взаємозв'язком всіх структурних елементів, єдиною логікою діяльності майстра виробничого навчання і учнів.Сучасний урок відрізняється від традиційного цілями, змістом, методами та засобами реалізації, рівнем активізації діяльності учнів, структурою, темпами, насиченістю ТЗН.

 • Сучасний урок відрізняється від традиційного цілями, змістом, методами та засобами реалізації, рівнем активізації діяльності учнів, структурою, темпами, насиченістю ТЗН.

 • Важливим показником сучасного уроку є самостійність і активність учнів.Тип уроку виробничого навчання визначається основною дидактичною метою.

 • Тип уроку виробничого навчання визначається основною дидактичною метою.

 • Вид уроку виробничого навчання – це засіб його реалізації.Основна дидактична мета:

 • Основна дидактична мета:

 • сприйняття і первинне усвідомлення нової навчальної інформації, показ нових трудових прийомів і операцій, формування первинних умінь.Основна дидактична мета:

 • Основна дидактична мета:

 • Закріплення і розвинення умінь виконання окремих прийомів і операцій, формування умінь і навичок по об'єднанню декілька простих операцій в одну складну.Основна дидактична мета:

 • Основна дидактична мета:

 • розвинення критичності, аналітичності, логічного мислення, самостійності та творчості учнів при виконанні навчально-виробничих робіт.Основна дидактична мета:

 • Основна дидактична мета:

 • виявлення глибини знань, перевірка і оцінка умінь і навичок виконання окремих операцій та складних комплексних робіт. Атестація учнів.Забезпечення єдності теорії і практики;

 • Забезпечення єдності теорії і практики;

 • Чітка постановка дидактичної мети і задач уроку та їх ефективна реалізація;

 • Науковість викладання;

 • Застосування найбільш ефективних форм, методів і засобів навчання;

 • Ефективне використання дидактичного і матеріально-технічного забезпечення;

 • Формування в учнів професійних знань, умінь і навичок на основі самостійності і активності;

 • Ефективна реалізація міжпредметних зв'язків;

 • Індивідуальний підхід до особливостей учнів у процесі навчання;

 • Логічність, доступність і посильність викладання навчальної інформації;

 • Забезпечення оптимальної кількості структурних елементів уроку в залежності від їх змісту і ролі у досягненні основної дидактичної мети.

Готуючись до уроку, майстер в\н повинен:

 • Готуючись до уроку, майстер в\н повинен:

 • Проаналізувати підсумки попередніх занять з метою виявлення причин недоліків та внесення змін і доповнень у наступний урок;

 • Визначити основну дидактичну мету уроку;

 • Визначити тип, вид, структуру уроку та час, відведений для проведення кожного його елементу;

 • Скласти план уроку;

 • Підготувати науково-технічну та методичну літературу, а також матеріали з передового досвіду за темою уроку;

 • Підготувати дидактичне і матеріально-технічне забезпечення уроку;7. Визначити міжпредметні зв'язки та прийоми їх реалізації на уроці;

 • 7. Визначити міжпредметні зв'язки та прийоми їх реалізації на уроці;

 • Визначити типові помилки, яких допускаються учні під час вправ, намітити засоби їх попередження або виправлення;

 • Приготуватися до показу на уроці наочних засобів, експериментів, нових операцій і прийомів трудової діяльності;

 • Визначити зміст і обсяг домашнього завдання учнів;

 • Спланувати методику та форму контролю якості З,У,Н учнів на уроці.Вступний інструктаж;

 • Вступний інструктаж;

 • Поточний інструктаж;

 • Заключний інструктаж.це сукупність методів і прийомів виробничого навчання, які використовуються на початку занять з метою підготовки учнів до активного, безпомилкового і свідомого виконання практичних завдань.

 • це сукупність методів і прийомів виробничого навчання, які використовуються на початку занять з метою підготовки учнів до активного, безпомилкового і свідомого виконання практичних завдань.

 • В процесі вступного інструктажу майстер конкретизує і поглиблює теоретичні знання, набуті учнями на уроках спецтехнології, демонструє нові операції і прийоми трудової діяльності, організовує тренувальні вправи для перевірки доступності і посильності нової навчальної інформації.Повідомлення теми і мети уроку;

 • Повідомлення теми і мети уроку;

 • Цільова установка учнів;

 • Перевірка З,У,Н за матеріалами уроків, взаємопов'язаних з метою уроку і необхідних для його проведення;

 • Пояснення характеру і призначення запланованої на уроці роботи;

 • Пояснення нової теоретичної навчальної інформації;

 • Демонстрація нових операцій і прийомів трудової діяльності;7. Ознайомлення учнів з матеріалами, інструментами і приладами, які вперше будуть застосовуватися на уроці, та з правилами безпеки праці при роботі з ними;

 • 7. Ознайомлення учнів з матеріалами, інструментами і приладами, які вперше будуть застосовуватися на уроці, та з правилами безпеки праці при роботі з ними;

 • 8. Вивчення інструкційної та інструкційно-технологічної документації;

 • 9. Пояснення та показ способів раціональної організації робочих місць учнів при виконанні завдань;

 • 10. Інформація про типові помилки та способи їх попередження;

 • 11. Опитування учнів та пробне виконання ними нових прийомів роботи з метою перевірки засвоєння матеріалу;

 • 12. Відповіді на запитання учнів.Неправильно визначена структура інструктажу;

 • Неправильно визначена структура інструктажу;

 • Матеріал інструктажу не ув'язаний з матеріалом спецдисциплін та попередніх уроків;

 • Дублювання навчального матеріалу;

 • Не проводиться або проводиться технічно та методично неправильно показ трудових прийомів;

 • Не використовується навчально-інструкційна та технологічна документація;

 • Не використовуються наочні прилади, технічні засоби навчання;

 • Не використовуються новинки техніки, технології, передового досвіду;

 • Не проводиться перевірка доступності і посильності нового навчального матеріалу;

 • Не демонструється раціональна організація робочих місць;

 • Не проводиться відповідь на запитання учнів.це сукупність методів виробничого навчання, при використанні яких інструктивна діяльність майстра орієнтована на диференційний та індивідуальний підхід до учнів під час закріплення ними нової навчальної інформації шляхом її застосування у самостійній практичній діяльності.

 • це сукупність методів виробничого навчання, при використанні яких інструктивна діяльність майстра орієнтована на диференційний та індивідуальний підхід до учнів під час закріплення ними нової навчальної інформації шляхом її застосування у самостійній практичній діяльності.

 • Основна мета цього структурного елементу уроку виробничого навчання – формування, закріплення та удосконалення умінь і навичок трудової діяльності.Видача завдань для самостійної роботи учнів;

 • Видача завдань для самостійної роботи учнів;

 • Пояснення послідовності виконання завдань;

 • Розподіл учнів по робочим місцям;

 • Повідомлення про критерії оцінювання практичної діяльності учнів;

 • Індивідуальний поточний інструктаж шляхом проведення цільових обходів робочих місць учнів.Перевірка правильності організації робочих місць учнів та додержання ними правил безпеки праці;

 • Перевірка правильності організації робочих місць учнів та додержання ними правил безпеки праці;

 • Перевірка правильності виконання учнями нових прийомів та технологічного процесу виконання робіт;

 • Перевірка умінь користування кресленнями, інструкційними та технологічними картками;

 • Надання допомоги учням;

 • Перевірка ходу виконання робіт;

 • Перевірка якості роботи учнів та виконання ними норм часу;

 • Приймання та оцінка робіт.Вникати в роботу кожного учня, не випускаючи з поля зору роботи всієї групи;

 • Вникати в роботу кожного учня, не випускаючи з поля зору роботи всієї групи;

 • Розвивати в учнів здібності аналізувати свою роботу;

 • Заохочувати учнів до самостійності та свідомої активності;

 • Спостерігати за раціональним використанням учнями робочого часу;

 • Заохочувати учнів до самоконтролю, формувати уміння знаходити причини помилок та засоби їх усунення;

 • Виховувати в учнів звичку правильної організації робочого місця та забезпечення безпечних умов праці.Немає чіткої системи практичної діяльності учнів;

 • Немає чіткої системи практичної діяльності учнів;

 • Немає чіткої системи в організації поточного інструктування учнів;

 • Не застосовуються методичні засоби розвитку в учнів самостійності та технічного мислення;

 • Не враховується відсутність умінь і навичок учнів у користуванні навчально-інструктивною і технологічною документацією;

 • Не береться майстром до уваги порушення учнями правил організації робочих місць та безпеки праці;

 • Формально проводяться цільові обходи;

 • Не робиться міжопераційний контроль якості виконуваних робіт;

 • Не оголошуються критерії оцінювання виконаних робіт.підведення підсумків виконання учнями трудових завдань з використанням сукупності методів виробничого навчання, які застосовувались на уроці; об'єктивне оцінювання підсумків їх практичної діяльності.

 • підведення підсумків виконання учнями трудових завдань з використанням сукупності методів виробничого навчання, які застосовувались на уроці; об'єктивне оцінювання підсумків їх практичної діяльності.

 • Основна мета цього інструктажу – на основі фіксації досягнень і недоліків показати учням, чому вони навчилися на уроці, оцінити рівень їх досягнень і творчої активності.Аналіз уміння учнів застосовувати нову навчальну інформацію, що вивчалась на уроці;

 • Аналіз уміння учнів застосовувати нову навчальну інформацію, що вивчалась на уроці;

 • Аналіз причин помилок учнів та застосування засобів їх усунення;

 • Повідомлення та обґрунтування оцінок, отриманих учнями на уроці;

 • Аналіз додержання правил безпеки праці, організації робочих місць учнів;

 • Розглядання випадків нераціонального використання урочного часу;

 • Видача домашнього завдання з інструкцією про способи його виконання.Закріплення, удосконалення і систематизація набутих на уроці знань, умінь;

 • Закріплення, удосконалення і систематизація набутих на уроці знань, умінь;

 • Осмислення та узагальнення виробничого досвіду;

 • Підготовка до наступного заняття;

 • Знайомство з варіативними джерелами знань для отримання додаткової інформації за темою наступного уроку.Практична спрямованість;

 • Практична спрямованість;

 • Реальний та творчий характер змісту;

 • Зв’язок змісту практичних завдань з теоретичними знаннями та раніше надбаним досвідом;

 • Постійне підвищення складності;

 • Диференціація за складністю залежно від інтелекту учнів та рівня їх підготовленості.Головне - підведення підсумків виконання навчальних завдань на підставі аналізу успіхів та недоліків діяльності учнів;

 • Головне - підведення підсумків виконання навчальних завдань на підставі аналізу успіхів та недоліків діяльності учнів;

 • Не акцентувати увагу на помилках учнів, якщо їх причиною є недосвідченість;

 • Починати аналіз діяльності учнів на прикладі їх досягнень;

 • Всебічно залучати учнів до активного обговорення підсумків уроку;

 • Аналіз підсумків проводити об'єктивно та аргументовано;

 • Додержуватись педагогічного такту;

 • Практикувати порівняння робіт, виконаних учнями, із зразками;

 • Практикувати проведення аналізу підсумків діяльності учнів відмінникам;

 • Практикувати виставлення комплексних оцінокПідведення підсумків не проводиться або проводиться формально;

 • Підведення підсумків не проводиться або проводиться формально;

 • Аналіз підсумків уроку починається з помилок, яких допускалися учні під час уроку;

 • Не видається домашнє завдання або не пояснюються способи його виконання;

 • Не обґрунтовується оцінка учнів на уроці;

 • Аналіз підсумків уроку не орієнтований на усунення причин недоліків в діяльності учнів;

 • Зауваження майстра під час аналізу не носять педагогічного та виховного характеру.Тема програми …..

 • Тема програми …..

 • Тема уроку ……

 • Мета уроку (навчальна, розвивальна, виховна)….

 • Тип уроку …..

 • Вид уроку …..

 • Дидактичне забезпечення ….

 • Матеріально – технічне забезпечення …..

 • Міжпредметні звязки ….

 • Перелік практичних завдань ….

 • Список основної та додаткової літератури …..Хід уроку

 • Хід уроку

 • І. Організаційна частина (до 5 хвилин)

 • ІІ. Вступний інструктаж: (35-40 хвилин)

 • 1. Актуалізація знань

 • 2. Викладання нового матеріалу.

 • ІІІ. Поточний інструктаж (до 270 хвилин).

 • ІY. Заключний інструктаж (до 30 хвилин)Каталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка