Звіт про фінансовий стан Звіт про сукупні доходи Звіт про зміни у власному капіталі Звіт про рух грошових коштів Примітки до фінансових звітів Аналіз мсбо 1Дата конвертації02.06.2016
Розмір461 b.
ТипЗвіт


Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 (МСБО 1)

 • Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 (МСБО 1)

 • Подання фінансових звітів Маркус Грунд, Сертифікований фінансовий аналітик, Головний бухгалтер Управління фінансового нагляду Німеччини


Вступ

   • Вступ
   • Визначення
   • Основні принципи
   • Звіт про фінансовий стан
   • Звіт про сукупні доходи
   • Звіт про зміни у власному капіталі
   • Звіт про рух грошових коштів
   • Примітки до фінансових звітів
   • Аналіз


МСБО 1 описує загальні вимоги до подання фінансової звітності загального призначення, а також містить рекомендації щодо структури та мінімальних вимог до змісту.

   • МСБО 1 описує загальні вимоги до подання фінансової звітності загального призначення, а також містить рекомендації щодо структури та мінімальних вимог до змісту.


МСБО 1 визначає настанови щодо структури фінансових звітів та мінімальні вимоги до їх подання та змісту. Однак, він не встановлює конкретно визначеного порядку чи формату подання

   • МСБО 1 визначає настанови щодо структури фінансових звітів та мінімальні вимоги до їх подання та змісту. Однак, він не встановлює конкретно визначеного порядку чи формату подання
   • На основі інформації, зазначеної в МСБО 1 та інших МСФЗ, Група XBRL Фонду Комітету з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку з 2002 року розробляє Таксономії МСФЗ (цифрові шаблони) з метою полегшення прийняття МСФЗ.


Вимога, яку неможливо застосувати Застосування вимоги неможливе, якщо суб'єкт господарювання не може застосувати її після докладання усіх можливих зусиль для цього.

 • Вимога, яку неможливо застосувати Застосування вимоги неможливе, якщо суб'єкт господарювання не може застосувати її після докладання усіх можливих зусиль для цього.

 • Суттєвий пропуск або викривлення статей є суттєвими, якщо вони можуть окремо чи у сукупності вплинути на прийняття економічних рішень користувачами на основі фінансових звітів. Суттєвість залежить від розміру та характеру пропущення чи викривлення, що оцінюються за конкретних обставин. Розмір або характер статті, чи їх поєднання, може бути визначальним чинником.Достовірне подання

  • Достовірне подання
  • Фінансова звітність повинна “достовірно подавати” фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки суб'єкта господарювання. Достовірне подання вимагає правдивого подання впливу операцій, інших подій, а також умов відповідно до визначень та критеріїв визнання для активів, зобов'язань, доходів та витрат, наведених у Концептуальній основі. (МСБО 1.15)
  • Передбачається, що результатом застосування МСФЗ, із додатковим розкриттям у разі необхідності, буде досягнуто достовірне подання у фінансовій звітності. (МСБО 1.15).
  • МСБО1 вимагає, щоб суб'єкт господарювання, фінансова звітність якого відповідає МСФЗ, має чітко та без будь-яких обмежень зазначити таку відповідність у примітках. (зловживання твердженням про відповідність забороняється згідно МСБО1.16)


Безперервність

   • Безперервність
  • Припускається, що суб'єкт господарювання, який готує фінансову звітність відповідно до МСФЗ, продовжуватиме свою діяльність у майбутньому. Якщо керівництво має значні сумніви щодо здатності суб'єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі, така невизначеність повинна бути розкрита. Якщо керівництво робить висновок про те, що суб'єкт господарювання не може продовжувати діяльність у подальшому, фінансові звіти не повинні готуватись на основі принципу безперервності, і в такому випадку МСБО 1 вимагається розкриття ряду даних. (МСБО 1.25)
   • Принцип нарахування в бухгалтерському обліку
  • МСБО1 вимагає від суб'єкта господарювання складати свою фінансову звітність, крім інформації про рух грошових коштів, за принципом нарахування. (МСБО 1.27)


Суттєвість і об'єднання у групи

   • Суттєвість і об'єднання у групи
   • Кожний суттєвий клас подібних статей повинен бути представлений у фінансовій звітності окремо. Неподібні статті можуть бути згруповані, тільки якщо кожна з них окремо є несуттєвим. (МСБО 1.29)
   • Згортання
   • Згортання активів і зобов'язань, а також доходів і витрат не може здійснюватися, крім випадків, коли це вимагається або дозволяється Стандартом чи Роз'ясненням. (МСБО 1.32)


Порівняльна інформація

   • Порівняльна інформація
   • МСБО 1 вимагає розкриття порівняльної інформації стосовно попереднього періоду щодо сум, наданих у фінансовій звітності, як у самій фінансовій звітності, так і в примітках, крім випадків, якщо іншим Стандартом вимагається інше. (МСБО 1.38)
   • Послідовність подання
   • Подання і класифікація статей у фінансовій звітності повинні залишатись незмінними від одного періоду до іншого, крім випадків, коли зміна є виправданою зміною обставин або вимогою нового МСФЗ. (МСБО 1.45)


Надає інформацію про економічні ресурси, якими володіє компанія (активи), а також фінансові ресурси, які використовуються для їх отримання (зобов'язання та капітал), на певний момент часу (більш відомий як Баланс)

   • Надає інформацію про економічні ресурси, якими володіє компанія (активи), а також фінансові ресурси, які використовуються для їх отримання (зобов'язання та капітал), на певний момент часу (більш відомий як Баланс)


Мінімальний обсяг інформації, яка має бути представлена (МСБО 1.54):

   • Мінімальний обсяг інформації, яка має бути представлена (МСБО 1.54):
   • Основні засоби;
   • Інвестиційна нерухомість;
   • Нематеріальні активи;
   • Фінансові активи (крім сум, зазначених у пунктах (e), (h) та (i));
   • Інвестиції, обліковані із застосуванням методу участі в капіталі;
   • Біологічні активи;
   • Запаси;
   • Торговельна та інша дебіторська заборгованість;
   • Грошові кошти та їх еквіваленти;


Загальна вартість активів, які класифікуються як утримувані для продажу, та активи, включені у ліквідаційні групи, які класифікуються як утримувані для продажу відповідно до МСФЗ 5. Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність

    • Загальна вартість активів, які класифікуються як утримувані для продажу, та активи, включені у ліквідаційні групи, які класифікуються як утримувані для продажу відповідно до МСФЗ 5. Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність
    • Торговельна та інша кредиторська заборгованість;
    • Забезпечення;
    • Фінансові зобов'язання (крім сум, зазначених у пунктах (k) та (l));
    • Зобов'язання і активи щодо поточного податку, як визначено в МСБО 12;
    • Відстрочені податкові зобов'язання і відстрочені податкові активи, як визначено в МСБО 12 Податки на прибуток;
    • Зобов'язання, включені у ліквідаційні групи, які класифікуються як утримувані для продажу, відповідно до МСФЗ 5;
    • Неконтрольовані частки, представлені у власному капіталі; та
    • Випущений капітал і резерви, що відносяться до власників материнського підприємства


Відповідно до МСБО 1.60 вимагається, щоб компанії класифікували свої активи і зобов'язання за двома різними категоріями:

   • Відповідно до МСБО 1.60 вимагається, щоб компанії класифікували свої активи і зобов'язання за двома різними категоріями:
   • непоточні і поточні
   • Також, МСБО 1.61 дозволяє компаніям відображати свої активи і зобов'язання на основі ліквідності, якщо таке подання забезпечує більш обґрунтовану або більш доречну інформацію.


Поточні активи МСБО 1.66:

   • Поточні активи МСБО 1.66:
   • Активи, призначені для реалізації, продажу або споживання протягом нормального операційного циклу;
   • або активи, призначені переважно для продажу;
   • або реалізація активів протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
   • або грошові кошти чи їх еквіваленти (якщо немає обмежень);
   • Всі інші активи є непоточними. [МСБО 1.57]
  • Операційний цикл: період часу між придбанням активів для обробки та їх реалізацією за готівку або її еквіваленти.


Поточні зобов'язання МСБО 1.69:

   • Поточні зобов'язання МСБО 1.69:
    • Це зобов'язання, розрахунок за якими здійснюється протягом нормального операційного циклу;
   • Або такі, що призначені для продажу;
   • Або такі, розрахунки за якими мають бути здійснені протягом 12 місяців;
    • Або зобов'язання, за якими суб'єкт господарювання установа не має безумовного права відстрочити платіж щонайменше на 12 місяців;


Подальші підкатегорії (фінансові статті МСБО 1.77/78)

   • Подальші підкатегорії (фінансові статті МСБО 1.77/78)
   • Стосовно випущеного акціонерного капіталу та резервів вимагається розкриття наступної інформації (МСБО 1.79)
   • Кількість акцій, дозволених до випуску, випущених і повністю сплачених, а також випущених, але несплачених акцій
   • Номінальна вартість
   • Узгодження кількості акцій в обігу на початок та кінець періоду
   • Опис права, привілеї та обмеження
   • Частки у суб'єкті господарювання, утримувані суб'єктом господарювання чи утримувані його дочірніми та асоційованими підприємствами
    • Акції, зарезервовані для випуску на умовах опціонів і контрактів, включаючи умови та суми
   • Опис характеру та призначення кожного резерву у власному капіталі .


Перекласифікація фінансових інструментів з правом дострокового погашення, що класифіковані як інструменти власного капіталу або інструменти, які накладають на суб'єкт господарювання зобов'язання надати іншій стороні пропорційну частку чистих активів цього суб'єкта господарювання лише при ліквідації та класифіковані як інструмент власного капіталу (МСБО 1.80A)

   • Перекласифікація фінансових інструментів з правом дострокового погашення, що класифіковані як інструменти власного капіталу або інструменти, які накладають на суб'єкт господарювання зобов'язання надати іншій стороні пропорційну частку чистих активів цього суб'єкта господарювання лише при ліквідації та класифіковані як інструмент власного капіталу (МСБО 1.80A)


Він з'явився в результаті останнього перегляду МСБО 1

   • Він з'явився в результаті останнього перегляду МСБО 1
   • Він надає аналітичну інформацію про діяльність компанії
   • Він дійсно корисний для оцінки потенційних змін економічних ресурсів, якими володіє суб'єкт господарювання, передбачення майбутніх грошових потоків та здійснення інших прогнозів


Щонайменше звіт про сукупні доходи повинен містити статті звітності, які представляють наступні суми за певний період:

 • Щонайменше звіт про сукупні доходи повинен містити статті звітності, які представляють наступні суми за певний період:

   • (a) Дохід;
   • (b) Фінансові витрати;
   • (c) Частку прибутку або збитку асоційованих та спільних підприємств, що обліковуються за методом участі в капіталі;
   • (d) Податкові витрати;


(e) Єдина сума, що включає підсумок:

 • (e) Єдина сума, що включає підсумок:

   • (i) Прибутку чи збитку після сплати податків від припинених видів діяльності та
   • (ii) Прибутку чи збитку після сплати податків, визнаного після оцінки до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж або після вибуття активів чи вибуття ліквідаційної групи, що становить припинену діяльність;
   • (f) Прибуток або збиток;
   • (g) Кожний компонент іншого сукупного прибутку, класифікований за своїм характером (крім сум, зазначених у пункті (h));
   • (h) Частка іншого сукупного прибутку асоційованих та спільних підприємств, що обліковуються за методом участі в капіталі ; та
   • (i) Загальний сукупний прибуток.


Він містить не тільки усі складові „прибутків та збитків“, але й також всі складові „іншого сукупного прибутку “, а саме:

   • Він містить не тільки усі складові „прибутків та збитків“, але й також всі складові „іншого сукупного прибутку “, а саме:
   • Зміни у надлишку переоцінки (МСБО 16 і 38, без зміни класифікації)
   • Актуарні прибутки та збитки за програмами з визначеними виплатами (МСБО 19, без зміни класифікації)
   • Прибутки та збитки від переведення фінансової звітності в іноземну валюту (МСБО 21)
   • Прибутки та збитки від переоцінки фінансових активів для продаж (МСБО 39)
   • Ефективна частка прибутків і збитків за інструментами хеджування при хеджуванні грошових коштів (МСБО 39)


Складові сукупного доходу можуть бути представлені або в єдиному звіті, або у двох звітах

   • Складові сукупного доходу можуть бути представлені або в єдиному звіті, або у двох звітах
   • Якщо компанія обирає другий варіант, вона повинна готувати окремий звіт про прибутки та збитки, у якому містяться всі складові прибутків та збитків і розрізняються прибутки (збитки) від операцій, що продовжуються, та операцій, які припиняються
   • Компанія може класифікувати витрати у звіті про сукупні доходи чи у примітках відповідно до характеру їх функцій (МСБО 1.97ff.)


За характером:

 • За характером:

   • Дохід від продажу
   • + Інший дохід
   • - Зміни запасів готової продукції та незавершеного виробництва X
   • - Сировина та витратні матеріали
   • - Витрати на виплати працівникам
   • - Витрати на амортизацію
   • - Інші витрати
   • Витрати, всього
   • Прибуток до оподаткування


Собівартість реалізації (за функцією):

 • Собівартість реалізації (за функцією):

 • Дохід від продажу

 • Собівартість реалізації

 • Валовий прибуток

 • Інший дохід

 • Витрати на збут

 • Адміністративні витрати

 • Інші витрати

 • Прибуток до оподаткуванняЗміни та доповнення до МСБО 1 Подання фінансових звітів (16 червня 2011року)

 • Зміни та доповнення до МСБО 1 Подання фінансових звітів (16 червня 2011року)

  • Зберегти зміни, внесені до МСБО 1 у 2007 році, згідно з якими вимагається, щоб прибутки чи збитки та інший сукупний прибуток представлялись разом – або у вигляді єдиного звіту про сукупні доходи, або окремо у звіті про прибутки і збитки і у звіті про сукупні доходи (єдиний звіт, запропонований у попередньому проекті, не є обов'язковим)
  • Вимагається, щоб суб'єкти господарювання групували статті, представлені в іншому сукупному прибутку , відповідно до того, чи вони потенційно можуть бути перекласифіковані у прибутки чи збитки у подальшому (такі, що можуть бути перекласифіковані, і такі, що не будуть перекласифіковані)
  • Вимагається, щоб податок, який стосується статей до оподаткування, був представлений окремо для кожної з двох груп статей іншого сукупного доходу (все ще існує вибір щодо представлення статей іншого сукупного прибутку або до оподаткування, або із вирахуванням податку)
  • Застосовується до річних періодів, починаючи з або після 1 липня 2012 року (дозволяється дострокове застосування )


Він має містити наступну інформацію у тексті звіту:

 • Він має містити наступну інформацію у тексті звіту:

   • Загальний сукупний прибуток за період (із відображенням у різних розділах сум, що припадають на власників та до неконтрольованих часток).
   • Для кожного компонента власного капіталу – вплив ретроспективного застосування або ретроспективного перерахунку звітності, визнаного відповідно до МСБО 8 Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки.
   • Для кожної компонента власного капіталу – узгодження балансової вартості на початок та на кінець періоду, окремо розкриваючи кожну зміну у прибутках чи збитках, кожну статтю сукупного доходу та операції із власниками (внески та виплати, а також зміни у частках власності у дочірніх компаніях, що не призводять до втрати контролю)


Будучи повністю описаним в МСБО 7, він надає інформацію про надходження готівки та грошові виплати суб'єкта господарювання протягом певного періоду, що класифікується відповідно до

   • Будучи повністю описаним в МСБО 7, він надає інформацію про надходження готівки та грошові виплати суб'єкта господарювання протягом певного періоду, що класифікується відповідно до
   • операційної (може бути представлена згідно з прямим чи непрямим методом. Хоча прямий метод рішуче підтримувався Радою з МСБО (IASB), незначна кількість компаній, що звітуються, вирішила використовувати його)
   • інвестиційної та
   • фінансової діяльності
   • Він може використовуватись для оцінки суми, часового розподілу та достовірності майбутніх грошових потоків


   • +
   • +


Метою приміток до фінансових звітів є:

 • Метою приміток до фінансових звітів є:

 • надання інформації про основу складання фінансової звітності та прийняту конкретну облікову політику

 • надання інформації, яка вимагається МСБО і яка більше ніде не представлена у фінансовій звітності, та

 • надання інформації, яка більше ніде не представлена у фінансовій звітності, але яка є доречною для її розуміння.

 • Вони мають подаватись систематично.

Обов'язковий порядок приміток (МСБО 1.114)

 • Обов'язковий порядок приміток (МСБО 1.114)

 • (a) Зазначення відповідності МСФЗ (МСБО 1.16);

 • (b) Стислий виклад суттєвих облікових політик (МСБО 1.117);

 • (c) Інформація, що підтверджує статті, подані у звіті про фінансовий стан та звіті про сукупні доходи, в окремому звіті про прибутки та збитки доходи (якщо він подається), та у звіті про зміни у власному капіталу та звіті про рух грошових коштів, у порядку, в якому подано кожний звіт та кожна стаття звіту; та

 • (d) Розкриття іншої інформації, у тому числі:

 • (i) Умовні зобов'язання (див. МСБО 37) та невизнані контрактні зобов'язання, та

 • (ii) Розкриття нефінансової інформації, наприклад, цілі та політика щодо управління фінансовими ризиками суб'єкта господарювання (див. МСБО 7).Управлінські рішення (інвестиції, які утримуються до погашення, передача активів, фінансові угоди, контроль над підприємствами спеціального призначення, МСБО 1.123)

 • Управлінські рішення (інвестиції, які утримуються до погашення, передача активів, фінансові угоди, контроль над підприємствами спеціального призначення, МСБО 1.123)

 • Джерела невизначеності оцінки (характер та балансова вартість, МСБО 1.125ff.)

 • Капітал (МСБО 1.135)

 • (a) Якісна інформація про цілі, політику та процеси:

 • (i) Опис того, що управляється як капітал;

 • (ii) Якщо на суб'єкта господарювання поширюються зовнішні вимоги щодо капіталу, накладеним ззовні, - характер цих вимог і те, як ці вимоги враховані в управлінні капіталом; та

 • (iii) Як він досягає своїх цілей щодо управління капіталом.

 • (b) Зведена кількісна інформація про те , що управляється як капітал.

 • (c) Будь-які зміни в пунктах (a) та (b) порівняно з попереднім періодом

 • (d) Виконання зовнішніх вимог

 • (e) Наслідки у випадку невиконання зовнішніх вимогРозкриття іншої інформації (МСБО 1.137)

 • Розкриття іншої інформації (МСБО 1.137)

 • a) Інформація щодо дивідендів

 • У випадку, якщо така інформація більше ніде не відображається:

 • b) Місце розташування та юридичну форму суб'єкта господарювання, країну його реєстрації та адресу зареєстрованого офісу (або основне місце господарської діяльності, якщо воно не збігається з місцем зареєстрованого офісу);

 • c) Опис характеру операцій суб'єкта господарювання і його основної діяльності; та

 • d) Назву материнського підприємства та фактичного кінцевого материнського підприємства групи.Каталог: News -> PublishingImages -> %D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%20%C2%AB%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9C%D0%A1%D0%A4%D0%97%20%D0%B2%20%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%C2%BB
News -> Структурні диспропорції регіонального розвитку за показником валового регіонального продукту Постановка проблеми
%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%20%C2%AB%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9C%D0%A1%D0%A4%D0%97%20%D0%B2%20%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%C2%BB -> Інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства; основним принципам, на яких ґрунтуються бухгалтерський облік та фінансова звітність
%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%20%C2%AB%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9C%D0%A1%D0%A4%D0%97%20%D0%B2%20%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%C2%BB -> «Запровадження Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (мсбо) компаніями, зареєстрованими в єс»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка