Звіт про рух грошових коштів та подають його як складову частину фінансових звітів за кожний період подання фінансових звітів Визначення Грошові коштиДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.
ТипЗвіт


МСБО 7

 • Звіти про рух грошових коштів


Сфера застосування

 • Підприємства складають звіт про рух грошових коштів

  • та подають його як складову частину фінансових звітів за кожний період подання фінансових звітів


Визначення

 • Грошові кошти: складаються з готівки в касі і депозитів до запитання

 • Еквіваленти грошових коштів: це короткострокові високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у грошові кошти і яким притаманний незначний ризик зміни вартості

 • Грошові потоки: це надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів

 • Грошовими еквівалентами визнаються зазвичай лише короткострокові інвестиції (строк повернення 3 місяці або менше)Звіт про рух грошових коштів

 • Звіт про рух грошових коштів класифікується за видами діяльності:

 • Операційна діяльність: основна дохідно-генеруюча діяльність компанії та інша діяльність, що не належить до інвестиційної та фінансової

 • Інвестиційна діяльність: придбання та реалізація довгострокових активів та інших інвестицій, що не є грошовими еквівалентами

 • Фінансова діяльність: діяльність, що спричиняє зміни в розмірі та складі статутного капіталу та позичкових коштів компаніїРух грошових коштів від операційної діяльності

 • Можливі два варіанти:

 • Прямий метод (рекомендований)

  • Розкриваються основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів
 • Непрямий метод (найчастіше вживаний)

  • Чистий прибуток / збиток коригується відповідно до:
  • впливу операцій не грошового характеру
  • будь-яких відрахувань та нарахувань майбутніх чи минулих надходжень або виплат грошових коштів щодо операційної діяльності, а також
  • статей доходу або витрат, пов'язаних із рухом грошових коштів від інвестиційної чи фінансової діяльності


Операційна діяльність: прямий метод

 • Інформацію про основні класи валових надходжень та валових виплат грошових коштів можна отримати:

 • з облікової документації підприємства, або

 • шляхом коригування продажу, собівартості реалізованої продукції, а також інших статей у звіті про прибутки та збитки щодо:

 • змін протягом періоду у запасах і дебіторській та кредиторській заборгованості,

  • інших грошових статей,
  • інших статей, для яких вплив грошових коштів є рухом грошових коштів від інвестиційної або фінансової діяльності


Операційна діяльність: прямий метод (продовження)

 • Надходження грошових коштів від клієнтів

 • Грошові кошти, виплачені постачальникам і працівникам

 • Грошові кошти від операцій

 • Сплачені відсотки

 • Сплачені податки на прибуток

 • Рух грошових коштів до екстраординарних статей

 • Надходження за контрактом страхування від землетрусу

 • Чисті грошові кошти від операційної діяльностіОпераційна діяльність: непрямий метод

 • Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності визначається шляхом:

 • Коригування чистого прибутку або збитку відповідно до впливу:

  • змін протягом звітного періоду в запасах і дебіторській та кредиторській заборгованості від операційної діяльності,
  • негрошових статей, та
  • усіх інших статей, для яких вплив грошових коштів є рухом грошових коштів від інвестиційної або фінансової діяльності
 • Допустимим є також визначення чистого руху грошових коштів від операційної діяльності непрямим методом, відображаючи:

  • доходи і витрати, розкриті у звіті про прибутки та збитки,
  • зміни протягом звітного періоду в запасах, а також дебіторська та кредиторська заборгованість від операційної діяльності


Операційна діяльність: непрямий метод (продовження)

 • Чистий прибуток до оподаткування та екстраординарної статті

 • Коригування:

 • Амортизації

 • Збитків від курсових різниць

 • Прибутку від інвестиційної діяльності

 • Витрат на сплату відсотків

 • Операційний прибуток до змін робочого капіталу

 • Збільшення торгівельної та іншої дебіторської заборгованості

 • Зменшення запасів

 • Зменшення торгівельної кредиторської заборгованості

 • Грошові кошти одержані від операційОпераційна діяльність: непрямий метод (продовження)

 • Грошові кошти одержані від операцій

 • Відсотки, сплачені

 • Податки на прибуток, сплачені

 • Рух грошових коштів до екстраординарних статей

 • Надходження за контрактом страхування від землетрусу

 • Чисті грошові кошти від операційної діяльностіРух грошових коштів від інвестиційної та фінансової діяльності

 • Основні класи валових надходжень та валових виплат грошових коштів повинні відображатись окремо

  • за винятком випадків, коли звітність про рух грошових коштів готується на нетто-основі (дозволено в окремих випадках)


Звітність на нетто-основі

 • На нетто-основі можна звітувати про рух грошових коштів, який виникає від таких видів операційної, інвестиційної або фінансової діяльності :

 • надходження і виплати грошових коштів за дорученням клієнтів, коли рух грошових коштів відображає діяльність клієнта, а не діяльність підприємства, а також

 • Надходження і виплати грошових коштів за статтями, згідно яких:

  • обіг є швидким,
  • суми великі
  • строки погашення - короткі


Рух грошових коштів в іноземній валюті

 • Курс обміну на дату руху грошових коштів:

  • рух грошових коштів у іноземних валютах
  • рух грошових коштів закордонних дочірніх підприємств
 • Нереалізовані прибутки та збитки, які виникають від змін у курсі обміну валют, не є рухом грошових коштів

 • Вплив змін курсу обміну валют на грошові кошти та їх еквіваленти, які зберігаються в іноземній валюті, відображається в звіті про рух грошових коштів з метою узгодження грошових коштів та їх еквівалентів на початку і в кінці періодуОкреме розкриття вимагається

 • Окремого розкриття у звіті про рух грошових коштів вимагають:

 • Екстраординарні статті

  • рух грошових коштів, пов'язаний з екстраординарними статтями, класифікується як такий, що виникає від операційної, інвестиційної або фінансової діяльності, і розкривається окремо
 • Відсоток та дивіденди

  • рух грошових коштів від відсотка та дивідендів, отриманих і сплачених, розкривається окремо; кожен з них класифікується на послідовній основі від одного до іншого періоду як від операційної, інвестиційної або фінансової діяльності operating,
 • Податки на прибуток

  • рух грошових коштів, який виникає від податків на прибуток, розкривається окремо і класифікується як рух грошових коштів від операційної діяльності, поки вони не будуть конкретно віднесені до фінансової та інвестиційної діяльності
  • загальна сума сплачених податків розкривається, коли рух грошових коштів розподіляється більше ніж на один клас діяльності


Придбання та реалізація дочірніх підприємств та інших господарських одиниць

 • Сукупний рух грошових коштів, який виникає від придбання чи реалізації дочірніх підприємств або інших господарських одиниць, розкривається окремо і класифікується як інвестиційна діяльність

 • У випадку придбання чи реалізації протягом звітного періоду підприємство повинне розкривати в узагальненому вигляді кожен з зазначених нижче пунктів:

  • загальні компенсації за придбання або реалізацію
  • ту частину компенсації, яка виплачена грошовими коштами або їх еквівалентами
  • суму грошових коштів чи їх еквівалентів у дочірньому підприємстві або господарській одиниці, які були придбані чи реалізовані
  • суму згрупованих за кожною категорією активів і зобов'язань за винятком грошових коштів і їх еквівалентів у придбаних або реалізованих дочірніх підприємствах чи господарських одиницях


Розкриття іншої інформації

 • Негрошові операції

  • інвестиційні та фінансові операції, що не потребують використання грошових коштів або їх еквівалентів, виключаються зі звіту про рух грошових коштів
 • Грошові кошти та їх еквіваленти

  • компоненти грошових коштів та їх еквівалентів
  • узгодження сум у звіті про грошові кошти за статтями, еквівалентними наведеним у балансі
  • сума значного сальдо грошових коштів та їх еквівалентів, утримуваних підприємством і недоступних для використання групою


Звіти про рух грошових коштів МСБО 7 – Основні моменти

 • Операційна, інвестиційна та фінансова діяльність s

  • Операційна діяльність: прямий та непрямий методи
 • Грошові кошти та їх еквіваленти

 • У звіті про рух грошових коштів у більшості випадків подаються валові значення статей

 • Зміни обмінних курсів

 • Окреме розкриття:

  • екстраординарні статті
  • відсотки сплачені та отримані
  • дивіденди сплачені та отримані
  • податки на прибутки
  • придбання та реалізація господарських одиниць


Каталог: files -> ias -> Ias ppt
Ias ppt -> Мсбо 37 Забезпечення
Ias ppt -> Мсбо 21 (переглянутий у 1993 р.) Вплив змін валютних курсів
Ias ppt -> Мсбо 12 (переглянутий у 1996 р.) Податки на прибуток
Ias ppt -> Мсбо 16 (переглянутий у 1998 р.) Основні засоби
Ias ppt -> Мсбо 36 Зменшення корисності активів
Ias ppt -> Мсбо 2 Запаси
Ias ppt -> Консолідовані фінансові звіти та облік інвестицій у дочірні підприємства. Облік інвестицій у асоційовані компанії
Ias ppt -> Мсбо 14 (переглянутий у 1997 році) Звітність за сегментами
Ias ppt -> Мсбо 23 Витрати на позики
Ias ppt -> Мсбо 17 (переглянутий у 1997 році) Оренда


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка